15/2005. (V. 2.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltató egészségügyi szolgáltatásának, valamint a szociális és gyermekintézményekben ellátott egészségügyi tevékenységnek a felügyeletére.

(2) Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben nyújtott egészségügyi tevékenység szakmai felügyeletét a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő az ellenőrzött szerv illetékes főszakorvosával együttműködve látja el.

(3) A Magyar Honvédségben (a továbbiakban: MH) és a rendvédelmi szervek által szolgálati jogviszony keretében nyújtott egészségügyi tevékenység szakmai felügyeletét a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő az illetékes főszakorvossal együttműködve, az MH, illetőleg a rendvédelmi szervek egészségügyi főnökének irányításával látja el.

2. §

(1)[1] A szakfelügyeletet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) az országos, a tervezési-statisztikai régiókban működő regionális, valamint a megyei, fővárosi (a továbbiakban együtt: megyei) és városi, fővárosi kerületi (a továbbiakban együtt: városi) szakfelügyelők közreműködésével látja el.

(2)[2] A szakfelügyelet szakterületeit és a működési területüket a melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A szakfelügyelő szakterületének olyan szakértője, akit -a 10. § (1) bekezdés szerinti szakterületek kivételével eredményes pályázat alapján - az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (a továbbiakban: OSZMK) az ÁNTSZ számára hozzáférhető módon nyilvántartásba vesz a szakmai, működési és illetékességi területének megnevezésével.

(2) A szakfelügyelői pályázat elbírálása a szakterület szerint érintett szakmai kollégium véleményének figyelembevételével, országos és regionális szakfelügyelő esetében az országos tisztifőorvos, megyei és városi szakfelügyelő esetében a megyei tisztifőorvos egyetértésével történik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő szakfelügyelők közül az országos és regionális szakfelügyelők az OSZMK, a megyei szakfelügyelők az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézete, a városi szakfelügyelők az ÁNTSZ városi (fővárosi kerületi) intézetének keretén belül végzik tevékenységüket.

(4) A városi szakfelügyelő és munkahelye egészségügyi szolgáltató tevékenységét a megyei szakfelügyelő által kijelölt szakfelügyelő, a regionális és megyei szakfelügyelő és munkahelye egészségügyi szolgáltató tevékenységét az országos szakfelügyelő által kijelölt szakfelügyelő felügyeli.

4. §

(1) A szakfelügyelőt a működési területére és szakágára utaló szakfelügyelő, illetve orvosok esetében szakfelügyelő főorvos cím illeti meg.

(2) A szakfelügyelő az általa felügyelt szakmában az illetékességi területén minőségügyi tanácsadói és auditori tevékenységet, továbbá munkahelyén szakfelügyelői tevékenységet nem végezhet.

(3) Szakfelügyelői tevékenységet nem végezhet

a) az egészségügy ágazati irányításában, ellenőrzésében vagy finanszírozásában közreműködő szerv vezetője,

b) egészségügyi szakmai köztestület vagy szakmai kollégium elnöke,

c) egészségügyi intézmény főigazgatója, orvos igazgatója,

d) országos intézet igazgatója.

(4) A szakfelügyelői tevékenységért díjazás és utazási költségtérítés jár, amelyet az ÁNTSZ költségvetésében kell tervezni. A díjazás, illetve az utazási költségtérítés részletes szabályait az országos tisztifőorvos határozza meg.

5. §

(1) Az OSZMK feladata a gyógyító-megelőző ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működése, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítése, a szakmai irányelvek, minőségi követelmények közvetítése és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzése és folyamatos nyomon követése.

(2) Az OSZMK az (1) bekezdés szerinti feladatai ellátása érdekében

a) módszertanilag irányítja a szakfelügyelői hálózat tevékenységét,

b) gondoskodik a szakfelügyelők szakfelügyeleti tevékenységre vonatkozó továbbképzéséről,

c) kidolgozza az egyes szakterületek adatgyűjtési rendszerét, és folyamatosan gondoskodik azok gyűjtéséről, értékeléséről és továbbfejlesztéséről,

d) a klinikai audit módszertanának alkalmazásával biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket, az eredmények alapján az auditok során használható standardokra javaslatot tesz,

e) országos és regionális szinten ellenőrzi a belső minőségügyi rendszert és az egyéb szakmai szabályok alapján kötelezően előírt minőségügyi elemek érvényesülését,

j) a minőségirányítási rendszer auditjához indokolt esetben vagy felkérésre véleményt nyilvánít,

g) kapcsolatot tart a szakmai kollégiumokkal,

h) végzi az országos statisztikai adatgyűjtési programmal kapcsolatos ágazati adatgyűjtést és adatfeldolgozást,

i) foglalkoztatja az országos és regionális szakfőorvosokat.

6. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében szakfelügyeleti vizsgálatra, helyszíni ellenőrzésre akkor kerül sor, ha

a) azt külön jogszabály előírja,

b) azt eseti, betegellátással kapcsolatban felmerülő panasz, konfliktus kivizsgálása teszi szükségessé,

c) az a 7. § szerinti munkaterv végrehajtását szolgálja,

d) az az OSZMK feladatainak végrehajtását szolgálja.

(2) A szakfelügyelő szakfelügyeleti tevékenysége során illetékességi területe bármely egészségügyi szolgáltatójánál - a szakterületéhez tartozó tevékenységek tekintetében - vizsgálja

a) a megelőzés, a kórismézés, a gyógyítás, az ápolás, a gondozás, a rehabilitáció és az orvosi szakvéleményezés szakszerűségét, eredményességét, minőségét,

b) az egészségügyi jogszabályok, valamint szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek előírásainak végrehajtását,

c) a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,

d) a betegbeutalás rendjét és annak gyakorlati megvalósulását,

e) az ügyeleti-készenléti ellátás rendjét és összhangját,

f) az igazságügyi orvostan szakfőorvosa a halottvizsgálat szakszerűségét.

(3) A szakfelügyelő szakfelügyeleti tevékenysége során véleményt nyilvánít

a) felkérés esetén a vezetői állásra pályázókról és a pályázatokról;

b) mindazon kérdésben, amelynek véleményezésére

ba) országos szakfelügyelő esetén az országos tisztifőorvos vagy helyettesei, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal igazgatója, illetve az OSZMK főigazgatója,

bb) regionális, megyei, illetve városi szakfelügyelő esetén az OSZMK vagy a megyei, illetve a városi tisztifőorvos

felkéri.

7. §

A szakfelügyelő az OSZMK által megadott szempontok alapján évenként munkatervet készít, melyben meghatározza a végzendő adatgyűjtések, auditok és helyszíni ellenőrzések témakörét, gyakoriságát.

8. §

(1) A szakfelügyelő helyszíni ellenőrzése során jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a vizsgált egészségügyi szolgáltató és az egészségügyi szolgáltató fenntartójának vezetője aláírásával lát el.

(2) Amennyiben a szakfelügyelő azonnali intézkedést igénylő súlyos hiányosságot - különösen a szakma szabályaitól több alkalommal történő indokolatlan eltérést, jogszabályba ütköző cselekményt - észlel, köteles a hiányosság megszüntetésére vonatkozó javaslatát is tartalmazó jelentését a szolgálati út betartásával haladéktalanul eljuttatni az intézkedésre jogosult megyei, illetve városi tisztifőorvosnak.

(3) A szakfelügyelő felügyeleti vizsgálata alapján a hatáskörrel rendelkezőnél kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét, így különösen

a) a szakma szabályainak megfelelő ellátás biztosítását,

b) meghatározott egészségügyi tevékenység végzésének felfüggesztését,

c) az adott ellátás progresszivitási szintjének visszaminősítését,

d) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély visszavonását.

(4) A hatósági intézkedés megtételére jogosult tisztifőorvos köteles a szakfelügyelő javaslatát érdemben megvizsgálni, amennyiben a szakfelügyelő megállapítását aggályosnak tartja, illetve javaslatával nem ért egyet, úgy azt a saját véleményével együtt a felettes szervhez továbbítja.

9. §

A szakfelügyelő felügyeleti tevékenységéről évenként jelentést készít, amelyet a városi szakfelügyelő a megyei szakfelügyelőnek és az illetékes városi tisztifőorvosnak, a megyei szakfelügyelő az országos szakfelügyelőnek és az illetékes megyei tisztifőorvosnak, a regionális szakfelügyelő az országos szakfelügyelőnek és az adott megye vonatkozásában illetékes megyei tisztifőorvosnak küld meg.

9/A. §[3] Az OSZMK és a szakfelügyelők részére külön jogszabály további feladatokat állapíthat meg.

10. §

(1)[4] Az ápolás szakmai felügyeletét az országos, megyei (fővárosi) és városi (fővárosi kerületi) vezető ápoló, a védőnői szolgálat szakfelügyeletét az országos, megyei (fővárosi) és városi (fővárosi kerületi) vezető védőnő látja el külön jogszabályban meghatározottak, illetve e rendelet előírásai szerint.

(2) A gyógyszertárak szakmai felügyeletét a megyei tisztifőgyógyszerész és a megyei tisztigyógyszerész látja el.

(3)[5] A kórházhigiénés tevékenység felett az ÁNTSZ - a külön jogszabály szerint - gyakorol szakmai felügyeletet.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[6]

(3)[7]

(4)[8]

(5)[9]

Dr. Rácz Jenő s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 15/2005. (V. 2.) EüM rendelethez[10]

A szakfelügyelet szakterületei*VárosiMegyeiRegionálisOrszágos
1.Addiktológia(1801)XX
2.Allergológia és klinikai immunológia (0109)XX
3.Aneszteziológia és intenzív terápia (15)XX
4.Ápolás (73)XXX
5.Belgyógyászat (01)XX
6.Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás (08)XX
7.Csecsemő- és gyermekgyógyászat, neonatológia (05, 0501)XXX
8.Csecsemő- és gyermekkardiológia (0503)XA
9.Érsebészet (0203)XX
10.Fogászati ellátás (13)XXX
11.Foglalkozás-egészségügyi ellátás (25)XX
12.Fül-, orr-, gégegyógyászat (06, 0509)XX
13.Gasztroenterológia (0104, 0505)XX
14.Gyermek- és ifjúságpszichiátria (0512)XB
15.Gyermekneurológia (0511)Xc
16.Gyermeksebészet (0506)XD
17.Gyermek-tüdőgyógyászat (0504)XE
18.Gyógyszerellátás (70)XX
19.Gyógytorna (57)XX
20.Haematológia (0102, 0112)XX
21.Házi gyermekorvosi ellátás (6302, 6303, 6305)XXX
22.Háziorvosi ellátás (6301, 6303, 6304)XXX
23.Idegsebészet (0204)XX
24.Igazságügyi orvostan (95)XX
25.Infektológia (16)XX
26.Kardiológia (40)XX
27.Képalkotó diagnosztika (51, 52, 53)XX
28.Klinikai onkológia (12)XX
29.Klinikai szakpszichológia (7101)XX
30.Komplementer medicina (80)XX
31.Laboratóriumi diagnosztika (50)XX
32.Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika (5003)XX
A szakfelügyelet szakterületei*VárosiMegyeiRegionálisOrszágos
33.Nefrológia (0105), művesekezelés (0110)XX
34.Neurológia (09)XX
35.Nukleáris medicina (65)XX
36.Ortopédia (10)XX
37.Orvosi rehabilitáció (22)XX
38.Patológia (54)XX
39.Plasztikai és égési sebészet (0301), esztétikai sebészet (0201)XX
40.Pszichiátria (18)XX
41.Reumatológia és fizioterápia (14)XX
42.Sebészet (02)XX
43.Sportszakorvosi ellátás (26)XX
44.Sürgősségi betegellátás, oxyológia (46), mentés (62)XX
45.Szemészet (07, 0508)XX
46.Szerv-transzplantációs sebészet (0208, 0209)X
47.Szívsebészet (0205, 0215)X
48.Szülészet-nőgyógyászat (04, 0507)XX
49.Transzfúziológia (61)XX
50.Traumatológia (03)XX
51.Tüdőgyógyászat (19, 0108)XX
52.Tüdő- és mellkassebészet (0202)XX
53.Urológia (11)XX
54.Védőnői szolgálat (79)XXX
* A szakterületek utáni számok a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerint.
A Országos szakfelügyeletét az országos kardiológiai szakfelügyelő főorvos látja el.
B Országos szakfelügyeletét az országos pszichiátriai szakfelügyelő főorvos látja el.
C Országos szakfelügyeletét az országos neurológiai szakfelügyelő főorvos látja el.
D Országos szakfelügyeletét az országos sebész szakfelügyelő főorvos látja el.
E Országos szakfelügyeletét az országos tüdőgyógyász szakfelügyelő főorvos látja el.

Lábjegyzetek:

[1] Szerkezetét módosította az 1/2006. (I. 6.) EüM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.01.14.

[2] Beiktatta az 1/2006. (I. 6.) EüM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.01.14.

[3] Beiktatta a 36/2005. (IX. 1.) EüM rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.09.09.

[4] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 52. §-a. Hatályos 2011.03.31.

[5] Beiktatta az 1/2006. (I. 6.) EüM rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.01.14.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 120. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 120. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 120. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 120. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Megállapította az 1/2006. (I. 6.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.14.

Tartalomjegyzék