292/2004. (X. 28.) Korm. rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítására - a következőket rendeli el:

1. §

A pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyminiszter)

"a) a gazdasági és közlekedési miniszter egyetértésével

1. előkészíti a vámjog és a vámeljárás szabályozását szolgáló törvényeket, végrehajtási rendeleteket, illetve e körben - külön felhatalmazás alapján - szabályozási feladatokat is ellát, biztosítja a vámjogi szabályozás hazai joggal és nemzetközi vámjoggal való harmonizálását,

2. felelős az Európai Unióval kiépült vámunióval kapcsolatos, szakmailag megalapozott, folyamatos vámharmonizációs feladatok végrehajtásáért, különös tekintettel a származási szabályok, a vámérték-szabályozás és a vámnómenklatúra szerkezetének az Európai Unió országaiban egységesen alkalmazott rendelkezéseivel történő összhang megteremtésének követelményére;"

2. §

Az R. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pénzügyminiszter - az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel együttműködve -közreműködik a Kormány nyugdíjpolitikával összefüggő feladatainak meghatározásában."

3. §

Az R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pénzügyminiszter közreműködik a lakáspolitika, a lakáscélú állami támogatások szabályozásának kidolgozásában."

4. §

(1) Az R. 15. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyminiszter külön jogszabályok és kormányhatározatok felhatalmazása alapján:)

"a) gondoskodik az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások - az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások kivételével - versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáról, különös tekintettel a közösségi vívmányok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésre;"

(2) Az R. 15. §-ának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyminiszter külön jogszabályok és kormányhatározatokfelhatalmazása alapján:)

"g) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat."

5. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2005. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter