171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatait és hatáskörét a következők szerint állapítja meg:

1. §[1]

(1) A miniszter - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a Kormány gazdaságstratégiai céljainak meghatározása és megvalósítása érdekében, a fenntartható fejlődés, ezen belül a környezet- és természetvédelem elveivel, valamint a fejlesztéspolitikai prioritásokkal összhangban, a gazdaság versenyképességének erősítése, az ország tőkevonzó képességének javítása és a vállalkozások külpiaci megjelenésének elősegítése érdekében

a) kidolgozza a versenyképesség javításával, a működőtőke-befektetések ösztönzésével, a külpiaci tevékenységgel, az iparral, az energetikával, a kereskedelemmel, a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal és a közlekedéssel kapcsolatos ágazati stratégiai célokat;

b) kidolgozza az a) pontban meghatározott ágazati stratégiai célok eléréséhez szükséges ágazati politikák koncepcióját és a megvalósításhoz szükséges eszköz- és feltételrendszert;

c) javaslatot tesz (illetve kialakítja) az ágazati politikák megvalósításához szükséges intézményrendszerre, és felügyeli, működteti azt.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a miniszter - az érdekelt miniszterekkel együttműködve

a) kidolgozza a makrogazdasági és mikroszintű versenyképesség erősítésének stratégiáját, az adózási és a szabályozási rendszer vonatkozásában a versenyképesség javítására irányuló javaslatokat fogalmaz meg;

b) az ország működőtőke-vonzó képességének javítására, a befektetések ösztönzésére irányuló adózási és szabályozási javaslatokat fogalmaz meg;

c) stratégiát dolgoz ki az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének és a hazai vállalkozások működőtőkeexportjának elősegítésére;

d) kidolgozza a Gazdasági Versenyképesség, valamint a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programokat, szervezi az Operatív Programok végrehajtását és azok monitoring rendszerét, koordinálja a feladatköréhez kapcsolódó uniós és költségvetési források felhasználását, valamint közreműködik a Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaság- és infrastruktúra fejlesztési stratégiájának kidolgozásában;

e) kidolgozza a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésére, támogatási és információs rendszerének kialakítására vonatkozó javaslatokat, értékeli a kisvállalkozások állami támogatásának hatékonyságát, ellátja, illetve összehangolja a kisvállalkozásokkal összefüggő, egyéb jogszabályokban meghatározott kormányzati feladatokat;

f) kidolgozza a Kormány gazdaságfejlesztési, közlekedéspolitikai, befektetésösztönzési célkitűzéseit, valamint ezek megvalósításának feladatait, szervezi azok végrehajtását;

g) kialakítja a gazdaságfejlesztési és közlekedési horizontális támogatási programokat;

h) javaslatokat dolgoz ki az ipar, az energetika, a közlekedés, a külgazdaság, a befektetésösztönzés, a kereskedelem és a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésére fordítható pénzügyi források céljaira és felhasználására; rendelkezik a külön jogszabály alapján hatáskörébe utalt pénzügyi alapokkal, célelőirányzatokkal, támogatási célelőirányzatokkal, szabályozza és ellenőrzi azok működését és felhasználását, dönt a támogatások odaítéléséről, közreműködik a területfejlesztés és a környezetvédelem állami pénzügyi eszközeinek felhasználásában;

i) közreműködik a Kohéziós Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból eredő magyarországi támogatások programjainak megvalósításában;

j) feladatkörét illetően összeállítja a Kohéziós Alapból társfinanszírozandó fejlesztési projektek listáját, részt vesz az Európai Unióval folytatott kapcsolódó tárgyalásokon, valamint a Kohéziós Alap vonatkozásában létrehozza és működteti a közlekedési projektek Lebonyolító Testületét;

k) megállapítja az áruk, szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kivitele, behozatala, valamint azoknak a Magyar Köztársaság területén történő átszállítása nemzetközi szerződéssel összhangban lévő korlátozásával összefüggő engedélyezési eljárást, és gondoskodik az engedélyezési tevékenység ellátásának feltételeiről.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a miniszter - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal együttműködve - részt vesz a Kormány műszaki innovációs célkitűzéseinek kidolgozásában, valamint közreműködik azok végrehajtásában.

(4) A Kormány gazdaságstratégiai programjának és az (1) bekezdésben szereplő ágazati politikák megalapozása érdekében a miniszter figyelemmel kíséri a makrogazdasági és ágazati folyamatok alakulását, előrejelzéseket készít azok várható tendenciáiról. Ennek keretében

a) folyamatosan elemzi a makrogazdasági és ágazati folyamatokat, azokról előrejelzéseket készít, és egybeveti azokat a gazdaságpolitikai (fokozott figyelemmel a környezetgazdaságra) célokkal;

b) negyedévente megjelenő nyilvános kiadványt készíttet a magyar gazdaság egészének és egyes ágazatainak aktuális helyzetéről és kilátásairól;

c) elvégzi a feladat- és hatáskörébe tartozó kormányzati intézkedések makro- és mikrogazdasági hatásvizsgálatát;

d) feladatkörét illetően - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - értékeli az európai uniós támogatások programjainak megvalósulását;

e) a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatairól rendszeresen tájékoztatja a Kormányt.

2. §

(1)[2]

(2) A miniszter a gazdaságstratégiai célkitűzések végrehajtása érdekében közreműködik

a) a központi állami költségvetési, monetáris, árfolyam-, adó-, pénzügy- és hitelpolitika, valamint a foglalkoztatási, a társadalombiztosítási, a szociális és lakáspolitika, technológiapolitika,

b) a területfejlesztési, a környezet- és természetvédelmi, valamint az agrárpolitika

kidolgozásában.

(3) A miniszter egyetértési jogot gyakorol a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó kormány-előterjesztések benyújtása tekintetében.

(4)[3] A miniszter az érdekelt miniszterrel együttműködik a sportpiac ösztönzését szolgáló - a sportcélú kis- és középvállalkozások tevékenységének támogatását célzó -programok végrehajtása során.

(5)[4] A miniszter és az idegenforgalmi ágazat irányításáért felelős miniszter együttműködik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ának d)-f) és h) pontjában foglalt idegenforgalmi feladatok tekintetében.

3. §

(1) A miniszter a közlekedéssel kapcsolatos állami feladatok keretében

a) javaslatot tesz a szolgáltatás és termelés legfontosabb szerkezeti változásaira, működési feltételrendszerére, a műszaki fejlesztés fő irányaira, a központi beruházások nagyságrendjére, a polgárok élet- és munkakörülményeit, jövedelmi viszonyait érintő kérdésekre, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokból eredő kötelezettségek teljesítésére, valamint az ár- és pénzügypolitikai elvekre;

b) a gazdaságpolitikai programok és az állami költségvetés kidolgozása során javaslatot tesz a közlekedés szolgáltatásaival, termelésével kapcsolatos gazdasági, társadalmi és környezeti érdekek érvényre juttatására;

c) közreműködik a helyi önkormányzatoknak nyújtandó cél- és címzett támogatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozásában;

d) közreműködik az ágazati érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztető fórumokat működtet;

e) szervezi - a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan - a tudományos kutatás fejlesztését és a kutatási feladatok végrehajtását, kialakítja a közlekedésre vonatkozó kormányzati műszaki fejlesztéspolitika érvényre juttatásának feltételrendszerét;

f) figyelemmel kíséri és elemzi a szolgáltatási és termelési folyamatokat, a kereslet és kínálat alakulását és összhangját, a gazdasági kapcsolatok rendjét; javaslatokat tesz a piacszabályozás elveire és megvalósításának eszközrendszerére;

g) ellátja a közlekedési ágazatok EU-támogatásból, nemzetközi hitelekből és segélyekből történő részesítésével összefüggő feladatokat;

h) ellátja - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a belföldi személyszállítás hatósági áraival kapcsolatos ármegállapítási feladatokat;

i) ellátja a közlekedési hálózatok nyomvonalainak meghatározásával kapcsolatos feladatokat.

j)[5] ellátja a helyi és helyközi személyszállítás koordinálásával kapcsolatos kormányzati feladatokat.

(2) A miniszter elősegíti az országos és a térségi közlekedési feladatok ellátásában az önkormányzatok részvételét.

3/A. §[6]

A gazdasági és közlekedési miniszter az oktatási miniszterrel együttműködve - a Magyar Tudományos Akadémia elnöke közreműködésével - részt vesz a Kormány tudomány-, technológia- és innovációpolitikai tevékenységében, valamint a kutatási, fejlesztési és innovációs tervek kidolgozásában.

4. §

A miniszter

a)[7]

b)[8] ellátja az európai uniós tagsággal összefüggő, a feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási, jogharmonizációs, intézményfejlesztési, jogérvényesítési és egyéb feladatokat;

c) elősegíti a határon túli magyar közösségekkel és a szomszédos országokkal fenntartott gazdasági és közlekedési kapcsolatok fejlesztését;

d)[9]

e) közreműködik a vámrendszer és vámpolitika alakításában és eszközrendszerének működtetésében;

f)[10]

g)[11] feladatkörében - külön felhatalmazás alapján - képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, továbbá ellátja a két- és sokoldalú gazdasági, közlekedési, tudományos, valamint műszaki-fejlesztési együttműködésből adódó feladatokat, koordinálja más hazai állami szervek, érdekképviseleti szervezetek együttműködését, feladatainak ellátása érdekében - a külügyminiszterrel egyeztetve -kapcsolatot alakít ki a nemzetközi szervezetek tagországaival, valamint biztosítja a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságból adódó feladatok végrehajtását;

h) ellátja a feladatkörébe tartozó nemzetközi szerződések, valamint nemzetközi szerződésnek nem minősülő megállapodások előkészítésével, megkötésével, aláírásával, megerősítésével és kihirdetésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik azok hazai végrehajtásáról, ellátja a NATO tagságból adódó ágazati feladatokat;

i)[12] ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nemzetközi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tagállamai felé megteendő, illetve ezektől érkező értesítések és bejelentések továbbításával összefüggő feladatokat;

j) koordinálja a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek, valamint a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok gazdaságmozgósítási tevékenységét;

k) ellátja a hadiipari beszerzésekhez kötődő ellentételezéssel összefüggő kormányzati tevékenység irányítását, ennek keretében kidolgozza a stratégiákat és végrehajtja a lebonyolítás koordinációjának feladatait;

l)[13] együttműködik az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal, valamint a Miniszterelnöki Hivatallal a tudásalapú gazdaság fejlesztésben, szervezi a Magyar Információs Társadalom Stratégiában meghatározott és a felelősségi körébe tartozó központi kiemelt programok végrehajtását, továbbá az ágazati kiemelt programok megvalósítását.

m) együttműködik a Miniszterelnöki Hivatallal a Regionális Fejlesztési Holding Rt. feladatainak koordinációjában;

n)[14]

o) az egyházakkal kapcsolatosan tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, és a kormányzati tevékenységet koordináló Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve ellátja az ágazati feladatokat;

p) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. §-ának (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, együttműködve az ezen kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel.

q)[15] ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő feladatait.

r)[16] a gazdasági verseny tisztaságának, a tisztességtelen versennyel szemben a gazdaság szereplőinek védelme érdekében együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal;

s)[17] ellátja a köz- és magánszféra partnerségének alapjain megvalósítható gazdaságfejlesztési projektekkel, valamint a magántőke bevonásával kapcsolatos feladatait, különös tekintettel a közlekedési infrastruktúrára;

t)[18] szervezi és irányítja a gazdaságdiplomáciai tevékenységet;

u)[19] irányítja, értékeli és ellenőrzi a befektetésösztönzési és a kereskedelemfejlesztési célokat szolgáló külpiaci tevékenységet;

v)[20] ellátja a Befektetői Tanács, a Vállalkozásfejlesztési Tanács, a Versenyképességi Tanács, valamint a Kereskedelmi Tanácsadó Testület működtetésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az Élelmiszer Biztonsági Hivatal feladatainak kidolgozásában és azok érvényesítésében.

5. §

A miniszter az érdekelt miniszterek bevonásával

a)[21] figyelemmel kíséri és elemzi a piaci folyamatokat, a kereslet-kínálat, az árak alakulását és összhangját. A piaci folyamatok zavartalansága érdekében működteti az ehhez kapcsolódó, hatáskörébe tartozó intervenciós eszközöket, külön jogszabály szerint egyetértési jogot gyakorol a Gazdaságbiztonsági Tartalék kezelésében.

b) összehangolja az energiahordozó-ellátás, valamint az energiagazdálkodás hazai és nemzetközi feladatait, megállapítja a külön törvényekkel hatáskörébe utalt energiaárakat, közreműködik az energetika és az ipar környezeti hatásaival kapcsolatos tevékenységben, közreműködik a megújuló energiaforrások hasznosításában;

c)[22]

d) gondoskodik a piacfelügyeleti tevékenység fejlesztéséről, koordinálja az ezzel kapcsolatos intézményfejlesztési feladatokat a Piacfelügyeleti Tanács működtetésével;

e) ellátja a logisztikai fejlesztésekkel összefüggő állami feladatokat;

f) közreműködik a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásának elősegítésében;

g) részt vesz az országos és regionális fejlesztési, valamint hosszú távú szerkezetátalakítási programok kidolgozásában és megvalósításában;

h) közreműködik a kutatás-fejlesztés információs rendszerének és infrastruktúrájának továbbfejlesztésében;

i)[23] elősegíti a korszerű műszaki megoldások elterjesztését, hasznosítását, az e célok elérését szolgáló szervezetek, intézmények fejlesztését, az innováció társadalmi elismerését, a hazai formatervezési kultúra fejlesztését;

j) végzi a közlekedés biztonságának javításával kapcsolatos feladatokat;

k) ellátja a közlekedés műszaki emlékeinek védelmével, megőrzésével kapcsolatos feladatokat.

l)[24]

5/A. §[25]

(1) A miniszter az érdekelt miniszterekkel együttműködve kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját, az Európai Unió vámpolitikájával kapcsolatos álláspontot és azokat az Európai Unió illetékes szerveinél képviseli.

(2) A miniszter kialakítja a kereskedelemfejlesztés szabályozási és támogatási rendszerét, valamint kidolgozza az állami eszközökkel támogatott kereskedelemfejlesztési programokat.

(3) A miniszter irányítja, értékeli és ellenőrzi a kereskedelemfejlesztést és a befektetésösztönzést szolgáló hazai intézményrendszert.

(4) A miniszter a hatáskörrel rendelkező miniszterekkel és az országos hatáskörű szervek vezetőivel együttműködve kialakítja a magyar álláspontot a közösségi hatáskörbe tartozó kereskedelmi védelmi intézkedések (anti-döm-ping, szubvencióellenes és piacvédelmi intézkedések) esetében, és gondoskodik annak képviseletéről az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa intézményeiben.

(5) A miniszter irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó külképviseleteket (így különösen az OECD melletti Állandó Magyar Képviseletet és a WTO melletti Állandó Magyar Képviseletet), valamint a szakdiplomatákat.

(6) A miniszter - a külügyminiszterrel egyetértésben -tesz javaslatot az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet és a WTO melletti Állandó Magyar Képviseletet vezető nagykövet személyére.

6. §

(1) A miniszter az irányítása alá tartozó ágazatok tekintetében megállapítja az egyes tevékenységek gyakorlásának szakmai és jogi feltételeit, meghatározza az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges szakmai követelményeket és az engedélyhez kötött tevékenységek körét.

(2) A miniszter

a)[26] közreműködik a közoktatás és a felsőoktatás állami feladatainak teljesítésében, ellátja a külön jogszabályban megállapított szakképesítések, szakértői tevékenységek tekintetében a hatáskörébe utalt feladatokat;

b) ellátja a hatáskörébe utalt minőségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minőségbiztosítási, hatósági felügyeleti feladatokat, az áruk és szolgáltatások biztonságára vonatkozó szabályozási feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és akkreditálással kapcsolatos jogalkotó munkában;

c) gondoskodik a haditechnikai külkereskedelmet szabályozó jogszabályok végrehajtásáról, az azzal kapcsolatos minisztériumok közötti együttműködés, valamint a nemzetközi együttműködés szervezéséről és fejlesztéséről;

d) gondoskodik az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmazása nemzetközileg vállalt feltételeinek betartásáról;

e) ellátja a földtani, valamint ásványi nyersanyagkutatás, ásványvagyon-kutatás és a bányászati tevékenység állami irányítási és ellenőrzési feladatait, irányítja az ásványvagyon-gazdálkodási tevékenységeket, irányítja és működteti az ország földtani adatainak nyilvántartási rendszerét;

f) szervezi a hulladékgazdálkodással kapcsolatos, külön jogszabállyal hatáskörébe utalt feladatokat;

g) gondoskodik a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló nemzetközi szerződések hazai végrehajtásáról;

h) gondoskodik a kábítószerek tiltott gyártásához felhasználható egyes vegyi anyagokkal végezhető legális tevékenységek felügyeletére vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítéséről, az ehhez szükséges hazai és nemzetközi együttműködés szervezéséről;

i) megállapítja a közlekedési járművek üzembe helyezésének és üzemben tartásának feltételeit, műszaki felülvizsgálatuk rendjét;

j) kezdeményezi a járművezetők képzése, tovább- és utánképzése rendjének, valamint vizsgáztatásuk módjának és feltételeinek szabályozását; meghatározza az általános pályaalkalmassági vizsgálatok rendjét;

k) szabályozza - a belügyminiszterrel egyetértésben - a víziközlekedés rendjét, megállapítja a vasúti közlekedés alapvető forgalmi szabályait, a közúti forgalmi rend kialakításának szabályait, előkészíti és a Kormány elé terjeszti - a belügyminiszterrel együttesen - a közúti közlekedés szabályait;

l) megállapítja a közlekedési infrastruktúrához tartozó létesítmények építésének és fenntartásának szabályait;

m) irányítja a közlekedési hálózatok fejlesztését, figyelembe véve a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési tervekben foglaltakat is;

n) részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, továbbá a területrendezési tervek feladatkörét érintő munkarészeinek kidolgozásában és érvényesítésében;

o) meghatározza - külön jogszabályban foglaltak szerint - a személyszállítási, az árufuvarozási és a szállítmányozási szolgáltatások területén a szakmához és a piachoz jutás feltételeit, az engedélyezési eljárást és a tevékenység gyakorlásának szabályait, illetőleg kezdeményezi azok megállapítását;

p) a vonatkozó nemzetközi szerződésekkel összhangban - a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyeztetve - meghatározza a veszélyes áruk szállításának és a szállításra való előkészítésének szabályait.

q)[27] gyakorolja a kitüntetések, elismerések alapításával, adományozásával összefüggő, külön jogszabályban meghatározott jogokat;

r)[28] részt vesz a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati program megvalósításában, elősegíti a mikro-, kis- és középvállalkozásaiknak a gazdasági életbe való integrálását;

s)[29] feladatkörében részt vesz a regionális és területfejlesztéssel összefüggő kormányzati feladatok ellátásában;

t)[30] az érintett miniszterek bevonásával ellátja a fogyatékos személyek jogainak és esélyegyenlőségének biztosításával összefüggő - a közlekedés területén felmerülő -feladatokat;

u)[31] gyakorolja a jogszabály alapján hatáskörébe utalt kinevezési, felmentési és jóváhagyási jogokat, valamint az egyes testületekben való közreműködésre vonatkozó megbízás, illetőleg visszahívás jogát.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feladatokkal összehangoltan a miniszter kialakítja a hatósági engedélyezési, ellenőrzési és kötelezési eljárások rendszerét és szabályait; megállapítja a hatósági eljárások díjait, valamint a bírság jellegű díjakat.

7. §

A miniszter hatósági feladatai tekintetében

a) ellátja a hatáskörébe utalt hatósági engedélyezési, felülvizsgálati, kötelezési és ellenőrzési feladatokat;

b) irányítja és ellenőrzi a minisztérium felügyelete alatt működő hatósági szervek tevékenységét;

c) ellátja a külön jogszabályban meghatározott feladatokat a helyi önkormányzatok közlekedési államigazgatási tevékenységével kapcsolatban;

d) irányítja és ellenőrzi az ágazati hatósági képzési és vizsgáztatási feladatokat;

e) megteszi a rendkívüli, az azonnali beavatkozást igénylő esetekben a szükséges egyedi intézkedéseket.

8. §

A miniszter az irányítása alá tartozó ágazatok tekintetében

a) ellátja a védelmi jogszabályokból és a nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó védelmi feladatokat;

b) érvényesíti a védelmi és biztonsági követelményeket, meghatározza a minősített helyzetek ágazati feladatait, és gondoskodik végrehajtásukról;

c) irányítja az ágazati feladatkörébe, illetve a felügyeleti hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülését, és meghatározza tevékenységük szakmai követelményeit;

d)[32] végzi az ipari, az energetikai, a közlekedési és a kereskedelmi ágazat működése folyamatosságának rendkívüli helyzetben történő biztosításával összefüggő állami feladatokat;

e) koordinálja a lakosság ellátásával összefüggő minősített időszaki és rendkívüli helyzetekből adódó feladatokat, szervezi az ehhez kapcsolódó információs rendszert;

f) ellátja az ágazati rendeltetésű védelmi tartalékok képzésének és kezelésének feladatait;

g) tervezi az ágazati védelmi feladatok ellátásához szükséges költségeket;

h) külön jogszabály alapján ellátja a légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatokat.

9. §

(1) A miniszter az irányítása és felügyelete alá tartozó ágazatok tekintetében, az állam vállalkozói vagyonának működtetése és privatizálása érdekében

a) külön törvényben meghatározottak szerint közreműködik a privatizációs szerződések véleményezésében, jóváhagyásában, valamint a pályázati feltételek megfogalmazásában;

b) gyakorolja az állam vállalkozói vagyona vonatkozásában a számára külön jogszabályban, kormányhatározatban megállapított jogokat;

c) közreműködik az állami tulajdon működtetésére irányuló kormányzati tevékenységben;

d)[33] kiírja és lefolytatja a hatáskörébe tartozó koncessziók vonatkozásában a közbeszerzési eljárást, gyakorolja a kizárólagos állami tevékenységek ellátásának átengedésével kapcsolatos jogokat és megköti a koncessziós szerződéseket.

(2) A miniszter

a) gyakorolja - külön jogszabály, kormányhatározat alapján - a tulajdonosi jogokat az állam többségi részesedésével, illetve szavazatelsőbbségi részvényével működő gazdasági társaságok tekintetében;

b) gyakorolja a kincstári vagyon kezelésével, értékesítésével, hasznosításával, valamint a kincstári vagyonkörbe bekerülő vagyon kezelőjének kijelölésével kapcsolatos egyetértési jogot;

c) irányítja, illetve felügyeli az általa alapított, illetve a felügyelete alá rendelt költségvetési szerveket, valamint a külön jogszabályokban meghatározott egyéb szervezeteket.

10. §

A miniszter

a) ellátja a közlekedés műszaki és lakossági tájékoztató tevékenységét, valamint a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;

b) segíti a szakirányába tartozó oktatási intézmények munkáját;

c) együttműködik a belügyminiszterrel a közlekedési baleset-megelőző, felvilágosító és propagandatevékenységben, ehhez biztosítja a műszaki forgalmi elemzéseket és információkat.

11. §

A miniszter

a) az irányítása és felügyelete alá tartozó ágazatok tekintetében gyakorolja a jogszabállyal hatáskörébe utalt hatósági jogköröket és törvényességi felügyeletet, ellátja a külön törvényben meghatározott módon a közraktárak felügyeletét;

b) ellátja a külön jogszabállyal feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységeket, előkészíti, illetve kiadja a szabályozási felelősségi körébe tartozó jogszabályokat.

12. §

A miniszter a feladatait a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatali szervezete, valamint a külön jogszabályban meghatározott szervek/szervezetek útján látja el.

13. §

A miniszter a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információs rendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről. Kezeli törvény vagy egyéb jogszabály felhatalmazása alapján a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat. Az átvett információk alapján elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, irányítja és összehangolja az információfeldolgozó, -elemző munkát.

14. §

A miniszter a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során együttműködik az érintett miniszterekkel, az országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a külön törvényben meghatározott módon a Magyar Nemzeti Bank elnökével, továbbá az illetékes gazdasági, szakmai kamarákkal, más köztestületekkel, társadalmi szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet, valamint a módosítására kiadott 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet és 102/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet;

b) a közlekedési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet;

c) a technikai szabályzatok, műszaki tartalmú jogszabályok és megfelelőség-értékelési eljárást tartalmazó szabályozások tervezeteire vonatkozó információszolgáltatásról, valamint a Notifikációs Központ feladat- és hatásköréről szóló 46/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2004.12.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.12.16.

[3] Beiktatta a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2004.12.16.

[4] Megállapította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[5] Beiktatta a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2004.07.22.

[6] Beiktatta a 199/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2005.09.30.

[7] Hatályon kívül helyezte a 97/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatálytalan 2004.05.01.

[8] Megállapította a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.22.

[9] Hatályon kívül helyezte a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.12.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.12.16.

[11] Megállapította a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.12.16.

[12] Megállapította a 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2004.03.19.

[13] Megállapította a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.22.

[14] Hatályon kívül helyezte a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.12.16.

[15] Beiktatta a 97/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[16] Beiktatta a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.22.

[17] Beiktatta a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.22.

[18] Megállapította a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.12.16.

[19] Megállapította a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.12.16.

[20] Megállapította a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.12.16.

[21] Módosította a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2004.12.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.12.16.

[23] Megállapította a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2004.12.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.12.16.

[25] Beiktatta a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2004.12.16.

[26] Megállapította a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.22.

[27] Beiktatta a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.22.

[28] Beiktatta a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.22.

[29] Megállapította a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2004.12.16.

[30] Beiktatta a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.22.

[31] Beiktatta a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.22.

[32] Megállapította a 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2004.12.16.

[33] Megállapította a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2004.07.22.