185/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

"(3) A támogatás kedvezményezettje - a központi költségvetési szervek, a Magyar Tudományos Akadémia, továbbá az irányító hatóság vezetőjének döntése alapján azon állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok kivételével, amely gazdasági társaságok a támogatást központi program megvalósításához kapják, és a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam és/vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül - köteles valamennyi bankszámlaszámát közölni és (felhatalmazó levél útján) valamennyi bankszámlája tekintetében felhatalmazni a lebonyolító szervezetet."

2. §

A Korm. rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja a következők szerint módosul, illetve a következő e) és f) pontokkal egészül ki:

[(2) Nem kötelesek biztosítékot nyújtani:]

"a) a költségvetési szervek,"

"e) a vízitársulatok, ha a támogatást teljes egészében az általuk üzemeltetett önkormányzati és/vagy állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények fejlesztésére használják fel,

f) az irányító hatóság vezetőjének döntése alapján azon állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, amelyek a támogatást központi program megvalósításához kapják, és a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam és/vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter