26/2004. (VII. 26.) IM rendelet

a közjegyzőkre vonatkozó egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 166/A. §-ának (1) bekezdésében és 183. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[3] A közjegyző az általa 2004. január 1-je és július 1-je között készített közjegyzői okiratot és jegyzőkönyvi tanúsítványt, valamint a 2004. július 1-je előtt archivált nemperes eljárásban hozott jogerős határozatot e rendelet hatálybalépését követően a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus úton vezetett levéltárának (a továbbiakban: elektronikus levéltár) a közjegyző irodai alkalmazásában tárolja vagy azt külön adathordozóra menti, és a Küsz. 21. §-ának (7) bekezdésében írt módon őrzi.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 40. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 40. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 40. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.