326/2005. (XII. 28.) Korm. rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény végrehajtásáról

A Kormány a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 10. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Adatszolgáltatás

1. §

(1)[1] A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv) a 2005. december 31. napja után született gyermekekre vonatkozóan a Törvény 5. § (1) bekezdése a) pontjának és (2) bekezdésének rendelkezése alapján - figyelemmel az 1. §-ának (3) bekezdésére is - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerint az adóazonosító jel megállapítása céljából előírt természetes azonosító adatokat

a) a naptári hónapban nyilvántartásba vett gyermekekről az állami adóhatóságnak, valamint

b) a gyermek naptári hónapban történő külföldi letelepedésének, elhunyta esetén elhalálozásának tényét és idejét a kiutalónak havonta, a naptári hónap utolsó napját követő 5 munkanapon belül elektronikus úton továbbítja.

(2)[2] A Törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az állami adóhatóság az (1) bekezdésben említett gyermek adóazonosító jelét és természetes azonosító adatait elektronikus úton a központi szerv adatszolgáltatását követő 5 munkanapon belül adja át a kiutalónak.

(3) A Start-számlával rendelkező gyermek külföldre települése, illetőleg halála esetén a kiutaló az (1) bekezdés b) pontja alapján kapott adatokat 5 munkanapon belül továbbítja a számlavezetőhöz.

(4) A számlavezető a kiutalóval kötött szerződésben szabályozott módon

a) a kincstári számlákon nyilvántartott követeléseknek a Törvény 5. § (5) bekezdése szerinti áthelyezése, illetőleg a Törvény 7. §-ának (3) bekezdése alapján történő Start-számla áthelyezés szerint csoportosítva a naptári hónapban megnyitott Start-számlákról, továbbá az érintett gyermekek természetes azonosító adatairól összesített kimutatásban a naptári hónap utolsó napját követő 20. munkanapon értesíti a kiutalót;

b) az állami támogatásnak a Törvény 6. § (3) bekezdése szerint a naptári évet követő január 31 -éig történő igénylése keretében a kiutalónak eljuttatja a 6. § (2) bekezdésének a)-c) pontja szerinti csoportosításban az állami támogatásra jogosult gyermekekről készített kimutatást, amely tartalmazza a gyermekek adóazonosító jelét, természetes azonosító adatait, Start-számláik számát, az állami támogatásrajogosító befizetések összegét, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetőleg átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek esetében megküldi a magasabb összegű állami támogatásra való jogosultság igazolására szolgáló, a Törvény 6. §-ának (5) bekezdése szerint kiállított, a szülő által hozzá eljuttatott iratot.

(5) A szülő, illetőleg - a szülő egyetértő nyilatkozatával 16. életévének betöltését követően - a gyermek a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodásban tett nyilatkozatban kötelezettséget vállal a saját és a gyermek adataiban bekövetkező változások közlésére.

(6) Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a szülő - ha Start-számla nyitását a gyermek javára nem kezdeményezte, vagy a gyermek 16. életévének betöltését követően Start-számla nyitásához egyetértő nyilatkozatot sem adott - a gyermek azonosító adatainak megküldésével értesíti a kiutalót az átmeneti vagy tartós nevelésbe vételről, illetőleg annak megszűnéséről.

Tájékoztatás

2. §

(1) A kiutaló tájékoztatóban teszi közzé

a) a számlavezetők számára a Start-számla vezetés vállalására vonatkozó mintaszerződést,

b) az adatszolgáltatás helyesbítésére, valamint a jogosultság ennek megfelelő utólagos érvényesítésére vonatkozó tudnivalókat.

(2) A kiutaló az állami adóhatóság adatszolgáltatását követően a számla megnyitásával egyidejűleg értesíti a szülőt a gyermek adóazonosító jeléről, tájékoztatást ad az életkezdési támogatással kapcsolatos tudnivalókról, továbbá arról, hogy a szülő a gyermek adóigazolványának kiadását mikortól és hol kérheti.

(3) A számlavezető a Start-számla megnyitását megelőzően a befektetési lehetőségekről írásban adott tájékoztatás keretében - a tudomásulvétel igazolásával - ismerteti a Start-számlával kapcsolatos tudnivalókat, ideértve különösen

a) a Start-számla megnyitásának (áthelyezésének) feltételeit,

b) a kincstári számlán nyilvántartott követelésnek a Törvény 5. § (3) bekezdése szerinti áthelyezéséhez a befektetési forma kiválasztásának szükségességét.

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodás keretében is adható.

(5) A számlavezető tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza különösen, hogy

a) a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodás megkötéséhez szükséges

aa) a szülő által annak igazolása, hogy a családi pótlékot a nevére folyósítják, vagy

ab) ha a megállapodást - 16. életévének betöltését követően a gyermek köti meg - az aa) pont szerinti igazolással rendelkező szülő egyetértő nyilatkozata,

ac) a gyermek adóazonosító jelének közlése az adóigazolvány bemutatásával, amely az állami adóhatóságtól az (1) bekezdés szerint kapott értesítésnek megfelelően szerezhető be, vagy

ad) felhatalmazás a kiutaló részére a gyermek adóazonosító jelének a Törvény 5. § (5) bekezdése szerinti kiutalással egyidejűleg történő megküldésére a számlavezetőhöz,

ae) felhatalmazás a számlavezető részére a Törvény 3. § (3) bekezdése szerinti adatkezeléshez, illetőleg az állami támogatás igényléséhez;

b) a Start-számlára a Törvény 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján történő befizetéshez szükséges a befizető felhatalmazása a számlavezető részére, hogy a befizetett összeg esetleges visszautalásához a befizető nevét és levelezési címét vagy folyószámlaszámát nyilvántartsa.

Nyilvántartás

3. §

(1) A kiutaló a kincstári számlán az első utalási összeget a gyermek születésének napjától, a második utalási összeget a hetedik születésnapjától, a harmadik utalási összeget a tizennegyedik születésnapjától veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásban

a) a kiutalót a Törvény 7. §-ának (1) bekezdése szerint terhelő kamat felszámításának kezdő-, illetőleg fordulónapja a gyermek születésének napja azzal, hogy a kamatot a kiutaló

aa) a fordulónapon,

ab) a nyilvántartott követelés Start-számlára történő áthelyezése esetén az utalást megelőző napon,

ac) a gyermek külföldre települése esetén távozásának napján,

ad) elhunyta esetén halálának napján a nyilvántartott követelés utolsó fordulónaptól számított időszakban meghatározott átlagos állománya után időarányosan írja jóvá az Államadósság Kezelő Központ Rt. által a jóváírás napján közzétett mérték szerint;

b) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket - a Törvény 7. § (1) bekezdése szerint megillető - a jogosultság időszakával arányos összegre vonatkozóan az állami támogatás jóváírásának napja a jogosultság időszakára eső kamatfelszámítási fordulónap, illetőleg az ab)-ad) alpontokban szabályozott esetekben az utolsó fordulónaptól számított időszakkal arányos összegre vonatkozóan az említett alpontokban meghatározott nap.

(2) A kiutaló nyilvántartást vezet

a) a számlavezetők adatairól,

b) a megnyitott Start-számlák adatairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról.

(3) A számlavezető nyilvántartja

a) a 2. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat,

b) a települési önkormányzat(ok) befizetéseit,

c) az a) pontban foglalt rendelkezéstől függetlenül is, a Törvény 6. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján a szülő, illetőleg a gyermek lakóhelyét, levelezési címét.

Utalási szabályok

4. §

(1) A kiutaló a Törvény 6. § (2) bekezdése szerinti állami támogatást az 1. § (4) bekezdés b) pontja alapján kapott igénylésben feltüntetett befizetések után, illetőleg az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a jogosultság időszakával arányos összegben utalja a számlavezetőhöz.

(2) Az életkezdési támogatást, illetőleg a gyermek halála esetén az örököst megillető összeget a fiatal felnőtt, illetőleg az örökös kérelmére

a) a kiutaló a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kérelemben megjelölt címre vagy számlára utalja;

b) a számlavezető - kivéve a (3) bekezdésben szabályozott esetet - az állami támogatásnak a Törvény 6. § (4) bekezdése szerinti kiutalását követő 8 munkanapon belül készpénzben vagy a kérelemben megjelölt folyószámlára utalással fizeti ki.

(3) A számlavezető a (2) bekezdésben említetteket megillető összeget a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül

a) fizeti ki, ha a kifizetés évére a gyermeket állami támogatás nem illeti meg;

b) a gyermeket a Törvény 6. § (2) bekezdése szerint a kifizetés évében megillető állami támogatás nélkül fizeti ki, ha a kérelmező írásban hozzájárul annak a (2) bekezdés b) pontjában említett időpontot követő utólagos kifizetéséhez vagy nyilatkozik, hogy arra nem tart igényt.

Hatálybalépés

5. §

E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése i) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[2] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése i) pontja. Hatályos 2007.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére