31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről, továbbá az ideiglenes működési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:[1]

Általános rendelkezések

1. §

(1)[2] E rendelet előírásait a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) IV. fejezetének valamint harmadik részének hatálya alá tartozó esetekben, szabályozott szakmának minősülő, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi (a továbbiakban a szociális és gyermekvédelmi együtt: szociális) tevékenység végzésére jogosító szakképesítést, szakképzettséget, felsőfokú szakirányú szakképesítést, valamint szakirányú továbbképzést (a továbbiakban együtt: képesítés) tanúsító, arra feljogosított külföldi -, illetve a 15. § alkalmazásában magyarországi - intézmény által kiállított oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány (a továbbiakban együtt: oklevél) elismerése során kell alkalmazni.

(2)[3] Az (1) bekezdésben foglalt oklevelek elismerését az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EKH) végzi.

Az egészségügyi képesítések megszerzését tanúsító oklevelek feltétel nélküli elismerésére irányuló eljárás

2. §

(1) Az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) valamely tagállamának, valamint az Európai Közösséggel, illetve az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államnak (a továbbiakban együtt: tagállam) valamely állampolgára, valamint az ilyen személyekkel a közösségi jog egyéb rendelkezéseinek értelmében azonos státuszt élvező személyek (a továbbiakban együtt: tagállami állampolgár) által megszerzett és valamely tagállam arra feljogosított intézménye által kiállított orvosi, szakorvosi, fogorvosi, szakfogorvosi, gyógyszerészi, ápolói, valamint szülésznői végzettség megszerzését tanúsító oklevelek - a kiállítás időpontjától függetlenül - feltétel nélkül kerülnek elismerésre, amennyiben

a) az oklevél megnevezése megfelel a külön jogszabályban felsorolt megnevezések valamelyikének, vagy

b) az a) pontban nem szereplő oklevél megnevezése a kiállító tagállam illetékes hatósága által kiadott igazolás értelmében egyenértékűnek tekintendő valamely, az EGT területén feltétel nélkül elismerhető oklevél megnevezésével.

(2) Feltétel nélkül kerül elismerésre az (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó oklevél akkor is, ha annak kiadására azt megelőzően került sor, hogy a kiállítás helye szerinti tagállam a vonatkozó közösségi irányelvben foglaltakat alkalmazta. Ebben az esetben a kérelmező igazolja, hogy az oklevél megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

3. §

Az EKH részére az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) a kérelmező személyazonosságát igazoló okirat -3 hónapnál nem régebbi - hiteles másolatát;

b) az oklevélnek -12 hónapnál nem régebbi - hiteles másolatát, amelyet a kiállító intézmény is hitelesíthet, továbbá annak magyar nyelvű hiteles fordítását;

c) a 2. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti igazolás eredeti példányát és magyar nyelvű hiteles fordítását;

d) a 2. § (2) bekezdése szerinti esetben annak igazolását, hogy a kérelmező abban a tagállamban, ahol oklevelét szerezte (a továbbiakban: származási tagállam), illetve azon tagállamban, ahol a kérelem benyújtása előtt utoljára letelepedettként egészségügyi tevékenységet folytatott (a továbbiakban: küldő tagállam) az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott egészségügyi tevékenységet;

e)[4] az Etv. 64. §-a szerinti eljárási díj, valamint - a kérelmező által előlegezett - egyéb eljárási költség megfizetéséről szóló igazolást.

Egyéb, valamely tagállamban kiállított, egészségügyi és szociális képesítések megszerzését tanúsító oklevelek feltételekhez kötött elismerésére irányuló eljárás

4. §

(1) Valamely tagállami állampolgár által megszerzett és valamely tagállam arra feljogosított intézménye által kiállított, a 2. § hatálya alá nem tartozó egyéb egészségügyi és szociális képzettség megszerzését tanúsító oklevelek további feltételek szükség szerinti teljesítését követően kerülnek elismerésre.

(2) Az EKH az (1) bekezdés szerinti elismerés feltételeként a kérelmező által folytatott tanulmányok, valamint a megszerzett szakmai tapasztalat figyelembevételével az Etv. 30. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti alkalmazkodási időszak letöltését, illetve szakmai alkalmassági vizsga (a továbbiakban: vizsga) letételét írhatja elő.

(3) A kérelmező a 3. § a) -b) és e) pontjában meghatározott okiratokkal ellátott, az oklevél elismerésére irányuló kérelméhez csatolja az oklevelet kiállító intézmény által kiadott olyan okirat - 12 hónapnál nem régebbi - hiteles másolatát és annak magyar nyelvű hiteles fordítását, amely hitelt érdemlően igazolja a kérelmező által folytatott tanulmányok időtartamát és azok tartalmát, valamint az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését.

(4) A kérelmező a (3) bekezdés szerinti kérelméhez az általa igazolni kívánt szakmai tapasztalat, illetve az egészségügyi, szociális tevékenység gyakorlására jogosító egyéb jogosultság (kompetenciák) megszerzéséről kiállított igazolás, valamint egyéb egészségügyi, szociális képesítést tanúsító okirat - 12 hónapnál nem régebbi - hiteles másolatát és annak magyar nyelvű hiteles fordítását is csatolhatja.

(5) Az EKH a (3)-(4) bekezdésben foglaltakon túlmenően kérheti mindazon iratok csatolását, amelyek a határozat kiadásához feltétlenül szükséges további tényeket, adatokat igazolják.

A nem valamely tagállamban kiállított, illetve nem tagállami állampolgár által megszerzett középfokú szakképesítés, felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzését tanúsító oklevelek elismerésére irányuló eljárás

5. §[5]

Az oklevél elismerésére vonatkozó eljárások közös szabályai

6. §

(1) Amennyiben a kérelmező által benyújtott, a 3. §, valamint a 4. § (3)-(5) bekezdése szerinti okiratok és igazolások valódisága, hitelessége tekintetében kétség merül fel, az EKH megkeresi az okirat, igazolás kiállítására jogosult hatóságot vagy intézményt, amelyről a kérelmezőt egyidejűleg értesíti.

(2) Az Etv. 9. §-a szerinti eljárási határidőbe az (1) bekezdés szerinti időtartam - legfeljebb azonban három hónap - nem számít be.

(3) Amennyiben a megkeresett hatóság, illetve intézmény a megkeresésnek három hónapon belül nem tesz eleget, az EKH a rendelkezésre álló iratok alapján dönt.

(4) E rendelet 2. §-ának alkalmazása során az Etv. 9. §-a szerinti határidő nem hosszabbítható meg.

7. §[6]

(1) Az EKH a 4. és 5. § szerinti eljárás során az el-ismerhetőség, illetve annak feltételei kérdésében - szükség szerint - szakértő igénybevételével határoz. A szakértő kirendeléséről szóló végzésében az EKH a szakvélemény elkészítésére határidőt tűz, és - amennyiben a szakvélemény elkészítése hosszabb időt vesz igénybe - az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggeszti.

(2) Az EKH az (1) bekezdésben foglaltak szerinti szakértőként

a) az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács illetékes bizottságát,

b)[7] a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet,

c) az elismertetni kívánt oklevél által tanúsított képzésre jogosult oktatási intézményt

rendelheti ki.

(3) A szakértő megvizsgálja a tanulmányi idő, a tanulmányi követelmények, valamint a központi, illetve a képzési program megfelelőségét, továbbá minden olyan, a kérelmező által folytatott tanulmányokkal, illetve szakmai gyakorlattal összefüggő körülményt, amelyet az elismerés szempontjából lényegesnek ítél.

(4) A szakértő a (3) bekezdés alapján elkészített szakvéleményében javasolhatja az oklevél elismerését, vagy az elismeréshez - szükség szerint - alkalmazkodási időszak letöltését, vizsga letételét, további tanulmányok folytatását javasolhatja, illetőleg javaslatot tehet az elismerhető-ség megtagadására.

(5) Az EKH a szakértő részére a (4) bekezdés szerinti szakvélemény elkészítéséért szakvéleményenként az annak megrendelésekor irányadó köztisztviselői illetményalap 15%-ának megfelelő összegű szakértői díjat fizet.

8. §

(1)[8] Az elismerés tárgyában hozott határozat meghozatala előtt az EKH magyar nyelven, írásban tájékoztatja a kérelmezőt a tevékenység végzéséhez szükséges szakmaetikai szabályokról, továbbá a magyar szociális biztonsági rendszerre vonatkozó ismeretekről, a tevékenység végzésének egyéb jogszabályi feltételeiről, valamint a végezni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges magyar nyelvi ismeretek megszerzésének lehetőségéről.

(2) Az EKH a tájékoztatás megtörténtéről igazolást állít ki, amelynek átvételét a kérelmező aláírásával igazolja. Az igazolás egy példányát az EKH átadja a kérelmező részére, a másodpéldány megőrzéséről az EKH gondoskodik.

9. §[9]

(1) Az EKH az oklevél elismerésére irányuló kérelemről - a 4. és 5. § szerinti eljárásban a 7. § (1) bekezdése alapján kirendelt szakértő véleményének figyelembevételével - határozattal dönt.

(2) Az EKH a 4. § (2) bekezdésének, valamint az 5. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén az alkalmazkodási időszak letöltéséről, vizsga letételéről, illetőleg további tanulmányok folytatásának előírásáról az elismerés tárgyában hozott határozatban rendelkezik, amely határozat ebben az esetben nem jogosít olyan tevékenység önálló végzésére, amelyhez elismert oklevél szükséges.

(3) A kérelmező a 4. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy alkalmazkodási időszak letöltését vagy vizsga letételét választja.

(4) A kérelmező a 4. § (2) bekezdésének, illetve az 5. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén az alkalmazkodási időszakot valamely, az elismertetni kívánt oklevél által tanúsított képesítésnek megfelelő gyakorlati képzésre jogosult egészségügyi, szociális intézményben (a továbbiakban: képző intézmény) köteles letölteni. Az alkalmazkodási időszak megkezdéséről, valamint a kérelmező által választott képző intézmény nevéről és címéről - legkésőbb az alkalmazkodási időszak megkezdését követő 15 napon belül - a képző intézmény tájékoztatja az EKH-t.

(5) Az alkalmazkodási időszak letöltéséről a képző intézmény igazolást állít ki, amelyet megküld az EKH és a kérelmező részére. Az igazolás tartalmazza az alkalmazkodási időszak letöltésének helyét és idejét, továbbá az alkalmazkodási időszak értékelését az azt elrendelő határozatban megállapított szempontok figyelembevételével.

(6) A (2) bekezdés szerinti határozatában az EKH kijelöli a vizsgát lebonyolító intézményt. Az előírt vizsga időpontjáról, helyéről, valamint a vizsgatárgyakról - legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 30 nappal - a vizsgát lebonyolító intézmény értesíti a kérelmezőt.

(7) A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. A vizsgabizottság tagjait a vizsgát lebonyolító intézmény jelöli ki. A vizsga lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály, illetve az intézmény vizsgaszabályzata tartalmazza.

(8) A vizsga eredményéről az intézmény a vizsga lebonyolítását követő 15 napon belül tájékoztatja az EKH-t.

10. §[10]

(1) Az EKH kérelemre a 9. § (2) bekezdése szerinti határozatban foglalt feltételek teljesítéséről 15 napon belül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. §-ának (3) bekezdése szerint hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek egy-egy példányát megküldi a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti szervnek is. A hatósági bizonyítvány birtokában valamennyi olyan tevékenység végezhető, amelyhez a 9. § (2) bekezdése szerinti határozatban elismert oklevél szükséges.

(2) Az EKH az elismerés tárgyában hozott határozatot öt példányban, magyar nyelven állítja ki, és egy-egy példányát megküldi

a) az illetékes szakmai kamarának,

b) a 7. § (2) bekezdése szerinti szakértőnek.

(3) Az EKH kérelemre az elismerés tárgyában hozott határozatot, valamint az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt - a Ket. 10. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon túl - bármely ügyfél számára az általa kért nyelven is kiállíthatja; ebben az esetben a fordítás díja a kérelmezőt terheli.

11. §

(1)[11] Egy oklevél által tanúsított több egészségügyi, szociális képesítés (a továbbiakban: részelemek) esetén az oklevél a részelemekre külön-külön csak kivételesen ismerhető el. Amennyiben a kérelmező valamelyik részelem elismerését kéri, az érintett szakértő álláspontjának figyelembevételével az EKH határozza meg, hogy az oklevél melyik részelem tekintetében ismerhető el.

(2) Az 5. § szerinti elismerésre irányuló eljárásban az 5. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül nem ismerhető el olyan oklevél, amelynek a megszerzésére irányult külföldi tanulmányok képzési ideje rövidebb volt az annak megfelelő oklevél megszerzéséhez Magyarországon szükséges képzési időnél, továbbá a képzés központi, illetve képzési programjának meg kell felelnie a hazai tantervnek

12. §

Az oklevél elismerésére irányuló eljárásért a kérelmező -az Etv. 64. §-ában foglaltaknak megfelelő összegű - igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni, amelyet az EKH 10032000-00285788 számú számlájára kell megfizetni.

13. §[12]

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a külföldi oklevelek és bizonyítványok elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, illetve a Ket. rendelkezései az irányadók.

A Magyarországon gazdasági céllal letelepedni nem szándékozó tagállami állampolgár esetén alkalmazandó szabályok

14. §

(1)[13] Az az orvosi, fogorvosi, ápolói, valamint szülésznői szakképzettséggel rendelkező tagállami állampolgár, aki a küldő vagy származási tagállamban a szakma gyakorlására jogosult, és Magyarországon gazdasági célú letelepedés nélkül egészségügyi tevékenységet kíván folytatni az Eütv. 110. §-ának (10) bekezdése alapján, köteles az EKH részére az Etv. 56. §-a szerint - nyilvántartásba vétel céljából - a tevékenységét előzetesen bejelenteni. A 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapot az Etv. 56. §-ában meghatározott okiratok és igazolások egyidejű csatolásával kell benyújtani. A bejelentőlapot az EKH a bejelentő kérésére angol nyelven bocsátja a bejelentő rendelkezésére.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából azonos egészségügyi tevékenységnek minősül és ismételten nem kell bejelenteni:

a) ugyanazon, a bejelentés során megjelölt sze-mély(ek) nek az irányadó szakmai terápiás rend szerinti folyamatos vagy ismételt gyógykezelését, függetlenül a tevékenység végzésének helyétől, illetve idejétől,

b) az a) pont szerinti gyógykezeléssel összefüggő megelőző és szűrővizsgálatok elvégzését, függetlenül a vizsgálatba bevont személyektől,

c) magyarországi egészségügyi szolgáltatás keretében, vagy ahhoz megállapodás alapján közvetlenül kapcsolódó módon végzett, a bejelentésnek megfelelő helyen, időtartam alatt, valamint ugyanazon szakirányú szakképesítés alapján végezhető valamennyi további egészségügyi tevékenységet, amennyiben a tevékenység kifejtésére a bejelentendő tevékenység megkezdésétől számított 30 napon belül kerül sor.

(3) Ha a bejelentésre ellátási érdekből a tevékenység megkezdése előtt nincs mód, a tevékenységet végző személy a tevékenység megkezdését követően köteles megtenni a bejelentést az EKH részére. A bejelentő a közölt adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul köteles az EKH-t tájékoztatni.

(4) Az EKH a nyilvántartásba vételt megelőzően a bejelentéssel kapcsolatban kikéri az illetékes szakmai kamara véleményét, továbbá az okiratok, igazolások valódiságával összefüggésben felmerülő kétség esetén megkeresheti az azok kiállítására jogosult hatóságot.

(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentés alapján az EKH a bejelentőt ideiglenes működési nyilvántartásba veszi, amelyről értesíti a bejelentőt, az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt, valamint az illetékes szakmai kamarát.

Az oklevelét külföldön elismertetni szándékozó személyre vonatkozó eljárás

15. §[14]

(1) Az EKH az Etv. XI. fejezete szerint kiállított hatósági bizonyítványban igazolja, hogy a kérelmező Magyarországon az oklevél alapján nem áll bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott, az egészségügyi, szociális tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó büntetés, valamint a folytatni kívánt egészségügyi tevékenység szakmaetikai szabályainak megszegése miatt jogerősen kiszabott, illetve alkalmazott, tevékenységének gyakorlását kizáró vagy korlátozó egyéb büntetés, intézkedés hatálya alatt.

(2) Az EKH az Etv. 60/C. §-a szerinti hatósági bizonyítványt - szükség szerint - a 7. § (2) bekezdésében meghatározott szakértő véleményének figyelembevételével állítja ki, az eljárásra a 7. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(3) Az EKH az Etv. XI. fejezete, valamint az (1) és (2) bekezdés alapján a hatósági bizonyítványt a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelem beérkezését követő 30 napon belül állítja ki.

(4) Az EKH a feladatkörében igazolja az általa ismert és külön jogszabály szerint kiadható adatok alapján mindazon tényeket, amelyeket az oklevelet elismerő külföldi hatóság a megkeresésében kér.

A tagállamok hatóságaival való együttműködés

16. §

(1) Az EKH megkeresi a küldő, illetve származási tagállam illetékes hatóságát annak megállapítása érdekében, hogy az érintett személy nem áll az oklevél érvényességét is érintő okból, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott büntetés hatálya alatt, amennyiben az elismerési eljárás során, illetve azt követően, vagy a bejelentő ideiglenes működési nyilvántartásba vétele során, illetve azt követően az EKH tudomására jut ilyen büntetés(ek) fennállta, ha az ezt valószínűsítő információ az előzetes iratbeszerzéskor még nem állt rendelkezésre.

(2) Az Etv. 9. §-a szerinti elintézési határidőbe az (1) bekezdés szerinti megkeresés időtartama nem számít be. Amennyiben a megkeresett, a küldő vagy származási állam illetékes hatósága három hónapon belül nem tájékoztatja az EKH-t a megkeresésében foglaltakról, az EKH az eljárást folytatja, illetve az elismerést és a nyilvántartásba vételt fenntartja.

(3) Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatósága megkeresi az EKH-t, hogy tudomással bír-e a 15. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti körülményről, az EKH megvizsgálja a megkeresésben foglaltakat, és annak kézhezvételétől számított három hónapon belül tájékoztatja a küldő vagy származási tagállam illetékes hatóságát a lefolytatott vizsgálat eredményéről.

(4) Amennyiben olyan intézkedések kerülnek elfogadásra, illetve olyan tények merülnek fel, amelyek nem biztosítják a tagállami állampolgár kérelmező részére, hogy ugyanolyan jogok és kötelezettségek mellett végezzen egészségügyi, szociális tevékenységet a Magyar Köztársaság területén, mint a magyar állampolgárok, az EKH haladéktalanul tájékoztatja a kérelmező letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságát.

Záró rendelkezések

17. §

(1)[15] Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott és jogerősen el nem bírált kérelmeket soron kívül át kell tenni az EKH-hoz azzal, hogy a 2. § szerinti esetben e rendelet szerint kell eljárni, kivéve az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben azok a kérelmezőre nézve hátrányosabbak, mint a kérelem benyújtásakor hatályban volt szabály. Az egyéb kérelmeket a benyújtásuk időpontjában hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.

(2)[16]

(3)[17]

(4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a következő jogszabályokkal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 77/452/EGK irányelve az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről, valamint az azt módosító, a Tanács 89/594/EGK irányelve, a Tanács 89/595/EGK irányelve és a Tanács 90/658/EGK irányelve;

b) a Tanács 77/453/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, az általános ápolók tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 89/595/EGK irányelve;

c) a Tanács 78/686/EGK irányelve a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről, valamint az azt módosító, a Tanács 89/594/EGK irányelve, a Tanács 90/658/EGK irányelve és az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve;

d) a Tanács 78/687/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról, valamint az azt módosító, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve;

e) a Tanács 80/154/EGK irányelve a szülésznői oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről, valamint az azt módosító, a Tanács 80/1273/EGK irányelve, a Tanács 89/594/EGK irányelve, a Tanács 90/658/EGK irányelve és az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve;

f) a Tanács 80/155/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a szülésznők tevékenységének megkezdésére és folytatására vonatkozó rendelkezések összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Tanács 89/594/EGK irányelve és az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve;

g) a Tanács 85/432/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a gyógyszerészet területén folytatott egyes tevékenységekre vonatkozó rendelkezések összehangolásáról, valamint az azt módosító, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve;

h) a Tanács 85/433/EGK irányelve a gyógyszerész oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről és az egyes gyógyszerész tevékenységekre vonatkozóan a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről, valamint az azt módosító, a Tanács 85/584/EGK irányelve, a Tanács 90/658/EGK irányelve és az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve;

i) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint az azt módosító, az Európai Parlament és a Tanács 97/50/EK irányelve, a Bizottság 98/21/EK irányelve, a Bizottság 98/63/EK irányelve, a Bizottság 1999/46/EK irányelve és az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[18]

KÉRELEM

Kérem, hogy oklevelem, bizonyítványom, illetve a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványom ezen kérelemben, valamint a mellékelt okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján elismerésre kerüljön.
(Egy kérelemben csak egy oklevél/bizonyítvány/egyéb tanúsítvány elismerése kérhető.)
Családi név
Utónév
Az oklevélen, bizonyítványon szereplő név
Születési név
Nem
Állampolgárság
Születési hely
Születési idő
Anyja születési neve
Személyi igazolvány vagy útlevél száma
Lakóhely
Tartózkodási hely
Levelezési cím
Munkahelyi vagy otthoni telefonszám
Mobil telefonszám*
E-mail cím*
Munkáltató neve (amennyiben önfoglalkoztató, ezt kérjük feltüntetni)
Munkáltató címe, vagy az önfoglalkoztató kérelmező székhelye
Jelenlegi munkahelyi beosztása**
Munkáltató/munkáltató szerv vezetőjének neve, beosztása és elérhetősége**
* Kitöltése nem kötelező.
** Amennyiben nem önfoglalkoztató.
Az elismertetni kívánt szakképesítés1. ................................................................................................
a) ................................................................................................
1. megnevezése................................................................................................
a) eredeti nyelvenb)................................................................................................
b) magyarul................................................................................................
2. száma2. ................................................................................................
3. kelte3. ................................................................................................
4. kiállítója (oktatási intézmény megnevezése, címe)4. ................................................................................................
5. a képzés időtartama (év, illetve óraszám)................................................................................................
5. ................................................................................................
Nyelvismeret1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
Előző munkahelye(i) az elmúlt 5 év során1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
Előző tartózkodási helye(i) (országok) az elmúlt 5 év során1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
A kérelemhez csatolt okiratok felsorolása1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
5. ................................................................................................
6. ................................................................................................
7. ................................................................................................
8. ................................................................................................
9. ................................................................................................
10. ................................................................................................
11. ................................................................................................
12. ................................................................................................
13. ................................................................................................
14. ................................................................................................
15. ................................................................................................
Egyéb megjegyzés (pl. továbbképzések)................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Az eljárás során keletkezett okiratokat az alábbi módon kívánom átvenni:
a) személyesen
b) postai úton
c) meghatalmazott útján***
Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...........................................................................
…..…………………..
aláírás"
*** Ebben az esetben a kérelmező által adott meghatalmazást csatolni kell!

2. számú melléklet a 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

BEJELENTŐLAP

Családi név
Utónév
Szakmai cím, megnevezés
Születési név (magyar állampolgár esetén)
Nem
Állampolgárság
Családi állapot
Születési hely
Születési idő
Anyja leánykori neve (magyar állampolgár esetén)
Személyi igazolvány vagy útlevél száma
Állandó lakóhely
Tartózkodási hely
Levelezési cím
Munkahelyi vagy otthoni telefonszám
Mobil telefonszám
E-mail cím
Magyarországon egészségügyi tevékenységre jogosító engedély kelte és száma, ha ilyennel rendelkezik
A letelepedés állama szerinti munkáltató neve (amennyiben önfoglalkoztató, ezt kérjük feltüntetni)
A letelepedés állama szerinti munkáltató címe vagy az önfoglalkoztató kérelmező székhelye
A letelepedés állama szerinti, jelenlegi munkahelyi beosztása*
A letelepedés állama szerinti munkáltató/munkáltató szerv vezetőjének neve és beosztása*
Az egészségügyi, szociális tevékenység megnevezése, ismertetése
Az egészségügyi, szociális tevékenység kapcsolata a magyarországi egészségügyi szolgáltatással
Az egészségügyi, szociális tevékenység tárgya
A egészségügyi, szociális tevékenység időtartama
A egészségügyi, szociális tevékenység helye
A egészségügyi, szociális tevékenység rendszeressége
A egészségügyi, szociális tevékenységet felügyelő személy, szerv megnevezése
Az ellátni kívánt betegkör megjelölése
Kijelentem, hogy a bejelentőlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .................................................................................

……………………….
aláírás
* Amennyiben nem önfoglalkoztató.

3. számú melléklet a 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[19]

KÉRELEM
Alulírott ........................................................................................................................................................................................... (név)
kérem, hogy oklevelem/bizonyítványom .................... -i (ország neve) elismertetése céljából részemre a következő hatósági bizonyítványokat kiállítani szíveskedjék (Kérjük, hogy X-szel jelölje a kért hatósági bizonyítványokat!)
� Konformitást tanúsító hatósági bizonyítvány
� Szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány
� Azonos joghatályt tanúsító hatósági bizonyítvány
� Jóhírnevet tanúsító hatósági bizonyítvány
� Jogosultságot tanúsító hatósági bizonyítvány
� Diploma valódiságát tanúsító hatósági bizonyítvány
� Egyéb:
Kérelmező személyes adatai (Kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!):
Név: ............................................................................................................................................................................................................
Születési név: ............................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................
Levelezési cím (amennyiben eltér): ........................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................................................
Működési nyilvántartási szám: ..............................................................................................................................................................
Kérelmemhez az alábbi dokumentumokat csatolom (Kérjük X-szel jelölni!):
� Útlevél/személyi igazolvány másolata*
� Bizonyítvány/oklevél másolata
� Bizonyítvány/oklevél hiteles másolata
� Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekkszelvény/átutalási bizonylat
� Eredeti, 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás
� Egyéb:
A hatósági bizonyítványokat a következő módon szeretném megkapni (Kérjük X-szel jelölni!):
� Személyesen
� Postai úton
�Meghatalmazott veszi át helyettem (meghatalmazás külön csatolandó)
Egyéb kérés, megjegyzés: .......................................................................................................................................................................
Kelt: ...........................................................................
……………………………..
kérelmező aláírása"
* Nem szükséges, ha a személyesen megjelent kérelmező a személyazonosságát a hatóság előtt igazolja.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2007.04.17.

[2] Módosította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 8. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.09.26.

[3] Módosította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 8. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.09.26.

[4] Megállapította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.09.26.

[5] Hatályon kívül helyezte a 8/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[6] Megállapította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.09.26.

[7] Megállapította a 8/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[8] Megállapította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 3. § - a. Hatályos 2006.09.26.

[9] Megállapította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 4. § - a. Hatályos 2006.09.26.

[10] Megállapította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 5. § - a. Hatályos 2006.09.26.

[11] Módosította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 8. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2006.09.26.

[12] Módosította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 8. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2006.09.26.

[13] Módosította a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 13. § (6) bekezdése. Hatályos 2007.04.17.

[14] Megállapította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 6. § - a. Hatályos 2006.09.26.

[15] Módosította a 75/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.08.22.

[16] Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 13. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.04.17.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 41. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Megállapította a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.09.26.

[19] Beiktatta a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.09.26.

Tartalomjegyzék