248/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. § (1) A rendelet hatálya a Kbt. által ajánlatkérőként meghatározott szervezeteknek a Kbt. szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárait elérő vagy azt meghaladó értékű olyan beszerzéseire terjed ki, amelyek államtitkot, szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintenek, illetve különleges biztonsági intézkedést igényelnek.

(2) A Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetében a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű (1) bekezdésben meghatározott beszerzésekre a rendelet hatálya akkor terjed ki, ha a beszerzésre az Országgyűlés illetékes bizottsága a Kbt. alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a Korm. rendelet 2. §-ának 2. pontja, valamint 31. §-a (3) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter