82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításával összefüggő módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. §-a (1) bekezdésének a), b) és e),va-lamint g)-i) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: közzétételi rendelet) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a Szerkesztőbizottság által ellenőrzött hirdetmény tekintetében - kivéve a 11. § (4) bekezdésének c) pontja, valamint a 28. § (4) bekezdésének e) pontja szerinti esetet - a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértését jogerősen megállapították, a Szerkesztőbizottság adott hirdetményt ellenőrző lektora felett a munkáltatói jogkört gyakorló személy köteles megvizsgálni, hogy a lektor közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségét megszegte-e és a közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettség megszegése esetén köteles a megfelelő jogkövetkezményeket alkalmazni.

(4) A szerkesztési, elektronikus hirdetménytovábbítási és hirdetmény-átalakítási, valamint az ellenőrzési díjból származó bevételekből a hirdetmények ellenőrzésének, feladásának, az Értesítő szerkesztésének, megjelentetésének, valamint a Kbt. által a Tanács honlapján közzétenni előírt információk közzétételének költségeit kell fedezni, illetőleg a bevételeket a Tanács előírt feladatainak ellátása során felmerülő kiadásokra kell fordítani."

2. §

(1) A közzétételi rendelet 6. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:]

"d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza, a Kbt. 21. §-ának (3) bekezdése és 161. §-ának (5) bekezdése szerinti esetben kifejezett nyilatkozatot arra nézve, hogy a hirdetményt az Értesítőben szükséges közzétenni;"

(2) A közzétételi rendelet 6. §-ának (5) bekezdése a következő új h)-j) ponttal egészül ki:

[A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:]

"h) a 7. § (5) bekezdése szerinti esetben a hirdetmény elektronikus átalakítására irányuló kérelmet;

i) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító számot;

j) eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés megtörténtére való utalást."

3. §

(1) A közzétételi rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 6. § (1) bekezdése szerinti hirdetmények ellenőrzéséért, valamint az Értesítőben történő közzétételéért - a Kbt. 246. §-ának (5) bekezdésében megjelölt ajánlatkérők kivételével - szerkesztési díjat kell fizetni."

(2) A közzétételi rendelet 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő új (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szerkesztési és az (5) bekezdés szerinti elektronikus hirdetmény-átalakítási díjat a Tanácsnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-0172036100000000 számú számlájára kell befizetni.

(5) Ha a kérelmező a hirdetményt a Tanácsnak nem elektronikus úton, illetve elektronikus úton, de nem a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-ának (4) bekezdése szerinti módon küldi meg, a Tanács - kérelemre - a Korm. rendeletben meghatározott formátumnak megfelelő elektronikus formátumúvá alakítja át (elektronikus hirdetmény-átalakítás). A hirdetmény ilyen módon történő átalakításáért elektronikus hirdetmény-átalakítási díjat kell fizetni.

(6) Az elektronikus hirdetmény-átalakítási díj mértékére a 24/A. § (2) és (3) bekezdése alkalmazandó, azzal az eltéréssel, hogy a 24/A. § (3) bekezdése szerinti díj a Kbt. 250. §-a (3) bekezdése h) pontjának alkalmazásában [a Kbt. 98. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti hirdetmények esetében] irányadó."

4. §

(1) A közzétételi rendelet 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a Szerkesztőbizottság megállapítja, hogy a kérelem, illetőleg a hirdetmény nem felel meg a 8. §-ban foglaltaknak, a kérelmezőt - a hiány, illetőleg a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett - a kérelem feladását követően legkésőbb két munkanapon belül írásban hiánypótlásra hívja fel."

(2) A közzétételi rendelet 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hiánypótlásra történő felhívásban a Szerkesztőbizottság tájékoztatást ad arról, hogy ha

a) a felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog megjelenni;

b) az ajánlatkérő nem vagy nem a hirdetményben megadottal azonos adatokkal szerepel a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] és a felhívás alapján benyújtott hirdetmény feladását megelőző tizenötödik napig az ajánlatkérők nyilvántartásába nem jelentkezik be, vagy adatait nem módosítja, a hirdetmény nem fog megjelenni."

5. §

A közzétételi rendelet 11. §-ának (4) bekezdése a következő új d) ponttal egészül ki:

[(4) Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján]

"d) a kérelmező nem jelentkezett be vagy adatait nem módosította a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] a Szerkesztőbizottság a közzétételi kérelmet visszavontnak tekinti."

6. §

A közzétételi rendelet 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek az eredeti kérelem és hirdetmény feladását követően legkésőbb két munkanapon belül kell megérkeznie a Szerkesztőbizottsághoz."

7. §

A közzétételi rendelet 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tanács az alábbi közleményekben bekövetkezett változás esetén a közleményt teljes terjedelmében honlapján haladéktalanul hozzáférhetővé teszi:

a) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét;

b) a Tanács útmutatóit és az elnöki tájékoztatókat;

c) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe vételének feltételeit és igazolási módjait meghatározó tájékoztatót, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét, a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját és a Kbt. 1. §-ának (4) bekezdése szerinti nemzetközi kötelezettségekről szóló tájékoztatót;

d) a védett műhelyek nyilvántartásba vett adatait (névjegyzékét)."

8. §

A közzétételi rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Abban az esetben, ha a kérelmező az Értesítőben közzéteendő hirdetmény közzététele mellett egyben azonos tartalmú hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladását is kezdeményezi a Szerkesztőbizottságnál, a hirdetmény Értesítőben történő közzétételéért, valamint a hirdetmények ellenőrzéséért csak a 7. § szerinti szerkesztési díjat kell befizetnie."

9. §

A közzétételi rendelet 23. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:]

"d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza, a Kbt. 250. §-ának (4) bekezdése alapján a Kbt. 98. §-ának (3) bekezdése szerinti közzététel esetén kifejezett nyilatkozatot arra nézve, hogy a hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kérik közzétenni;"

10. §

A közzétételi rendelet 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 22. § szerinti hirdetmények ellenőrzéséért - a Kbt. 44. §-ának (4) bekezdésében megjelölt ajánlatkérők kivételével - szerkesztési díjat kell fizetni."

11. §

A közzétételi rendelet a 34. §-t követően a következő címmel és 34/A. §-sal egészül ki:

"A Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzététel rendje

34/A. § (1) Ha a Kbt. bizonyos információknak a Tanács honlapján történő közzétételét írja elő, az ajánlatkérőnek csak azokat az információkat kell elektronikusan - a Tanács elnöke által kiadott tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően - megküldenie a Tanács részére, amely információk nem állnak a Tanács rendelkezésére.

(2) A Kbt. által előírt, a Tanács honlapján történő közzététel céljából megküldésre kerülő információk megküldésekor az ajánlatkérőnek

a) hivatkoznia kell a Kbt.-nek az adott információ Tanács honlapján történő közzétételét előíró rendelkezésére;

b) meg kell adnia

ba) a nevét,

bb) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító számot,

bc) az adott közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontját,

bd) hirdetménnyel induló eljárás esetén az eljárást megindító hirdetmény Értesítőben, illetőleg az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételi időpontját és a hirdetmény számát,

be) a beküldött dokumentum típusát, ügyszámát és keletkezési időpontját.

(3) A Kbt. által előírt információk Tanács honlapján történő közzététele díjmentes."

12. §

(1) A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: tervpályázati rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A 14-21. § szerinti általános eljárási szabályoknak megfelelően kell a tervpályázati eljárást lefolytatni, ha a tervpályázat eredményeként megrendelésre kerülő tervezési szolgáltatás becsült értéke a Kbt. szerinti szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közösségi értékhatárt eléri vagy meghaladja.

(2) Tervpályázat e rendelet szabályai szerint akkor is lefolytatható, ha a tervezési szolgáltatás becsült értéke a Kbt. szerint a szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közösségi értékhatárt nem éri el."

(2) A tervpályázati rendelet 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tervpályázat kiírását, dokumentációját, valamint a tervpályázati eljárás során készült iratokat, jegyzőkönyveket, zárójelentést, továbbá a pályaművek feliratozását és szöveges részeit magyar nyelven akkor is el kell készíteni, ha a kiíró a hirdetményben más nyelvet határoz meg. Vita esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó."

13. §

A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa által szerkesztett, a Közbeszerzések Tanácsa honlapjáról elérhető, díjtalan elektronikus kiadvány.

(2) Ha a Kbt. a közbeszerzési eljárással kapcsolatos információk, illetve tájékoztatás ajánlatkérő honlapján történő közzétételét írja elő és az ajánlatkérő nem rendelkezik saját honlappal, e kötelezettség - a Kbt. ellentétes rendelkezésének hiányában - a szolgáltató adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó információk megjelenítésére szolgáló honlapján is teljesíthető.

(3) Az ajánlatkérő az egyes közbeszerzési eljárásokra vonatkozó, nyilvános információkat saját honlapján, illetve a szolgáltató az adott eljáráshoz kapcsolódó információk megjelenítésére szolgáló nyilvános felületén is megjelentetheti. Hirdetmények esetében a közzétételre a Kbt.-ben meghatározott módon, időben és tartalommal kerülhet sor."

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg az ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a közzétételi rendelet 18. §-ának (3) bekezdése, a tervpályázati rendelet 23. § -a, és a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése, valamint 4. §-ának (2), (4) és (6) bekezdése.

(4) 2010. január 1-jén hatályát veszti a közzétételi rendelet 23. §-ának (3) bekezdése, 26. §-ának (3) bekezdése, valamint 28. §-a (4) bekezdésének d) pontja.

15. §

(1) A közzétételi rendelet

a) 4. §-ának (1) bekezdésében az "ajánlások," szövegrész helyébe az "útmutatók," szövegrész;

b) 6. §-a (5) bekezdésének e) pontjában a "[szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) bekezdésére, 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére]" szövegrész helyébe a "[szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára]";

c) 8. §-ának c) pontjában a "szerkesztési díj" szövegrész helyébe a "szerkesztési, illetőleg hirdetmény-átalakítási díj" szövegrész;

d) 9. §-ában a "[249. § (3) bekezdése, 278. § (3) bekezdése]" szövegrész helyébe a "[246. § (3) bekezdése, 260. §] szövegrész;

e) 11. §-a (4) bekezdésének c) pontjában és 28. §-a (4) bekezdésének e) pontjában a "10. § (3) bekezdésének" szövegrész helyébe a "10. § (3) bekezdése a) pontjának" szövegrész;

f) 15. §-a c) pontjában a "11. § (4) bekezdésének a) pontja" szövegrész helyébe a "11. § (4) bekezdésének a) és d) pontja" szövegrész;

g) 24/A. §-ának (1) bekezdésében a "közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ER.) 11. §-ának (4) bekezdése szerinti módon küldi meg, a Tanács - kérelemre - az ER.-ben meghatározott" szövegrész helyébe a "közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-ának (4) bekezdése szerinti módon küldi meg, a Tanács - kérelemre - a Korm. rendeletben meghatározott" szövegrész;

h) 26. §-ának (2) bekezdésében "az ER. szerinti követelmények" szövegrész helyébe "a Korm. rendelet szerinti követelmények" szövegrész lép.

(2) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-ának (4) bekezdésében a "Kbt. 7/A., illetőleg 28. címe" szövegrésze helyébe a "Kbt. 7/A. címe" szövegrész lép.

(3) Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 1. §-ának (2) bekezdésében a "Kbt. IV. és VI. fejezete" szövegrész helyébe a "Kbt. IV. fejezete" szövegrész, a "nemzeti" szövegrész helyébe pedig a "közösségi" szövegrész;

b) 14. §-ának (2) és (4) bekezdésében a "nemzeti közbeszerzési értékhatárokat" szövegrész helyébe a "közösségi közbeszerzési értékhatárok felét" szövegrész;

c) 16. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az "illetőleg f) pontja" szövegrész helyébe az "illetőleg g) pontja" szövegrész lép.

(4) A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 15. §-ának (3) bekezdésében az "egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárt" szövegrész helyébe az "egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát" szövegrész lép.

(5) A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. §-ának (2) bekezdésében a "Kbt. 1. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "Kbt. 1. § (4) bekezdése" szövegrész;

b) 3. §-ának (1) bekezdésében a "(2) és (3) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(3) bekezdésben" szövegrész;

c) 4. §-ának (1) bekezdésében a "(2)-(6) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(3) és (5) bekezdésben" szövegrész lép.

16. §

(1) 2010. január 1-jén a közzétételi rendelet

a)[1] 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Egy kéziratoldalnak az ezerötszáz leütést tartalmazó lap minősül. A kéziratoldalba a hirdetmény mintája által tartalmazott leütések nem számítanak bele."

b) 25. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[25. § A Szerkesztőbizottság a kérelem kézhezvételét követően a kérelmet és a hirdetményt az alábbi szempontok szerint ellenőrzi:]

"d) a hirdetmény megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak;"

c) 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladására - a 24/A. § szerinti eset kivételével - elektronikus úton kerül sor."

d) 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hirdetmény feladásának napjáról a Szerkesztőbizottság a kérelmezőt a feladás napján elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja."

e) 28. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Abban az esetben, ha a hiánypótlásra történő felhívás alapján]

"c) a kérelmező az eredetileg vagy a hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott hirdetménnyel kapcsolatban az elektronikus hirdetménytovábbítási díjat ismételten nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a Szerkesztőbizottság a közzétételi kérelmet visszavontnak tekinti;"

(2) 2010. július 1-jén a közzétételi rendelet

a) 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelem elektronikus úton nyújtható be."

b) 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményeket a Szerkesztőbizottság - tájékoztató jelleggel - a hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladását követően legkésőbb az ötödik napon, illetőleg az Értesítő azt követően megjelenő számában teszi közzé az Értesítőben.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 250. §-a alapján nem lép hatályba.