304/2004. (XI. 3.) Korm. rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter ellátja az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pillérét képező vidékfejlesztés (a továbbiakban: vidékfejlesztés), valamint az ehhez tartozó kutatás-fejlesztés irányítását."

2. §

Az R. 3. §-ának h) és i) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter)

"h) irányítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt;

i) az érintett miniszterekkel együttműködve kidolgozza a Közös Agrárpolitika és a Közös Halászati Politika keretei között a tagállami működés stratégiáját és politikáját, gondoskodik azok megvalósításáról és érvényre juttatásáról;"

3. §

Az R. 5. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter az agrárgazdaság irányítása körében)

"b) az érdekelt miniszterekkel együttműködve kidolgozza az agrárpiac működési koncepcióját, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően ellátja az agrárpiac szabályozásával, az agrárpiaci rendtartással, a piaci intervencióval kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat; kezeli a gazdasági és közlekedési miniszter egyetértésével a Gazdaságbiztonsági Tartalékot;

c) a Magyar Kormány képviseletében részt vesz az Európai Unió Közös Mezőgazdasági és Közös Halászati politikájának kialakításában, közreműködik az Európai Unió agrárkereskedelmi politikájával kapcsolatos magyar álláspont kimunkálásában, az agrárminiszteri tanácsban és az ahhoz kapcsolódó bizottságokban képviseli az egyeztetett kormányzati álláspontot; feladatkörében közreműködik a kereskedelempolitikai elvek meghatározásában és azok megvalósítására irányuló szabályozás kidolgozásában;"

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 6. §-a (1) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter