75/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet

az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről, továbbá az ideiglenes működési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről, továbbá az ideiglenes működési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 17. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

[17. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.]

"Az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott és jogerősen el nem bírált kérelmeket soron kívül át kell tenni az EKH-hoz azzal, hogy a 2. § szerinti esetben e rendelet szerint kell eljárni, kivéve az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben azok a kérelmezőre nézve hátrányosabbak, mint a kérelem benyújtásakor hatályban volt szabály. Az egyéb kérelmeket a benyújtásuk időpontjában hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter