14/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő új l) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi l) pontjának jelölése m) pontra változik:

(A miniszter)

"l) koordinálja a minisztériumok és más kormányzati szervek falu- és vidékpolitikáját, az ezzel összefüggő intézményfejlesztést érintő stratégiai tervező tevékenységet, ennek keretében kezdeményezi a falu- és vidékpolitikát érintő jogalkotási feladatokat, javaslatot tesz az ilyen költségvetési előirányzatokra;"

2. §

Az R. 4. §-a (1) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter - meghatározott feladattal megbízott politikai és címzetes államtitkárok közreműködésével -ellátja"

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök