2005. évi CXLIII. törvény

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény módosításáról[1]

1. § Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei, megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata, amelynek a működési területén való ellátását a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a megyei önkormányzattól átvállalhatja."

2. § A Kötv. a következő 2/A-2/B. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása a következő feltételek mellett vállalható át:

a) az átvállalásról a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása az átvállalás időpontját megelőző legalább hat hónappal korábban dönt, és erről haladéktalanul értesíti a megyei önkormányzatot,

b) az átvállalásra a következő év január 1. napjával kerülhet sor,

c) az átvállalást írásbeli megállapodásba kell foglalni,

d) a községi, városi önkormányzat a következő év január 1-jei hatálybalépéssel megalkotja a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét, az átadó megyei önkormányzat pedig úgy módosítja a rendeletét, hogy annak hatálya a feladatot átvállaló önkormányzat(ok) ra az átvállalás időpontjától már nem terjedhet ki.

(2) Ha a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását nem vállalja tovább, a feladatnak a megyei önkormányzat részére történő visszaadása során az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(3) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvállalására és visszaadására az átadó önkormányzatnak a közszolgáltatás ellátására irányuló, a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval kötött szerződésében meghatározott időtartam lejárta után vagy a közszolgáltatási szerződést kötött felek közös megegyezése esetén kerülhet sor.

2/B. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás átadására, illetőleg visszaadására vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett működési területet;

b) a feladat átvállalásának, illetőleg visszaadásának kezdő időpontját;

c) a folyamatban lévő ügyek iratainak az ügy számát és jellegét feltüntető jegyzékét;

d) a feladat visszaadásának szabályait.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő folyamatban lévő ügyek iratait az átadás, illetve a visszavétel napjáig kell az átvevő részére átadni."

3. § A Kötv. 3. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

"f) kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás: a lakásban, helyiségben a tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény járatának és tartozékainak időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata, a használat és a műszaki megoldás megfelelőségének vizsgálata."

4. § (1) A Kötv. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Felhatalmazást kap a közszolgáltatást szervező megyei (fővárosi) önkormányzat, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait - a közszolgáltatás ellátását átvállaló települési önkormányzatok illetékességi területére ki nem terjedő hatállyal -rendeletben állapítsa meg."

(2) A Kötv. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: .

"(5) Felhatalmazást kap a kéményseprő-ipari közszolgáltatást szervező azon települési önkormányzat, amely a közszolgáltatás ellátását a megyei (fővárosi) önkormányzattól átvállalta, hogy a közszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait rendeletben határozza meg."

5. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 19. §-a hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 5-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére