287/2004. (X. 28.) Korm. rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyminiszter az e rendelet 2-7. §-ában fel nem sorolt igazgatási területeken adódó feladatai körében, az önkormányzatok esetén azok érdekszövetségeivel is együttműködve)

"b) elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek megvalósulását, összhangban az országos célkitűzésekkel, továbbá kialakítja a településfejlesztéssel kapcsolatos országos szakmai követelményeket."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az R. 1. § g) pontja, 4. §-a és 5. §-a.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter