70/2005. (VIII. 9.) FVM rendelet

a kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelők részére érvényesíthető állami segítség feltételeiről szóló 149/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján - figyelemmel a 2204/2004. (VIII. 23.) Korm. határozatra - a következőket rendelem el:

1. §

A kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelők részére érvényesíthető állami segítség feltételeiről szóló 149/2004. (X. 1.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) takarmányozási célú gabona: az 1005 90 00 00 vámtarifaszám alá tartozó kukorica és az 1001 90 99 00 vámtarifaszám alá tartozó búza és kétszeres."

2. §

(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igénylők a búza és kétszeres esetében 2005. augusztus 1. és 2005. december 31. között, kukorica esetében 2005. október 1. és 2005. december 31. között közraktárban elhelyezett takarmányozási célú gabonára a (2) bekezdésben meghatározott mértékig közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett éven belüli lejáratú hitelhez legfeljebb hat hónapos időtartamra kamattámogatást, valamint legfeljebb hat hónapos közraktári tárolási időtartamra tárolási támogatást vehetnek igénybe."

(2) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatást az igénylők éves takarmánygabona szükségletük ötven százalékáig, a melléklet szerint igazolt mennyiségig vehetik igénybe."

3. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kamattámogatás mértéke a mindenkori kamat-megállapítás időpontjában érvényes három havi BU-BOR-ral számított kamat ötven százaléka. Kamattámogatás csak olyan hitelszerződés esetén vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb három százalékponttal haladja meg a mindenkori kamatmegállapítás időpontjában érvényes három havi BUBOR-t."

4. §

(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kamattámogatást negyedévente utólag, a tárolási támogatást a tárolási időszak végén egy összegben lehet igényelni."

(2) Az R. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tárolási támogatás igényléséhez mellékelni kell a közraktár által a tárolt takarmányozási célú gabona mennyiségéről, a tárolás kezdő és befejező időpontjáról kiállított igazolást, valamint első igényléskor a 6. § (2) bekezdése szerint igazolt mellékletet."

5. §

Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közraktárak a tárolási időszak végéig minden hónap 15-éig kötelesek összesítő jelentésben tájékoztatni az illetékes megyei földművelésügyi hivatalt az e rendelet alapján művi, illetve saját telepi tárolásban lévő takarmányozási célú gabona mennyiségéről a tárolási hely megjelölésével. Az összesítőben szereplő adatok hitelességét az illetékes megyei földművelésügyi hivatal a helyszínen ellenőrzi."

6. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 70/2005. (VIII. 9.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem
Az igénylő neve:
Címe/székhelye:  
Regisztrációs száma:          
Adószáma:           
Adóazonosító jele:             
Bankszámlaszáma:              
TEÁOR szám:      
1. Az éves takarmánygabona szükséglet kimutatása
Az állatfaj megnevezéseMennyisége (db)Éves takarmánygabona szükséglet (tonna)
Szarvasmarha
Sertés
Juh
Baromfi
Egyéb állatfajok
Összesen
Az éves takarmánygabona szükséglet megállapításánál az új terméstől új termésig terjedő időszakot (tárgyév július 1-jétől következő év június 30-áig) kell figyelembe venni.

........................................,2005..................... hó........ nap

...........................
igénylő
2. A támogatásra jogosult takarmányozási célú gabona mennyiségének igazolása
Igazolom, hogy az igénylő által meghatározott éves takarmánygabona mennyiség megfelel a tulajdonában, illetve bértartásában lévő állatállománya takarmányszükségletének.
Ennek  alapján  a   149/2004.  (X.   1.)  FVM rendeletben meghatározott támogatás  legfeljebb ................. tonna, azaz ........................... tonna takarmányozási célú gabonára vehető igénybe (éves takarmánygabona szükséglet 50%-a).
........................................,2005..................... hó........ nap
.....................................................
földművelésügyi hivatal vezetője
3. Nyilatkozatok (A vonatkozó rész aláhúzandó!)
Alulírott nyilatkozom, hogy csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
Alulírott nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozással nem rendelkezem.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataimat felhasználják.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ........................................
............................................
igénylő (cégszerű) aláírása

Tartalomjegyzék