46/2004. (IV. 15.) FVM rendelet

az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 2016/2004. (I. 22.) és az azt módosító 1018/2004. (III. 12.) Korm. határozatban foglaltakra is figyelemmel - a következőket rendelem el:

1. §

Az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM r.) 7. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelt csak az 1. § a) pontjában meghatározott mezőgazdasági termelők közül az őstermelők és egyéni vállalkozók vehetik igénybe."

2. §

Az FVM r. 6. § (2) bekezdése a következő új n) ponttal egészül ki:

(Az Európa hitel)

"n) halfeldolgozási tevékenység (TEÁOR 15.20.) "

3. §

Az FVM r. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 7. § (3) bekezdése szerinti őstermelők és egyéni vállalkozók a 4. § (1) bekezdés szerinti hitelcélokra a pénzügyi intézmények saját forrásai terhére igénybe vett Európa hitelhez a kamat terhelésének időpontjában érvényes három havi BUBOR alapján számított kamat 70 százalékának megfelelő összegű kamattámogatást vehetnek igénybe, amennyiben a hitelhez legfeljebb a kamatperiódu-sonkénti kamatmegállapítás időpontjában érvényes három havi BUBOR + 2 százalékpontnak megfelelő kamat kapcsolódik. A hitelszerződés megkötését követően a pénzügyi intézmény a kamaton kívül az üzletszabályzatának megfelelően rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számolhatja fel."

4. §

Az FVM r. 11. § (1) bekezdése a következő új d) ponttal egészül ki:

(Az e fejezet alapján az Európa terv Agrár-hitel programjának keretében felvett Európa hitel)

"d) halfeldolgozási tevékenységhez (TEÁOR 15.20) kapcsolódó beruházások."

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az FVM r. 13. §-a (1) bekezdésének a) pontja, valamint 14. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet alkalmazásában folyamatban lévő ügynek tekinthetőek a még meg nem kötött szerződések.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter