363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 2. §-át megelőző cím helyébe a következő cím lép:

"A környezetterhelési díjkedvezmény elszámolása (igénybevétele, visszaigénylése) "

2. §

A kormányrendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A környezetterhelési díj éves elszámolásakor a még esedékes díjtartozás befizetése vagy díj visszaigénylése az erre a célra rendszeresített nyomtatványon e rendelet 1-2. számú mellékletében meghatározott adatlap csatolásával nyújtható be az állami adóhatósághoz."

3. §

A kormányrendelet 3. §-ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Vízterhelési díjkedvezmény vehető igénybe a felszíni vizet közvetlenül érintő vízterhelést csökkentő környezetvédelmi beruházás után, ideértve a szennyvízelvezető- és szennyvíztisztító rendszerek, illetve a szennyvíz-iszap ártalmatlanító és hasznosító létesítmények megvalósítását is.

(3) Amennyiben a vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére a közszolgáltató és az önkormányzat írásos megállapodása alapján a közszolgáltató jogosult, úgy a közszolgáltató és az önkormányzat között létrejött megállapodás egy példányát a díjkedvezmény első évi bevalláskor történő igénybevételkor az állami adóhatóság részére be kell csatolni.

(4) A vízterhelési díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges, a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat a környezetterhelési díjfizetésre kötelezett kibocsátó köteles a beruházó rendelkezésére bocsátani."

4. §

A kormányrendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Hulladékhasznosítást végző kibocsátó esetében a díjkedvezmény mértéke, a fizetendő díj összegének és a hasznosítási arányának a szorzata, de legfeljebb a kibocsátót terhelő környezetterhelési díj mértéke.

(2) A hasznosítási arány az anyagában történő hasznosítás esetén az új termékbe beépülő hulladék negyedéves tömegének és az új termék negyedéves tömegének hányadosa. Az éves elszámolásban kell rendezni a még esedékes visszaigénylést vagy díjtartozást."

5. §

A kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép és kiegészül a 3. számú melléklettel, amely tartalmazza azokat a víz-minőségi és mennyiségi mérőműszereket, amelyek beszerzése figyelembe vehető a díjelőleg számításnál.

6. §

(1) E rendelet 2005. január 1-jével lép hatályba, ezzel egyidejűleg a kormányrendelet 3. §-ának (5) bekezdésében a "díjvisszaigénylés" szó helyébe "díjkedvezmény vagy díjvisszaigénylés" szavak lépnek.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kormányrendelet 3. §-ának (1) bekezdése, 5. §-a, valamint 6. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez]

A levegőterhelési díj díjkedvezmény (díjvisszaigénylés) igénybevétele iránti kérelem tartalmi elemei

1. A környezetterhelési díj díjkedvezmény igénybevevőjének (kibocsátó) adatai
Kibocsátó megnevezése: ................................................................................................................................................................................
Kibocsátó telephely címe: ..............................................................................................................................................................................
KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) :..............................................................................................................................................................
KTJ (környezetvédelmi területi jel) :.............................................................................................................................................................
Adószám: ..........................................................................................................................................................................................................
Bankszámlaszám: .............................................................................................................................................................................................
Ügyintéző neve, telefonszáma :.....................................................................................................................................................................

2. A környezetterhelést csökkentő környezetvédelmi beruházás adatai

2.1. A beruházásra vonatkozó jogerős engedély(ek)re adatai:

- Az engedélyt kibocsátó megnevezése:

- Kibocsátás ideje:

- Jogerőre emelkedés ideje:

2.2. A beruházással érintett környezetterhelő anyag(ok) és a díjkedvezmény:

Légszennyező anyagA levegőterhelési díj alapja
(kg/év)
Befizetett levegőterhelési díj
(Ft/tárgyév)
A díjkedvezmény összege
(Ft)
Kén-dioxid
Nitrogén-oxidok
Szilárd anyag (nem toxikus)
A díjkedvezmény összege összesen (Ft):

2. számú melléklet a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez]

A vízterhelési díj díjkedvezmény (díjvisszaigénylés) igénybevétel iránti kérelem tartalmi elemei

1. A környezetterhelési díj díjkedvezmény igénybevevőjének (kibocsátó) adatai
Beruházó (igénybe vevő) megnevezése: ..........................................................................................................
Beruházó (igénybe vevő) telephelyének címe: ..................................................................................................
KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) :................................................................................................................
KTJ (környezetvédelmi területi jel) :................................................................................................................
Adószám: ......................................................................................................................................................
Bankszámlaszám: ..........................................................................................................................................
Ügyintéző neve, telefonszáma :.......................................................................................................................
Kibocsátó megnevezése: ................................................................................................................................
Kibocsátó telephely címe: ...............................................................................................................................
KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) :................................................................................................................
KTJ (környezetvédelmi területi jel) :................................................................................................................
Adószám: ......................................................................................................................................................
Bankszámlaszám: ..........................................................................................................................................
Ügyintéző neve, telefonszáma :.......................................................................................................................

2. A környezetterhelést csökkentő környezetvédelmi beruházás adatai

2.1. A beruházás tárgya:

A beruházással érintett környezetterhelő anyag(ok) és a díjkedvezmény összege:

Vízszennyező anyagA vízterhelési díj alapja
(kg/év)
Befizetett vízterhelési díj
(Ft/tárgyév)
A díjkedvezmény összege
(Ft)
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)
Összes foszfor
Összes szervetlen nitrogén
Összes higany
Összes kadmium
Összes króm
Összes nikkel
Összes ólom
Összes réz
A beruházásra vonatkozó jogerős engedély(ek)re vonatkozó adatok:
- Az engedélyt kibocsátó megnevezése:
- Kibocsátás ideje:
- Jogerőre emelkedés ideje:
A díjkedvezmény összege összesen (Ft):
Dátum :..........................................................................................................
……………………….
kibocsátó aláírása
……………………………………….
beruházó/kibocsátó (igénybevevő)
aláírása

3. számú melléklet a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Vízminőségi és mennyiségi mérőműszerek

1. Spektrofotométerek

2. Higany elemzők és kiegészítő berendezések

3. Atomabszorpciós spektrométerek (AAS) és kiegészítő berendezések

4. Induktív csatolású plazmaégős atomemmissziós spektrométerek (ICP) és kiegészítő berendezések

5. Kromatográfok, detektorok

6. Elemanalizátorok

7. Áramlásos injektáláson alapuló mérőrendszerek (FIA)

8. Kapillár elektroforézisen alapuló mérőrendszerek

9. Roncsoló feltáró berendezések

10. Elszívó rendszerek

11. Gázellátó rendszerek

12. Desztilláló berendezések

13. Rázó - homogenizáló berendezések

14. Mérlegek és szárazanyagtartalom meghatározók

15. Mintavevő berendezések

16. Szárító és izzító berendezések

17. Bepárló rendszerek

18. Számítógépes adatrögzítő és feldolgozó rendszerek Elektrokémiai mérőrendszerek

19. Online szennyvíz és szennyvíziszap elemző műszerek

20. Mennyiségmérő műszerek és berendezések

Tartalomjegyzék