44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a belföldi Állami Futárszolgálat (a továbbiakban: futárszolgálat) tevékenységének szabályozására a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.[1] küldemény: a minősített adatot tartalmazó irat, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerinti közirat és az ilyet tartalmazó csomag, illetve futárzsák, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § 30. pontja szerinti küldemény, valamint az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti fizikai adattároló eszközt tartalmazó biztonsági tárolódoboz;

2. bekapcsolt szerv: a futárszolgálat szolgáltatását igénybe vevő szervezet;

2a.[2] futárszolgálat: az Állami Futárszolgálat központi szerve, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok futárcsoportjai;

3. futárszolgálat országos rendszere: az e rendeletben meghatározott feladatot végrehajtó futárszervek, a bekapcsolt szervek és a köztük lévő küldeményforgalmi kapcsolatok összessége.

A futárszolgálat feladatai

2. § (1)[3] A futárszolgálat alapvető feladata a minősített adatokat tartalmazó küldemények fegyveres biztosítással való továbbítása a futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt, minősített adatot kezelő szervek között.

(2)[4]

3. §[5] A 2. §-ban meghatározott küldeményeken túl köteles a futárszolgálat továbbítani

a) a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a miniszterelnök küldeményeit bármely szervhez, és utasításukra soron kívül is;

b)[6] a Sándor-palota, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Kúria, az ítélőtáblák, a törvényszékek, a Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek, a főügyészségek, a minisztériumok, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal küldeményeit a bekapcsolt szervek között;

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vezetőinek döntése szerint e szerveknek a minősített adatot nem tartalmazó küldeményeit a bekapcsolt szervek között;

d) a minősített adatot nem tartalmazó küldeményt a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási és fővárosi kerületi hivatalainak szervezeti egységeiként működő okmányirodák, kormányablakok, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a Belügyminisztérium, valamint a rendőrség szervei között;

e) a minősített adatokat nem tartalmazó küldeményt a rendőrség szervei, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervei, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, valamint a bekapcsolt szervek között.

3/A. §[7] A futárszolgálat végzi a fizikai adattároló eszköz az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti rendelkezésre bocsátása, kiadása, illetve visszaadása során annak továbbítását a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti őrzésért felelős szerv és a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő részére.

4. § A futárszolgálat e rendelet alapján nyújtott szolgáltatását a jogosultak ingyenesen vehetik igénybe, más - postai küldeménynek nem minősülő - küldemények továbbítását a futárszolgálat díjazás ellenében, szerződés alapján vállalhatja.

Küldeménytovábbítás külön megkeresésre

5. § A bekapcsolt szerv indokolt külön megkeresésére a futárszolgálat vezetője eseti jelleggel a 2-4. § hatálya alá nem tartozó küldemények továbbítását is engedélyezheti.

A futárszolgálat működtetése és irányítása

6. §[8] (1)[9] A futárszolgálat a rendőrség speciális szolgálataként végzi tevékenységét, központi szerve a Készenléti Rendőrség alárendeltségében országos hatáskörű, területi besorolású, főosztály jogállású szervként működik, kihelyezett szervezeti egységei a rendőr-főkapitányságok szervezetébe tartoznak.

(2)[10] A futárszolgálatot az országos rendőrfőkapitány a Készenléti Rendőrség parancsnoka útján irányítja és működteti. Meghatározza a futárszolgálat szervezetét és irányításának rendjét, biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, kiadja működési szabályzatát.

A futár jogállása

7. § (1)[11] A futár feladatait a rendőrséggel az Rtv. 4/A. § (3) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási jogviszonyban álló személy láthatja el, aki a feladat végrehajtására az országos rendőrfőkapitány által meghatározott, a futárszolgálat működésével kapcsolatos, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik.

(2)[12] A futár jogosult a küldeményeknek a futárszolgálat nevében történő átvételére és átadására, köteles azokat a címzetthez továbbítani, a továbbítás időtartama alatt a rendőrség szervei közreműködésével az illetéktelen megismeréstől megőrizni és megvédeni.

(3) Igazoltatás, fokozott ellenőrzés során a futár személyazonossága megállapításáig tartóztatható fel. Ennél hosszabb ideig történő feltartóztatására, ruházatának, járművének átvizsgálására, személyi szabadságának korlátozására csak akkor kerülhet sor, ha elfogásának vagy előállításának van helye. A lezárt futárküldemények az intézkedés során nem bonthatók fel.

(4) A futár feltartóztatását, személyi szabadságának korlátozását a futárszolgálat vezetőjével haladéktalanul közölni kell. Az intézkedést foganatosító szerv köteles a küldemények hiánytalan megőrzéséről és védelméről gondoskodni, s azokat a futárszolgálat megbízottjának átadni.

(5) A futár továbbhaladását feladata végrehajtásához forgalomkorlátozás és területlezárás esetén is biztosítani kell, kivéve, ha a korlátozás olyan okból történik, amely miatt minden forgalom szünetel, vagy az áthaladás aránytalan kockázattal jár. A futár szolgálati járműve várakozására a korlátozott várakozási övezetben lévő, illetve díjköteles várakozó-(parkoló-)helyeket térítésmentesen használhatja.

(6)[13] A rendőrség szervei és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervei kötelesek tőlük elvárható segítséget nyújtani a veszélybe került vagy feladata végrehajtása érdekében segítségre szoruló futárnak.

(7)[14] A futár szolgálata teljesítése során a futárszolgálat vezetője által a nevére kiállított futárigazolvánnyal igazolja magát, ami a hivatásos állományú futár esetében a rendőrségi szolgálati igazolvánnyal, más jogviszonyban álló futár esetén a munkáltatói igazolvánnyal együtt érvényes.

(8) A futár futárigazolványa felmutatásával a bekapcsolt szerv épületébe és az ahhoz tartozó zárt helyre beléphet, valamint jogosult a bekapcsolt szerv rendelkezésére álló parkolóhely használatára.

7/A. §[15] A hivatásos állományú futár különleges feladatokat teljesítő rendőr, aki a szolgálatának ellátása során az Rtv. 14. §-ában meghatározott intézkedési, valamint 24. §-ában meghatározott segítségnyújtási kötelezettségét kivéve más rendőri feladatot nem teljesíthet.

A futárszolgálat országos rendszerébe való bekapcsolás rendje[16]

8. § (1)[17] A 3. § b) és c) pontjában meghatározott szerveknek a futárszolgálat országos rendszerébe történő bekapcsolása hivatalból, más szerveké igénybejelentés alapján történik.

(2)[18] Bekapcsolási igényt azon minősített adatot kezelő szervek bekapcsolására lehet bejelenteni, melyeknek feladóként vagy címzettként küldeményforgalma van.

(3)[19] Igénybejelentést a minősített adatot kezelő szerv vezetője tehet. A bejelentés tartalmazza a szerv nevét, székhelyét, a küldemények átadásának és átvételének a helyét, valamint azt, hogy a futárszolgálat igénybevételére rendszeresen vagy alkalmanként kerül-e sor.

(4) Az igénybejelentés alapján a bekapcsolásra a futárszolgálat 30 napon belül intézkedik, az erről szóló értesítésben közli a bekapcsolás kezdő határnapját, a szerv azonosítási számát (futárkódszám) és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos konkrét adatokat.

(5) A futárszolgálat országos rendszeréből való kikapcsolásra az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(6) A bekapcsolt szervek adatait a futárszolgálat nyilvántartja. A változásokat a bekapcsolt szerv köteles haladéktalanul bejelenteni a futárszolgálatnak.

9. § (1) A futárszolgálat a bekapcsolt szervek részére a szolgáltatást a küldeményforgalom gyakoriságára tekintettel folyamatosan vagy alkalomszerűen teljesíti.

(1a)[20]

(2) Az alkalomszerűen bekapcsolt szervet a futárszolgálat akkor keresi fel, ha az megfelelő időben jelzi, hogy továbbítandó küldeménye van, illetőleg ha más szervtől küldeményt kap.

(3)[21] A futárszolgálat országos rendszerébe való bekapcsolás és a szolgáltatás (1) bekezdésben meghatározott módjának, valamint a bekapcsolt szerv futár-kódszámának meghatározása a futárszolgálat vezetőjének hatáskörébe tartozik. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bélyegzők legyártásáról a bekapcsolt szerv vezetője gondoskodik.

A küldemények továbbításának főbb követelményei

10. § (1) A küldemények továbbításának rendjét úgy kell kialakítani, hogy az biztosítson megfelelő védelmet illetéktelen személy hozzáférésével szemben.

(2)[22] A minősített adatokat tartalmazó küldemény kizárólag hivatásos állományú futár kíséretével továbbítható. A minősített adatokat tartalmazó küldemények fegyveres őrzését a továbbítás teljes tartama alatt biztosítani kell. A minősített adatokat nem tartalmazó küldemény legalább egy hivatásos állományú futár kíséretével továbbítható.

A bizonylati rend

11. § Küldemények továbbításánál alkalmazott bizonylati rendnek alkalmasnak kell lennie a küldemény egyedi azonosítására, útjának nyomon követhetőségére és a személyi felelősség megállapítására.

12. § (1) A küldemények nyilvántartási és átadás-átvételi bizonylata a futárjegyzék. A futárjegyzék kiállítója küldemény felvételekor a feladó szerv, kézbesítéskor a futárszolgálat.

(2)[23] A futárjegyzéket

a) a futárszolgálatnál rendszeresített futárprogramban,

b) a rendőrség elektronikus iratkezelési szoftvere futárjegyzék készítő moduljában,

c) a rendőrség internetes honlapján (https://www.police.hu/futar) található futárjegyzék készítő programban található űrlap kitöltésével vagy

d) - az a)-c) pontban meghatározott informatikai rendszer hiánya vagy működésképtelensége esetén - kézzel vagy géppel írva

kell elkészíteni.

(3)[24] A felhasznált futárjegyzékeket sorszám szerint irattározva, a bekapcsolt szerv iratkezelési szabályzatában meghatározott ideig kell megőrizni.

(4)[25] A feladó által kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) a futárjegyzék sorszámát,

b) a feladó szerv nevét,

c) a futárjegyzék címzettjét,

d) a küldemény nyilvántartási számát,

e) minősített adatot tartalmazó küldemény esetén a minősített adat iktatószámát és a példánysorszámot, a minősített adat minősítési szintjét,

f) a küldemény címzettjét,

g) nyilvántartási szám nélküli küldemények esetében azok darabszámát,

h) az átadó személy nevét, saját kezű aláírását, az átadás dátumát, időpontját, valamint a feladó szerv bélyegzőlenyomatát.

(5)[26] A futárszolgálat által kézbesítéshez kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) a futárjegyzék sorszámát,

b) a kiállító futárszerv megnevezését,

c) a futárjegyzék címzettjét,

d) a küldemény nyilvántartási számát,

e) minősített adatot tartalmazó küldemény esetén a minősített adat iktatószámát és a példánysorszámot, a minősítési szintet, a küldemény feladóját,

f) nyilvántartási szám nélküli küldemények esetében azok darabszámát,

g) a kézbesítő személy nevét, saját kezű aláírását, az átadás dátumát, időpontját, valamint a futárszerv bélyegzőlenyomatát.

(6)[27] A futárjegyzéken a nyilvántartási számmal feladott küldeményeket darabonként felülről lefelé sorszámozva kell szerepeltetni. Ha a küldemény több nyilvántartási számmal ellátott, vagy a minősített adatot tartalmazó küldemény több iktatószámon nyilvántartott adathordozót tartalmaz, akkor a küldemény címoldalán valamennyi nyilvántartási számot, vagy minősített adatot tartalmazó küldemény esetén valamennyi iktatószámot, példánysorszámot és minősítési szintet fel kell tüntetni. A futárjegyzékbe minősített adatot nem tartalmazó küldemény esetén az első (bal felső) nyilvántartási számot kell a küldemény azonosíthatósága végett beírni.

(6a)[28] Ha a minősített adatot tartalmazó küldemény több külön iktatószámmal ellátott adathordozót tartalmaz, és a küldeményen a feladó valamennyi iktatószámot, példánysorszámot, minősítési szintet feltünteti, a bejövő és kimenő futárjegyzéken a küldemény sorszáma mellett valamennyi iktatószámot, példánysorszámot, minősítési szintet fel kell tüntetni, egymás alá írva, a küldeményen szereplő sorrendben.

(7)[29] A futárjegyzéken a "Szigorúan titkos!" minősítési szint "SZT!", a "Titkos!" minősítési szint "T!", a "Bizalmas!" minősítési szint "B!", a "Korlátozott terjesztésű!" minősítési szint "KT!" betűkkel rövidíthető.

(8) Küldemény felvételekor és kézbesítéskor a futárjegyzéket két példányban kell kiállítani, amelynek az eredeti példánya az átvétel igazolása után a futárszolgálatnál, a másik a bekapcsolt szervnél marad.

(9) Futárzsák alkalmazása esetén

a)[30] a futárzsák felvételekor és kézbesítésekor a futárjegyzéken a (4) bekezdés d)-g) pontjában, valamint az (5) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott adatok helyett a futárzsák azonosítási számát kell feltüntetni,

b) a futárzsákban el kell helyezni a futárjegyzék (4), illetve (5) bekezdésben meghatározottak szerint kiállított két példányát, az eredeti példányt a futárzsák tartalmának tételes ellenőrzése és az átvétel igazolása után az átvevő a feladónak visszaküldi, a másik nála marad,

c) az a)-b) pontban szereplő futárjegyzékeket együtt kell megőrizni.

A futárküldemények lezárása és csomagolása

13. § (1)[31] Futárszolgálattal kizárólag lezárt küldemények továbbíthatók. Nem továbbítható olyan küldemény, amelyet nem a bekapcsolt szerv iratkezelő szerve zárt le, kivéve, ha azt a minősítő lezárt állapotban adta át az iratkezelőnek.

(2)[32] A küldemény lezárása akkor megfelelő, ha a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül tartalmához nem lehet hozzáférni, illetve azt megismerni, továbbá a minősített adatokat tartalmazó küldemény oly módon van ellátva a bekapcsolt szerv iratkezelő szerve által használt bélyegzőlenyomattal, hogy az esetleges felbontás, jogosulatlan hozzáférés egyértelműen megállapítható.

(3)[33] A küldemény csomagolásának alkalmasnak kell lennie a küldeménynek a tömeges szállítással együtt járó fokozott sérülési veszélytől való megóvására, valamint arra, hogy ilyen okból bekövetkező sérülés miatt a tartalma ne válhasson hozzáférhetővé. A burkolat nem lehet átlátszó, és a csomagolásnak a lehető legteljesebb módon ki kell zárnia a tartalom belső mozgásának lehetőségét.

(4)[34] A bekapcsolt szerv által egyszerre feladott küldemények súlya nem haladhatja meg a 25 kg-ot, kivéve

a) a több szervezettel futárzsákos továbbítási formában, kapcsolatban lévő országos és területi szervek küldeményeit, valamint

b) a soron kívüli és nem bekapcsolt szervhez továbbítandó küldeményeket.

(4a)[35] Az egy tételbe csomagolt küldemény súlya legfeljebb 20 kg lehet.

(5) Nem továbbítható futárszolgálattal az életet, a testi épséget, az egészséget, a többi küldeményt, illetőleg a szállítás biztonságát veszélyeztető küldemény.

(6)[36] Rendszeres és több darabból álló küldeményforgalom esetén a küldeményeket futárzsákban kell elhelyezni. A minősített adatokat tartalmazó küldeményt tartalmazó futárzsákot olyan módon kell lezárni, hogy a zárszerkezet feltörése nélkül csak a feladó és a címzett nyithassa. A futárzsákot el kell látni azonosítási számmal, és fel kell rajta tüntetni a címzett nevét.

(7)[37] A futárzsákban a küldeményeket egyedileg lezárt állapotban kell elhelyezni. A minősített adatokat tartalmazó küldeményt tartalmazó futárzsákot a minősített adat védelmére vonatkozó szabályok megtartását biztosító módon kell lezárni.

(8)[38] A minősített adatot tartalmazó küldeményt a minősített adatot nem tartalmazó küldeménytől el kell különíteni.

(9)[39] A feladó a leveleket a sérüléstől való megóvásuk érdekében köteles kemény borítású iratgyűjtőbe helyezni.

Címzés

14. § (1) A küldemény címzés oldalára jól olvashatóan fel kell tüntetni:

a)[40] a címzés oldal bal felső sarkába a feladó nevét, székhelyét, a küldemény nyilvántartási számát, minősített adatot tartalmazó küldemény esetén az iktatószámot, példánysorszámot, minősítési szintet, ha a küldemény több külön nyilvántartott adathordozót tartalmaz, a nyilvántartási számokat, minősített adatokat tartalmazó adathordozók esetén az iktatószámokat és a példánysorszámot, minősítési szintet egymás alá írva,

b)[41] középre a címzett szerv nevét, jobb alsó sarkába a székhelyét,

c)[42] minősített adatokat tartalmazó küldemény esetén a futárkódszámot,

d) a 3. § a) pontja alapján továbbított küldemény esetén, ha a küldemény nem sürgős "Futárral továbbítandó!", ha a küldemény sürgős "Futárral soron kívül továbbítandó!" kezelési utasítást,

e)[43]

(2)[44] A nem bekapcsolt szervhez címzett küldeményen a teljes címet (név, helység, kerület, utca, házszám, emelet, ajtó, vármegye) fel kell tüntetni.

A küldemény felvétele és kézbesítése

15. § (1)[45] A futárszolgálat a küldeményt a bekapcsolt szerv iratkezelő szervétől veszi át (küldeményfelvétel), illetőleg ott kézbesíti. A küldeményfelvétel és kézbesítés a futárszervnél történik, ha a futárszerv és a bekapcsolt szerv egy épületben vagy több épületből álló zárt objektumban van elhelyezve, valamint akkor, ha a futárszolgálat és a bekapcsolt szerv ebben megállapodik. Ugyanez az eljárás akkor is, ha a bekapcsolt szerv nem biztosítja a - magát a 7. § (7) bekezdésében meghatározott okmányokkal igazoló - futár soron kívüli beléptetését, járművének behajtását, illetőleg a bekapcsolt szerv a futárgépjárművel nem közelíthető meg.

(2) Küldemény felvételére futáron kívül a futárszolgálat vezetője által meghatalmazott más futárszolgálati alkalmazott is jogosult.

(3) Megtagadja a futárszolgálat a küldemény felvételét, ha az a 13-14. §-ban, a futárjegyzék pedig az 12. §-ban foglalt előírásoknak nem felel meg.

(4) A futárszolgálat a küldeményt a bekapcsolt szerv vezetőjének vagy általa küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottjának kézbesíti. A meghatalmazás tartalmazza az átvételre jogosult nevét, hivatali beosztását, átvételi jogosultságának terjedelmét, érvényességi idejét, aláírásmintáját, a szerv vezetőjének aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(5) Magáncímre szóló küldeményt a futárszolgálat kizárólag a címzettnek kézbesítheti, kivéve, ha a feladó írásban más átvételre jogosultat is megnevez.

(6)[46] A magáncímre szóló minősített adatokat nem tartalmazó küldeményt a futárszolgálat - a feladó más írásbeli rendelkezése hiányában - a címzettnek, amennyiben az nem található a címzésben a megjelölt helyen, a 14. életévét betöltött hozzátartozójának vagy meghatalmazottjának kézbesíti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melyet a futár a futárjegyzékhez csatol. Meghatalmazás rendszeres küldemény átvételre is adható, amelyet a futárszolgálat vezetőjének kell megküldeni. A magáncímre szóló minősített adatokat nem tartalmazó küldemény a feladó rendelkezése alapján levélszekrénybe helyezéssel is kézbesíthető.

(7) A futárszolgálat az átvételi jogosultságot és a személy azonosságát köteles ellenőrizni.

(8) A feladó kérésére a kézbesítés várható idejét a futárszolgálat a küldemény felvételekor közli.

Az átvétel igazolása

16. § (1)[47] A küldemények átvételét az átvevő a futárjegyzéken a nevével, saját kezű aláírásával, az átvétel dátumának és idejének feltüntetésével, valamint az átvevő szerv bélyegzőlenyomatával igazolja.

(2)[48] Magáncímre történő kézbesítéskor az átvételt az átvevő a kézbesítés dátumának és idejének megjelölésével, a nevének és saját kezű aláírásának feltüntetésével igazolja.

(3)[49] Futárzsákban továbbított küldemények átvételének igazolása a futárzsák tartalmának és a futárjegyzék adatainak összevetése után történik. Amennyiben a futárzsák nyitásakor az átvevő a futárjegyzéken feltüntetett adatokhoz képest eltérést észlel, jegyzőkönyvet vesz fel, és az eltérés okát a feladóval haladéktalanul (telefonon vagy más módon) tisztázza.

(4)[50] A jegyzőkönyv tartalmazza a futárzsák nyitásakor a jelenlévők nevét, a hiányzó küldemény futárjegyzéken szereplő azonosítási adatait, a hiány megállapítására foganatosított intézkedéseket és az ezek alapján tett megállapításokat. A jegyzőkönyv egy példányát a feladónak meg kell küldeni.

Kézbesíthetetlen küldemények

17. § (1) Nem kézbesíti a futárszolgálat a felvett küldeményt, ha

a) a címzett kétséget kizáróan nem azonosítható,

b) a küldemény futárszolgálattal nem továbbítható,

c) a címzett a küldemény átvételét megtagadja vagy a címzésben meghatározott helyen átvételre jogosult nincs.

(2) A kézbesíthetetlen küldeményt a futárszolgálat - az ok megjelölésével - a feladónak visszaküldi, kivéve az (1) bekezdés b) pontja szerint minősülő küldeményt, amelynek visszavételéről a futárszolgálat értesítése alapján a feladónak kell gondoskodnia.

Felelősség

18. § (1)[51] A futárszolgálat felelősséggel tartozik a továbbítás céljából birtokába adott küldemények megóvásáért, a működésével kapcsolatban tudomására jutott titok megőrzéséért, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó követelmények megtartásáért.

(2) Az átvett küldeményben bekövetkezett anyagi károkért a futárszolgálat a polgári jog szabályai szerint felel.

(3) Kizárja a futárszolgálat kártérítési felelősségét ha a kár

a) a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolásnak az átvételkor nem észlelhető hiányossága vagy hibás címzés miatt következett be,

b) a futárszolgálat működési körén kívül eső elháríthatatlan okból keletkezett.

(4) A küldemény átvételekor nem észlelhető tulajdonsága folytán bekövetkező eseményekért a felelősség a feladót terheli.

Eljárás a küldemény elveszése, megsemmisülése, sérülése esetén

19. §[52] (1)[53] A küldemény elveszése esetén a futárszolgálat haladéktalanul intézkedik a feladott küldemény felkutatására, megsemmisülése esetén a megsemmisülés körülményeinek megállapítására és a feladó értesítésére. A küldemény elveszéséről és megsemmisüléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) Ha a továbbítás során a küldemény megsérült, és tartalma ennek folytán megismerhetővé vált, a futárszolgálat gondoskodik a küldemény lezárásáról, valamint bélyegzőlenyomattal és a lezáró személy aláírásával hitelesítve továbbítja a címzettnek.

(3)[54] Ha a minősített adatokat nem tartalmazó küldemény sérült vagy nyitott állapotban érkezik, és az átvevő ezt sérelmezi, a futárjegyzékre az átvételkor azt feljegyezheti vagy az átadóval együtt jegyzőkönyvet vehet fel.

(4)[55] Ha a minősített adatokat tartalmazó küldemény sérült vagy nyitott állapotban érkezik, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti feladatok ellátása mellett jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdés alapján készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell[56]

a)[57] a feladó és a címzett küldemény szerinti azonosítási adatait, a küldemény nyilvántartási számát és minősítési szintjét,

b) elveszés, megsemmisülés esetén az esemény helyét, idejét, azon személyek nevét és címét, akik a küldeményhez hozzáférhettek,

c) sérülés esetén a csomagolás módját, a benne lévő iratok lap- és iktatószámát, a sérülés leírását, valószínűsíthető okát, azon személyek nevét és címét, akik a sérülés folytán a tartalmába betekinthettek, a betekintési lehetőség megszüntetésének módját és

d) minden olyan körülményt, amely az eseménnyel kapcsolatban szükséges intézkedések megtétele, valamint a felelősség szempontjából lényeges lehet.

(6)[58] A küldemény elveszéséről, megsemmisüléséről, sérüléséről a futárszerv három példányban jegyzőkönyvet készít, amelyből egy-egy példányt meg kell küldeni a feladónak és a címzettnek, egy példány a futárszervnél marad. A futárszolgálat személyi állományába tartozók felelősségének megállapítására vagy kizárására a szolgálati elöljáró intézkedik.

Tudakozódás

20. § (1) Az átvett küldeményről az azonosításhoz szükséges adatok közlésével a feladó és a címzett a futárszolgálattól felvilágosítást kérhet.

(2) A még nem kézbesített küldeményt a feladó kérésére a futárszolgálat visszaadja.

(3) A futárszolgálat a bekapcsolt szerv kérésére közli, hogy az általa megjelölt szerv be van-e kapcsolva az országos rendszerbe.

A külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatokat tartalmazó küldemények továbbításának különös szabályai[59]

20/A. §[60]

20/B. §[61] A feladó futárkódszámát a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott küldeményeken (a továbbiakban: külföldi minősítésű küldemények) is fel kell tüntetni.

20/C. §[62] (1) A külföldi minősítésű küldeményeket a többi küldeménytől elkülönítve, az erre a célra külön kiállított futárjegyzéken kell nyilvántartani.

(2) A feladó által kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) futárjegyzék sorszámát;

b) a feladó szerv nevét, a futárjegyzék címzettjét;

c) a küldemény nyilvántartási számát és címzettjét;

d) az átadó személy aláírását és a szerv bélyegzőlenyomatát.

(3) A futárszolgálat által a kézbesítéshez kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) a futárjegyzék sorszámát;

b) a kiállító futárszerv megnevezését és a futárjegyzék címzettjét;

c) a küldemény nyilvántartási számát, feladóját;

d) a kézbesítő személy aláírását és a futárszolgálat bélyegzőlenyomatát.

Vegyes rendelkezések

21. §[63]

22. § A rendelet hatálya nem terjed ki a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség budapesti székhelyű szerveivel kapcsolatos futárszolgálati feladatokra.

23. §[64]

24. § E rendelet hatálybalépése után a szolgáltatást a korábbi szabályozás alapján igénybevevőknek nem kell új igénybejelentést tenni, ha arra e rendelet alapján is jogosultak.

25. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[2] Beiktatta a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[3] Módosította a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.17.

[4] Hatályon kívül helyezte a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.17.

[5] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.04.28.

[6] Megállapította a 35/2023. (VIII. 31.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[7] Beiktatta a 2/2018. (II. 15.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.02.16.

[8] Megállapította a 39/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[9] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 18. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[10] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 18. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[11] Megállapította a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.30.

[12] Megállapította a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.30.

[13] Megállapította a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.30.

[14] Megállapította a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.30.

[15] Beiktatta a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.07.30.

[16] Az alcímet megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[17] A 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 8. § 1. bekezdése az 52/1999. (XII. 25.) BM rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[18] Módosította a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.17.

[19] Módosította a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.17.

[20] Hatályon kívül helyezte a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2023.04.28.

[21] Megállapította a 38/2007. (VII. 20.) IRM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.07.28.

[22] Megállapította a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.07.30.

[23] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[24] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[25] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[26] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[27] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[28] Beiktatta a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[29] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[30] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[31] Módosította a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.05.17.

[32] Módosította a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2015.07.30.

[33] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[34] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[35] Beiktatta a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[36] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[37] Beiktatta a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[38] Beiktatta a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[39] Beiktatta a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.04.28.

[40] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.04.28.

[41] Megállapította a 38/2007. (VII. 20.) IRM rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.07.28.

[42] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[43] Hatályon kívül helyezte a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2023.04.28.

[44] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[45] Módosította a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.05.17.

[46] Módosította a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2015.07.30.

[47] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.04.28.

[48] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.04.28.

[49] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[50] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[51] Módosította a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.17.

[52] Megállapította a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.17.

[53] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[54] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[55] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[56] A nyitó szövegrészt módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[57] Módosította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 8. § g) pontja. Hatályos 2023.04.28.

[58] Megállapította a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.04.28.

[59] Megállapította a 39/2004. (VI. 29.) BM rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.17.

[61] Megállapította a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.17.

[62] Megállapította a 39/2004. (VI. 29.) BM rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2015.07.30.

[64] Hatályon kívül helyezte a 9/2023. (IV. 13.) BM rendelet 9. § d) pontja. Hatálytalan 2023.04.28.

Tartalomjegyzék