34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A Kbt.-ben meghatározott hirdetményeket a Kbt. szerint az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (a továbbiakban együtt: az Európai Unió Hivatalos Lapja), illetőleg a "Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjá"-ban, illetőleg elektronikus változatában (a továbbiakban: Értesítő) kell közzétenni.

2. §

(1)[1] A Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) gondoskodik az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételre feladásáról és az Értesítőben történő - tájékoztató jellegű - közzétételéről, valamint - amennyiben az ellenőrzés kötelező vagy az ajánlatkérő azt kéri - a hirdetmények ellenőrzéséről, továbbá az Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételéről és - amennyiben az ellenőrzés kötelező vagy az ajánlatkérő azt kéri - ellenőrzéséről.

(2) A Tanács az Értesítő szerkesztését, a hirdetmények ellenőrzését és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő, illetőleg az ajánlatkérő által abban közzétenni kért hirdetmények feladását a Titkársága keretében működő Szerkesztőbizottság (a továbbiakban: Szerkesztőbizottság) útján látja el.

(3)[2]

(4)[3] A szerkesztési, valamint az ellenőrzési díjak e rendelet szerint meghatározott összege nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A díjakból származó bevételekből a hirdetmények ellenőrzésének, feladásának, az Értesítő szerkesztésének, megjelentetésének, valamint a Kbt. által a Tanács honlapján közzétenni előírt információk közzétételének költségeit kell fedezni, valamint a bevételeket a Tanács előírt feladatainak ellátása során felmerülő kiadásokra kell fordítani.

3. §

Ahol e rendelet ajánlatkérőt, illetőleg közbeszerzést említ, azon a tervpályázati eljárás kiíróját, illetőleg tervpályázatot is megfelelően érteni kell.

A Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendje

4. §

(1)[4] Az Értesítőben kizárólag a Kbt.-ben meghatározott hirdetmények (a továbbiakban: hirdetmény), határozatok, útmutatók, tájékoztatók, közlemények, a Kbt.-ben meghatározott egyéb dokumentumok, valamint a Tanács által kezdeményezett és feladatainak ellátásával összefüggő egyéb közlemények és pályázati felhívások (a továbbiakban együtt: közlemény) tehetők közzé.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményekről és közleményekről a Szerkesztőbizottság nyilvántartást vezet.

5. §

Az Értesítő a Tanács által meghatározott rendszerességgel jelenik meg. Az Értesítő szerkesztése és kiadása során biztosítani kell a hirdetményeknek a Kbt.-ben meghatározott határidőknek megfelelő közzétételét.

6. §

(1) A Kbt. szerint - az ajánlatkérő áltál - az Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételét a Szerkesztőbizottsághoz benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

(2)[5] A hirdetmény közzétételére irányuló kérelmet az ajánlatkérő vagy képviselője (a továbbiakban: kérelmező) nyújthatja be a Szerkesztőbizottsághoz. Ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében más személy (szervezet) nyújtja be, úgy kell tekinteni, hogy ő az ajánlatkérő által meghatalmazott, és az ajánlatkérőnek küldendő iratokat a Szerkesztőbizottság - a11. §(4) bekezdés a) pontjában és a 28. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel - e személynek (szervezetnek) küldi meg.

(3)[6] A kérelem elektronikus úton nyújtható be.

(4)[7] A kérelemhez mellékelni kell

a) a hirdetmény egy példányát,

b) ha a kérelmező a hirdetmény ellenőrzését kéri, vagy a hirdetmény ellenőrzése a Kbt. 44. § (4)-(6) bekezdéseire, vagy 246. § (5) bekezdésére tekintettel kötelező és díjköteles, a 7. § szerinti szerkesztési díj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(5)[8] A kérelemben meg kell adni a következőket:

a) a kérelmező elérhetőségi adatait (postacím, telefax és elektronikus levélcím);

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értékét forintban [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára];

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;

g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napját;

h) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá;

i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, akkor azt a sorszámot, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel;

j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését;

k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító számot;

l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését.

(6)[9]

7. §[10]

(1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri, a 6. § (1) bekezdése szerinti hirdetmények ellenőrzéséért, valamint az Értesítőben történő közzétételéért - a Kbt. 246. §-ának (5) bekezdése alapján a szerkesztési díj megfizetése alól mentességre jogosult ajánlatkérők kivételével - szerkesztési díjat kell fizetni.

(2) A szerkesztési díj mértéke nyolcezer forint kéziratoldalanként.

(3) Egy kéziratoldalnak az ezerötszáz leütést tartalmazó lap minősül azzal, hogy a hirdetmény minta karaktereinek számát is számításba kell venni.

(4) A szerkesztési díjat a Tanácsnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni.

8. §[11]

(1) A Szerkesztőbizottság a kérelem feladását követő két munkanapon belül megvizsgálja, hogy a hirdetmény szerinti ajánlatkérő szerepel-e a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában és a hirdetmény szerinti adatai megegyeznek-e a nyilvántartás szerinti adatokkal.

(2) Ha az ajánlatkérő nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás szerinti adatai eltérnek a hirdetmény szerinti adataitól, akkor a Szerkesztőbizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a hirdetmény csak a Kbt. 18. §-a szerinti értesítési kötelezettséget követő öt nap elteltével adható fel. Ilyen esetben a kérelmet és a hirdetményt a Szerkesztőbizottság visszavontnak tekinti, és az esetlegesen befizetett díjat tizenöt napon belül visszautalja, kivéve, ha a visszautalást megelőzően a kérelmet és hirdetményt ismételten feladják.

(3) A Szerkesztőbizottság a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó kérelmet a feladását követő két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is megvizsgálja és a következő intézkedéseket teszi:

a) ha a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését és a kérelem alapján megállapítható, hogy a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor a Szerkesztőbizottság a hirdetményt a Kbt.-ben [246. § (3) bekezdése] meghatározott határidők szerint teszi közzé az Értesítőben;

b) ha a kérelem hiányai miatt nem állapítható meg, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, akkor a Szerkesztőbizottság a (4) bekezdés szerint jár el;

c) ha a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy kéri a hirdetmény ellenőrzését, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését, de a kérelem alapján megállapítható, hogy hirdetmény ellenőrzése kötelező, akkor a Szerkesztőbizottság az (5) bekezdés és a 9-11. § szerint jár el.

(4) A Szerkesztőbizottság a (3) bekezdés b) pontja esetén a kérelmezőt a kérelem feladását követő két munkanapon belül felhívja a kérelem öt munkanapon belüli - a 13. § szerinti javítás keretében történő - kiegészítésére, és

a) a kiegészítés elmaradása esetén, vagy ha a határidőben kiegészített kérelem alapján sem áll elegendő adat rendelkezésre annak megállapításához, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, a kérelmet visszavontnak tekinti, és erről a tényről a kérelmezőt, valamint a határidőn belül feladandó hirdetmények esetében a Tanácsot is haladéktalanul írásban tájékoztatja, továbbá az esetlegesen befizetett díjat tizenöt napon belül visszautalja;

b) ha a határidőben kiegészített kérelem nem tartozik az a) pont hatálya alá, akkor azzal és a hirdetménnyel kapcsolatban a Szerkesztőbizottság a (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerint jár el. Ebben az esetben a hirdetmény és kérelem feladása napjának a kérelem kiegészítésének napja minősül.

(5) A Szerkesztőbizottság a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a kérelmet és a hirdetményt a feladásától számított két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is ellenőrzi:

a) a kérelmet az arra jogosult nyújtotta-e be;

b) a kérelem tartalmazza-e a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat;

c) a szerkesztési díj befizetését a kérelmező igazolta-e;

d) a hirdetmény megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak;

e) amennyiben a Kbt. a hirdetmény feladására határidőt határoz meg, a hirdetmény feladására sor került-e a határidőn belül.

9. §[12]

Ha a 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kérelem és a hirdetmény megfelel a 8. § (5) bekezdés a)-e) pontjaiban foglaltaknak, a hirdetményt a Szerkesztőbizottság a Kbt.-ben [246. § (3) bekezdése] meghatározott határidők szerint teszi közzé az Értesítőben.

10. §

(1)[13] Amennyiben a Szerkesztőbizottság megállapítja, hogy a kérelem vagy a hirdetmény nem felel meg a 8. § (5) bekezdés a)-e) pontjainak valamelyikében foglaltaknak, a kérelmezőt - a hiány, illetőleg a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett - a kérelem feladását követően legkésőbb két munkanapon belül írásban hiánypótlásra hívja fel.

(2)[14] A hiánypótlásra történő felhívást a Szerkesztőbizottság olyan módon küldi meg a kérelmezőnek, amilyen módon a kérelmező a közzétételi kérelmet benyújtotta [6. § (3) bekezdés].

(3)[15] A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad arról, ha a felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog megjelenni.

(4) A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad arról is, hogy a szerkesztési díj befizetését a kérelmezőnek igazolnia kell, és a befizetett szerkesztési díj összegének a 7. § (2)-(3) bekezdése szerinti mértéket a felhívás alapján benyújtott hirdetmény tekintetében kell elérnie.

(5) Ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a kérelmező a szerkesztési díjat nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság a befizetendő szerkesztési díj összegének meghatározásával hívja fel hiánypótlásra.

(6) A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad a hiánypótlásra nyitva álló határidőről is [11. § (1) bekezdése].

11. §

(1) A kérelemmel, illetőleg a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetőleg a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben való benyújtásával a hiánypótlásra történő felhívás feladásától számított

a) tizenöt napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény feladására határidőt határoz meg;

b) harminc napon belül pótolhatóak az a) ponton kívüli esetekben.

(2) A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a Szerkesztőbizottság öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a Tanácsot az ajánlatkérő mulasztásáról az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig visszavontnak tekinti a kérelmet. A Szerkesztőbizottság minderről a kérelmezőt is tájékoztatja írásban öt munkanapon belül.

(3) A hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott kérelem, illetőleg hirdetmény esetében a hirdetmény feladása napjának az ismételt feladás napja minősül. A 9. § szerinti határidők ettől a naptól számítandók.

(4)[16] Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján

a) a benyújtott kérelemből nem állapítható meg, hogy a kérelmet az arra jogosult nyújtotta-e be, a Szerkesztőbizottság a közzétételi kérelmet visszavontnak tekinti, és erről a tényről az ajánlatkérőt és képviselőjét, valamint - az (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmények esetében - a Tanácsot is haladéktalanul írásban tájékoztatja;

b) a kérelmező az eredetileg vagy a hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott hirdetménnyel kapcsolatban a szerkesztési díjat ismételten nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság erről a tényről a kérelmezőt a 10. § (1) bekezdése szerinti határidőkön belül írásban tájékoztatja; az ismételt hiánypótlásra az (1)-(3) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandóak;

c) a benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a Szerkesztőbizottság a hirdetményt a 10. § (3) bekezdésének megfelelően teszi közzé.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a Szerkesztőbizottság a hirdetményről a közzététele napján írásban tájékoztatja a Tanácsot.

(6) Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján az ajánlatkérő más fajtájú eljárást választ, vagy a hirdetmény tartalmát a felhívásban foglalt konkrét észrevételeken túl jelentősen megváltoztatja, azt a Szerkesztőbizottság új hirdetménynek tekinti, és a kérelmezőt ismételten hiánypótlásra hívhatja fel a 10. § (1) bekezdése szerinti határidőkön belül.

(7) Abban az esetben, ha a hiánypótlás következtében a hirdetmény terjedelme csökken, a Szerkesztőbizottság a befizetett szerkesztési díj összegét részlegesen visszautalja.

12. §

(1)[17] Amennyiben a Szerkesztőbizottság a 8. § (5) bekezdés e) pontja szerinti ellenőrzés alapján a Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával kapcsolatban mulasztást észlel, erről a tényről a Tanácsot haladéktalanul írásban tájékoztatja.

(2) Ha a Szerkesztőbizottság a nyilvántartása alapján észleli, hogy a Kbt.-ben meghatározott határidőn belül az ajánlatkérő nem tett eleget a hirdetmény feladására vonatkozó kötelezettségének, írásban felhívja az ajánlatkérőt a hirdetmény feladására.

13. §[18]

(1) A kérelmező a Szerkesztőbizottsághoz benyújtott hirdetmény tartalmát érintő javítást kezdeményezhet a változtatásokat egyértelműen megjelölő kérelem és a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben történő benyújtásával. A javított hirdetménnyel kapcsolatban - a 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben - hiánypótlásnak lehet helye.

(2) A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek - a 8. § (4) bekezdés szerinti eset kivételével - az eredeti kérelem és hirdetmény feladását követően két munkanapon belül kell megérkeznie a Szerkesztőbizottsághoz.

(3) A hirdetmény feladása napjának a javított hirdetmény feladásának napja minősül. A 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 9. §, valamint a 10. § (1) bekezdés szerinti határidők ettől a naptól számítandók.

(4) A javított hirdetmény benyújtására, ellenőrzésére és közzétételére a 6-11. § megfelelően alkalmazandó.

14. §

(1) A kérelmező a közzétételi kérelmét írásban visszavonhatja.

(2) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelemnek a Szerkesztőbizottsághoz történő megérkezésére a 13. § (2) bekezdése, e kérelem benyújtására és ellenőrzésére pedig a 6. § (2)-(3) bekezdése, (5) bekezdésének g) pontja, (6) bekezdése, a 8. § és a 10-12. § megfelelően alkalmazandó.

15. §

A Szerkesztőbizottság a befizetett szerkesztési díjat tizenöt napon belül az alábbiak szerint utalja vissza:

a) ha a kérelmező a közzétételi kérelmet visszavonja, és a kérelemmel, illetőleg a hirdetménnyel kapcsolatban sor került hiánypótlásra történő felhívásra, a díj felét; amennyiben nem került sor hiánypótlásra történő felhívásra, a díj teljes összegét;

b) ha a 11. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, és ezért a közzétételi kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a díj felét;

c)[19] ha a 11. § (4) bekezdés a) pontja szerint a közzétételi kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a díj felét;

d) ha a befizetett szerkesztési díj összege meghaladja az előírt mértéket, a túlfizetett összeget,

e)[20] ha az ajánlatkérő vagy a kérelmező a 8. § (2) bekezdés, illetve a 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben szerkesztési díjat utalt át, a díj teljes összegét.

16. §[21]

A Szerkesztőbizottság a 6. § (1) bekezdés szerinti hirdetményeknek az Értesítőben történő közzététele napján a közzététel tényéről elektronikusan értesíti a kérelmezőt.

17. §

(1) Ha a kérelmező által benyújtott és az Értesítőben közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a Szerkesztőbizottság a kérelmező kérelme alapján helyesbítést tesz közzé.

(2) A helyesbítési kérelemben meg kell adni:

a) a közzétett hirdetmény nyilvántartási számát;

b) a hirdetmény közzétételének napját;

c) a hirdetmény azon pontját, amely eltérő tartalommal jelent meg;

d) a hirdetmény érintett pontjának helyes szövegét;

e) a helyesbítési kérelem feladásának napját.

(3) A helyesbítést a Szerkesztőbizottság a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi, ha a kérelem a hirdetményben megadott ajánlattételi határidő, illetőleg részvételi határidő lejárta előtt a Szerkesztőbizottsághoz megérkezett és az megalapozott.

(4) Ha a helyesbítési kérelem nem megalapozott, a Szerkesztőbizottság a helyesbítést nem teszi közzé, ha pedig csak részben megalapozott, a helyesbítést kizárólag e rész tekintetében teszi közzé. A Szerkesztőbizottság erről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja.

(5) Megalapozott a helyesbítési kérelem, ha az Értesítőben közzétett hirdetmény tartalma eltér a kérelmező által benyújtott hirdetmény tartalmához képest.

(6) A Szerkesztőbizottság a helyesbítést térítésmentesen teszi közzé.

18. §

(1) A Kbt. szerint és a 4. § (1) bekezdése alapján - a Tanács vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság által - az Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető közlemények közzétételét a Tanács, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság kezdeményezi a Szerkesztőbizottságnál a közlemény megküldésével, illetőleg átadásával.

(2)[22] A Tanács az alábbi közleményekben bekövetkezett változás esetén a közleményt teljes terjedelmében honlapján haladéktalanul hozzáférhetővé teszi:

a) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét;

b) a Tanács útmutatóit és az elnöki tájékoztatókat;

c) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe vételének feltételeit és igazolási módjait meghatározó tájékoztatót, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét, a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját és a Kbt. 1. §-ának (4) bekezdése szerinti nemzetközi kötelezettségekről szóló tájékoztatót;

d) a védett műhelyek nyilvántartásba vett adatait (névjegyzékét).

(3)[23]

19. §

(1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülő, illetőleg közzétett valamennyi hirdetménynek az Értesítőben - tájékoztató jelleggel - történő közzétételéről a Szerkesztőbizottság gondoskodik [Kbt. 47. §-ának (1) bekezdése, 187. §-ának (1) bekezdése].

(2)[24] Az (1) bekezdés szerinti hirdetményeket a Szerkesztőbizottság - tájékoztató jelleggel - a hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladását követően legkésőbb az ötödik napon, illetőleg az Értesítő azt követően megjelenő számában teszi közzé az Értesítőben.

20. §[25]

Abban az esetben, ha a kérelmező az Értesítőben közzéteendő hirdetmény közzététele mellett egyben azonos tartalmú hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladását is kezdeményezi a Szerkesztőbizottságnál, a hirdetmény Értesítőben történő közzétételéért, valamint a hirdetmények ellenőrzéséért csak a 7. § szerinti szerkesztési díjat kell befizetnie.

21. §

A Szerkesztőbizottság a 6-20. §-ban foglalt minden eljárási cselekményt (tényt, adatot, időpontot) rögzít az általa vezetett nyilvántartásban, így különösen a hirdetmények feladásának, kézhezvételének és közzétételének napját.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülő hirdetmények kezelésének rendje

22. §

A Kbt. szerint az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények közzétételével kapcsolatban a 6-17. §-ban foglaltakat a 23-33. § szerinti eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

23. §

(1) A 22. § szerinti hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladását a Szerkesztőbizottsághoz benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

(2)[26] A kérelemhez mellékelni kell a hirdetmény egy példányát, továbbá - ha a hirdetmény ellenőrzése a Kbt. 44. § (4)-(6) bekezdésére tekintettel kötelező és díjköteles vagy azt a kérelmező kéri - a 24. § szerinti ellenőrzési díj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(3)[27]

(4)[28] A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

a) a kérelmező elérhetőségi adatait (postacím, telefax és elektronikus levélcím);

b) a kérelmező az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza, a Kbt. 250. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti közzététel esetén kifejezett nyilatkozatot arra nézve, hogy a hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kérik közzétenni;

e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értékét forintban [szükség szerint utalást a Kbt. 40. § (3) bekezdésére vagy 179. § (4) bekezdésére];

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;

g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz történő megküldésének napját;

h) azt, hogy a közbeszerzést részben vagy egészben európai uniós támogatásból valósítják-e meg;

i) a 6. § (5) bekezdés pontjaiban foglaltakat.

(5)[29] A kérelem és mellékletei kézhezvételét a Szerkesztőbizottság a kézhezvétel napján haladéktalanul írásban visszaigazolja a kérelmezőnek.

24. §

(1)[30] A 22. § szerinti hirdetmények ellenőrzéséért - ha az ellenőrzést a Kbt. 44. § (4) bekezdése előírja, vagy a kérelmező kéri, a Kbt. 44. § (5) bekezdésében megjelölt ajánlatkérők kivételével - ellenőrzési díjat kell fizetni.

(2)[31] Az ellenőrzési díj mértéke - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével-négyezer forint kéziratoldalanként.

(3)[32] A Kbt. 98. §-ának (3) bekezdése, 200. §-ának (3) bekezdése, 231. §-ának (3) bekezdése és 237. §-ának (3) bekezdése szerinti hirdetmények ellenőrzési díjának mértéke kétezer forint kéziratoldalanként.

(4) Az ellenőrzési díjat a Tanácsnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni.

24/A. §[33]

25. §[34]

A Szerkesztőbizottság a kérelem kézhezvételét követően a 8. § szerint jár el azzal az eltéréssel, hogy szerkesztési díj helyett ellenőrzési díjat, a kérelem és a hirdetmény feladása helyett a kézhezvételét kell érteni, továbbá a 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetménnyel kapcsolatban a Szerkesztőbizottság a 26. §-t alkalmazza.

26. §

(1)[35] Ha a 8. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti kérelem és a hirdetmény megfelel a 8. § (5) bekezdés a)-e) pontjaiban foglaltaknak, a hirdetményt a Szerkesztőbizottság a kézhezvételét követően legkésőbb két munkanapon belül adja fel az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre. A feladott hirdetmény a Kbt.-ben [44. § (3) bekezdés, 184. § (3) bekezdés] meghatározott határidők szerint kerül közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)[36] A hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladására elektronikus úton kerül sor.

(3)[37]

(4)[38] A hirdetmény feladásának napjáról a Szerkesztőbizottság a kérelmezőt a feladás napján elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja.

(5)[39] Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetmény és az Értesítőben - tájékoztató jelleggel - közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetmény tartalma az irányadó.

(6)[40] Ha a 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti - az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő - hirdetménnyel kapcsolatban az Európai Unió Kiadóhivatala hibaüzenetet küld a Szerkesztőbizottságnak, azt a Szerkesztőbizottság továbbítja a kérelmező számára. A kérelmező a hibaüzenet érkezésétől számított harminc napon belül a hirdetmény javítására irányuló kérelmet és javított hirdetményt jogosult feladni, amelyet a Szerkesztőbizottság ellenőrzés nélkül felad az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre. Ezt - szükség esetén - többször meg lehet ismételni. A hirdetmény feladása napjának az utolsó feladás napját kell tekinteni.

(7)[41] A szokásos hibaüzenetek értelmezéséről a Közbeszerzések Tanácsa honlapján tájékoztatást tesz közzé.

27. §[42]

(1) Amennyiben a Szerkesztőbizottság megállapítja, hogy a kérelem vagy a hirdetmény nem felel meg a 8. § (5) bekezdés a)-e) pontjainak valamelyikében foglaltaknak, a kérelmezőt - a hiány, illetőleg a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett - írásban hiánypótlásra hívja fel a kérelem kézhezvételét követően két munkanapon belül.

(2) A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad arról, hogy az ellenőrzési díj befizetését a kérelmezőnek igazolnia kell, valamint arról is, hogy a befizetett díj összegének a felhívás alapján benyújtott hirdetmény terjedelme szerint kell a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti mértéket elérnie.

(3) Ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a kérelmező az ellenőrzési díjat nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság a befizetendő ellenőrzési díj összegének meghatározásával hívja fel hiánypótlásra.

(4) A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad a hiánypótlásra nyitva álló határidőről is [28. § (1) bekezdés].

28. §

(1) A kérelemmel, illetőleg a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetőleg a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben való benyújtásával a hiánypótlásra történő felhívás feladásától számított

a) tizenöt napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt határoz meg;

b) harminc napon belül pótolhatóak az a) ponton kívüli esetekben.

(2) A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a Szerkesztőbizottság öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a Tanácsot az ajánlatkérő mulasztásáról az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig visszavontnak tekinti a kérelmet. A Szerkesztőbizottság minderről a kérelmezőt is tájékoztatja írásban öt munkanapon belül.

(3) A hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott kérelem, illetőleg hirdetmény esetében a hirdetmény kézhezvétele napjának az ismételt kézhezvétel napja minősül. A 26. § (1) bekezdése szerinti feladási határidő ettől a naptól számítandó.

(4) Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján

a)[43] a benyújtott kérelemből nem állapítható meg, hogy a kérelmet az arra jogosult nyújtotta-e be, a Szerkesztőbizottság a közzétételi kérelmet visszavontnak tekinti, és erről a tényről az ajánlatkérőt és képviselőjét, valamint - az (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmények esetében - a Tanácsot is haladéktalanul írásban tájékoztatja;

b) a kérelmező az eredetileg vagy a hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott hirdetménnyel kapcsolatban az ellenőrzési díjat ismételten nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság erről a tényről a kérelmezőt a 27. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül írásban tájékoztatja; az ismételt hiánypótlásra az (1)-(3) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandóak;

c)[44]

d)[45]

e)[46] a benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a Szerkesztőbizottság a hirdetményt a 10. § (3) bekezdésének megfelelően teszi közzé.

(5)[47]

(6) Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján az ajánlatkérő más fajtájú eljárást választ, vagy a hirdetmény tartalmát a felhívásban foglalt konkrét észrevételeken túl jelentősen megváltoztatja, azt a Szerkesztőbizottság új hirdetménynek tekinti, és a kérelmezőt ismételten hiánypótlásra hívhatja fel a 27. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül.

(7)[48] Abban az esetben, ha a hiánypótlás következtében a hirdetmény terjedelme csökken, a Szerkesztőbizottság a befizetett ellenőrzési díj összegét részlegesen visszautalja.

29. §

(1)[49] Amennyiben a Szerkesztőbizottság a 8. § (5) bekezdés e) pontja szerinti ellenőrzés alapján a Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával kapcsolatban mulasztást észlel, erről a tényről a Tanácsot haladéktalanul írásban tájékoztatja.

(2) Ha a Szerkesztőbizottság a nyilvántartása alapján észleli, hogy a Kbt.-ben meghatározott határidőn belül az ajánlatkérő nem tett eleget a hirdetmény megküldésére vonatkozó kötelezettségének, írásban felhívja az ajánlatkérőt a hirdetmény megküldésére.

30. §

(1)[50] A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek - a 26. § (6) bekezdés szerinti kivétellel - legkésőbb az eredeti kérelem és hirdetmény kézhezvételét követő két munkanapon belül kell megérkeznie a Szerkesztőbizottsághoz.

(2) A hirdetmény kézhezvétele napjának a javított hirdetmény kézhezvételének napja minősül. A 26. § (1) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdése szerinti határidők ettől a naptól számítandók.

(3) A javított hirdetmény benyújtására, ellenőrzésére és közzétételre való feladására a 6-11. §-ban foglaltakat a 23-28. § szerinti eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

31. §

(1) A kérelmező a közzétételi kérelmét írásban visszavonhatja.

(2)[51] A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelemnek a Szerkesztőbizottsághoz történő megérkezésére a 30. § (1) bekezdése, e kérelem benyújtására és ellenőrzésére pedig a 14. § (2) bekezdésében foglaltakat a 23. § (4) bekezdésének g) pontja, a 25. § és a 27-29. § szerinti eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

32. §[52]

A Szerkesztőbizottság a befizetett ellenőrzési díjat tizenöt napon belül az alábbiak szerint utalja vissza:

a) ha a kérelmező a közzétételi kérelmet visszavonja, és a kérelemmel vagy a hirdetménnyel kapcsolatban sor került hiánypótlásra történő felhívásra, a díj felét; amennyiben nem került sor hiánypótlásra történő felhívásra, a díj teljes összegét;

b) ha a 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, és ezért a közzétételi kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a díj felét;

c) ha a befizetett ellenőrzési díj összege meghaladja az előírt mértéket, a túlfizetett összeget;

d) ha az ajánlatkérő vagy a kérelmező a 8. § (2) bekezdés, illetve 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben ellenőrzési díjat utalt át, a díj teljes összegét.

33. §[53]

(1) Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetmény és az ajánlatkérő által közzétételre feladott hirdetmény tartalma között eltérés van, a Szerkesztőbizottság a kérelmező kérelme alapján helyesbítést ad fel az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre.

(2) Ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetmény és az Értesítőben - tájékoztató jelleggel - közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a Szerkesztőbizottság a kérelmező kérelme alapján az Értesítőben helyesbítést tesz közzé.

(3) A helyesbítési kérelemben meg kell adni:

a) az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a (2) bekezdés szerinti esetben az Értesítőben közzétett hirdetmény nyilvántartási számát;

b) a hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a (2) bekezdés szerinti esetben az Értesítőben történő közzététele napját;

c) a hirdetmény azon pontját, amely eltérő tartalommal jelent meg;

d) a hirdetmény érintett pontjának helyes szövegét;

e) a helyesbítési kérelem feladásának napját.

34. §

A Szerkesztőbizottság a 22-33. §-ban foglalt minden eljárási cselekményt (tényt, adatot, időpontot) rögzít az általa vezetett nyilvántartásban, így különösen a hirdetmények megküldésének, kézhezvételének és közzétételre való feladásának napját.

A Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzététel rendje[54]

34/A. §

(1) Ha a Kbt. bizonyos információknak a Tanács honlapján történő közzétételét írja elő, az ajánlatkérőnek csak azokat az információkat kell elektronikusan - a Tanács elnöke által kiadott tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően - megküldenie a Tanács részére, amely információk nem állnak a Tanács rendelkezésére.

(2) A Kbt. által előírt, a Tanács honlapján történő közzététel céljából megküldésre kerülő információk megküldésekor az ajánlatkérőnek

a) hivatkoznia kell a Kbt.-nek az adott információ Tanács honlapján történő közzétételét előíró rendelkezésére;

b) meg kell adnia

ba) a nevét,

bb) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító számot,

bc) az adott közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontját,

bd) hirdetménnyel induló eljárás esetén az eljárást megindító hirdetmény Értesítőben, illetőleg az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételi időpontját és a hirdetmény számát,

be) a beküldött dokumentum típusát, ügyszámát és keletkezési időpontját.

(3) A Kbt. által előírt információk Tanács honlapján történő közzététele díjmentes.

Záró rendelkezések

35. §

(1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2004. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

(2) A 2004. május 1-je előtti hiánypótlásra történő felhívás alapján az (1) bekezdés szerinti hatálybalépés után feladott, illetőleg megküldött hirdetmények vonatkozásában e rendelet szerint kell eljárni.

(3) Ez a rendelet az Európai Unió strukturális, illetőleg kohéziós alapjaiból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárásokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

36. §[55]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[2] Hatályon kívül helyezte a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.11.09.

[3] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[4] Módosította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.04.11.

[5] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[6] Megállapította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.07.01.

[7] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[8] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[9] Hatályon kívül helyezte a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.11.09.

[10] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[11] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[12] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[13] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[14] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[15] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[16] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[17] Módosította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.11.09.

[18] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[19] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[20] Beiktatta a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[21] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[22] Megállapította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.04.11.

[23] Hatályon kívül helyezte a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.11.

[24] Megállapította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.07.01.

[25] Megállapította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.04.11.

[26] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[27] Hatályon kívül helyezte a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[28] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[29] Számozását módosította a 102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.06.07.

[30] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[31] Módosította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[32] Módosította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[33] Hatályon kívül helyezte a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.11.09.

[34] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[35] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[36] Módosította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[37] Hatályon kívül helyezte a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[38] Megállapította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[39] Számozását módosította a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2007.06.08.

[40] Beiktatta a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[41] Beiktatta a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[42] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[43] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[44] Hatályon kívül helyezte a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.11.09.

[45] Hatályon kívül helyezte a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[46] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[47] Módosította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[48] Módosította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.11.09.

[49] Módosította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.11.09.

[50] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[51] Módosította a 102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2005.06.07.

[52] Megállapította a 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[53] Megállapította a 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2007.06.08.

[54] Beiktatta a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2009.04.11.

[55] Hatályon kívül helyezte a 102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2005.06.07.

Tartalomjegyzék