222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet

a gazdasági és közlekedési miniszter feladat-és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a gazdasági és közlekedési miniszter feladat-és hatáskörével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló, módosított 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A miniszter - a pénzügyminiszterrel együttműködve, az érdekelt miniszterek bevonásával - a Kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódóan]

"a) kidolgozza az ipari, az energetikai, a közlekedési, a kereskedelmi (ideértve az idegenforgalom, a vendéglátás és a kereskedelmi szolgáltatás területét is) cél-, eszköz- és intézményrendszert, a reálgazdaság fejlesztésére vonatkozó feladatokat, a gazdasági növekedés, a versenyképesség feltételeit;"

2. §

Az R. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A miniszter - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a gazdaságstratégiai célok meghatározása és megvalósítása érdekében, a környezet- és természetvédelmi célkitűzésekkel, valamint a fenntartható fejlődés elveivel összhangban kidolgozza]

"a) az ipar-, az energia-, a közlekedés- és a kereskedelempolitika (ideértve az idegenforgalmat, a vendéglátást és a kereskedelmi szolgáltatást is) koncepcióját, ennek részeként a fejlesztési, modernizációs, struktúrapolitikai és környezetvédelmi koncepciót, továbbá az ezekkel kapcsolatos stratégiát és döntési javaslatokat, gondoskodik azok végrehajtásáról;"

3. §

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[(1) A miniszter a közlekedéssel kapcsolatos állami feladatok keretében]

"j) ellátja a helyi és helyközi személyszállítás koordinálásával kapcsolatos kormányzati feladatokat."

4. §

(1) Az R. 4. §-ának b) és l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter)

"b) ellátja az európai uniós tagsággal összefüggő, a feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási, jogharmonizációs, intézményfejlesztési, jogérvényesítési és egyéb feladatokat;"

"l) együttműködik az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal, valamint a Miniszterelnöki Hivatallal a tudásalapú gazdaság fejlesztésben, szervezi a Magyar Információs Társadalom Stratégiában meghatározott és a felelősségi körébe tartozó központi kiemelt programok végrehajtását, továbbá az ágazati kiemelt programok megvalósítását."

(2) Az R. 4. §-a a következő r)-v) ponttal egészül ki: (A miniszter)

"r) a gazdasági verseny tisztaságának, a tisztességtelen versennyel szemben a gazdaság szereplőinek védelme érdekében együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal;

s) ellátja a köz- és magánszféra partnerségének alapjain megvalósítható gazdaságfejlesztési projektekkel, valamint a magántőke bevonásával kapcsolatos feladatait, különös tekintettel a közlekedési infrastruktúrára;

t) a fogyasztóvédelem erősítése érdekében együttműködik a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel;

u) támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működésüket;

v) ellátja a Versenyképességi Tanács, a Kereskedelmi Tanácsadó Testület és a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testület működtetésével kapcsolatos feladatokat."

5. §

(1) Az R. 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter)

"a) közreműködik a közoktatás és a felsőoktatás állami feladatainak teljesítésében, ellátja a külön jogszabályban megállapított szakképesítések, szakértői tevékenységek tekintetében a hatáskörébe utalt feladatokat;"

(2) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése a következő q)-u) ponttal egészül ki:

(A miniszter)

"q) gyakorolja a kitüntetések, elismerések alapításával, adományozásával összefüggő, külön jogszabályban meghatározott jogokat;

r) részt vesz a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati program megvalósításában, elősegíti a mikro-, kis- és középvállalkozásaiknak a gazdasági életbe való integrálását;

s) feladatkörében részt vesz a területfejlesztéssel összefüggő kormányzati feladatok ellátásában;

t) az érintett miniszterek bevonásával ellátja a fogyatékos személyek jogainak és esélyegyenlőségének biztosításával összefüggő - a közlekedés területén felmerülő -feladatokat;

u) gyakorolja a jogszabály alapján hatáskörébe utalt kinevezési, felmentési és jóváhagyási jogokat, valamint az egyes testületekben való közreműködésre vonatkozó megbízás, illetőleg visszahívás jogát."

6. §

Az R. 9. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A miniszter az irányítása és felügyelete alá tartozó ágazatok tekintetében, az állam vállalkozói vagyonának működtetése és privatizálása érdekében]

"d) kiírja és lefolytatja a hatáskörébe tartozó koncessziók vonatkozásában a közbeszerzési eljárást, gyakorolja a kizárólagos állami tevékenységek ellátásának átengedésével kapcsolatos jogokat és megköti a koncessziós szerződéseket."

7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter