2/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

(1) A pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a (6) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(6) A pénzügyminiszter szabályozza]

"f) a hatáskörébe, illetőleg irányítása alá tartozó intézmények ellenőrzésére vonatkozó eljárásoknak"

(a rendjét, és javaslatot tesz a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjének szabályozására.)

(2) A Rendelet 2. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A pénzügyminiszter gondoskodik a Pénzügyminisztérium fejezete alá tartozó intézményi körben a felügyeleti jellegű ellenőrzésről és egyéb ellenőrzésekről a külön jogszabályokban meghatározottak szerint."

(3) A Rendelet 2. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A pénzügyminiszter - együttműködve a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, valamint az Állami Számvevőszék elnökével - javaslatot tesz a Kormánynak az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés jogi, intézményi, módszertani és szakképzési rendszerének fejlesztésére, valamint koordinálja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés fejlesztésével kapcsolatos feladatokat."

2. §

A Rendelet 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A pénzügyminiszter

a) a pénzmosás megelőzése és megakadályozása érdekében - az érintett minisztériumok, állami vagy szakmai felügyeleti szervek bevonásával, a nemzetközi szervezetek ajánlásait figyelembe véve - javaslatot tesz a szükséges szabályozásra;

b) irányítja és koordinálja a pénzmosással kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt;

c) vezeti a pénzmosás elleni tárcaközi bizottságot."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a pénzmosás elleni fellépés koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1003/2002. (I. 21.) Korm. határozat a hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter