39/2004. (VI. 29.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének l) pontjában, valamint a külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatokat tartalmazó küldemények továbbítására vonatkozóan a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adat védelmének eljárási szabályairól szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 67. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. §-ban meghatározott küldeményeken túl köteles a futárszolgálat továbbítani]

"c) a nem minősített küldeményt az okmányirodák és a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala, valamint a rendőrség szervei között."

2. §

Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A futárszolgálat a rendőrség speciális szolgálataként végzi tevékenységét, központi szerve a Rendészeti Biztonsági Szolgálat alárendeltségében országos hatáskörű, területi besorolású, főosztály jogállású szervként működik, kihelyezett szervezeti egységei a rendőrfőkapitányságok szervezetébe tartoznak.

(2) A futárszolgálatot az országos rendőrfőkapitány a Rendészeti Biztonsági Szolgálat parancsnoka útján irányítja és működteti. Meghatározza a futárszolgálat szervezetét és irányításának rendjét, biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, kiadja működési szabályzatát."

3. §

Az R. 12. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A futárjegyzéken a "Szigorúan titkos!" minősítési jelölés "SZT!", a "Titkos!" minősítési jelölés "T!", a "Bizalmas!" minősítési jelölés "B!", a "Korlátozott terjesztésű!" minősítési jelölés "KT!" betűkkel rövidíthető."

4. §

Az R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A futárszolgálat a küldeményt a bekapcsolt szerv iratkezelő (titkos ügykezelő) szervétől veszi át (küldeményfelvétel), illetőleg ott kézbesíti. A küldeményfelvétel és kézbesítés a futárszervnél történik, ha a futárszerv és a bekapcsolt szerv egy épületben vagy több épületből álló zárt objektumban van elhelyezve, valamint akkor, ha a futárszolgálat és a bekapcsolt szerv ebben megállapodik. Ugyanez az eljárás akkor is, ha a bekapcsolt szerv nem biztosítja a - magát a 7. § (7) bekezdésében meghatározott okmányokkal igazoló - futár soron kívüli beléptetését, járművének behajtását, illetőleg a bekapcsolt szerv a futárgépjárművel nem közelíthető meg."

5. §

Az R. "A NATO és NYEU minősített adatokat tartalmazó küldemények belföldi továbbításának különös szabályai" alcím és az ez alá tartozó 20/A-20/C. §-a helyébe a következő alcím és rendelkezések lépnek:

"A külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatokat tartalmazó küldemények továbbításának különös szabályai

20/A. § Az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. §-ában meghatározott külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott küldemények (a továbbiakban: külföldi minősítésű küldemények) a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adat védelmének eljárási szabályairól szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak alkalmazásával továbbíthatók a futárszolgálattal.

20/B. § A feladó futárkódszámát a külföldi minősítésű küldeményeken is fel kell tüntetni.

20/C. § (1) A külföldi minősítésű küldeményeket a többi küldeménytől elkülönítve, az erre a célra külön kiállított futárjegyzéken kell nyilvántartani.

(2) A feladó által kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) futárjegyzék sorszámát;

b) a feladó szerv nevét, a futárjegyzék címzettjét;

c) a küldemény nyilvántartási számát és címzettjét;

d) az átadó személy aláírását és a szerv bélyegzőlenyomatát.

(3) A futárszolgálat által a kézbesítéshez kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) a futárjegyzék sorszámát;

b) a kiállító futárszerv megnevezését és a futárjegyzék címzettjét;

c) a küldemény nyilvántartási számát, feladóját;

d) a kézbesítő személy aláírását és a futárszolgálat bélyegzőlenyomatát."

6. § Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter