193/2004. (VI. 14.) Korm. rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatairól és hatásköréről a következőket rendeli el:

1. §

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A miniszter hatósági, illetve igazgatási tevékenysége során]

"e) ellátja a külön jogszabályban meghatározottak szerint a mezőgazdaság és ipar területén a géntechnológiai engedélyezéssel összefüggő feladatokat."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök