37/2005. (IX. 1.) EüM rendelet

a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az "alkalmazott" szövegrész helyébe a "kísérleti" szövegrész lép.

2. §

Az R. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 48-53. cikke;

b) az emberi felhasználásra, szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 36-39. pontjai."

3. §

(1) Ez a rendelet 2005. október 30. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 36-39. pontjainak való megfelelést szolgálja.

Dr. Rácz Jenő s. k.,

egészségügyi miniszter