336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A miniszter összehangolja a Magyar Köztársaság külpolitikai érdekeinek érvényesítését, koordinálja a Kormány tagjainak az ország külpolitikai érdekeit érintő tevékenységét."

2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A miniszter képviseli a Magyar Köztársaságot, illetve a Kormányt más államokkal, az ENSZ-szel, az Európa Tanáccsal, valamint más nemzetközi politikai, biztonsági kormányközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban. Koordinálja és irányítja az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével, valamint a Nyugat-európai Unióval kapcsolatos tevékenységet. Együttműködik más miniszterekkel a szakmai jellegű nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban. A nemzetközi gazdasági szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben jár el."

3. §

Az R. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § A miniszter közreműködik az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt, a határon túli magyarokra vonatkozó rendelkezés érvényesülését célzó kormányzati tevékenység végrehajtásában. Felügyeli a Határon Túli Magyarok Hivatalát."

4. §

Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A miniszter irányítja a Magyar Köztársaság külképviseleteit."

5. §

Az R. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve ellátja az Európai Tanács, valamint az Általános és Külkapcsolati Ügyek Tanácsának általános ügyeket érintő napirendi pontjainak előkészítését."

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 5/A. §-a, 6/A. §-a, valamint a 6. § (2) bekezdéséből a "a külgazdasági kapcsolatokat" szövegrész a hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter