84/2005. (IX. 27.) FVM rendelet

a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjának 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve telepek listáját az OMMI a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában és a minisztérium, valamint az OMMI honlapján évente közzéteszi."

2. §

Az R. 6. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Mindazon lovas-, illetve lóversenyeket, valamint rendezvényeket (beleértve a díjugrató, díjlovagló, military, fogathajtó, távlovagló, lovastorna és reining versenyeket is), amelyeket a rendezőjük az (5) bekezdés szerinti versenytípusok valamelyikébe be kíván soroltatni, minden év március 31-ig az OMMI-nak be kell jelenteni.

(5) Versenytípusok:

a) Magyarországon elismert lófajtának, a fajta minőségjavítása érdekében rendezett versenye,

b) a lovak szelekciója (tenyészkiválasztása) érdekében rendezett regionális verseny,

c) történelmi, illetve hagyományos lovas esemény.

(6) A bejelentéshez mellékelni kell az adott verseny versenykiírását, illetve részvételi feltételeit.

(7) A verseny minősítéséről az OMMI javaslata alapján a minisztérium dönt. A minisztérium a (4) bekezdés szerinti besorolásra vonatkozó döntést legkésőbb május 15-ig a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján teszi közzé."

3. §

(1) Az R. 9. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kijelölt oktatási intézmények listája a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint az OMMI honlapján kerül közzétételre."

(2) Az R. 9. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A névjegyzék a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint az OMMI honlapján kerül közzétételre."

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a versenyeztetésre szánt lovak kereskedelméről, valamint a versenyen való részvétel feltételének megállapításáról szóló, a Tanács 1990. június 26-i 90/428/EGK irányelve 4. cikke (2) bekezdése 1. francia bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter