207/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90., §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) legfeljebb tíz fő állandó alkalmazottat foglalkoztat."

2. §

Az R. 2. számú melléklete jelen rendelet melléklete szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja, valamint (2) bekezdése hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 207/2004. (VII. 6.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott családi gazdálkodó nyilatkozom, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kívánok folytatni. Tudomásul veszem, hogy 2005. január 1. napját követően más kereső tevékenységet főfoglalkozásban nem végezhetek.

Kelt: ..................................................

...............................

aláírás"

Tartalomjegyzék