Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

2005. évi CLXXIV. törvény

a fiatalok életkezdési támogatásáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

22/2024. (II. 12.) Korm. rendelet (különösen: 2. §, 4. §)

A magyar nemzet jövője, a hátrányos helyzetűek esélyeinek növelése iránti felelősségtől indíttatva, a fiatalok önálló életkezdésének anyagi megalapozása céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. §[2] (1) E törvény alapján meghatározott feltételekkel a 2005. december 31. napja után született belföldi gyermeket és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermeket önálló életkezdéséhez életkezdési támogatás illeti meg.

(2) E törvény személyi hatálya a 2. §-ban meghatározott személyekre, a gyámhatóságra, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatra, az állami adó- és vámhatóságra, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervre, tárgyi hatálya a Start-számlára és az életkezdési letéti számlára terjed ki.

(3) Az államháztartás terhére történő utalások igénybevételéhez szolgáltatott adatok helyességének vizsgálatára a kiutaló jogosult.

Fogalmak

2. § E törvény alkalmazásában

1.[3] életkezdési támogatás: a gyermeket 18. életévének betöltése napján e törvény alapján Magyarország törvényes fizetőeszközében megillető összeg;

2. fiatal felnőtt: a 18. életévének betöltése napját követően a 3. pontban említett személy;

3.[4] belföldi gyermek: Magyarország területén élő magyar állampolgár a 18. életévének betöltése napjáig;

3a.[5] külföldi gyermek: Magyarország területén kívül élő

a)[6] a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett magyar állampolgár 18. életévének betöltése napjáig,

b)[7] olyan nem magyar állampolgárságú személy a 18. életéve betöltésének napjáig, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott "Magyar igazolvánnyal" rendelkezik, feltéve, hogy a lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a lakóhelye szerinti szomszédos állam állampolgárságától való megfosztással jár;

(a 3. és a 3a. pont a továbbiakban együtt: gyermek)

4.[8] kiutaló: a kincstár;

5. Start-számla: a számlavezető által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla, ügyfélszámla, illetőleg bankszámla;

6.[9] életkezdési letéti számla: a kiutaló által a gyermek nevén vezetett nyilvántartási számla;

7.[10] számlavezető:

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott hitelintézet, valamint a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott befektetési szolgáltató, amely a kincstárral Start-számla vezetés vállalására szerződést kötött, valamint a kincstár;

b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XCVII. törvény hatálybalépését követően nyitott számla esetében a kincstár;

8.[11] belföldi szülő: a gyermeknek családi pótlékra jogosult szülője vagy családi pótlékra jogosult más törvényes képviselője, vagy a nevelésbe vett gyermek törvényes képviseletét ellátó gyermekvédelmi gyám;

8a.[12] külföldi szülő: külföldi gyermek szülője vagy más törvényes képviselője;

(a 8. és a 8a. pont a továbbiakban együtt: szülő)

9.[13] utalási összeg: a kiutaló által a gyermek javára a Start-számlát vezető számlevezetőhöz e törvény alapján utalt összeg.

10.[14] hozzátartozó: a gyermek a Polgári Törvénykönyv szerinti - szülőnek nem minősülő - hozzátartozója és az egyenes ágbeli rokon testvére.

Start-számla

3. §[15] (1) Start-számla

a) a 2005. december 31. napja után született belföldi gyermeket és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermeket életkezdési támogatásként megillető utalási összegek, valamint e gyermek javára történő befizetések,

b) a 2006. január 1. napja előtt született belföldi gyermek és a 2017. július 1. napja előtt született külföldi gyermek javára történő befizetések

kezelésére a (3)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével nyitható és vezethető.

(2) A gyermek egyidejűleg csak egy Start-számlával rendelkezhet. A Start-számla megnyitásának kezdeményezésekor a kincstár jogosult a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálni, hogy a gyermek rendelkezik-e Start-számlával.

(3) A számlavezető e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítése - így különösen az életkezdési letéti számlán lévő követelés áthelyezése, a támogatás igénylése - céljából jogosult a Start-számla megnyitására, továbbá a gyermek, a szülő és a hozzátartozó természetes személyazonosító adatainak, adóazonosító jelének és a Start-számlára történő befizetésekkel, az azon jóváírt támogatásokkal összefüggő adatok kezelésére

a) a (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén;

b) a Start-számla követelés 7. § (3) bekezdése szerint történő áthelyezés esetén.

(4) Start-számla megnyitásának feltétele

a) a Start-számla megnyitásának kezdeményezése a számlavezetőnél

aa) a 2005. december 31. napja után született belföldi gyermek és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek esetében a szülő vagy a hozzátartozó,

ab) a 2006. január 1. napja előtt született belföldi gyermek és a 2017. július 1. napja előtt született külföldi gyermek esetében - a Start-számla megnyitását követő 30 napon belül - legalább 25 ezer forint befizetésével a szülő vagy a hozzátartozó

által;

b) nyilatkozat megtétele a belföldi szülő esetén a családi pótlékra való jogosultság fennállásáról, a belföldi gyermek hozzátartozója esetén a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról, valamint arról, hogy a belföldi szülő a belföldi gyermek után jogosult a családi pótlékra;

c) nyilatkozat megtétele külföldi szülő esetén a külföldi gyermekkel fennálló szülői kapcsolatról, külföldi gyermek hozzátartozója esetén a külföldi gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról;

d) a 2006. január 1-je előtt született belföldi gyermekek esetén a belföldi gyermek nevének és adóazonosító jelének közlése;

e) a 2005. december 31-ét követően született belföldi gyermek esetében a d) pont szerinti adatok vagy a belföldi gyermek természetes személyazonosító adatainak közlése;

f) a külföldi gyermek esetében a gyermek természetes személyazonosító adatainak és - ha az ismert - magyarországi adóazonosító jelének közlése;

g) hozzátartozó által nyitott Start-számla esetén a szülő természetes személyazonosító adatainak közlése;

h) a 6. § (2) bekezdése szerinti esetben felhatalmazás megadása a számlavezető részére a támogatás igénylésére;

i) a szülő vagy - a szülő egyetértő nyilatkozatával - 16. életévének betöltését követően a gyermek által nyilatkozatban kötelezettség vállalása arra, hogy a saját és a gyermek személyes adataiban bekövetkező változásokat, ideértve a családi és utónevet, a születési családi és utónevet, a születési helyet, a születési időt és az anyja születési családi és utónevét, a külföldi gyermek örökbefogadását, magyar állampolgárságáról való lemondását, a jogosultság bármely okból történő megszűnését és a gyermek halálát is, a számlavezetőhöz bejelenti azzal, hogy a hozzátartozó által nyitott számla esetén a szülő vagy - a szülő egyetértésével - a 16. életévét betöltött gyermek a nyilatkozatot a számla feletti rendelkezést megelőzően bármikor pótolhatja.

(5) A 2006. január 1. előtt született belföldi gyermek és a 2017. július 1. előtt született külföldi gyermek javára megnyitott Start-számlát a számlavezető megszünteti, ha a számla megnyitását követő 30 napon belül a Start-számlára nem történik meg legalább 25 ezer forint befizetése.

(6) Amennyiben a kiutaló észleli, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel több Start-számla is létrejött, jelzéssel él a későbbi időpontban létrejött számla számlavezetőjéhez, melyben megjelöli a gyermek elsőként létrejött Start-számláját. A megkeresett számlavezető köteles 30 napon belül az általa nyilvántartott követeléseket a 7. § (3) bekezdés megfelelő alkalmazásával a korábbi időpontban létrejött számlára áthelyezni. E szabályt abban az esetben is alkalmazni kell, ha a kiutaló vezeti a gyermek bármely Start-számláját.

(7) A számlavezetőre, a számlavezető által végzett szolgáltatásokra a tőkepiacról szóló törvény, illetőleg a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8) Az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés kezelésére Start-számla nyitható.

(9) A hozzátartozó kizárólag a Start-számla megnyitásakor jogosult az általa elhelyezett pénzösszeg és a gyermek javára az életkezdési letéti számlán elhelyezett életkezdési támogatás hozamokkal növelt összegének befektetésére megbízást adni.

(10) Amennyiben a Start-számlát a gyermek hozzátartozója nyitja, a számlavezető értesíti a szülőt a számla megnyitásával kapcsolatos minden rendelkezésére álló információról.

(11) A "Start-számla" elnevezést, e fogalom jelzős alakját, továbbá rokon értelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét csak az e törvény szerinti feltételeknek megfelelő számlavezető használhatja az életkezdési támogatás kezelésére az e törvény szerinti feltételek és befektetési szabályok szerint.

(12) A (4) bekezdés i) pontjában meghatározott adatokat a számlavezető a gyermek részére megnyitott Start-számla vezetése és az azzal összefüggő feladatai ellátása érdekében kezelheti.

Az életkezdési támogatás mértéke

4. § (1) Az életkezdési támogatás a fiatal felnőttet az utalási összegek alapján - a 6. § és a 7. § rendelkezéseit is figyelembe véve - illeti meg.

(2)[16] Az utalási összeg

a) a gyermek születésének évében vagy a gyermek e törvény hatálya alá kerülésének évében (első utalási összeg), továbbá

b) a belföldi gyermek születésének évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a belföldi gyermek születésének évét követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében, valamint a Magyarországon nevelésbe vett gyermek esetében

jár.

(3) A (2) bekezdés szerinti utalási összegeket - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az éves költségvetési törvény határozza meg.

(4)[17] Ha a belföldi gyermek a 2006. évben született, az első utalási összeg 40 ezer forint, a második és a harmadik utalási összeg 42-42 ezer forint.

Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítése

5. §[18] (1)[19] Az állami adó- és vámhatóság a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 14. §-a szerinti adatszolgáltatást követően az újszülött belföldi gyermek adóazonosító jelét 8 órán belül elektronikus úton átadja a kiutaló részére. Az állami adó- és vámhatóság a kiutaló részére elektronikus úton továbbítja az e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges adatokat a fiatal felnőtt 23. életévének betöltése napjáig.

(2)[20]

(3) Azon 2017. június 30. napja után született külföldi gyermekek részére, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti anyasági támogatást állapítanak meg, a kiutaló életkezdési letéti számlát nyit, amennyiben a külföldi szülő az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelemben ehhez hozzájárul.

(4)[21] A 2017. június 30. napja után született külföldi gyermekekre vonatkozóan az életkezdési letéti számla megnyitása a (3) bekezdés szerinti eljáráson kívül is kezdeményezhető a külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjénél vagy a kiutalónál benyújtott kérelem útján. A kérelemhez csatolni kell a külföldi gyermek és a külföldi szülő személyazonosító igazolványának a másolatát. A 2. § 3a. pont b) alpontjában meghatározott személy esetén a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján a nevére kiadott "Magyar igazolvány"-t, a magyar nyelvre fordított külföldi anyakönyvi kivonat másolatát is csatolni kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti fiatalok életkezdési támogatással kapcsolatos eljárásban a kincstár jár el.

(6)[22] A (4) bekezdés szerint kezdeményezett eljárás során az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítéséhez a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek esetében a kiutaló a szükséges adatok továbbításával haladéktalanul a külföldi gyermek adóazonosító jelének megállapítása céljából elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére a gyermek természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről, állampolgárságáról, adóigazolvány kiállítására vonatkozó kérelemről, valamint - amennyiben rendelkezésre áll - az adóigazolvány postázási címéről.

(7) Az állami adó- és vámhatóság a (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kézhezvételét követően 5 napon belül a külföldi gyermek adóazonosító jelét elektronikus úton átadja a kiutaló részére, valamint a kiutaló részére 5 napon belül elektronikus úton továbbítja az e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat a fiatal felnőtt 23. életévének betöltése napjáig. Az állami adó- és vámhatóság külföldi gyermek részére adóigazolványt csak külön kérelem alapján állít ki.

(8) A külföldi szülő vagy külföldi gyermek hozzátartozója kötelezettséget vállal a meglévő életkezdési támogatási letéti számla esetében a külföldi gyermek adataiban bekövetkezett változások kiutaló felé történő 30 napon belüli bejelentésére.

(9) Ha örökbefogadás miatt a belföldi gyermek természetes személyazonosító adatai megváltoznak, a gyámhatóság az örökbefogadás évét követő év június 30-ig adatot szolgáltat a kiutaló részére az örökbefogadás tényéről, a belföldi gyermek eredeti és az örökbefogadást követően fennálló természetes személyazonosító adatairól, és - ha az ismert - adóazonosító jeléről. A külföldön élő gyermekekre vonatkozóan a 3. § (4) bekezdés i) pontja és a (8) bekezdés szerinti nyilatkozat tekintendő adatszolgáltatásnak.

(10) A kiutaló megállapítja a 7. § (11) bekezdése szerint a számlavezető által a kiutalónak átutalt összeget vagy a 7. § (12) bekezdése szerint a számla megszűnéskor irányadó egyenlegét akkor, ha a (9) bekezdés vagy a 3. § (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a Start-számla, életkezdési letéti számla megszüntetésére örökbefogadás miatt került sor.

(11) A kiutaló az örökbefogadást követően fennálló természetes személyazonosító adataival azonosított gyermek javára vezetett

a) életkezdési letéti számla esetén a (10) bekezdés szerinti összeg és az életkezdési letéti számla aktuális egyenlege közti pozitív különbözetet jóváírja az életkezdési letéti számlán, vagy

b) Start-számla esetén a (10) bekezdés szerinti összeg és a kiutaló által a számlavezetőnél vezetett Start-számlára a (15) bekezdés vagy a Start-számlára történő átvezetésre e törvény 2012. október 1-je előtt hatályos rendelkezései szerint átutalt összeg közti pozitív különbözetet átutalja a Start-számlán történő jóváírás céljából, amely jóváírást a számlavezető 8 munkanapon belül köteles elvégezni.

(12) A gyermek az örökbefogadást megelőzően fennálló természetes személyazonosító adatait és adóazonosító jelét a kiutaló a (11) bekezdés szerinti eljárás befejezéséig kezeli.

(13) A kiutaló

a)[23] az (1) és a (7) bekezdés szerint kapott adatok alapján a beérkezést követő 8 munkanapon belül életkezdési letéti számlát nyit, amelyen az első utalási összeget a gyermek születésének napjától, valamint a belföldi gyermek jogosultsága esetén - ha Start-számlával nem rendelkezik - a második utalási összeget a hetedik életéve betöltésének napjától, és a harmadik utalási összeget a tizennegyedik életéve betöltésének napjától - a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás alapján, visszamenőlegesen - nyilvántartja mindaddig, amíg a szülő, vagy a szülő egyetértő nyilatkozata alapján - 16. életévének betöltését követően - a gyermek azt Start-számlára nem helyezi, vagy ameddig a (18) bekezdés szerinti jogosultsággal a jogosult nem él,

b)[24] amennyiben a gyermek nem születéskor kerül e törvény hatálya alá, az első utalási összeget a gyermek születési évének megfelelő összeggel és az adott évi kamatokkal növelve utólag veszi nyilvántartásba azzal, hogy második és harmadik utalási összegre a gyermek visszamenőlegesen nem jogosult,

c) a számla megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást ad a szülőnek az életkezdési támogatással, illetve a Start-számlával kapcsolatos tudnivalókról, amely tájékoztatást a külföldi gyermek esetén elektronikus úton is megteheti,

d) évente tájékoztatja a külföldi szülőt a külföldi gyermek életkezdési letéti számláján vagy Start-számláján jóváírt állami támogatás mértékéről,

e) nem küld értesítést a szülőnek, ha az (1), valamint a (3)-(4) és (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatáskor jelezték számára, hogy az értesítés nem küldhető,

f) a Start-számlával rendelkező gyermek halála esetén az (1), (6) és (8) bekezdés alapján kapott adatokat 5 munkanapon belül továbbítja a számlavezetőhöz,

g) a Start-számlával rendelkező gyermek adóazonosító jelének az e) pontban meghatározottak szerinti és a gyermek külföldre távozásán kívüli okból történő passzívvá válásáról az (1), (6) és (8) bekezdés alapján kapott adatokat 5 munkanapon belül továbbítja a számlavezetőhöz,

h) nyilvántartást vezet

ha) a számlavezetők adatairól (név, székhely),

hb) a megnyitott Start-számlák adatairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról.

(14) A számlavezető

a) tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza, hogy a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodás megkötéséhez szükséges

aa) a belföldi szülő nyilatkozata arról, hogy a családi pótlékra jogosult,

ab) a hozzátartozó nyilatkozata a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatáról és a belföldi szülő családi pótlékra való jogosultságának fennállásáról,

ac) a szülő egyetértő nyilatkozata, amennyiben a megállapodást - 16. életévének betöltését követően - a gyermek köti meg,

ad) a 2006. január 1-jét megelőzően született belföldi gyermek adóazonosító jelének közlése az adóigazolvány bemutatásával,

ae) felhatalmazás a számlavezető részére a 3. § (4) bekezdése szerinti adatkezeléshez és a támogatás igényléséhez,

af) a Start-számlára a 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján történő befizetéshez a befizető felhatalmazása a számlavezető részére, hogy a befizetett összeg esetleges visszautalásához a befizető nevét és levelezési címét vagy bankszámlaszámát nyilvántartsa, vagy

ag) a szülő vagy - a szülő egyetértő nyilatkozatával 16. életévének betöltését követően - a gyermek nyilatkozata, hogy kötelezettséget vállal a saját és a gyermek személyes adataiban bekövetkező változások közlésére - ideértve a külföldi gyermek örökbefogadását, magyar állampolgárságáról való lemondását, a jogosultság bármely okból történő megszűnését és halálát is - azzal, hogy a hozzátartozó által nyitott számla esetén a szülő vagy - a szülő egyetértésével - a 16. életévét betöltött gyermek a nyilatkozatot a számla feletti rendelkezést megelőzően bármikor pótolhatja;

b) a Start-számla megnyitását megelőzően, de legkésőbb a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodás aláírásakor írásban adott tájékoztatás keretében - a tudomásulvétel igazolásával - ismerteti a befektetési lehetőségeket, a Start-számlával kapcsolatos tudnivalókat, ideértve különösen

ba) a Start-számla megnyitásának feltételeit,

bb) az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés áthelyezéséhez a befektetési forma elfogadásának szükségességét;

c) a szülő vagy a szülő egyetértő nyilatkozatával - 16. életévének betöltését követően - a gyermek döntése szerint - a befektetésre vonatkozó választást is figyelembe véve - a Start-számlát haladéktalanul megnyitja;

d) a kiutalóval kötött szerződésben szabályozott módon a Start-számla megnyitásáról, valamint az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés áthelyezéséhez, illetőleg a 7. § (3) bekezdése alapján történő Start-számla áthelyezéshez szükséges egyéb adatokról a kiutalót havonta a naptári hónap utolsó napját követő 20. munkanapon értesíti;

e) nyilvántartja

ea) az a) pont af) alpont szerinti adatokat,

eb) a települési önkormányzat(ok) befizetéseit,

ec)[25] az ea) alpontban foglalt rendelkezéstől függetlenül is, a szülő, illetőleg a gyermek lakóhelyét, levelezési címét.

(15) Az életkezdési letéti számlán nyilvántartott összeget a kiutaló a Start-számlára annak megnyitásától számított 8 munkanapon belül vezeti át.

(16) Ha a belföldi gyermek Start-számlával rendelkezik, a második és a harmadik utalási összeget - a belföldi gyermek hetedik vagy tizennegyedik születésnapjától az utalást megelőző napig felszámított, a jóváírás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékének három százalékponttal növelt kamat, negatív éves fogyasztói árindex esetén háromszázalékos kamat alapján - a kiutaló a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás beérkezését követő 30 napon belül - felróható késedelem esetén az utalás összege után napi 3,5 ezrelék késedelmi kamattal növelten - utalja a számlavezetőhöz. A kiutaló részére az adatszolgáltatás 9/B. §-ban meghatározott időpontot követően történő megküldése, valamint az adatszolgáltatás hibás adattartalma következtében bekövetkező 30 napon túli utalás esetén késedelmi kamat az adatszolgáltatót terheli.

(17) A (16) bekezdés szerinti esetben, ha a támogatás jóváírására okot adó körülmény felmerülése időpontjában a megelőző évre vonatkozó éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértéke nem ismert, a támogatás mértékének megállapítása a jóváírás évét kettővel megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamat alapján történik.

(18) A Start-számlán, a 7. § (6) bekezdése szerint a Start-számlából létrejött számlán vagy ezek hiányában az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés kifizetését - a számla megszüntetésével -

a) a fiatal felnőtt 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő harmadik év elteltétől,

b) a gyermek vagy a fiatal felnőtt halála esetén az örökös az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatéki határozat - feltéve, ha az a nemzetközi magánjog szabályai szerint Magyarországon joghatást fejt ki - jogerőre emelkedését követően

kérheti.

(19) A fiatal felnőtt az életkezdési letéti számlán lévő összeg átvételére 23. életévének betöltése napjáig jogosult. A kiutaló

a) a fiatal felnőtt 19. életévének betöltése után 90 napon belül postai úton írásbeli értesítést küld az életkezdési letéti számlán lévő összeg kifizetésével kapcsolatban azon fiatal felnőtt számára, aki a 18. életévének betöltése után 1 évig nem kérte annak kifizetését;

b) a fiatal felnőtt 22. életévének betöltése után 90 napon belül postai úton írásbeli értesítést küld az életkezdési letéti számlán lévő összeg kifizetésével kapcsolatban azon fiatal felnőtt számára, aki a 18. életévének betöltése után 4 évig nem kérte annak kifizetését;

c) visszautalja az életkezdési letéti számlán lévő összeget az állam számára, amennyiben a fiatal felnőtt a 23. életévének betöltéséig nem kezdeményezi az életkezdési letéti számlán lévő összeg kifizetését;

d) megszünteti az életkezdési letéti számlát a c) pont szerinti visszautalás esetében.

(20) A számlavezető az életkezdési támogatás összegét a magyarországi lakcímmel rendelkező jogosult rendelkezése szerint átutalással vagy készpénzben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező jogosult számára pedig átutalással fizeti ki, melynek megtörténtéről a kiutalót tájékoztatja. A számlavezető egyéb díjat, költséget nem számíthat fel.

(21) Amennyiben a fiatal felnőtt, illetve annak örököse a kifizetés napját megelőzően történt befizetés alapján jogosult lenne a kifizetést követően további támogatásra, akkor a kifizetéskor nyilatkoznia kell a számlavezetőnél a támogatás utólagos rendezése vonatkozásában, amely esetben lehetősége van az arról való lemondásra is.

Befizetés Start-számlára

6. § (1)[26] A Start-számla követelés - utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig - kiegészíthető

a) természetes személy által történő befizetéssel;

b) magyarországi települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel

azzal, hogy az önkormányzati rendelet az életkezdési támogatás felhasználására vonatkozó korlátozást csak az önkormányzat által befizetett összeg vagy összegek mértékéig tartalmazhat.

(1a) A Start-számlán lévő állampapír befektetéséből származó kamatjövedelem nem minősül befizetésnek.

(2)[27] Támogatás illeti meg

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján történő befizetés esetén a befizetés évében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket a naptári évben befizetett összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb évi 24 ezer forint összegben;

b) a Magyarországon nevelésbe vett gyermeket az (1) bekezdés a) pontja szerinti befizetéstől függetlenül évi 24 ezer forint összegben;

c) az a) pontban nem említett gyermeket az (1) bekezdés a) pontja szerinti befizetés esetén a naptári évben befizetett összeg 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 12 ezer forint összegben.

(3)[28] A támogatást a (2) bekezdés a) és c) pontja esetében a gyermek javára a Start-számláját vezető számlavezető a naptári évet követő év március első munkanapjáig igényli a kiutalónál. A számlavezető a támogatásra jogosult gyermekekről készített kimutatást a kiutalóval kötött szerződés szerint küldi meg a kiutalónak. A kimutatás tartalmazza a gyermekek adóazonosító jelét, Start-számláik nyilvántartási számát és a támogatásra jogosító befizetések összegét.

(4)[29] A Magyarországon nevelésbe vett gyermekekről, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekekről az e törvényben biztosított támogatásokhoz az adatokat a kiutaló az általa vezetett nyilvántartásból kérdezi le a naptári évet követő év március első munkanapján.

(5)[30] A támogatást a kiutaló a (3) bekezdés alapján kapott igénylésben feltüntetett befizetések után a benyújtási határidő lejártától, (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összegét a (4) bekezdés szerinti lekérdezéstől számított 30 napon belül utalja a számlavezetőhöz.

(5a)[31]

(6)[32] A (3) és (5) bekezdésben meghatározott határidő felróható elmulasztása esetén a számlavezető, illetve a kiutaló a támogatás összege után napi 3,5 ezrelék késedelmi kamatot fizet a Start-számla javára.

(7)[33]

Az életkezdési letéti számlán nyilvántartott, illetőleg a Start-számla követelés kezelése[34]

7. § (1)[35] A kiutaló Start-számlával nem rendelkező gyermek esetében

a) az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés után

aa) évenként február 1-jei fordulónappal,

ab) a nyilvántartott követelés Start-számlára történő áthelyezése esetén az utalást megelőző napon,

ac) a gyermek magyar állampolgárságáról való lemondásának napján,

ad) a gyermek adóazonosító jelének passzívvá válása napján,

ae) a gyermek halála esetén az elhalálozás napján,

af) a gyermek jogosultságának bármely okból történő megszűnésének napján

a jóváírás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamat, negatív éves fogyasztói árindex esetén nullaszázalékos kamat alapján a nyilvántartott követelés utolsó fordulónapjától számított időszakban meghatározott átlagos állománya után számított támogatást,

b)[36] a nevelés naptári évben fennálló időtartamával arányosan a 6. § (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül évi 24 ezer forint támogatást,

c)[37] a tárgyévben legalább hat hónapi Magyarországon nevelésbe vett és a tárgyévet követő év február 1-jén is nevelés alatt álló, 2005. december 31-ét követően született gyermek javára a b) pont szerinti támogatáson felül további 24 ezer forint támogatást

ír jóvá.

(1a)[38] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a támogatás jóváírására okot adó körülmény felmerülése időpontjában a megelőző évre vonatkozó éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértéke nem ismert, a támogatás mértékének megállapítása a jóváírás évét kettővel megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamat alapján történik.

(2)[39] Start-számla követelés kezelésére - a kincstárnál vezetett Start-számla kivételével - bankbetét vagy a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, tőke- vagy hozamgarantált befektetési jegy választható.

(2a)[40] A 2014. január 31-ét követően született gyermek részére a kincstárnál vezetett Start-számla követelést a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott,

a) január hónapban született gyermek esetén a születési évet megelőző évben,

b) februártól decemberig terjedő hónapokban született gyermek esetén a születési évben

kibocsátásra kerülő, 19 éves futamidejű állampapírban kell kezelni.

(3)[41] A szülő vagy a szülő egyetértő nyilatkozata alapján - 16. életévének betöltését követően - a gyermek bármikor jogosult a Start-számlán nyilvántartott követelésre vonatkozóan a számlavezető által felajánlott megtakarítási, befektetési lehetőségek között a Start-számla állományát vagy annak egyes elemeit átcsoportosítani, vagy magát a befektetés, megtakarítás teljes állományát a kiutalónál nyitott Start-számlára áthelyezni. Az áthelyezést megelőzően a befektetési jegyet értékesíteni kell, bankbetét esetén a lekötést meg kell szüntetni, és a Start-számla követelést pénzeszköz és állampapír formájában kell a kiutalónál nyitott Start-számlára áthelyezni.

(4) A Start-számlával rendelkező gyermek javára átutalt, befizetett összegeket, fizetett késedelmi kamatokat, továbbá a (2) bekezdés szerinti választás alapján elért kamatokat, hozamokat - a (7) bekezdésben meghatározott díj fedezetének visszatartásával - a számlavezető a gyermek javára haladéktalanul a Start-számla megállapodásban meghatározott befektetési formába fekteti mindaddig, amíg a szülő vagy a gyermek a (3) bekezdésében foglalt jogosultságával nem él.

(5)[42] A (3) bekezdés alapján történő áthelyezés esetén

a) a kincstár az áthelyezés kezdeményezőjének az új Start-számla megnyitására vonatkozó szándéknyilatkozata és a (2a) bekezdés szerinti befektetési lehetőség alapján az áthelyezéshez szükséges adatokat tartalmazó ígérvényt ad;

b) a korábbi számlavezető az ígérvény alapján a nála vezetett Start-számlát megszünteti, és annak állományát az ígérvény átvételét követő 15 napon belül - felróható késedelem esetén napi 3,5 ezrelék késedelmi kamattal növelten - a kincstárhoz áthelyezi;

c) a kincstár a Start-számla megnyitásáról a kiutalót 10 napon belül tájékoztatja.

(6)[43] A fiatal felnőtt 18. életéve betöltésének napját, vagy a gyermek halála esetén elhunytának napját követően a gyermek nevén nyitott életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés után a támogatás jóváírás megszűnik. A (2a) bekezdésben és a 12. §-ban meghatározott állampapír futamidejének lejárta vagy a gyermek halála esetén elhunytának napja közül a korábbi időpontot követő 30. naptól a számla nem minősül a 2. § 5. pontja szerinti Start-számlának, a számlára és a számlakövetelésre az általános jogszabályi rendelkezések - ideértve különösen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és a tőkepiacról szóló törvény rendelkezéseit, továbbá a közterhekre vonatkozó előírásokat - az irányadóak.

(7) Start-számlával összefüggésben felmerülő költségek miatt (megbízási díj, számlavezetési díj, jutalék stb. címen) a számlavezető évenként gyermekenként a Start-számla éves átlagos állománya legfeljebb 1 százalékának megfelelő díjat számíthat fel. E rendelkezést a gyermek 18. életéve betöltésének, illetőleg a gyermek halála esetén elhunytának napjáig kell alkalmazni.

(8)[44] Az életkezdési támogatást, illetőleg a gyermek halála esetén az örököst megillető összeget a fiatal felnőtt, illetőleg az örökös kérelmére

a)[45] a kiutaló - kivéve a (9) bekezdésben szabályozott esetet - a támogatásnak a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jóváírását követő 8 munkanapon belül a kérelemben megjelölt módon kifizeti;

b)[46] a számlavezető - kivéve a (10) bekezdésben szabályozott esetet - a támogatásnak a 6. § (5) bekezdése szerinti kiutalását követő 8 munkanapon belül készpénzben vagy a kérelemben megjelölt folyószámlára utalással, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező jogosult esetében kizárólag átutalással fizeti ki.

(9)[47] A kiutaló a (8) bekezdésben említetteket megillető összeget az örökös kérelmének és a jogerős magyar nyelvű öröklési bizonyítvány vagy a magyar nyelvű hagyatéki határozat - feltéve, ha az a nemzetközi magánjog szabályai szerint Magyarországon joghatást fejt ki - eredeti vagy hiteles másolati példányának kézhezvételétől, valamint az örökös személyazonosságának igazolását követő 8 munkanapon belül

a) fizeti ki, ha a kifizetés évére a gyermeket támogatás nem illeti meg;

b) a gyermeket a 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifizetés évében megillető támogatás nélkül fizeti ki, ha a kérelmező írásban hozzájárul annak a (8) bekezdés a) pontjában említett időpontot követő utólagos kifizetéséhez vagy nyilatkozik, hogy arra nem tart igényt.

(9a)[48] A kiutaló a gyermek, illetve fiatal felnőtt elhalálozásától számított 5. évet követő 30 napon belül visszautalja az életkezdési letéti számlán lévő összeget az állam számára és az életkezdési letéti számlát lezárja, amennyiben a (8) bekezdés szerinti kifizetést az örökösök nem kezdeményezték. Az életkezdési letéti számla lezárását követően a (8) bekezdésben említetteket megillető összeg nem fizethető ki.

(10)[49] A számlavezető a (8) bekezdésben említetteket megillető összeget a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül

a)[50] fizeti ki, ha a kifizetés évére a gyermeket támogatás nem illeti meg;

b)[51] a gyermeket a 6. § (2) bekezdése szerint a kifizetés évében megillető támogatás nélkül fizeti ki, ha a kérelmező írásban hozzájárul annak a (8) bekezdés b) pontjában említett időpontot követő utólagos kifizetéséhez vagy nyilatkozik, hogy arra nem tart igényt.

(11)[52] A számlavezető a gyermek adóazonosító jelének az 5. § (13) bekezdés g) pontja szerinti passzívvá válásának vagy a jogosultság bármely egyéb okból történő megszűnésének napját követő 365 napon belül a számlát lezárja és az állami támogatásból származó számlaegyenleget átutalja a kiutaló számlájára, továbbá a természetes személy általi befizetésből származó számlaegyenleget kifizeti vagy átutalja a befizető személy részére, valamint az önkormányzati befizetésből származó számlaegyenleget visszautalja a beutaló önkormányzat részére.

(12)[53] A kiutaló a gyermek adóazonosító jelének az 5. § (13) bekezdés g) pontja szerinti passzívvá válásának vagy a jogosultság bármely egyéb okból történő megszűnésének napját követő 365 napon belül a számlát lezárja.

(13)[54] A (11)-(12) bekezdés szerint lezárt számlák egyenlegét a kiutaló visszautalja a támogatás forrását biztosító számlára.

7/A. §[55] (1) A jogutód nélküli megszűnési (végelszámolási, felszámolási) eljárás alatt lévő kincstáron kívüli számlavezető közvetlen adatszolgáltatása alapján a kincstár haladéktalanul Start-értékpapírszámlát nyit a jogutód nélküli megszűnési (végelszámolási, felszámolási) eljárás alatt lévő kincstáron kívüli számlavezetőnél nyilvántartott Start-számla tulajdonosok részére a Start-számla követelés áthelyezése céljából, melyről a kincstár tájékoztatja a Start-számla tulajdonosokat. A jogutód nélküli megszűnési (végelszámolási, felszámolási) eljárás alatt lévő kincstáron kívüli számlavezetőnél vezetett Start-számla követelés a kincstár által nyitott Start-értékpapírszámlán történő jóváírást követően a 7. § (2a) bekezdés szerinti állampapírban kerül befektetésre és nyilvántartásra.

(2) Az áthelyezést megelőzően a befektetési jegyet értékesíteni kell, bankbetét esetén a lekötést meg kell szüntetni, és a Start-számla követelést pénzeszköz és kincstár által forgalmazható állampapír formájában kell a kiutalónál nyitott Start-számlára áthelyezni.

Az életkezdési támogatás védelme

8. § (1)[56] Az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés vagy Start-számla követelés az 5. § (18) bekezdésében meghatározott időpontig nem fizethető ki, nem fogadható el hitel (kölcsön) fedezetéül, pénzeszközei, befektetései nem vonhatók végrehajtás alá és a Start-számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök nem áthelyezhetőek. Az ezzel ellentétes jognyilatkozat, cselekmény semmis.

(2)[57] Start-számlával kapcsolatban a befektető-védelmi, csőd- és felszámolási ügyekben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a tőkepiacról szóló törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Vegyes rendelkezések

9. § (1)[58] Mentes a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti fizetési kötelezettségek alól

a)[59] az életkezdési letéti számlán, a Start-számlán jóváírt összeg, és

b)[60] az életkezdési letéti számláról, a Start-számláról az 5. § (18) bekezdés szerinti jogosult részére kifizetett összeg.

(2)[61]

(3)[62] A kiutaló, az állami adó- vámhatóság, a gyámhatóság, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a családtámogatási igazgatási eljárás során az igényelbíráló szerv és a Start-számlát kezelő számlavezető - az adózás rendjéről szóló törvény elévülésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe véve - jogosult az életkezdési támogatással összefüggő személyes adatok, ideértve a 2. § 3a. pont b) alpontjában meghatározott személy nevére a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott "Magyar igazolvány" sorszámára vonatkozó adatot, a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelésére.

9/A. §[63] Amennyiben a Start-számla megnyitását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XCVII. törvény hatálybalépését megelőzően nem a kiutalónál kezdeményezték, az életkezdési támogatásnak a kiutalótól eltérő számlavezetőhöz történő áthelyezésére e törvény 2012. szeptember 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

9/B. §[64] A 6. § (4) bekezdésében meghatározottak teljesítéséhez a kiutaló az általa vezetett nyilvántartásból lekérdezi

a) azon gyermekek természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét, akik a tárgyévben 7. vagy 14. életévük betöltésének napján végleges határozat alapján Magyarországon nevelésbe vett gyermekek voltak, azzal, hogy a kiutaló vizsgálja, hogy a nevelésbe vétel időtartama elérte-e a hat hónapot, továbbá, hogy a gyermekek a tárgyévet követő év február 1-jén is nevelésben álltak, valamint

b) azon gyermekek személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét, akik a tárgyévben 7. vagy 14. életévük betöltése napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak.

9/C. §[65]

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)[66] Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a 7. § (1) bekezdés b) pontja és a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás egységes tartalmi és formai követelményeit rendeletben határozza meg.

(3)[67] Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy az 5. § (4) bekezdés szerinti kérelmek egységes tartalmi követelményeit rendeletben határozza meg.

11. §[68]

12. §[69] E törvénynek a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXC. törvénnyel megállapított 7. § (2a) bekezdését a 2014. február 1-jét megelőzően született gyermek esetében a kincstárnál vezetett Start-számlán 2013. november 30-át követően jóváírásra kerülő összegből eredő követelésre is alkalmazni kell azzal, hogy azt a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott, a 2013. évben kibocsátani kezdett, 19 éves futamidejű állampapírban kell kezelni.

13. §[70] E törvénynek a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2017. évi CXCIII. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a 2006. január 1-től e törvény hatálya alá került belföldi gyermek adatszolgáltatás időpontjában nyilvántartott adatai vonatkozásában is teljesíti 2018. március 31-ig.

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 4. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 284. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[5] Beiktatta a 2017. évi CXCIII. törvény 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 2017. évi CXCIII. törvény 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[7] Beiktatta a 2017. évi CXCIII. törvény 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[8] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 125. § (3) bekezdés r) pontja. Hatályos 2007.01.01

[9] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] Megállapította a 2012. évi XCVII. törvény 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[11] Megállapította a 2020. évi CX. törvény 9. §-a. Hatályos 2020.12.26.

[12] Beiktatta a 2017. évi CXCIII. törvény 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[13] Számozását módosította a 2007. évi CXXVI. törvény 339. § - a. Hatályos 2007.11.16.

[14] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 160. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[15] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 6. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[16] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 7. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[17] Módosította a 2017. évi CXCIII. törvény 15. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[18] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 8. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[19] Megállapította a 2019. évi CXVI. törvény 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXVI. törvény 28. §-a. Hatálytalan 2021.02.01.

[21] Megállapította a 2019. évi CXVI. törvény 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[22] Megállapította a 2019. évi CXVI. törvény 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[23] Megállapította a 2019. évi CXVI. törvény 27. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[24] Megállapította a 2019. évi CXVI. törvény 27. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[25] Módosította a 2023. évi XXVIII. törvény 7. § a) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[26] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[27] Megállapította a 2021. évi CXXXI. törvény 4. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[28] Megállapította a 2023. évi XXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[29] Megállapította a 2023. évi XXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[30] Megállapította a 2023. évi XXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2023.06.16.

[32] Megállapította a 2023. évi XXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 7. § b) pontja. Hatálytalan 2023.06.16.

[34] Az alcímet módosította a 2017. évi CXCIII. törvény 15. § g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[35] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[36] Megállapította a 2023. évi XXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[37] Megállapította a 2023. évi XXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[38] Beiktatta a 2013. évi CXC. törvény 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[39] Megállapította a 2013. évi CXC. törvény 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[40] Beiktatta a 2013. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[41] Megállapította a 2012. évi XCVII. törvény 6. § - a. Hatályos 2012.10.01.

[42] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[43] Módosította a 2017. évi CXCIII. törvény 15. § h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[44] Beiktatta a 2007. évi CXXVI. törvény 343. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.11.16.

[45] Módosította a 2017. évi CXCIII. törvény 15. § i) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[46] Módosította a 2023. évi XXVIII. törvény 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[47] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[48] Beiktatta a 2017. évi CXCIII. törvény 10. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[49] Beiktatta a 2007. évi CXXVI. törvény 343. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.11.16.

[50] Módosította a 2013. évi CXC. törvény 11. § - a. Hatályos 2013.12.01.

[51] Módosította a 2013. évi CXC. törvény 11. § - a. Hatályos 2013.12.01.

[52] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 10. § (6) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[53] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 10. § (6) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[54] Beiktatta a 2007. évi CXXVI. törvény 343. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.11.16.

[55] Beiktatta a 2017. évi CXCIII. törvény 11. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[56] Módosította a 2017. évi CXCIII. törvény 15. § g), j) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[57] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 344-345. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[58] Megállapította a 2012. évi XCVII. törvény 7. § - a. Hatályos 2012.10.01.

[59] Módosította a 2017. évi CXCIII. törvény 15. § k) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[60] Módosította a 2017. évi CXCIII. törvény 15. § j) és l) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCVII. törvény 10. § - a. Hatálytalan 2012.10.01.

[62] Megállapította a 2017. évi CXCIII. törvény 12. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[63] Beiktatta a 2012. évi XCVII. törvény 8. § - a. Hatályos 2012.10.01.

[64] Megállapította a 2023. évi XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.06.16.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXCIII. törvény 16. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[66] Módosította a 2023. évi XXVIII. törvény 7. § c) pontja. Hatályos 2023.06.16.

[67] Beiktatta a 2017. évi CXCIII. törvény 13. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXCIII. törvény 16. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[69] Beiktatta a 2013. évi CXC. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[70] Beiktatta a 2017. évi CXCIII. törvény 14. §-a. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék