143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §[1]

(1) A rendelet hatálya a Kbt. által ajánlatkérőként meghatározott szervezeteknek a Kbt. szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárait elérő vagy azt meghaladó értékű olyan beszerzéseire terjed ki, amelyek államtitkot, szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintenek, illetve különleges biztonsági intézkedést igényelnek.

(2)[2] A Kbt. IV. fejezete szerinti ajánlatkérők esetében a közösségi közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű (1) bekezdésben meghatározott beszerzésekre a rendelet hatálya akkor terjed ki, ha a beszerzésre az Országgyűlés illetékes bizottsága a Kbt. alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott.

(3)[3] Amennyiben a beszerzés a NATO Biztonsági Beruházási Program vagy egyéb közös finanszírozású NATO támogatott program keretében valósul meg, abban az esetben az arra vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)[4] A rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által kijelölt, nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek üzemanyagot csak nemzetbiztonsági védelem alá eső szervtől szerezhetnek be.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. adatbiztonsági ellenőrzés: a cégnél elvégzett olyan ellenőrzés, melynek célja annak megállapítása, hogy a cég teljesíti-e a más jogszabályokban meghatározott, a minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat;

2.[5]

3. ajánlattevő: az a cég, amelyik a beszerzési eljárásban ajánlatot tesz; Ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is.

4. alvállalkozó: az a cég, amellyel az ajánlattevő a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésre tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a cég tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi;

5. az ország alapvető biztonsági érdeke: az ország alapvető biztonsági érdekével kapcsolatos a beszerzés, ha a beszerzés tárgya közvetlenül kapcsolódik az ország lakosságának fizikai, környezeti, egészségügyi, gazdasági, honvédelmi biztonságát befolyásolni képes építési beruházáshoz, árubeszerzéshez, illetőleg szolgáltatás megrendeléséhez;

6. államtitok, illetve szolgálati titok: az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 3. §-ának (1) és 4. §-ának (1), valamint 5/B. §-ának (2)-(7) bekezdéseiben meghatározott titokfajták;

7.[6] beszerzési eljárás: az e rendeletben meghatározott kétlépcsős eljárás (versenypárbeszéd), keretmegállapodásos eljárás, azonnali eljárás, könnyített eljárás;

8. cég: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a jegyzékbe való bekerülés, illetve részvételre jelentkezés céljából előzetes minősítési kérdőívet tölt ki; a részvételre jelentkezik; a beszerzési eljárásban ajánlatot tesz, vagy a tárgyalásra meghívják;

9. cégellenőrzés: az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat által az előzetes minősítési kérdőív alapján végzett ellenőrzés, melynek célja annak megállapítása, hogy a cég bevonása a beszerzési eljárásba jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot;

10. ellenőrzésre jogosult ajánlatkérő: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 1. §-ában meghatározott nemzetbiztonsági szolgálatok;

11. ellenőrzésre nem jogosult ajánlatkérő: a nemzetbiztonsági szolgálatokon kívül minden más e rendelet hatálya alá tartozó ajánlatkérő;

12. előzetes minősítés: a cégek nemzetbiztonsági szempontból történő előzetes vizsgálata a jegyzékre való felkerülés céljából;

13. illetékes nemzetbiztonsági szolgálat: a nemzetbiztonsági szolgálatok saját beszerzéseik tekintetében, egyéb ajánlatkérő esetén - a Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: KBH) hatáskörét nem érintve - a Nemzetbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NBH). Egyéb ajánlatkérő haditechnikai terméket érintő beszerzési eljárásában, továbbá mindazon beszerzési eljárásban, amelyben az ajánlatkérő a Honvédelmi Minisztérium vagy a Magyar Honvédség, az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a KBH;

14. jegyzék: az ellenőrzésre jogosult ajánlatkérők, továbbá a Külügyminisztérium által kezelt, az előzetes minősítésen átesett, a beszerzési eljárásokra való meghívásra alkalmas cégek listája, amely tartalmazza a cég nevét, címét, illetve székhelyét, valamint jellemző tevékenységi körét;

15. irányadó jegyzék: az ellenőrzésre jogosult ajánlatkérők és a Külügyminisztérium esetében a saját maguk által vezetett jegyzék, ellenőrzésre nem jogosult ajánlatkérő esetében az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat által vezetett jegyzék;

15/A.[7] írásbeli konzultáció: írásbeli egyeztetés az e rendelet 4/C. számú mellékletében meghatározott feltételek összességéről;

16. különleges biztonsági intézkedés: különleges biztonsági intézkedést igényel a beszerzés, ha a beszerzés tárgyának előállításánál, az előállításhoz szükséges alapanyagok és termékek szállításánál, illetőleg a felhasználásnál, a beszerzés tárgyának szállításánál hatóság vagy jogszabály különleges követelményt ír elő, illetve az általánostól eltérő élőerős vagy technikai ellenőrzés szükséges;

17.[8]

18. nemzetbiztonsági ellenőrzés: az Nbtv. 68. §-ában meghatározott ellenőrzés;

19. nemzetbiztonsági érdek: az Nbtv. 74. §-ának a) pontjában meghatározottak;

20. pénzügyi-gazdasági ellenőrzés: az ajánlatkérő által elvégzett ellenőrzés, melynek célja annak megállapítása, hogy a cég pénzügyi-gazdasági szempontból alkalmas-e a szerződés teljesítésére;

20/A.[9] részvételi dokumentáció: az ajánlatkérő által a kétlépcsős eljárás, illetve a versenypárbeszéd részvételi szakaszában a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtásának érdekében készíthető, egyebek mellett a részletes szerződési feltételeket vagy a szerződéstervezetet, valamint a beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki követelményeket tartalmazó dokumentum;

21. részvételre jelentkező: az a cég, amelyik a kétlépcsős eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkezik;

22. személyellenőrzés: az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat által az előzetes minősítési kérdőívben megjelölt személyeknek a külön jogszabály felhatalmazása alapján rendelkezésre álló adatkezelési rendszerekben történő ellenőrzése abból a célból, hogy az adott személy bevonása az e rendelet szerinti beszerzési eljárásokba jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot.

23.[10] teljesítési segéd: az a cég, akit az alvállalkozó a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés teljesítése céljából vesz igénybe, továbbá az is, akinek a közreműködése - akár a beszerzési eljárás alapján létrejött szerződés megkötését megelőzően is - hozzájárul ahhoz, hogy az alvállalkozó a nyertes ajánlattevővel kötött szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítse, feltéve hogy a teljesítési segéddel akár közvetlen, akár a szerződési láncolat távolabbi résztvevőjeként közvetett szerződéses jogviszonyban áll.

II. Fejezet

A BESZERZÉSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. §

(1) A beszerzési eljárásban - az egyes eljárási cselekmények, az ajánlatok értékelése során hozott döntés és a szerződés megkötése tekintetében - az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát.

(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára.

(3) A beszerzési eljárásban biztosítani kell az államtitok és a szolgálati titok, az alapvető biztonsági érdek, valamint a nemzetbiztonsági érdek védelmét, illetve a különleges biztonsági intézkedés érvényesítését.

(4) A minősített adat védelméhez szükséges jogszabályban előírt személyi, tárgyi és szervezeti feltételek meglétét a Ttv. vonatkozó előírásai szerint az ajánlattételi felhívás megküldése előtt, továbbá az eljárás befejezéséig, illetve a szerződés lejártáig rendszeresen ellenőrizni kell.

(5) E rendelet szerinti beszerzési eljárásban való részvételére bármely cég referenciaként csak az ajánlatkérő előzetes, írásos engedélyével hivatkozhat.

4. §

(1) A beszerzési eljárás hirdetmény nélkül, a részvételi felhívás, vagy az ajánlattételi felhívás megküldésével indul.

(2) A beszerzési eljárásban az a cég vehet részt, amelyik szerepel az irányadó jegyzékben, és amelyet az ajánlatkérő meghív.

(3) Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározhatja, hogy mely eljárási cselekmények és milyen feltételek teljesülése esetén gyakorolhatóak elektronikusan is.

(4)[11] Ahol e rendelet vagy e rendelet alapján az ajánlatkérő a beszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. A közösségi, valamint a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű beszerzések esetében az ajánlatkérő azonban előírhatja az igazolás hiteles másolatban történő benyújtását is. A hatósági igazolásban meg lehet jelölni, hogy azt "a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárásban való felhasználás céljára" állították ki, a beszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése nélkül.

4/A. §[12]

(1) Az ajánlatkérőnek a részvételi, illetőleg az ajánlattételi felhívásban rendelkeznie kell arról, hogy a beszerzési eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja-e, továbbá milyen körben biztosítja azt. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott beszerzésekre irányuló eljárások esetében az ajánlatkérő legalább egy alkalommal köteles biztosítani a hiánypótlás lehetőségét.

(2) Ha az ajánlatkérő teljes körben biztosította a hiánypótlás lehetőségét és az ajánlatok, részvételre jelentkezések vizsgálata alapján ez szükséges, az összes ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat, illetve részvételre jelentkezés részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal vagy részvételre jelentkezéssel kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Ha az ajánlattételi, illetőleg részvételi felhívásban a hiánypótlást korlátozott körben tette lehetővé, a hiánypótlást ebben a körben biztosítja.

(3) A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, illetőleg részvételre jelentkezőt, megjelölve a hiánypótlási határidőt, továbbá ajánlatonként, részvételi jelentkezésenként a hiányokat.

(4) Az ajánlattevő, illetőleg részvételre jelentkező a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat, korlátozott hiánypótlás esetén az ajánlattételi, részvételi felhívásban szereplő körben.

(5) A hiánypótlást követően az ajánlatkérő jogosult szükség esetén akár több alkalommal is újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok) ban nem szereplő hiányt észlelt és ezt az ajánlattevő, részvételre jelentkező a (4) bekezdés alapján sem pótolta.

(6) Ha az ajánlatkérő több hiánypótlást biztosít, a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

(7) A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlatnak, illetőleg részvételre jelentkezésnek az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban meghatározott, értékelésre kerülő tartalmi elemeinek módosítását, továbbá a hiánypótlás során az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező új közösen ajánlatot tevő, részvételre jelentkező, illetőleg alvállalkozó megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatot, részvételre jelentkezést, továbbá a korlátozott körű hiánypótlás kizárólag az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlati elemekkel összefüggő, illetőleg a részvételi felhívásban meghatározott körű hiányokra terjedhet ki.

(8) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka) t követően - adott esetben - a benyújtott ajánlattételi, illetve részvételre jelentkezési példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti ajánlat, részvételre jelentkezés tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlattételi, illetőleg részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.

5. §

(1) Az ajánlatkérők e rendelet szerint lefolytatott beszerzéseikkel kapcsolatban kizárólag az ajánlatkérő felett irányítási vagy felügyeleti jogkört gyakorló szerv felé tartoznak adatszolgáltatási kötelezettséggel. Ez a más jogszabályokban meghatározott ellenőrzési jogosultságokat nem érinti.

(2) Az ajánlatkérő köteles meghatározni e rendelet szerinti beszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. E szabályozást az ajánlatkérőnek legkésőbb az első, e rendelet szerinti beszerzési eljárásának megindításáig kell megalkotnia.

(3) Az ajánlatkérő minden egyes, e rendelet szerinti beszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni. A dokumentumokat az ajánlatkérőnek minősítési idejük lejártáig, de legalább a szerződés teljesítését követő öt évig kell megőriznie.

(4) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásos szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a beszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a tagok esetleges különvéleményét fel kell tüntetni.

A beszerzés tárgya, értéke

6. §

(1) A beszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetve szolgáltatási koncesszió. E rendelet alkalmazásában árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése és szolgáltatási koncesszió alatt a Kbt. 242. §-ában így meghatározott fogalmakat kell érteni.

(2) Az Országgyűlés illetékes bizottsága külön felmentése alapján szolgáltatás nyújtására - e rendelet szerint - kiválasztott nyertes ajánlattevő szolgáltatásainak igénybevétele is e rendelet szabályai szerint történik.

6/A. §[13]

7. §

A beszerzés értéke a beszerzési eljárás 4. § (1) bekezdés szerinti megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás (a továbbiakban: becsült érték).

8. §[14]

(1) Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése:

a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

b) határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama pontosan nem megállapítható, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

(2)[15] Ha az árubeszerzés több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani.

9. §

(1) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

a) az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.

(2) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, a vételárral együtt számított legmagasabb ellenszolgáltatás.

(3) Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás-megrendelést is magában foglal, a becsült érték megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani. Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is.

10. §

(1) A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat:

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

(2)[16] A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor a következőket kell figyelembe venni:

a) biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat;

b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat;

c) a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat.

(3)[17] Ha a szolgáltatás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani.

11. §

(1) Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani.

(2) Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani.

(3) Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, illetőleg szolgáltatások becsült értékét is.

(4) Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, illetőleg szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani.

11/A. §[18]

A keretmegállapodás becsült értéke a megállapodás alapján az adott időszakban kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke.

12. §

(1) Tilos e rendelet megkerülése céljával a beszerzést a (2) bekezdésbe ütköző módon részekre bontani.

(2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek

a) beszerzésére - a 11. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével - egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor, és

b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá

c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján több - egyenként a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű - beszerzési tárgy együttes értéke miatt beszerzési eljárást kell lefolytatni, nem minősül e rendelet megkerülésének, ha az egybeszámított értékű beszerzési tárgyakat több, e rendelet szerinti beszerzési eljárásban szerzik be.

(4) Ha a becsült érték kiszámításakor a (2) bekezdésben foglaltakat nem vették figyelembe, az e rendelet szerinti beszerzésnek a költségvetési évben vagy az adott tizenkét hónapban még beszerzendő tárgyaira - azok értékétől függetlenül - csak e rendelet szerinti beszerzési eljárás alapján lehet szerződést kötni, könnyített eljárás azonban nem alkalmazható.

Összeférhetetlenség

13. §

(1) A beszerzési eljárás előkészítése, a részvételi és az ajánlattételi felhívás valamint a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárás lebonyolításába nem vonható be olyan cég, amelynek az ajánlatkérő részvételi vagy ajánlattételi felhívást küld (a továbbiakban: érdekelt cég), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely

a) az érdekelt céggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) az érdekelt cégvezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;

c) az érdekelt cégben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

d)[19] az a) -c) pont szerinti személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt cég, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel az (1) bekezdés a) -d) pontja szerinti jogviszonyban álló érdekelt cég írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként.

(3) A beszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont bármely személy vagy szervezet a beszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó.

(4) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol az érdekelt cégben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el a beszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt cég írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja, illetve azok hozzátartozója tekintetében is, ha az érdekelt cégben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni részesedéssel.

(5)[20] Ha az (1), (3) és (4) vagy (7) bekezdésben foglaltakat megsértették, az eljárás további részében nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az (1) bekezdés hatálya alá tartozó vagy abban a bekezdésben felsorolt személyekkel, szervezetekkel az (1) bekezdés a) -d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt cég, a (3) bekezdés szerinti személy vagy szervezet, illetőleg a (4) bekezdés szerinti érdekelt cég.

(6) Az e § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn azzal a személlyel vagy szervezettel szemben, aki, vagy amely szervezet a beszerzés tárgyához kapcsolódó építészeti vagy egyéb műszaki tervdokumentáció elkészítésében vett részt.

(7)[21] Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt cég írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz - a (2) vagy (4) bekezdés szerinti esetben - csatolni kell az érintett cég nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként (távolmaradási nyilatkozat).

A beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása és teljesítése[22]

13/A. §

A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

13/B. §

(1) Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre; ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítését meghaladó mértékben teljesítési segédet.

(2) Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt cég közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a beszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.

III. Fejezet

A BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK

14. §

(1)[23] A beszerzési eljárás kétlépcsős eljárás (versenypárbeszéd), keretmegállapodásos eljárás, azonnali eljárás, könnyített eljárás lehet.

(2)[24] Kétlépcsős eljárást kell tartani a rendelet hatálya alá tartozó, a közösségi közbeszerzési értékhatárok felét elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzés esetén.

(3) Azonnali eljárást lehet tartani a rendelet hatálya alá tartozó beszerzés esetén, ha

a) az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt az e rendeletben előírt határidők nem lennének betarthatóak. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából;

b) a szerződést biztonsági okok, műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt háromnál kevesebb személy vagy szervezet képes teljesíteni;

c) a kétlépcsős eljárás bármely szakasza eredménytelen volt;

d) árubeszerzés vagy építési beruházás esetében, ha az kizárólag kutatási, kísérleti vagy fejlesztési célból szükséges;

e) az ellenszolgáltatás vagy egyéb szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, illetve egyértelműséggel, mely lehetővé teszi a kétlépcsős eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását;

f) építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetén, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges a beruházás, illetőleg szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy ha a kiegészítő építési beruházás illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg szolgáltatás teljesítéséhez. Az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetve a szerződések összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét;

g) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban. Az ilyen - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetve a szerződések együttes időtartama azonban nem haladhatja meg a három évet;

h) ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzésére irányul a beszerzés;

i)[25] olyan új építési beruházásra, illetőleg szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás, illetőleg szolgáltatás teljesítésére, feltéve hogy az új építési beruházás, illetőleg szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést a kétlépcsős eljárásban megkötötték, és a kétlépcsős eljárás részvételi felhívásában az ajánlatkérő jelezte, hogy azonnali eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi kétlépcsős eljárásban az építési beruházás, illetőleg szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás, illetőleg szolgáltatás becsült értékét is; ilyen beszerzési eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.

(4)[26] Könnyített beszerzési eljárást lehet tartani a rendelet hatálya alá tartozó, a közösségi közbeszerzési értékhatárok felét el nem érő beszerzés esetén.

(5) Az Nbtv. 63. §-ának (1) bekezdése szerinti speciális működési kiadásokból finanszírozott beszerzésekre - a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó beszerzéseknél az Országgyűlés illetékes bizottsága által meghozott, a Kbt. alkalmazását kizáró előzetes döntés esetén - szintén könnyített beszerzési eljárást lehet tartani.

15. §

(1)[27] A beszerzési eljárásban - az 56/A. § (6) bekezdése, a 61/D. § (3) bekezdése szerinti eset és az azonnali eljárás kivételével - az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van.

(2) A beszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra.

Kizáró okok

16. §

(1) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező, alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)[28] gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha azok megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési, vagy e rendelet szerinti eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították.

g)[29] a rendelet hatálya alá tartozó korábbi beszerzési eljárásban történő ajánlattételhez rendelkezésére bocsátott összes okmányt a 60. § (4) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 31. napig nem szolgáltatja vissza.

(2)[30] Az (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű ajánlattevő vagy alvállalkozó tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni.

(3) Az ajánlatkérő köteles a részvételi, illetve az ajánlattételi felhívásban hivatkozni az (1) bekezdésben felsorolt kizáró okokra.

17. §

(1) Az ajánlatkérő a részvételi, illetve az ajánlattételi felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, vagy alvállalkozó, aki

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható verseny-felügyeleti határozatban vagy a verseny-felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el, illetőleg a jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította;

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési vagy e rendelet szerinti eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

(2) Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban az sem lehet részvételre jelentkező, ajánlatkérő vagy alvállalkozó, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha annak megfizetésére halasztást kapott.

(3) Ha a részvételre jelentkező, az ajánlattevő vagy az alvállalkozó a letelepedése szerinti országban jogosult az adott szolgáltatás nyújtására, az ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azon az alapon, hogy a hazai jogszabályok szerint az adott szolgáltatás nyújtásához előírt jogi-szervezeti feltételnek (így például, hogy jogi személyiséggel rendelkezzen) a részvételre jelentkező, az ajánlattevő vagy az alvállalkozó nem felel meg, vagy arra hivatkozással, hogy a hazai jogszabályok szerint a szolgáltatás nyújtására kizárólag természetes személy jogosult.

18. §

(1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, illetőleg ajánlattevőt, akinek alvállalkozója

a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési vagy e rendelet szerinti eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud;

b) e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.

(2) Az ajánlatkérő köteles a részvételi vagy az ajánlattételi felhívásban hivatkozni az (1) bekezdés szerinti kizáró okokra.

19. §

(1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, illetve ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek alvállalkozója az 1. és 2. számú melléklet szerinti kérdőívet nem töltötte ki, illetve a kitöltött kérdőíveket ajánlatához nem csatolta.

(2) Ugyancsak ki kell zárni az olyan részvételre jelentkezőt, illetőleg ajánlattevőt, akivel szemben az előzetes minősítési vizsgálatban, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázati tényező merült fel, továbbá akinek nemzetbiztonsági ellenőrzését megszüntették.

(3) Ha a részvételre jelentkező, illetőleg ajánlattevő valamelyik alvállalkozójával szemben nemzetbiztonsági kockázati tényező merült fel, egy esetben a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő ezen alvállalkozó helyett mást jelölhet meg. Második ilyen esetben, vagy ha kettő vagy annál több alvállalkozónál merül fel nemzetbiztonsági kockázati tényező, a részvételre jelentkezőt, illetőleg ajánlattevőt az eljárásból ki kell zárni.

(4) Az ajánlatkérő köteles a részvételi, illetve az ajánlattételi felhívásban hivatkozni az (1)-(3) bekezdésben felsorolt kizáró okokra.

20. §

(1) A részvételre jelentkezőnek, illetőleg az ajánlattevőnek és alvállalkozójának az ajánlatban a (2)-(3) bekezdés szerint kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy a 16-19. §-okban meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

(2) Az ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni:

a) a 16. § (1) bekezdésének a) -d) és f) pontja, valamint a 17. § (1) bekezdésének a) -c) pontja esetében az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;

b) a 16. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az érintett ország illetékes hatóságainak igazolását;

c) ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevő (részvételre jelentkező, alvállalkozó) teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy ha ilyen okirat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő (részvételre jelentkező, alvállalkozó) által az illetékes bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett nyilatkozatot;

d)[31] a 17. § (1) bekezdésének d) pontja esetében az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelvnek árubeszerzés esetében a IX B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX A. mellékletében, szolgáltatásmegrendelés esetében a IX C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot;

e) a 17. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az engedély vagy a jogosítvány hiteles másolatát, illetőleg a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást;

f) a 17. § (2) bekezdése esetében hatósági igazolást;

g) a Kbt. szerinti minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolást azokban az esetekben, amelyekben a jegyzék bizonyítja, hogy a részvételre jelentkezővel, illetőleg az ajánlattevővel (alvállalkozóval) szemben nem állnak fenn a 16-17. §-okban foglalt kizáró okok.

(3) A részvételre jelentkező, illetőleg az ajánlattevő és alvállalkozója az (1) bekezdésnek megfelelően köteles csatolni a 16. § (1) bekezdésének e) pontja és - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 17. § (2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságoknak az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, milyen időpontban járt le, és annak megfizetésére halasztást kapott-e.

(4) Ha jogszabály a 16. § (1) bekezdése e) pontjában vagya 17. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az eljárás eredményének kihirdetése a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontban történik.

A jegyzék és az előzetes minősítés

21. §

(1) Az előzetes minősítés célja az e rendelet 1. §-a szerinti beszerzési eljárásokra való meghívásra alkalmas cégek jegyzékének összeállítása.

(2) Az előzetes minősítés cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll.

22. §

(1) Bármely cég az 1. számú mellékletben meghatározott előzetes minősítési kérdőív kitöltésével és az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnak való megküldésével kérheti a jegyzékekbe való felvételét. Amennyiben valamelyik nemzetbiztonsági szolgálat észleli, hogy a megküldött kérdőív alapján történő ellenőrzésre nem illetékes, a kérdőívet továbbítja az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnak.

(2)[32] A kitöltött kérdőív alapján az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a cégellenőrzést és a személyellenőrzést. Az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat az ellenőrzések elvégzése után, a kérdőív beérkezését követő 55 napon belül nemzetbiztonsági szakvéleményt készít. Ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

(3) A jegyzékbe való bekerülésről az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat dönt. A jegyzékbe olyan cég kerülhet, amelynél a nemzetbiztonsági szakvélemény alapján biztonsági kockázati tényező nem merült fel.

(4) Az előzetes minősítés befejezése után az érintett céget, és ha van, az azt kezdeményező ajánlatkérőt értesíteni kell a jegyzékbe való bekerülésről, illetve a jegyzékbe való bekerülés elutasításáról. Az elutasító értesítésben az elutasítást indokolni nem kell, az elutasítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Ha a (3) bekezdés alapján egy cég az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnál jegyzékbe kerül, erről az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a többi nemzetbiztonsági szolgálatot is tájékoztatja. E tájékoztatás birtokában minden nemzetbiztonsági szolgálat felveszi az érintett céget saját jegyzékébe.

(6)[33] Azon cégek, amelyek "NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal, továbbá legalább "Titkos" minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek - a minősítés, illetve a tanúsítvány érvényességének legrövidebb időtartamára - automatikusan bekerülnek az irányadó jegyzékekbe.

(7)[34] A jegyzékbe bekerült cég minden, a jegyzékbe való bekerülést követő, illetve az e rendelet szerinti beszerzési eljárások során végrehajtott nemzetbiztonsági ellenőrzést követő 12. hónap utolsó napjáig köteles az előzetes minősítési kérdőívet ismét kitölteni, és azt az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnak megküldeni. Az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat mérlegeli, hogy a jegyzékben való tartáshoz milyen ellenőrzéseket kell elvégezni. Amennyiben a céggel szemben nemzetbiztonsági kockázati tényező nem merült fel, a cég továbbra is a jegyzéken marad. Amennyiben nemzetbiztonsági kockázati tényező merült fel, vagy a cég az e bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat az érintett céget törli jegyzékéből és erről a többi nemzetbiztonsági szolgálatot is értesíti.

23. §

(1) Az ellenőrzésre nem jogosult ajánlatkérő megkeresésére az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat adott beszerzési tárgy tekintetében tájékoztatást ad az irányadó jegyzékben szereplő cégekről.

(2)[35] Ellenőrzésre jogosult ajánlatkérő saját kezdeményezésre az előzetes kérdőívnek az érintett cégnek való megküldésével elindíthatja konkrét cég előzetes minősítését és az irányadó jegyzékbe való felvételét. Az érintett cégnek a kitöltött kérdőívet 30 napon belül kell visszaküldenie, vagy nyilatkoznia kell, hogy az adott jegyzékbe nem kíván felkerülni. Az ilyen jegyzékbe kerülésről, illetve az abba történő felvétel elutasításáról a többi nemzetbiztonsági szolgálatot is értesíteni kell.

(3) Az ellenőrzésre nem jogosult ajánlatkérő az illetékes nemzetbiztonsági szolgálattól kérheti konkrét cég előzetes minősítését és az irányadó jegyzékbe való felvételét.

24. §

Figyelemmel a különleges biztonsági és protokolláris követelményekre a 22-23. §-okban foglaltaktól eltérően

a) a külügyminiszter, a honvédelmi miniszter feladatkörébe és az állami protokoll körébe tartozó nemzetközi rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához,

b) a külföldi államok és nemzetközi szervezetek képviselőinek magyarországi programjához,

c) az állami vezetők külföldi hivatalos programjához,

d) a diplomáciai hálózat fenntartásához kapcsolódó beszerzések tekintetében a beszerzési eljárásokra való meghívásra alkalmas cégekről a külügyminiszter - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel egyetértésben - külön jegyzéket állít össze.

IV. Fejezet

AZ EGYES ELJÁRÁSOK

1. Cím

A KÉTLÉPCSŐS ELJÁRÁS

25. §[36]

(1) A kétlépcsős eljárás részvételi szakaszból és ajánlattételi szakaszból áll.

(2)[37] A kétlépcsős eljárás során a 26-61. § szerinti eljárás, valamint versenypárbeszéd folytatható le.

A részvételi szakasz

26. §

(1) A kétlépcsős eljárás a részvételi felhívás megküldésével indul, melynek során az ajánlatkérő köteles legalább három céget meghívni.

(2) Az ajánlatkérő a részvételi felhívást, valamint az 1. és

2. számú melléklet szerinti kérdőíveket kizárólag az irányadó jegyzékben szereplő cégeknek küldheti meg.

(3) A részvételi szakaszban az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot.

(4) A részvételi felhívás kötelező tartalmi elemeit a 3.számú melléklet tartalmazza. A részvételi felhívásban a beszerzés tárgyának - a Ttv. előírásait figyelembe véve - olyan részletezettséggel kell szerepelnie, hogy az a részvételre vonatkozó döntést megalapozhassa. A részvételi felhívásnak a Ttv. figyelembevételével tartalmaznia kell továbbá a minősített adatok védelmével kapcsolatos információkat.

27. §

(1) Az ajánlatkérő - a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtásának elősegítése érdekében - részvételi dokumentációt készíthet. Ebben az esetben az ajánlatkérő a részvételi felhívásban köteles megadni a részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit is. Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírhatja, hogy a részvételi dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

(2)[38] Az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a részvételi dokumentáció a részvételi felhívás megküldésének napjától kezdve a részvételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon.

(3) Ha a részvételi dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül köteles ennek eleget tenni, feltéve, hogy ésszerű időben kérték, illetőleg annak ellenértékét megfizették.

(4) A részvételi dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és a részvételre jelentkezők részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a beszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul véve kell megállapítani.

(5) A részvételi dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha

a) az ajánlatkérő visszavonja a részvételi felhívást;

b) az eljárás részvételi szakasza a 41. § alapján eredménytelen;

c) az ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményét a részvételi felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki;

d) az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül nem küldi meg.

28. §

(1) A részvételre jelentkező - a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtása érdekében - a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb nyolc nappal.

(2) A kiegészítő tájékoztatást a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni.

(3) A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a részvételre jelentkezők esélyegyenlőségét. A tájékoztatást a jelentkezők számára közvetlenül, egyidejűleg, írásban kell megküldeni. A tájékoztatás nem eredményezheti a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban foglaltak módosítását.

(4) Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben a részvételi felhívásban meg kell adni a konzultáció helyét és időpontját. A konzultációt legkésőbb a részvételi határidő lejárta előtt négy nappal meg kell tartani. A konzultációról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított három napon belül meg kell küldeni az összes jelentkezőnek.

29. §

(1) A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, valamint a részvételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania, valamint vissza kell küldenie az 1. és 2. számú melléklet szerinti, kitöltött kérdőíveket.

(2) Sem a részvételi, sem az ajánlattételi szakaszban nem vehet részt, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik.

(3) A részvételre jelentkező köteles továbbá - a részvételi felhívásban előírt módon - igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat a részvételi jelentkezésben kell megadnia.

(4)[39] Amennyiben a részvételi szakaszba meghívott cég a meghívástól számítva 12 hónapnál nem régebben megkezdett e rendelet szerinti beszerzési eljárás részvételi szakaszában eredményesen vett részt a beszerzést kiíró ajánlatkérőnél, az igazolások helyett elegendő a cég nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ajánlatkérőnél lévő igazolások tartalma továbbra is megfelel a valóságnak.

30. §

(1) A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a beszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározásával, illetőleg

b)[40] a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat és teljesítési segédeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti a részvételre jelentkező teljesítésért való felelősségét, az továbbra is a részvételre jelentkezőt terheli.

31. §

(1) A részvételre jelentkezőnek saját magával, valamint a 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti összes alvállalkozójával kapcsolatban meg kell küldenie az 1. és 2. számú melléklet szerinti, kitöltött kérdőíveket.

(2) Az ellenőrzésre nem jogosult ajánlatkérőnek az 1. számú melléklet szerinti kérdőívnek az illetékes nemzetbiztonsági szolgálathoz való megküldésével kezdeményeznie kell a részvételre jelentkező, továbbá alvállalkozói cégellenőrzését, valamint a kérdőívben szereplő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.

(3)[41] A kérdőívben szereplő személyek tekintetében az Nbtv. előírásainak megfelelő típusú nemzetbiztonsági ellenőrzést kell végezni.

(4) Az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a kérdőívben megkapott adatok alapján elvégzi a cégellenőrzést, valamint a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését, majd a vizsgálat befejezéseként nemzetbiztonsági szakvéleményt készít.

(5) A nemzetbiztonsági szakvéleményt az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a kezdeményező ajánlatkérőnek küldi meg. Az ajánlatkérő e szakvélemény alapján dönt valamely részvételre jelentkező vagy alvállalkozó kizárásáról.

32. §

Az ajánlatkérő a 2. számú melléklet szerinti kérdőív alapján elvégzi a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, valamint elvégzi vagy kezdeményezi a minősített adata védelmi szintjének megfelelő adatbiztonsági ellenőrzést. Amennyiben az adatbiztonsági ellenőrzés nem hoz kielégítő eredményt, az ajánlatkérő felhívhatja a részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját a védelmi szintnek megfelelő biztonsági feltételek biztosítására, amit a részvételre jelentkező és alvállalkozója a részvételi határidő lejártáig pótolhat.

33. §

(1)[42] A részvételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál rövidebb időtartamban.

(2) A részvételi határidőt minden esetben úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre a megfelelő részvételi jelentkezéshez.

(3) Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidőt - indokolt esetben - egy alkalommal legfeljebb húsz nappal meghosszabbíthatja. Erről az érintett cégeket az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül és írásban értesíteni kell.

(4)[43] A részvételi határidőt rövidíteni nem lehet.

(5)[44]

34. §

(1) Az ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig módosíthatja a részvételi felhívásban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül és írásban tájékoztatni kell az érintett cégeket, s egyben új részvételi határidőt kell megállapítani. A határidő ebben az esetben sem lehet a 33. § (1) bekezdésében foglaltaknál rövidebb, ami a módosításról szóló tájékoztatás megküldésének napjától számít.

(2) Az ajánlatkérő a részvételi felhívást a részvételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az érintett cégeket írásban kell tájékoztatni.

(3) A részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártáig módosíthatja, illetőleg visszavonhatja részvételi jelentkezését.

35. §

A részvételi jelentkezést írásban és zártan, a részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig.

36. §

(1) A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását a részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.

(2) A részvételi jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő által meghatározott személyek lehetnek jelen.

(3) A részvételi jelentkezések felbontásáról az ajánlatkérőnek jelentkezőnként külön jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az érintett jelentkezőnek.

37. §

(1) A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, illetve, ha van, a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(2) A részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni a részvételre jelentkező, valamint az alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet.

(3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, illetőleg van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni.

(4) Az ajánlatkérő köteles a részvételi jelentkezéseket elbírálni, kivéve, ha a beszerzés megkezdését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.

38. §[45]

39. §

A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérő közvetlenül, írásban felvilágosítást kérhet a jelentkezőtől a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti a részvételi jelentkezés módosítását.

40. §

(1) A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha

a) azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) a részvételre jelentkező ajánlatot tesz;

c) a részvételre jelentkező, illetőleg alvállalkozója tekintetében fennáll valamelyik, a 13. §-ban foglaltak szerinti összeférhetetlenségi ok;

d) a részvételre jelentkezőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;

e) a részvételre jelentkező, illetve alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

f) a részvételre jelentkező, illetve alvállalkozója nem csatolja az 1. és 2. számú melléklet szerinti, kitöltött kérdőívet;

g) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(2) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója)

a) a kizáró okok ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezését;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be;

c) akivel kapcsolatban a cégellenőrzés, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázati tényezőt megállapító szakvélemény készült, vagy az ellenőrzést megszüntették.

41. §

Eredménytelen a részvételi szakasz és az eljárás, ha

a) nem nyújtottak be részvételi jelentkezést;

b) kizárólag érvénytelen részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;

c) valamennyi jelentkezőt ki kellett zárni;

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja;

e) valamelyik részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt.

42. §

Az ajánlatkérő köteles a részvételre jelentkezőt legkésőbb az eredményhirdetésig írásban tájékoztatni részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, vagy az eljárásból való kizárásáról. A tájékoztatást indokolni kell.

43. §

(1) A részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül kell az ajánlatkérőnek elbírálnia és azt követően a részvételi szakasz eredményét vagy eredménytelenségét kihirdetnie (a továbbiakban együtt: eredményhirdetés). A részvételi szakasz eredményét legkésőbb a részvételi jelentkezések felbontásától számított harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül kell kihirdetni. A kihirdetés a részvételre jelentkezők egyidejű, közvetlen és írásos értesítésével történik.

(2) Az ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal elhalaszthatja. Az ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról az összes részvételre jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni.

(3) Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálását a nemzetbiztonsági szakvélemények beérkezéséig az összes részvételre jelentkező egyidejű, írásos értesítése mellett felfüggeszti. Az utolsó nemzetbiztonsági szakvélemény beérkezését követően az ajánlatkérő két munkanapon belül írásban tájékoztatja a részvételre jelentkezőket a felfüggesztés megszüntetéséről. A felfüggesztés időtartama a határidőkbe nem számít bele, a tájékoztatás megküldésének napjától a határidők számítása folytatódik.

44. §

Amennyiben a részvételi szakasz végén csak egyetlen részvételre jelentkező maradt, az ajánlatkérő dönthet, hogy az eljárást az ajánlattételi szakasszal folytatja, vagy a továbbiakban a 64-65. § -okban foglaltak szerint jár el. Ez utóbbi nem számít a 15. § (2) bekezdés szerinti egyik eljárási fajtáról a másik eljárási fajtára való áttérésnek.

Az ajánlattételi szakasz

45. §

(1) Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az érvényes jelentkezést benyújtó, ki nem zárt és alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőknek az írásbeli ajánlattételi felhívást legalább a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal egyidejűleg megküldeni. Az ajánlattételi felhíváshoz a dokumentációt lehetőleg mellékelni kell.

(2) Az ajánlattételi felhívás kizárólag azok részére küldhető meg, akikről nemzetbiztonsági kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvéleményt készült, továbbá akikkel szemben a nemzetbiztonsági ellenőrzést nem szüntették meg.

(3) A Ttv. 12. §-ának (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak abban az esetben engedélyezheti minősített adat továbbítását az ajánlattevő részére, ha meggyőződött arról, hogy az ajánlattevőnél megteremtették a minősített adat védelméhez szükséges, jogszabályban előírt személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket.

46. §

(1) Abban az esetben, ha az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez szükséges dokumentációt készít és a dokumentáció az ajánlattételi felhívás mellékleteként nem került megküldésre, az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon.

(2) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáig kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlattétellel összefüggésben a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, amelyet az ajánlattevő haladéktalanul teljesíteni köteles. Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérőnek az ajánlatot a rendelkezésére álló iratokban foglaltak alapján kell értelmezni és megfelelően elbírálni. Ebből eredő hátrányos helyzetére az ajánlattevő nem hivatkozhat.

(3) A 28. § (4) bekezdésében foglaltak az ajánlattételi szakaszban is alkalmazhatók.

(4) Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívás, illetőleg az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.

(5) Az ajánlattevőnek és alvállalkozójának a kizáró okokkal kapcsolatban az ajánlattételi felhívásban a 16-20. §-okban meghatározott módon kell eljárnia. Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására.

(6) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt - indokolt esetben - egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt a módosított határidőről és a határidő meghosszabbításának indokáról.

(7) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja a részvételi felhívásban nem megadott és az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül, írásban kell tájékoztatni az összes ajánlattevőt és egyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. A határidő ebben az esetben sem lehet a 47. § (1) bekezdésében foglaltaknál rövidebb.

(8) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, ha az ajánlattételi felhívás megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Az ajánlattételi felhívás visszavonásáról az ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül, írásban kell tájékoztatni az összes ajánlattevőt. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.

(9) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(10) Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítania.

47. §

(1)[46] Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tizennégy napnál rövidebb időtartamban.

(2) Az ajánlattételi határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a megfelelő ajánlat elkészítéséhez.

(3) Az ajánlattételi határidőt rövidíteni nem lehet.

48. §

(1) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat

a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy

b) az összességében legelőnyösebb ajánlat

szempontja alapján bírálja el.

(2) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban köteles meghatározni az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az általa választott elbírálási szempontot.

(3) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, az ajánlattételi felhívásban köteles meghatározni

a) az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat;

b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges jelentőségével arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám);

c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határát, mely minden részszempont esetében azonos;

d) azt a módszert, amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti pontszámot.

(4) A részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell meghatároznia:

a) e körben nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, műszaki, szakmai alkalmassága, illetve nemzetbiztonsági megfelelősége;

b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részszempontját;

c) a részszempontoknak mennyiségi, vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a beszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk;

d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését;

e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok - tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát is meg kell adni.

49. §

(1) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik.

(2) Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követően legalább harminc - építési beruházás esetén hatvan - napig kötve van ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.

(3) Az ajánlattevő ugyanabban a beszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetve abban más ajánlattevő alvállalkozójaként sem vehet részt.

Az ajánlat benyújtása, bontása és értékelése

50. §

(1) Az ajánlatokat írásban és zártan az ajánlattételi felhívásban meghatározott címre közvetlenül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

(2) Az ajánlatokat tartalmazó zárt iratokat az ajánlattételi határidő lejárta időpontjában kell felbontani.

(3) Az ajánlatok bontása zárt eljárásban, kizárólag az ajánlatkérő által kijelölt személyek részvételével történik.

51. §

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek.

(2) Érvénytelen az ajánlat, ha

a) azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni;

c) az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeknek;

d) az ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak az 56. § szerinti indokolást.

52. §

(1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki

a) a kizáró okok ellenére nyújtotta be ajánlatát;

b) részéről a kizáró ok az eljárás alatt következett be;

c) hamis adatot szolgáltatott.

(2) Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak.

(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kizárásról az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatot, az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárásról pedig a Közbeszerzések Tanácsát tájékoztatja annak érdekében, hogy a Kbt. szerinti intézkedéseket megtegye.

53. §

Az ajánlatkérőnek az ajánlatok bontásáról, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt ajánlattevőkről jegyzőkönyvet kell készítenie.

54. §

(1) Az ajánlatok érvényességének, illetve érvénytelenségének megállapítását követő 3 munkanapon belül minden ajánlattevőt írásban értesíteni kell az ajánlat szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, vagy az ajánlat érvénytelenségének, illetve az ajánlattevő kizárásának a megállapításáról. Az ajánlat érvénytelenségét, illetve az ajánlattevő kizárását indokolni kell.

(2) A beszerzési eljárás során az ajánlattevőkkel más ajánlattevőre, illetve annak ajánlatára vonatkozó információ nem közölhető.

55. §

(1) Az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni, az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított harminc (építési beruházás esetén hatvan) napon belül - az ajánlattételi felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban - az ajánlattevőkkel írásban közölni kell.

(2) Az ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal elhalaszthatja. Az ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és annak indokáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek fel kell kérnie az ajánlattevőket ajánlataiknak az eredményhirdetés elhalasztott időpontjáig történő fenntartására. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége - eltérő nyilatkozat hiányában - az eredményhirdetés elhalasztott időpontját követő harminc -építési beruházás esetén hatvan - napig tart.

(4) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján bírálja el. Ha az összességében legelőnyösebb ajánlatot választotta, akkor az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli a 48. § (3) bekezdésének d) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

(5) Ha több ajánlatnak azonos a (4) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.

56. §

(1) Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles 3 napon belül írásban kérni.

(2) Az ajánlatkérő a rendelkezésére álló adatok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek valós helyzetéről, teljesíthetőségéről.

56/A. §[47]

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok 55. § (4) és (5) bekezdése szerinti értékelését követően tárgyalást kezdeményezhet, ha

a) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot, vagy

b) a 48. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti bírálati szempont alapján történő értékelés alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlat magasabb ellenszolgáltatást tartalmaz, mint a következő legkedvezőbb, legfeljebb két ajánlat,

c) az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több érvényes ajánlat azonos összegben tartalmazza,

d) az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, de az összességében legelőnyösebb ajánlat az 55. § (5) bekezdése alkalmazásával sem állapítható meg.

(2) Ha az ajánlatkérő tárgyalást kezdeményez, az első három legkedvezőbb ajánlatot tevőt kell tárgyalásra felhívni. Ha az érvényes ajánlattevők száma ennél kevesebb, mindkét vagy az egyetlen érvényes ajánlatot tevőt kell tárgyalásra felhívni. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó, az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben pedig az azonos összpont-számmal értékelt érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket kell tárgyalásra felhívni.

(3) A tárgyalásra való felhívást egyidejűleg, írásban kell megküldeni az érintett ajánlattevőknek. A felhívásban az ajánlatkérőnek meg kell adnia a tárgyalás kezdeményezésének indokát, a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját is. A felhívásban az ajánlatkérő újabb ajánlat - tárgyalás nélküli - adott határidőn belüli megtételére is felhívhatja az érintett ajánlattevőket.

(4) A tárgyalás, illetőleg az újabb ajánlattétel kezdeményezéséről - a felhívás megküldésével egyidejűleg - az összes ajánlattevőt egyidejűleg, írásban kell tájékoztatni.

(5) A tárgyalás, illetőleg újabb ajánlattétel kizárólag az ajánlat módosítására irányulhat. Az ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, az eredeti ajánlatát kell érvényesnek tekinteni. A tárgyalásra egyebekben a 65. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

(6) A tárgyalás során nem áll fenn az ajánlattevőnek, illetőleg az ajánlatkérőnek a 15. § (1) bekezdés szerinti ajánlati kötöttsége. Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésével jön létre. Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést az ajánlattételi felhívásnak, illetőleg az ajánlattételi dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezéskori tartalma szerint kell megkötni.

57. §

(1) Az eljárás nyertese az, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban (és a dokumentációban) meghatározott feltételek alapján a 47. § (1) bekezdésében meghatározott elbírálási szempontok egyike szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette.

(2) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén, ha azt az ajánlattételi felhívásban előírta - az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kötheti meg a szerződést.

58. §

Eredménytelen az eljárás, ha

a) nem érkezett ajánlat;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek;

c) az összes ajánlattevőt ki kellett zárni az eljárásból;

d) egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő nem tett - az ajánlatkérőnek rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;

e) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja;

f) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött;

g) az eredményhirdetés az ajánlattételi felhívásban meghatározott, vagy az 55. § (2) bekezdése szerint módosított időpontban nem történt meg.

59. §

(1) Az ajánlatok elbírálását követően a döntés nyilvánosan nem hirdethető ki. A döntésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A döntésről az ajánlattevőket 5 munkanapon belül egyidejűleg, külön-külön, írásban kell értesíteni.

60. §

(1) Amennyiben az ajánlattevő nem nyújt be ajánlatot, köteles az ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidőig visszaküldeni az ajánlattételi felhívással kapcsolatos összes okmányt.

(2) A kizárt, az alkalmatlan, az érvénytelen vagy a nem nyertes ajánlatot benyújtó ajánlattevő az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a beszerzéssel kapcsolatos összes iratot az ajánlatkérőnek visszaküldeni.

(3) A nyertes ajánlattevő a 61. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés teljesítését követő 30 napon belül a beszerzéssel kapcsolatos minősített adatot tartalmazó valamennyi iratot köteles visszaküldeni az ajánlatkérő részére.

(4)[48] Amennyiben az ajánlattevő az (1)-(3) bekezdés szerinti határidőben a korábbi beszerzési eljárásban történő ajánlattételhez rendelkezésére bocsátott összes okmányt nem küldi vissza az ajánlatkérőnek, az ajánlatkérő a 16. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti jogkövetkezményre való figyelemfelhívással egyidejűleg felszólítja az összes okmány visszaszolgáltatására, valamint a felszólítással egyidejűleg e tényről az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatot haladéktalanul értesíti. Az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a mulasztó cég irányadó jegyzéken való szerepeltetését az értesítés kézhezvételének napjától mindaddig felfüggeszti, amíg az okmányokat az ajánlattevő vissza nem szolgáltatja. Az okmányok visszaszolgáltatásának tényéről az ajánlatkérő az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatot haladéktalanul tájékoztatja.

61. §

(1) Eredményes beszerzési eljárás alapján a szerződést az 57. § szerinti szervezettel (személlyel) kell az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni. Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a beszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében az 57. § szerinti nyertesekkel kell szerződést kötni. E szerződés szükség esetén az ajánlatoknak, illetőleg az ajánlati felhívásnak megfelelően tartalmazhatja az ajánlattevőként szerződést kötők közötti együttműködés feltételeit is.

(2) A szerződéskötés tervezett időpontját az ajánlattételi felhívásban kell megadni azzal, hogy az nem határozható meg az eredményhirdetést követő naptól számított nyolcadik napnál korábbi és harmincadik - építési beruházás esetében hatvanadik - napnál későbbi időpontban.

(3) Az ajánlatkérő az 57. § szerinti szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

(4) A szerződésről sem az ajánlatkérő, sem az ajánlattevő nem közölhet adatot. Ez a más jogszabályokban meghatározott ellenőrzési jogosultságokat nem érinti.

1/A. Cím[49]

A VERSENYPÁRBESZÉD

61/A. §

(1) Az ajánlatkérő versenypárbeszédet akkor alkalmazhat, ha

a) a beszerzés tárgyára vonatkozó részvételi dokumentáció műszaki tartalmának meghatározására nem, vagy nem a kétlépcsős eljárásban szükséges részletességgel képes, illetőleg

b) a szerződés típusának, vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, vagy nem a kétlépcsős eljárásban szükséges részletességgel képes.

(2) Az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti körülmény fennállása nem eredhet az ajánlatkérő mulasztásából.

(3) A versenypárbeszédben a 26-61. §-ban foglaltakat a 61/B-61/G. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

61/B. §

(1) A versenypárbeszédben az ajánlatok bírálati szempontja kizárólag az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet.

(2) A versenypárbeszédben az ajánlatkérő és egy vagy több részvételre jelentkező közötti párbeszéd arra irányul, hogy az ajánlatkérő képes legyen a szerződéskötéshez szükséges részletességgel meghatározni a 61/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az ajánlatkérőnek a párbeszéd során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek meg kell adni.

A részvételi szakasz

61/C. §

A versenypárbeszéd a 3/A. számú melléklet szerinti részvételi felhívás megküldésével indul. A részvételi dokumentációnak a beszerzés tárgyának, továbbá a szerződéses feltételeknek a meghatározását olyan mértékben kell tartalmaznia, ahogyan az ajánlatkérő erre képes. A 48. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti módszer részletes ismertetése az ajánlattételi felhívásban is megadható.

Az ajánlattételi szakasz

61/D. §

(1) Az ajánlatkérő az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó és alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőknek az írásbeli ajánlattételi felhívást a 4/A. számú melléklet szerinti adattartalommal küldi meg. Az ajánlattevők először megoldási javaslatokat készítenek, amelyekről az ajánlatkérő - az ajánlattételi felhívás szerint egy vagy több fordulóban - párbeszédet folytat velük. Az ajánlattevők ezt követően teszik meg végső ajánlatukat, amelyeket az ajánlatkérő a 46. § (9) bekezdése szerint elbírál.

(2) A megoldási javaslatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő előzetes ajánlatát arra az esetre nézve, ha az általa javasolt műszaki, jogi, illetőleg pénzügyi feltételekkel kellene a szerződést teljesíteni, továbbá

b) annak meghatározását, hogy megoldási javaslatából mely információk közölhetők a többi ajánlattevővel a párbeszéd során,

c) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő hozzájárul-e megoldási javaslatának a beszerzés tárgyára vonatkozó követelmények kialakítása során történő teljes vagy részleges felhasználásához.

(3) A versenypárbeszédben a végső ajánlat megtételéig nem áll fenn az ajánlattevő, illetőleg az ajánlatkérő ajánlattételi kötöttsége. Ez azonban nem járhat azzal, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya, illetőleg feltételei olyan jellemzőjében, illetőleg körülményében tér el a beszerzés megkezdésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, illetőleg megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé versenypárbeszéd alkalmazását.

61/E. §

(1) A párbeszédek egy vagy több fordulóban is lefolytathatóak. Többfordulós párbeszéd esetében az ajánlatkérő jogosult csak azokat az ajánlattevőket meghívni a további forduló(k) ra, akik az első, illetőleg a megadott fordulóban a részvételi felhívásban a 48. § (3) bekezdése tekintetében meghatározott körülmények alapján a legkedvezőbb megoldási javaslatot (javaslatváltozatot) tették. Az ajánlattevők száma azonban az utolsó tárgyalási fordulót követően sem lehet háromnál kevesebb.

(2) Az eltérő javaslatot adó ajánlattevők megoldási javaslatait is a 48. § (3) bekezdése tekintetében meghatározott körülmények alapján kell összehasonlítani. Ha egy ajánlattevő többváltozatú megoldási javaslatot adott, a különböző megoldásjavaslat-változatokat önálló javaslatnak kell tekinteni, és az ajánlatkérő jogosult a továbbiakban az ajánlattevő egy-egy megoldási javaslatát a párbeszéd további fordulójára (fordulóira) nem meghívni.

(3) Ha egy ajánlattevő megoldási javaslata nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek vonatkozásában a 61/A. § (1) bekezdése szerinti körülmények közül meg nem határozottakra nézve az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevők javaslatát kérte, az ajánlatkérő a megoldási javaslatot vagy annak változatát érvénytelenné nyilvánítja, ebben az esetben az 54. § (1) bekezdése szerint köteles eljárni.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerint kiválasztott ajánlattevőkkel folytatott további párbeszéd során az ajánlatkérő nem módosíthatja feltételeit, az ajánlattevők pedig a korábbi fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak azonos vagy kedvezőbb megoldási javaslatot adhatnak.

(5) Az ajánlatkérőnek minden egyes párbeszédről jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a párbeszéd következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a párbeszéd befejezését követő két munkanapon belül) az érintett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részére egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül részére meg kell küldeni.

61/F. §

(1) A párbeszédek lezárását követően az ajánlatkérő egyidejűleg írásban felszólítja az utolsó fordulóban részt vett összes [egyfordulós párbeszéd esetén az összes alkalmas és a 61/E. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó] ajánlattevőt végső ajánlatának megtételére.

(2) Az ajánlatkérő, ha a 61/D. § (2) bekezdésének c) pontja szerint minden ajánlattevő hozzájárult, jogosult a végső ajánlat készítéséhez egy vagy több megoldási javaslat teljes vagy részleges felhasználásával új részvételi dokumentációt készíteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, amennyiben azt a beszerzés tárgyára vonatkozó részvételi dokumentáció műszaki tartalmának vagy az egyéb szerződéses feltételek módosításának mértéke indokolttá teszi, az ajánlatkérő jogosult a részvételi felhívásban meghatározott elbírálási részszempontok vagy súlyszámaik módosítására. A módosítás indokolását a végső ajánlat készítéséhez adott dokumentációban meg kell adni. E feltételek hiányában az aján-lattevők korábbi megoldási javaslatukat véglegesítve tesznek végső ajánlatot.

61/G. §

(1) A végső ajánlattételre történő felszólításban közölni kell a végső ajánlattétel határidejét, az ajánlatok benyújtásának helyét, bontásának időpontját.

(2) A végső ajánlattételre történő felszólításnak - 61/F. § (2) bekezdése szerinti esetben - tartalmaznia kell a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos adatokat is.

(3) Az ajánlattevő akkor is jogosult ajánlatot tenni, ha az ajánlatkérő olyan javaslatot használt fel az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítéséhez, amelyet nem ő tett.

(4) A végső ajánlat az 51. § (2) bekezdésében és a 61/E. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően érvénytelen akkor is, ha az abban szereplő megoldási mód nem felel meg a dokumentációban meghatározott követelményeknek.

1/B. Cím

A KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS

Az eljárás két része

61/H. §

(1) A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. Az első részben az ajánlatkérő(k) a 26-61. § szerinti kétlépcsős eljárást köteles(ek) alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. A második részben az ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott beszerzési tárgyra kér ajánlato(ka) t és köt szerződést az adott beszerzés(ek) megvalósítására.

(2) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel, illetve több ajánlattevővel köthető. Az ajánlatkérő a 61/I. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az első rész végén köteles az első részben alkalmazott bírálati szempont alapján az ajánlattevőket rangsorolni.

(3) A több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító részvételi felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a 48. § (1) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámát, amelynek legfeljebb felső határáig terjedő számú ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást. A keretszámnak a beszerzés tárgyához, az eljárás sajátos jellemzőihez kell igazodnia, és minden körülmény között biztosítania kell a valódi versenyt. A keretszámnak legalább három ajánlattevőt kell magában foglalnia. Az azonos ajánlatok elbírálására az 56/A. § nem alkalmazható. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást kell kötni.

(4) A több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás esetében, a keretmegállapodásos eljárás első része - az 58. §-ban foglaltakon túl - akkor is eredménytelen, amennyiben az érvényes ajánlatot benyújtók száma nem éri el a hármat.

(5) A keretmegállapodásnak a 4. számú melléklet szerinti ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően tartalmaznia kell az adott időtartam alatt annak alapján kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen a beszerzések tárgyát és az ellenszolgáltatás mértékét. A keretmegállapodás több különböző beszerzési tárgyra is vonatkozhat.

(6) Keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető. A keretmegállapodás alapján kötendő szerződés(ek) időtartama nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát.

(7) Tilos versenykorlátozási céllal alkalmazni a keretmegállapodásos eljárást.

61/I. §

(1) Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első részét követően jogosult a keretmegállapodásban meghatározott mennyiség, valamint beszerzési tárgy(ak) egy-egy részére (a továbbiakban: adott beszerzés) a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiség keretein belül az eljárás második részében több szerződést kötni. A beszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét.

(2) Az ajánlatkérő az egy ajánlattevővel a 61/H. §-nak megfelelően megkötött keretmegállapodás alapján az adott beszerzés(ek) megvalósítása érdekében - írásbeli konzultációt követően - köt szerződést a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel.

(3) Az ajánlatkérő a több ajánlattevővel a 61/H. §-nak megfelelően megkötött keretmegállapodás alapján az adott beszerzés(ek) megvalósítása érdekében

a) a keretmegállapodásban meghatározott feltételek alkalmazásával a verseny újbóli megnyitása nélkül - írásbeli konzultációt követően - köthet szerződés(eke) t az első részben alkalmazott bírálati szempont alapján a beszerzés meghatározott része vonatkozásában az első helyen rangsorolt, illetőleg amennyiben az első helyen rangsorolt ajánlattevő nem képes a szerződés teljesítésére, az eljárás első része eredményének kihirdetésekor a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel, feltéve hogy a keretmegállapodás az adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés valamennyi feltételét tartalmazza;

b) közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást küld a keretmegállapodásban részes ajánlattevőknek, amennyiben a keretmegállapodás nem tartalmazza az adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés valamennyi feltételét.

61/J. §

(1) Az ajánlatkérő, amennyiben a keretmegállapodást csak egy ajánlattevővel kötötte vagy a 61/I. § (3) bekezdésének a) pontját alkalmazza, az ajánlattevőket a 4/C. számú melléklet alkalmazásával írásbeli konzultációra hívja fel.

(2) A keretmegállapodásos eljárás második részében nem érvényesül az ajánlattételi határidő 47. § (1) bekezdés szerinti legrövidebb időtartama, de a határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlattételéhez.

(3) Az ajánlatkérő a konzultációra szóló felhívásban szükség szerint felhívhatja az ajánlattevőt a keretmegállapodás első részében tett ajánlata kiegészítésére.

(4) A keretmegállapodásban meghatározott feltételeket a konzultációra szóló felhívásban, az ajánlatban és a konzultáció során lényegesen nem lehet módosítani. Az ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az ajánlatnak az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokkal összefüggő tartalmi elemeire vonatkozóan [48. § (3) bekezdésének a) pontja] csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

(5) Az ajánlatkérő az eljárás második része(i) eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlattevőket egyidejűleg, írásban köteles tájékoztatni.

61/K. §

(1) A 61/I. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az ajánlattételi felhívást a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek egyidejűleg írásban a 4/B. számú melléklet szerinti adattartalommal kell megküldeni. Más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni.

(2) Az ajánlatkérő akkor alkalmazhat az eljárás első részében alkalmazottól eltérő bírálati szempontot vagy részszempontot, amennyiben az eljárás első részében - az eljárást megindító részvételi felhívásban vagy a dokumentációban - azt előírta, és amelyet egyben a keretmegállapodás tartalmaz. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az eljárást megindító részvételi felhívásban vagy a dokumentációban és a keretmegállapodásban rögzíteni kell a 48. § (3) és (4) bekezdése szerinti szempontokat is.

(3) Az ajánlatokat írásban kell benyújtani.

61/L. §

Az ajánlatkérő nem köteles írásbeli konzultációra szóló vagy ajánlattételi felhívást küldeni, ha a keretmegállapodás megkötését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés(ek) megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes.

61/M. §

(1) Alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzés esetén, amennyiben a beszerzés tárgyára egyidejűleg több ajánlatkérőnek kellene beszerzési eljárást lefolytatnia és a beszerzés műszaki, biztonsági szempontból egységes rendszer szolgáltatásának igénybevételére irányul, a Kormány döntése alapján a (4) és (5) bekezdés szerinti eltérésekkel e rendelet szerinti keretmegállapodásos eljárás folytatható le.

(2) A Kormány az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében kijelöli a beszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérőt, a beszerzéshez kötelezően csatlakozók, valamint a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek körét, továbbá azt a kört, amelynek a csatlakozást, illetve a szolgáltatás igénybevételét még lehetővé teszi.

(3) A keretmegállapodás tartalmát az érintett szervezetek megrendeléseik tartalmának megállapításához megismerhetik és kötelesek azt a vonatkozó titokvédelmi jogszabályok szerint kezelni. A (2) bekezdés szerinti szervezetek a kijelölt ajánlatkérő részére kötelesek a keretmegállapodás megkötéséhez szükséges adatokat szolgáltatni.

(4) A (2) bekezdés szerinti szervezetek a keretmegállapodás terhére történő megrendeléssel valósíthatják meg beszerzésüket, illetve elégíthetik ki igényeiket. A megrendelés nem lehet ellentétes a keretmegállapodással. A beszerzéshez kötelezően nem csatlakozó, valamint a szolgáltatás igénybevételére nem kötelezett, de jogosult szervezetek - az ajánlattevőként szerződött fél hozzájárulásától függően - a keretmegállapodás alapján megrendeléssel élhetnek.

(5) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek, illetőleg jogosultak körét;

b) a keretmegállapodás megkötésének előzményeit (hivatkozást a lefolytatott beszerzési eljárásra), a beszerzés tárgyát és becsült mennyiségét, továbbá időbeli hatályát;

c) a beszerzés tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket;

d) az ellenszolgáltatás pénzbeli értékét és megfizetésének módját, idejét;

e) arra vonatkozó kikötést, hogy az igénybe vevő a beszerzést, a keretmegállapodás alapján a szolgáltatás (ok) igénybevételéről szóló megrendeléssel valósítja meg;

f) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos részletes feltételeket, különösen a teljesítési határidőt;

g) a szerződésszegésért való felelősség szabályait, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeit;

h) a keretmegállapodással és a megrendeléssel kapcsolatos adatszolgáltatási, adatkezelési kötelezettségeket;

i) a megrendelési formanyomtatványt.

2. Cím

AZ AZONNALI ELJÁRÁS

62. §

(1) Az ajánlatkérő a 14. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén azonnali eljárást alkalmazhat.

(2) Az eljárásba kizárólag az irányadó jegyzékben szereplő ajánlattevő hívható meg.

63. §

(1) Az eljárásban a felek szabadon tárgyalhatnak a szerződés feltételeiről, amely az 5. számú melléklet szerinti ajánlattételi felhívás megküldésével indul.

(2) Az ajánlattételi felhívás mellékleteként az 1. és 2. számú melléklet szerinti kérdőíveket is meg kell küldeni, melyeknek kitöltött visszaküldése feltétele az eljárásban való részvételnek.

(3) El kell végezni a 31-32. §-okban foglalt ellenőrzéseket. A kitöltött kérdőívek alapján az ellenőrzésre jogosult ajánlatkérő dönt az esetleg szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzések lefolytatásáról. Az ellenőrzésre nem jogosult ajánlatkérő az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnál kezdeményezi a szükséges ellenőrzések elvégzését. A nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása miatt az eljárást nem lehet felfüggeszteni, eredmény azonban csak az ellenőrzés befejezése után, a nyertesre vonatkozó nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó szakvélemény esetén hirdethető. Amennyiben a nyertesre vonatkozó nemzetbiztonsági szakvélemény kockázati tényezőt állapít meg, az értékelési rangsorban következő ajánlattevő a nyertes. Ha ennél az ajánlattevőnél is kockázati tényezőt állapít meg a nemzetbiztonsági szakvélemény, az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani.

64. §

(1) Az eljárásra a kétlépcsős eljárás ajánlattételi szakaszában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az eljárás során nem áll fenn az ajánlatkérőnek, illetve az ajánlattevőnek a kétlépcsős eljárásban szabályozott ajánlati kötöttsége, de ez nem járhat azzal, hogy az eljárása alapján megkötött szerződés tárgya olyan jellemzőjében, illetve körülményében tér el, az eljárás megkezdésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, amely nem tette volna lehetővé az azonnali eljárás tartását.

(3) Az eljárásban nem érvényesül az ajánlattételi határidők legrövidebb időtartama, de a határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre - az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő - megfelelő ajánlattételéhez. A 14. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak fennállása esetén az eljárásban törekedni kell legalább három ajánlattevő részvételére.

65. §

(1) Az eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.

(2) Az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek meg kell adni.

(3) A tárgyalások az ajánlattevőkkel együttesen vagy egymást követően, egy vagy több fordulóban is lefolytathatóak.

(4) Többfordulós tárgyalás esetében az ajánlatkérő jogosult csak azokkal az ajánlattevőkkel folytatni a tárgyalást, akik az első, illetőleg a megadott fordulóban a legkedvezőbb ajánlatot tették. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívásban előre meg kell határoznia az ilyen többfordulós tárgyalás menetét, az első, illetőleg a megadott fordulót követő tárgyalásra kiválasztott ajánlattevői létszám felső határát. Az így kiválasztott ajánlattevőkkel folytatott további tárgyalás során az ajánlatkérő nem módosíthatja feltételeit, az ajánlattevők pedig a korábbi fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

(5) Az ajánlatkérőnek minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a tárgyalás befejezésekor minden jelen lévő ajánlattevőnek alá kell írnia.

66. §

A 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérőnek azzal az ajánlattevővel kell tárgyalnia, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes teljesíteni. A szerződéskötésnél ebben az esetben is figyelembe kell venni a 63. § (3) bekezdésében foglaltakat.

3. Cím

A KÖNNYÍTETT ELJÁRÁS

67. §

(1) Az ajánlatkérő a 14. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén könnyített eljárást alkalmazhat.

(2) Az eljárásba kizárólag az irányadó jegyzékben szereplő ajánlattevő hívható meg.

68. §

(1) Az eljárás a 6. számú melléklet szerinti ajánlattételi felhívás megküldésével indul.

(2) Az ajánlattételi felhívás mellékleteként az 1. és 2. számú melléklet szerinti kérdőívet is meg kell küldeni, melyeknek kitöltött visszaküldése feltétele az eljárásban való részvételnek.

(3) El kell végezni a 31-32. §-okban foglalt ellenőrzéseket. A kitöltött kérdőívek alapján az ellenőrzésre jogosult ajánlatkérő dönt az esetleg szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzések lefolytatásáról. Az ellenőrzésre nem jogosult ajánlatkérő az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnál kezdeményezi a szükséges ellenőrzések elvégzését. A nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása miatt az eljárást nem lehet felfüggeszteni, eredmény azonban csak az ellenőrzés befejezése után, a nyertesre vonatkozó nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó szakvélemény esetén hirdethető. Amennyiben a nyertesre vonatkozó nemzetbiztonsági szakvélemény kockázati tényezőt állapít meg, az értékelési rangsorban következő ajánlattevő a nyertes. Ha ennél az ajánlattevőnél is kockázati tényezőt állapít meg a nemzetbiztonsági szakvélemény, az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani.

69. §

(1) Az eljárásra a kétlépcsős eljárás ajánlattételi szakaszában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az eljárásban nem érvényesül az ajánlattételi határidők legrövidebb időtartama, de a határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre - az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő - megfelelő ajánlattételéhez.

(3) Az eljárásban törekedni kell legalább három ajánlattevő részvételére.

70. §

(1) A 14. § (5) bekezdésében meghatározott esetben az ajánlatkérő egy ajánlatot is bekérhet.

(2) Az ajánlatkérőnek a 14. § (5) bekezdése szerinti beszerzései során a 12. §-ban foglaltakat nem kell alkalmaznia.

Vitás kérdések rendezése, jogorvoslat

71. §

(1) A beszerzésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a feleknek törekedniük kell a megegyezésre.

(2) Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a fennmaradó vitás kérdések eldöntése bírói út igénybevételével lehetséges. Az ajánlatkérőnek ebben az esetben irányító, vagy felügyeleti szervét tájékoztatnia kell.

(3) E rendelet szabályainak megsértéséből eredő igények érvényesítésére a polgári jogok érvényesítésére vonatkozó jogszabályok irányadóak.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

72. §

(1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott előzetes döntés alatt a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján meghozott előzetes döntést is érteni kell, amennyiben a döntés a Kbt. 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján is meghozható lenne.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez[50]

Előzetes cégminősítési kérdőív

A jegyzékbe jelentkezőnek (a továbbiakban: cég) a kérdőívben megfogalmazott kérdésekre - az eredetivel azonos sorrendben, a kérdések sorszámára való hivatkozással - kell választ adnia, adatot szolgáltatnia. Ez történhet a kérdőív írógéppel vagy nyomtatott betűvel történő kitöltésével, illetve külön dokumentáció összeállításával, amelyhez a szükséges hivatkozásokkal mellékletek, kiegészítő dokumentációk, magyarázatok és tájékoztatás is csatolhatók.

Az előzetes minősítést végző nemzetbiztonsági szolgálat kijelenti, hogy a kérdőív kitöltésével tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli.

[51]
1. A cégre vonatkozó általános azonosító adatok
1. 1. cégszerű megnevezés a cégforma megnevezésével: ......................................................................................................
1. 2. A cég tevékenységi köre, TEÁOR kódjai és azok megnevezése (a legjellemzőbb tevékenységi kör megjelölésével): ...........................................................................................................................................................................
1. 3. A cég székhelye: ..................................................................................................................................................................
1. 4. A cég alapításának kelte: ....................................................................................................................................................
1. 5. A cégbírósági bejegyzés helye, kelte, száma: .................................................................................................................
1. 6. Jogelőd neve, címe, alapításának ideje: ............................................................................................................................
1. 7. A cég jegyzett tőkéje: ...................................................................................................................................................... Ft
1. 8. A cég tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok feltüntetésével: .......................................................... .%
- magyar állami tulajdon (ÁPV Rt): ...................................................................................................................................... .%
- önkormányzati tulajdon: ...................................................................................................................................................... %
- magyar állampolgárságú természetes személy tulajdona: .............................................................................................. %
- külföldi állampolgárságú természetes személy tulajdona: ............................................................................................. .%
- valamennyi cégtulajdonos neve, anyja neve, születési helye, ideje (év, hónap, nap) bel- és külföldi címe:
- Magyarországon bejegyzett társaság tulajdonaránya: .................................................................................................. %
- külföldön bejegyzett társaság tulajdonaránya: ............................................................................................................... .%
- dolgozói (alkalmazotti) tulajdonaránya: ............................................................................................................................ %
- egyéb (megnevezve): ........................................................................................................................................................... %
Összesen: ........................................................................................................................................................................... 100%
1. 9. A cég érdekeltségei más vállalkozásokban (név, cím, részesedés): ............................................................................
1. 10. Számlavezető bank(ok) megnevezése és a pénzforgalmi számlaszám(ok): ..............................................................................
1. 11. Bankinformáció(k): ............................................................................................................................................................
1. 12. A cég adószáma: ...............................................................................................................................................................
2. A cég vezetésére vonatkozó információk
A cég valamennyi vezető tisztségviselőjének személyes adata:
- Név (születési név): ..................................................................................................................................................................
- Születési hely és idő: ................................................................................................................................................................
- Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................
- Lakcíme: ......................................................................................................................................................................................
- Jelenlegi tisztsége: ....................................................................................................................................................................
- Iskolai végzettsége: ..................................................................................................................................................................
- Szakirányú végzettsége: ..........................................................................................................................................................
- A cégnél alkalmazásban állás ideje: .......................................................................................................................................
- Vezetői gyakorlata: ...................................................................................................................................................................
- A cég által elvégzett, kivitelezett jelentősebb munkák, valamint a beszerzések irányításában és szervezésében résztvevő(k) adatai: .....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
- Cégbeli elérhetősége (telefon, e-mail): ...................................................................................................................................
- Nemzetbiztonsági ellenőrzöttsége (az ellenőrzés konkrét időpontja, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat) a 31. § (3) bekezdés alapján: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
3. A 12 hónapnál nem régebbi, a rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárás részvételi szakaszában történő eredményes részvétel(ek) megjelölése az ajánlatkérő feltüntetésével: ................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Kelt: ......................., év.....hó.....nap
P. H.
………………………..
cégszerű aláírás"

1/A. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez[52]

Nyilatkozat
A .................................................................................. cég vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy
1. Kijelentem, hogy az előzetes cégminősítési kérdőívben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
2. A cég Magyarországon a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság, egyéb: .........................................
3. Kijelentem, hogy a cégnek a cég székhelye szerint illetékes országban az állammal, önkormányzatokkal szembeni kötelezettségeinek eleget tesz, 60 napon túli köztartozása [társadalombiztosítási, adó, adók módjára behajtható egyéb (illeték), valamint vám stb. tartozás] nincs.
4. Kijelentem, hogy a cég ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincsen folyamatban.
5. Kijelentem, hogy a cégnek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
6. Hozzájárulok ahhoz, hogy az előzetes cégellenőrzés során az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a cég székhelyén, illetve telephelyén vizsgálatot folytasson, amelyhez minden segítséget megadok.
7. Tudomásul veszem, hogy az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat által készített nemzetbiztonsági szakvélemény ellen fellebbezésnek helye nincs.
8. A cég irányadó jegyzékbe kerülése esetén adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek.
Kelt: ..........................., év ........... hó.......... nap
P. H.
……………………..
cégszerű aláírás"

1/B. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez[53]

[54]
Nyilatkozat
A............... .........................................................................................cég vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy
1. Az általam képviselt cég a Magyar Köztársaság területén közbeszerzési eljárástól nincs eltiltva.
2. A cég a korábbi 5 évnél nem régebben lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattételkor hamis adatszolgáltatás miatt közbeszerzési eljárásból kizárva nem lett.
3. A cég közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási vagy bírósági határozat nem állapította meg.
4. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vagy pénzforgalmi szolgáltatóknál a cég számláján a pénzforgalom rendszeres, a hitelezők sorban állása nem fordult elő, a cég a fizetési kötelezettségének eleget tesz.
5. A cég üzletviteli körében 5 évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági ítéletben, jogerős-versenyfelügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.
Kelt: ..........................., év ........... hó.......... nap
P. H.
..............................................................
cégszerű aláírás"

2. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez[55]

Adatlap pénzügyi, gazdasági és adatbiztonsági ellenőrzéshez

A részvételre jelentkezőnek (a továbbiakban: cég) a kérdőívben megfogalmazott kérdésekre - az eredetivel azonos sorrendben, a kérdések sorszámára való hivatkozással - kell választ adnia, adatot szolgáltatnia. Ez történhet a kérdőív írógéppel vagy nyomtatott betűvel történő kitöltésével, illetve külön dokumentáció összeállításával, amelyhez a szükséges hivatkozásokkal mellékletek, kiegészítő dokumentációk, magyarázatok és tájékoztatás is csatolhatók.

A kérdőív feldolgozását végző nemzetbiztonsági szolgálat kijelenti, hogy a kérdőív kitöltésével tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli.

1. A cégre vonatkozó általános információk (azonosító adatok)
1. 1. cégszerű elnevezés a cégforma megjelölésével:................... .......................................................................................................
1. 2. A cég tevékenységi köre, TEÁOR kódjai és azok megnevezése (a legjellemzőbb tevékenységi kör megjelölésével):
1. 3. A cég székhelye: ....................... .......................................................................................................................................................
1. 4. A cég tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok feltüntetésével: ............. ............................................................%
- magyar állami tulajdon (ÁPV Rt):................................. ....................................................................................................................%
- magyar állampolgárságú természetes személy tulajdona:........................... .................................................................................%
- külföldi állampolgárságú természetes személy tulajdona: ............................. ...............................................................................%
- valamennyi cégtulajdonos neve, anyja neve, születési helye, ideje (év, hónap, nap) bel- és külföldi címe:
- Magyarországon bejegyzett társaság tulajdonaránya: ........................... .....................................................................................%
- külföldön bejegyzett társaság tulajdonaránya:............................. ................................................................................................%
- dolgozói (alkalmazotti) tulajdonaránya: ................................ ..........................................................................................................%
- egyéb (megnevezve):.................................. .......................................................................................................................................%
Összesen:.................................. .......................................................................................................................................................100%
1. 5. A cég valamennyi vezető tisztségviselőjének adatai:
- Név (születési név): ................................ ...............................................................................................................................................
- Jelenlegi tisztsége (a betöltés kezdő időpontjának feltüntetésével): ........................ .....................................................................
- Iskolai végzettsége: ................................. ..............................................................................................................................................
- Szakirányú végzettsége: ............................... ........................................................................................................................................
- A cégnél alkalmazásban állás ideje:.............................. ......................................................................................................................
- Vezetői gyakorlata:................................. ...............................................................................................................................................
2. A cég gazdálkodására vonatkozó pénzügyi, pénzforgalmi (termelési) adatok
2. 1. Mellékletként csatolni kell az előző évi mérleget és ennek kiegészítő melléklete(ke)t.
2. 2. A cég hiteltartozásainak összege: ...................... ........................................................................................................................Ft
2. 3. Elismert kintlévőségek összege: ....................... ..........................................................................................................................Ft
2. 4. Hosszú lejáratú tartozások összege: ....................... ...................................................................................................................Ft
2. 5. Tárgyi eszközök nettó értéke: ....................... ..............................................................................................................................Ft
2. 6. Forgóeszközök állománya: ............ ..................................................................................................................................Ft- ebből pénzeszköz: ................................................ ............................................................................................................................................Ft
2. 7. A tárgyévre tervezett árbevétel (saját és alvállalkozói):............... ..........................................................................................Ft
2. 8. Prognosztizált tárgyévi eredmény: ..................... ........................................................................................................................Ft
2. 9. Folyó évre tervezett szolgáltatások értéke: .................. ............................................................................................................Ft
[56]
2. 10. A következő két évre tervezett-szerződéssel már lekötött-szolgáltatások értéke:............... .............................................Ft
2. 11. Foglalkoztatottak összlétszáma:..................... .........................................................................................................................Ft.
2. 12. A cég nyilatkozata arról, hogy az állammal, önkormányzatokkal szembeni kötelezettségeinek eleget tett, köztartozása [társadalombiztosítási, adó, adók módjára behajtható egyéb (illeték), valamint vám stb. tartozás] nincs:
3. A cégre vonatkozó szakmai információk, megrendelő által igazolt referenciák felsorolása szükség szerinti részletezettséggel és mellékletek csatolásával
3. 1. A cég által megbízott, a beszerzési eljárásban részt vevő személy(ek) adatai:
- Név (születési név):................................ ...............................................................................................................................................
- Jelenlegi tisztsége:................................. ................................................................................................................................................
- Iskolai végzettsége: ................................ ...............................................................................................................................................
- Szakirányú végzettsége: ............................... ........................................................................................................................................
- A cégnél alkalmazásban állás ideje: .............................. ......................................................................................................................
- Vezetői gyakorlata: ................................. ...............................................................................................................................................
- A cég által elvégzett, kivitelezett jelentősebb munkák, valamint a beszerzések irányításában és szervezésében részt vevő(k) adatai: ..........................................................................................................................................................................................
....................................................................... ..............................................................................................................................................
- Cégbeli elérhetősége (telefon, e-mail): .............................. .................................................................................................................
- Nemzetbiztonsági ellenőrzöttsége (az ellenőrzés konkrét időpontja, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat) a 31. § (3) bekezdés alapján: .................................................................................................................
........................................................................................................................................... ..........................................................................
- A 12 hónapnál nem régebbi, a rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárás részvételi szakaszában történő eredményes részvétel(ek) megjelölése az ajánlatkérő feltüntetésével:....................................................................................................................
............................................................................................................................................ ........................................................................
3.2. Az elmúlt két évben végzett olyan munkák megnevezése, amelyeket a cég fokozott adatvédelmet igénylő megbízók (Magyar Honvédség, katonai vagy polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendőrségi, vám- és pénzügyőrségi, katasztrófavédelmi szervek, büntetés-végrehajtási intézetek, minisztériumok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve szervei, más országos hatáskörű szervek) részére végzett:
- Munka megnevezése: ................................ ...........................................................................................................................................
- Megrendelő neve:............................... ..................................................................................................................................................
- A szerződés jellege (fővállalkozó, alvállalkozó vagy teljesítési segéd volt-e): ........................ ....................................................
- A referenciát nyújtó szervezet megnevezése, címe az okirat kiállítója nevének és telefonszámának feltüntetésével: ..................................................... .................................................................................................................................................................
3. 3. A cég elmúlt két évben elvégzett munkái közül olyan referenciamunkák felsorolása:
- amelyeket önállóan végzett el,
- ahol biztosítja, hogy előre egyeztetett időpontban az átadott munka megtekinthető.
3. 4. A beszerzési eljárásban a cég részéről vagy képviseletében részt vevő speciális végzettségű vagy tudományos fokozattal rendelkező szakemberei adatai:
(* Amennyiben több ilyen szakembere van, vagy egyiküknek több speciális végzettsége is van, azokat külön-külön kell megadni az alábbiak szerint):.................................... ..............................................................................................................................
Személyes adatok [név, (születési név), születési hely, idő, anyja neve]:....................... ................................................................
Tudományos fokozat vagy speciális végzettség megnevezése: ...................... ................................................................................
Diploma száma:................................ .........................................................................................................................................................
Megszerzésének időpontja: ............................. .......................................................................................................................................
Megszerzésének helye: .............................. .............................................................................................................................................
4. Biztonsági előírások
4. 1. A cég ismertesse azon munkatársak körét személyi adataik [név (születési név), születési hely és idő, anyja neve, irányítószámmal ellátott állandó és ideiglenes (ha van) lakcím] megadása mellett, akik a kérdőív összeállításában, kidolgozásában részt vettek.
4. 2. A kérdőívet kitöltő személy tudomásul veszi, hogy a cég természetes személy tulajdonosai, továbbá a kiírt pályázat megnyerését követően a cég alkalmazottai, a nemzetbiztonsági szolgálat objektumába belépő munkatársai nemzetbiztonsági ellenőrzésen esnek át, amely - 15 évre visszamenőleg - egyaránt kiterjed magánéletükre, életvitelükre, erkölcsi, anyagi (vagyoni) helyzetükre, belföldi és külföldi kapcsolatrendszerükre.
Kelt: ..................., év .....hó ......... nap
P. H.
..............................................................
cégszerű aláírás"

3. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma, e-mail címe:[57]

2. a) A választott eljárás: kétlépcsős eljárás

b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

c) A szerződés időtartama, vagya teljesítés tervezett határideje:

3. a) A beszerzés tárgya:

b) A teljesítés helye:

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

d) A beszerzési eljárás során az ajánlattevő birtokába adandó adatok legmagasabb titokvédelmi szintje (államtitok, szolgálati titok):

4. a) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe:

b) A részvételi jelentkezés nyelve:

c) A részvételi jelentkezés határideje:

5. A részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági alkalmasságának igazolására kért adatok, tények:

6. A részvételre jelentkezők műszaki alkalmasságának igazolására kért adatok, tények:

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni:

8. Hiánypótlás:

9. A részvételi szakasz tervezett eredményhirdetési időpontja:

10. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja:

11. Egyéb információk:

3/A. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez[58]

Részvételi felhívás versenypárbeszédben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

2. a) A választott eljárás: versenypárbeszéd kétlépcsős eljárásban

b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

c) A szerződés időtartama vagy a teljesítés tervezett határideje:

3. a) A beszerzés tárgya:

b) A teljesítés helye:

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

d) A beszerzési eljárás során az ajánlattevő birtokába adandó adatok legmagasabb titokvédelmi szintje (államtitok, szolgálati titok):

e) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk:

f) A 48. § (3) bekezdés szerinti módszer meghatározása:

4. a) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe:

b) Azok megjelölése, akiket az eljárásban való részvételre az ajánlatkérő meg kíván hívni:

c) A részvételi jelentkezés nyelve:

d) A részvételi jelentkezés határideje:

5. A részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági alkalmasságának igazolására kért adatok, tények:

6. A részvételre jelentkezők műszaki alkalmasságának igazolására kért adatok, tények:

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni:

8. Hiánypótlás:

9. A részvételi szakasz tervezett eredményhirdetési időpontja:

10. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja:

11. Egyéb információk:

4. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma, e-mail címe:[59]

2. a) A választott eljárás: kétlépcsős eljárás

b) Hivatkozás a részvételi felhívásra:

c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

d) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

3. a) A beszerzés tárgya:

b) A teljesítés helye:

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

d) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

e) A dokumentáció rendelkezésre állásának módja:

4. a) Az ajánlattételi határidő, amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:

b) Az ajánlat benyújtásának és felbontásának címe:

c) Az ajánlattétel nyelve:

d) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

e) A szerződéskötés tervezett időpontja:

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

6. Ajánlati kötöttség időtartama:

7. Hiánypótlás:

8. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:1

4/A. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez[60]

Ajánlattételi felhívás versenypárbeszédben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

2. a) A választott eljárás: versenypárbeszéd kétlépcsős eljárásban

b) Hivatkozás a részvételi felhívásra:

c) Az első párbeszéd időpontja és helyszíne:

d) Ha az ajánlatkérő többfordulós párbeszédet tart, a párbeszédek menete, az első, illetőleg a megadott fordulót követő párbeszédre kiválasztott ajánlattevői létszám felső határa:

e) A párbeszéd nyelve:

f) Ha az ajánlatkérő díjazásban kíván egy vagy több ajánlattevőt részesíteni, az erre vonatkozó - általa meghatározott - előírások:

g) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

h) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

3. a) A beszerzés tárgya:

b) A teljesítés helye:

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

d) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

e) Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk:

4. a) Az ajánlattételi határidő, amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:

b) Az ajánlat benyújtásának és felbontásának címe:

c) Az ajánlattétel nyelve:

d) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

e) A szerződéskötés tervezett időpontja:

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

6. Mindazon körülmények felsorolása, melyekről az ajánlatkérő kéri az ajánlattevők javaslatát, és e körülmények tekintetében az ajánlatkérő által igényelt keretek vagy elvárások:

7. Hiánypótlás:

8. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai (a részszempontok, a hozzá tartozó súlyszámok és az értékelési módszer leírása):

4/B. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez[61]

Ajánlattételi felhívás keretmegállapodásos eljárás második részében

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

2. a) A választott eljárás: keretmegállapodásos eljárás

b) Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:

c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

d) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

3. a) A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

b) A teljesítés helye:

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

d) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

e) A dokumentáció rendelkezésre állásának módja:

4. a) Az ajánlattételi határidő, amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:

b) Az ajánlat benyújtásának és felbontásának címe:

c) Az ajánlattétel nyelve:

d) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

e) A szerződéskötés tervezett időpontja:

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

6. Ajánlati kötöttség időtartama:

7. Hiánypótlás:

8. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai (a részszempontok, a hozzá tartozó súlyszámok és az értékelési módszer leírása):

4/C. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez[62]

Felhívás írásbeli konzultációra keretmegállapodásos eljárásban

1. A választott eljárás: keretmegállapodásos eljárás

2. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

b) Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító részvételi felhívásra:

c) Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:

d) Az adott beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

e) A szerződés meghatározása:

f) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

g) A teljesítés helye:

h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás:

i) Az ajánlattételi határidő, az ajánlattétel nyelve és az ajánlatok benyújtásának címe:

j) Az ajánlat felbontásának helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak:

k) A konzultáció folytatásának további szabályai:

l) Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:

m) A konzultációra szóló felhívás megküldésének napja:

5. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma, e-mail címe:[63]

2. a) A választott eljárás: azonnali eljárás

b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása:

c) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak:

3. a) A beszerzés tárgya:

b) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

c) A teljesítés helye:

d) A dokumentáció rendelkezésre állásának módja:

4. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

5. a) Az ajánlattételi határidő:

b) Az ajánlat benyújtásának címe:

c) Az ajánlattétel nyelve:

d) Az (első) tárgyalás helye:

e) Az első tárgyalás időpontja:

f) Az eredményhirdetés időpontja és helye:

g) A szerződéskötés időpontja:

6. Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására kért adatok és tények:

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság:

Műszaki alkalmasság:

Szakmai alkalmasság:

7. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

8. Hiánypótlás lehetősége:

9. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni:

A 47. § (3) bekezdésében foglaltakra abban az esetben kell hivatkozni, ha az ajánlatok az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján kerülnek elbírálásra.

10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:[64]

6. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma, e-mail címe:[65]

2. a) A választott eljárás: könnyített eljárás

b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

3. a) A beszerzés tárgya, mennyisége:

b) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

c) A teljesítés helye:

4. A teljesítés végrehajtása:

Ütemezés:

5. a) Az ajánlattételi határidő:

b) Az ajánlat benyújtásának címe:

c) Az ajánlattétel nyelve:

d) Az eredményhirdetés időpontja és helye:

e) A szerződéskötés időpontja:

6. Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására kért adatok és tények:

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság:

Műszaki alkalmasság:

Szakmai alkalmasság:

7. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

8. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni:

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:1

1 A 47. § (3) bekezdésében foglaltakra abban az esetben kell hivatkozni, ha az ajánlatok az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján kerülnek elbírálásra!

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 248/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2004.09.04.

[2] Módosította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.04.11.

[3] Módosította a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2011.02.19.

[4] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 101. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 248/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatálytalan 2004.09.04.

[6] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[7] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[8] Hatályon kívül helyezte a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2011.02.19.

[9] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[10] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[11] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[12] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[13] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.11.

[14] Szerkezetét módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[15] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[16] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[17] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[18] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[19] Módosította a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2011.02.19.

[20] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[21] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[22] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[23] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[24] Módosította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.04.11.

[25] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[26] Módosította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.04.11.

[27] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[28] Módosította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.04.11.

[29] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[30] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 101. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[31] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[32] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[33] Megállapította a 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2011.02.19.

[34] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[35] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[36] Szerkezetét módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[37] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[38] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[39] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[40] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[41] Módosította a 248/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2004.09.04.

[42] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[43] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[44] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.11.

[45] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.11.

[46] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[47] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[48] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[49] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2007.04.11.

[50] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[51] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[52] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[53] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[54] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[55] Megállapította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[56] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 101. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[57] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[58] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[59] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[60] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[61] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[62] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[63] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[64] Beiktatta a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

[65] Módosította a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.04.11.

Tartalomjegyzék