246/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külügyminiszter feladat- és hatáskörével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A miniszter látja el - az igazságügy-miniszter bevonásával - a Magyar Köztársaság képviseletét a közösségi jog megsértése miatt indult eljárásokban az Európai Bíróság előtti eljárást megelőző szakaszban. Ezzel kapcsolatban - az igazságügy-miniszter bevonásával -koordinálja a beadványok előkészítését, és az egyeztetések alapján elkészíti a beadványokat.

(2) A miniszter képviselője - mint az Európai Bíróság előtti eljárásokban a Magyar Köztársaság képviseletét meghatalmazottként ellátó igazságügy-miniszter képviselője által az eljárásba bevont - részt vesz az Európai Bíróság előtti eljárásokban.

(3) A miniszter gondoskodik az Európai Bizottságtól, valamint az Európai Bíróságtól érkező dokumentumoknak az érdekelt miniszterekhez történő eljuttatásáról, valamint a beadványok továbbításáról."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter