274/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. §-ának m) és o) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő p) és q) ponttal egészül ki:

(3. § A miniszter)

"m) gondoskodik az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA), valamint az annak helyébe lépő Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) és Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) fogadására való felkészülés koordinációjáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer kiépítéséről;"

"o) gondoskodik az EMOGA-ból és az annak helyébe lépő EMGA-ból, illetve EMVA-ból finanszírozott támogatásokat és egyéb intézkedéseket végrehajtó nemzeti intézményrendszer szabályos működtetéséről;

p) ellátja az EMOGA, az EMGA és az EMVA tekintetében az Illetékes Hatóság feladatait;

q) ellátja a Tanács 1698/2005/EKrendeletének75. cikkében meghatározott Irányító Hatóság feladatait."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök