53/2005. (XI. 10.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet 1. mellékletében meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.

(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a rendelet 1. mellékletének 1-4. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

(3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére az 1. melléklet 1-5. pontjában meghatározott tevékenységet végző, vagy azt irányító személy, ha legalább a vizsgabizottság tagjaira vonatkozó képesítéssel rendelkezik.

(4) Az 1. melléklet 10. pont szerinti szakvizsga egyben képesít a 8. pont szerinti, a 11. pont szerinti pedig a 9. szerinti munkakör betöltésére is.

2. §

(1) Regisztrációs szervezet az 1. melléklet 1-5. pontjában felsorolt esetekben a lakhely (székhely) szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (Budapesten a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság), a 6-11. pontokban felsorolt esetekben pedig a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) .

(2) Oktatásszervező az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozás, amely a felkészítéshez szükséges oktatási segédanyaggal és a regisztrációs szervezet által jóváhagyott oktatási tematikával rendelkezik.

(3) Szakvizsgára történő felkészítést és vizsgáztatást a regisztrációs szervezet és az oktatásszervező végezhet.

(4) Abban az esetben, ha megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (Budapesten a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság) az oktatásszervező, a regisztrációs szervezete a BM OKF.

(5) Az oktatásszervező a regisztrációs szervezettől a tematika jóváhagyásakor regisztrációs számot kap, amelyet országosan egységesen kell kiadni. A regisztrációs szám kiadásának részletes szabályairól a BM OKF tájékoztatót jelentet meg. A regisztrált oktatásszervezők névsorát a BM OKF honlapján közzéteszi.

(6) A felkészítés, a vizsgáztatás és a szükséges oktatási segédanyag biztosítása az oktatásszervező feladata.

(7) Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki a felkészítő tanfolyamon részt vett, és

a) az 1. melléklet 7-9. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább szakmunkásbizonyítvánnyal vagy érettségivel rendelkezik,

b) az 1. melléklet 10-11. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében műszaki mérnöki végzettséggel rendelkezik.

3. §

(1) A vizsgáztatásra jogosult személyeket a 2. § (1) bekezdése szerinti regisztrációs szervezet regisztrálja. Az 1. melléklet 1-5. pontjában felsorolt foglalkozási ágak és munkakörök esetében az illetékes regisztrációs szervezet a regisztrációról tájékoztatja a BM OKF-et.

(2) A regisztrált vizsgáztatók névsorát és elérhetőségét a BM OKF honlapján közzéteszi.

(3) A vizsgabizottság háromtagú, elnökét és két tagját az oktatásszervező írásban kéri fel vizsgáztatásra a regisztrált személyek közül.

(4) Amennyiben az oktatásszervező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a vizsgáztatásra jogosult regisztrált személyek közül saját tagját, alkalmazottját, vagy vele oktatásszervezésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt csak a regisztrációs szerve előzetes írásbeli hozzájárulása esetén kérhet fel.

(5) A vizsgabizottság elnöke köteles a vizsga megkezdése előtt vizsgálni, hogy a vizsgabizottság megalakítása, illetve a vizsga megszervezése az oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, a rendelet előírásai szerint történt-e. A vizsga folyamán a vizsgabizottság elnöke köteles gondoskodni az e rendeletben foglaltak betartásáról. A vizsgabizottság tagjai felelősek a vizsga megfelelő szakmai színvonalának biztosításáért.

(6) A vizsgáztatásra jogosult személynek az /. melléklet 1-5. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében felsőfokú állami végzettséggel és legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

(7) Az 1. melléklet 6-11. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében a vizsgáztatásra jogosult személynek műszaki mérnöki végzettséggel és felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

4. §

(1) Az oktatásszervező az oktatás és a vizsga helyét és időpontját, a vizsgabizottság tagjainak nevét és a vizsgára jelentkezettek számát az oktatás és a vizsga megkezdése előtt legalább 8 nappal köteles bejelenteni a regisztrációs szervezetnek.

(2) Az oktatást és szakvizsgáztatást a regisztrációs szervezetek jogosultak ellenőrizni.

5. §

(1) A szakvizsga elméleti - és a rendelet 1. mellékletének 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében gyakorlati - részből áll.

(2) A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti oklevelet ad ki, ami a vizsga napjától számított 5 évig érvényes.

(3) Sikertelen vizsga, valamint az oklevél érvényességének lejárta esetén ismételt szakvizsga tehető, a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül.

(4) Sikertelen vizsgát követően, 30 napon belül ismételt szakvizsga nem tehető.

6. §

(1) Az oktatásszervező a szakvizsgáról a 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet 6 évig köteles megőrizni. Az oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyveket a regisztrációs szervének átadja, amely köteles a megőrzésükről gondoskodni.

(2) Az oktatásszervező a vizsgáról készült jegyzőkönyv egy példányát a vizsgát követő 8 napon belül megküldi a regisztrációs szervezetnek, amely az érvényes szakvizsgával rendelkezőkről összesítést készít.

(3) A munkáltató a szakvizsgára kötelezett munkakörökről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak köteles bemutatni.

7. §

(1) A szakvizsga oklevelet vissza kell vonni, amennyiben

a) a szakvizsgáztatás nem felelt meg az e rendeletben foglalt előírásoknak,

b) a szakvizsgával rendelkező személy foglalkozása körében tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tűzveszélyt jelent környezetére, és a tűzvédelmi hatóság a szabályszegéssel okozott kárért, illetve az előidézett veszélyhelyzetért felelősségét megállapította.

(2) A szakvizsga oklevelet a regisztrációs szervezet vagy az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság javaslatára az oktatásszervező köteles 15 napon belül visszavonni. Ennek elmulasztása vagy az oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén ez a jog a BM OKF-et illeti meg.

(3) A vizsgáztatásra jogosult személy regisztrációját a rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak megsértése esetén az illetékes regisztrációs szerv törölheti, amely ellen a kézhezvételt követő 8 napon belül a BM OKF-nél kifogással lehet élni. Amennyiben a regisztrációs szerv a BM OKF, a törlésről az illetékes szervezeti egység vezetője rendelkezik, amely ellen a BM OKF főigazgatónál lehet kifogást benyújtani.

(4) A jóváhagyott oktatási tematikával rendelkező oktatásszervező jogosultságát az illetékes regisztrációs szerv visszavonja, ha az oktatást és vizsgáztatást nem e rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi.

(5) Az oktatásszervezői jogosultság visszavonásáról, valamint vizsgáztatásra jogosult személy regisztrációjának törléséről a BM OKF-et haladéktalanul értesíteni kell.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2) A szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét a BM OKF a rendelet kihirdetését követő 45 napon belül honlapján és a Belügyi Közlönyben tájékoztató formájában közzéteszi.

(3) A szakvizsga törzsanyagának és a javasolt szakirodalom változásait a (2) bekezdésben meghatározott módon kell közzétenni.

(4)[1]

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelethez

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználást és tárolását végzők.

3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők.

4. Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói.

5. Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6. Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, termék-üzemeltető, anyag- és termék-gyártásvezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.

2. melléklet az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelethez

Oklevél minta:
(Az oktatásszervező megnevezése, regisztrációs száma) Oklevélszám:........./200.........
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA
OKLEVÉL
(név)
Születési helye, ideje: ...................................
Anyja neve: ...................................................
eredményes tűzvédelmi szakvizsgát
tett az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet alapján.
Ezzel jogosulttá vált a ..................................................... végzésére.
Az oklevél a kiállításától számított 5 évig érvényes.
(dátum)
……………………………..
vizsgabizottság elnöke
regisztrációs száma
……………………………
vizsgabizottság tagja
regisztrációs száma
……………………………
vizsgabizottság tagja
regisztrációs száma
(az oktatásszervező bélyegző lenyomata, vagy az oktatásszervező képviselőjének aláírása)
………………………………
oktatásszervező képviselője

3. melléklet az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelethez

Az oktatásszervező, vizsgáztató pontos megnevezése, regisztrációs száma

Jegyzőkönyv

Készült: (helység pontos megnevezése, utca, házszám), (a jegyzőkönyv készítésének ideje, év, hónap, nap)
Tárgy: (a szakvizsgáztatás helye, ideje, tárgya a foglalkozási ágak, munkakörök megjelölésével)
A jegyzőkönyvet készítette: (név, cím)

Vizsgabizottság

NévCímRegisztrációs szám, vagy végzettséget igazoló okirat jele, száma
vizsgabizottság elnöke
vizsgabizottság tagja
vizsgabizottság tagja

Foglalkozási ág (munkakör) megnevezése:[2]

Eredményes vizsgát tettek

SorszámNévAnyja neveSzületési hely, időOklevél száma
1.
2.
3.

Sikertelen vizsgázók

SorszámNévAnyja neveSzületési hely, idő
4.
5.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 18. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Több foglalkozási ág (munkakör) esetén, a jegyzőkönyvben külön-külön foglalkozási áganként kell a vizsgázókat felsorolni

Tartalomjegyzék