149/2004. (X. 1.) FVM rendelet

a kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelők részére érvényesíthető állami segítség feltételeiről

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján - figyelemmel a 2204/2004. (VIII. 23.) Korm. határozatra - a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) állattartó: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről szóló 9003/2002. (SK 6) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti állattenyésztési (TEÁOR A 01.2), vegyes gazdálkodási (TEÁOR A 01.3) és halgazdálkodási (TEÁOR B 05.0) tevékenységet folytató, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 2. pontjában meghatározott belföldi illetőségű magánszemély, ideértve az őstermelőt és az egyéni vállalkozót, valamint belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely továbbá eleget tett az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: regisztrációs rendelet) szerinti regisztrációs kötelezettségének;

b)[1] takarmányozási célú gabona: az 1005 90 00 00 vámtarifaszám alá tartozó kukorica és az 1001 90 99 00 vámtarifaszám alá tartozó búza és kétszeres.

2. §

E rendelet 4. § (1) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése szerinti támogatásban a köztartozással nem rendelkező állattartók közül[2]

a) csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

b) végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozók,

c) végrehajtási eljárás alatt nem álló természetes személyek

(a továbbiakban: igénylők) részesülhetnek.

3. §

Az e rendelet szerinti támogatások igénybevételére, elszámolására

a) az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendeletben,

b) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendelet szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni.

4. §

(1)[3] Az igénylők a búza és kétszeres esetében 2005. augusztus 1. és 2005. december 31. között, kukorica esetében 2005. október 1. és 2005. december 31. között közraktárban elhelyezett takarmányozási célú gabonára a (2) bekezdésben meghatározott mértékig közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett éven belüli lejáratú hitelhez legfeljebb hat hónapos időtartamra kamattámogatást, valamint legfeljebb hat hónapos közraktári tárolási időtartamra tárolási támogatást vehetnek igénybe.

(2)[4] A támogatást az igénylők éves takarmánygabona szükségletük ötven százalékáig, a melléklet szerint igazolt mennyiségig vehetik igénybe.

5. §

(1)[5] A kamattámogatás mértéke a mindenkori kamat-megállapítás időpontjában érvényes három havi BU-BOR-ral számított kamat ötven százaléka. Kamattámogatás csak olyan hitelszerződés esetén vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb három százalékponttal haladja meg a mindenkori kamatmegállapítás időpontjában érvényes három havi BUBOR-t.

(2) A tárolási támogatás mértéke húsz Ft/tonna/hét. A támogatás számításakor minden megkezdett tárolási hét teljes hétnek számít.

6. §

(1) A melléklet szerinti támogatási kérelmet négy példányban az igénylők székhelyük, illetve lakhelyük szerinti megyei földművelésügyi hivatalhoz nyújthatják be.

(2)[6] Az illetékes megyei földművelésügyi hivatal a benyújtott, melléklet szerinti kérelmen a támogatási jogosultságot igazolja, és azt három eredeti példányban legkésőbb nyolc napon belül megküldi az igénylő részére.

7. §

(1)[7] A kamattámogatást negyedévente utólag, a tárolási támogatást a tárolási időszak végén egy összegben lehet igényelni.

(2) A támogatások a területileg illetékes adóhatóságtól a 0411. számú, "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről" nyomtatvány felhasználásával igényelhetők, melyet a 10032000-01905616 APEH Agrárfinanszírozási támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára vissza kell fizetni.

(3) A kamattámogatás igényléséhez az igénylőknek mellékelniük kell a pénzügyi intézmény vagy a közraktár kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint első igényléskor a hitelszerződést és a 6. § (2) bekezdése szerint igazolt mellékletet.

(4)[8] A tárolási támogatás igényléséhez mellékelni kell a közraktár által a tárolt takarmányozási célú gabona mennyiségéről, a tárolás kezdő és befejező időpontjáról kiállított igazolást, valamint első igényléskor a 6. § (2) bekezdése szerint igazolt mellékletet.

8. §

(1) Amennyiben az igénylők a melléklet szerinti adatszolgáltatás során valótlan adatokat szolgáltatnak, az általuk igénybe vett támogatás jogosulatlan támogatásnak minősül.

(2)[9] A közraktárak a tárolási időszak végéig minden hónap 15-éig kötelesek összesítő jelentésben tájékoztatni az illetékes megyei földművelésügyi hivatalt az e rendelet alapján művi, illetve saját telepi tárolásban lévő takarmányozási célú gabona mennyiségéről a tárolási hely megjelölésével. Az összesítőben szereplő adatok hitelességét az illetékes megyei földművelésügyi hivatal a helyszínen ellenőrzi.

9. §[10]

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)[11] A baromfitartó igénylők a búza és kétszeres esetében 2006. augusztus 1. és 2006. december 31. között, kukorica esetében 2006. október 1. és 2006. december 31. között közraktárban elhelyezett takarmányozási célú gabonára a 4. § (2) bekezdésben meghatározott mértékig közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett éven belüli lejáratú hitelhez legfeljebb hat hónapos időtartamra kamattámogatást, valamint legfeljebb hat hónapos közraktári tárolási időtartamra tárolási támogatást vehetnek igénybe.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 149/2004. (X. 1.) FVM rendelethez[12]

Támogatási kérelem
Az igénylő neve: .................................................................................................................................................................................................
Címe/székhelye:.....................................................................................................................................................................................................
Regisztrációs száma:.............................................................................................................................................................................................
Adószáma: ............................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: .............................................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ..............................................................................................................................................................................................
TEÁOR szám: ......................................................................................................................................................................................................
1. Az éves takarmánygabona szükséglet kimutatása
Az állatfaj megnevezéseMennyisége (db)Éves takarmánygabona szükséglet (tonna)
Szarvasmarha
Sertés
Juh
Baromfi
Egyéb állatfajok
Összesen
Az éves takarmánygabona szükséglet megállapításánál az új terméstől új termésig terjedő időszakot (tárgyév július 1-jétől következő év június 30-áig) kell figyelembe venni.

........................................, 2006..................... hó ........ nap
………………………………
igénylő
2. A támogatásra jogosult takarmányozási célú gabona mennyiségének igazolása
Igazolom, hogy az igénylő által meghatározott éves takarmánygabona mennyiség megfelel a tulajdonában, illetve bértartásában lévő állatállománya takarmányszükségletének.
Ennek alapján a 149/2004. (X. 1.) FVM rendeletben meghatározott támogatás legfeljebb ................. tonna, azaz ................................ tonna takarmányozási célú gabonára vehető igénybe (éves takarmánygabona szükséglet 50%-a).
........................................, 2006..................... hó ........ nap
Földművelésügyi Hivatal vezetője
3. Nyilatkozatok
(A vonatkozó rész aláhúzandó!)
Alulírott nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok. Alulírott nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozással nem rendelkezem. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataimat felhasználják. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ........................................
………………………………………..
igénylő (cégszerű) aláírása"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 70/2005. (VIII. 9.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.08.12.

[2] Módosította a 65/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.09.14.

[3] Megállapította a 70/2005. (VIII. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.08.12.

[4] Megállapította a 70/2005. (VIII. 9.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.08.12.

[5] Megállapította a 70/2005. (VIII. 9.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2005.08.12.

[6] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[7] Megállapította a 70/2005. (VIII. 9.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.08.12.

[8] Megállapította a 70/2005. (VIII. 9.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.08.12.

[9] Megállapította a 70/2005. (VIII. 9.) FVM rendelet 5. § -a. Hatályos 2005.08.12.

[10] Szerkezetét módosította a 65/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.09.14.

[11] Beiktatta a 65/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.09.14.

[12] Megállapította a 65/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2006.09.14.

Tartalomjegyzék