31990L0428[1]

A Tanács irányelve (1990. június 26.) a versenyeztetésre szánt lovak kereskedelméről, valamint a versenyen való részvétel feltételének megállapításáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1990. június 26.)

a versenyeztetésre szánt lovak kereskedelméről, valamint a versenyen való részvétel feltételének megállapításáról

(90/428/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a lófélék mint élő állatok szerepelnek a Szerződés II. mellékletében található termékjegyzékben;

mivel a lófélék tenyésztése ésszerű fejlesztésének és ezáltal az ágazat termelékenysége növelésének biztosítása érdekében közösségi szinten kell szabályozni a versenyeztetésre szánt lófélék Közösségen belüli kereskedelmét;

mivel a lófélék és különösen a lovak tenyésztése és tartása általában a mezőgazdasági ágazat részét képezi, és mivel a gazdálkodó népesség egy részének jövedelemforrását jelenti;

mivel a Közösségen belül különbségek vannak a versenyeken való részvételi lehetőség tekintetében, és mivel ezek a különbségek a Közösségen belüli kereskedelmet akadályozzák;

mivel a versenyeztetésre szánt lófélék kereskedelmét, valamint a versenyeken való részvételt veszélyeztethetik a pénzdíjak, illetve a haszon adott százalékának a tenyésztés biztosítására, fejlesztésére és javítására való fordítására vonatkozó szabályozás tagországonkénti különbözőségei, és mivel a versenyeken való szabad részvétel bevezetése e szabályok harmonizálását feltételezi;

mivel e harmonizáció bevezetéséig különösen az ágazat termelékenységének megőrzése, illetve növelése érdekében a tagállamokat fel kell hatalmazni, hogy a tenyésztés biztosítására, fejlesztésére és javítására a pénzdíjak, illetve a haszon bizonyos százalékát megtartsák, és mivel meg kell szabni e százalék legmagasabb értékét;

mivel ajánlatos végrehajtási intézkedéseket elfogadni bizonyos technikai szempontokat illetően, és mivel a tervezett intézkedések végrehajtása érdekében rendelkezéseket kell hozni a tagállamok és a Bizottság közötti szoros és hatékony együttműködés végett az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottságon belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv meghatározza a versenyzésre szánt lófélék kereskedelmét és a lófélék e versenyeken való részvételét szabályozó feltételeket.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i, 90/427/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) 2. cikkében megadott meghatározásokat kell alkalmazni.

Továbbá a "verseny": bármely lovas verseny, beleértve a lóversenyeket, díjugratást, háromnapos versenyeket, díjlovaglást, a fogathajtó versenyeket és magasiskola bemutatókat.

3. cikk

(1) A versenyszabályzatok nem tehetnek különbséget a versenynek helyszínt adó, illetve más tagállamban bejegyzett lófélék között.

(2) A versenyszabályzatok nem tehetnek különbséget a versenynek helyszínt adó, illetve más tagállamból származó lófélék között.

4. cikk

(1) A 3. cikkben megállapított kötelezettségek különös tekintettel alkalmazandók:

a) a versenyen való nevezés feltételeire, különösen a minimum- és maximális feltételekre;

b) a verseny bíráskodási szabályaira;

c) a verseny pénzdíjára vagy a versenyből származó haszonra.

(2) Mindazonáltal,

- a 3. cikkben említett kötelezettségek nem érintik:

a) azon versenyeket, amelyeket külön méneskönyvben jegyzett lófélék részére fajta javítása céljából szerveznek;

b) azon regionális versenyeket, amelyeket lófélék kiválasztására szerveznek;

c) a történelmi és hagyományos események szervezését.

- Azon tagállamoknak, amelyek élni kívánnak e lehetőségekkel, szándékukról és annak indokolásáról előzetesen tájékoztatniuk kell a többi tagállamot és a nyilvánosságot.

- minden egyes verseny vagy versenytípus esetén a tagállamok jogosultak az e célra hivatalosan engedélyezett vagy elismert testület révén az (1) bekezdés c) pontjában említett pénzdíj, illetve haszon adott százalékát a tenyésztés biztosítására, fejlesztésére és javítására fordítani.

- Ez a százalék nem haladhatja meg az 1993-as arány 20 %-át.

- Ezen alapoknak az érintett tagállamban való elosztására vonatkozó kritériumokat elérhetővé kell tenni a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

(3) E cikk alkalmazásának általános szabályait a 6. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

(1) A 90/427/EGK irányelv 4. cikkének megfelelő vonatkozó határozatok elfogadásáig írásban kell közölni a tulajdonossal vagy annak meghatalmazott képviselőjével azon okokat, amelyek miatt az adott tagállamban bejegyzett állat versenyen való részvételét megtagadják.

(2) Az (1) bekezdésben leírt körülmények között, a tulajdonos vagy annak felhatalmazott képviselője jogosult szakértői véleményt beszerezni a 89/662/EGK irányelv ( 5 ) 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételekkel összhangban, amelyeket értelemszerűen kell alkalmazni.

(3) A Bizottság a 6. cikkben meghatározott eljárással összhangban, elfogadja e cikk alkalmazásának szabályait.

6. cikk

Amennyiben az e cikkben megállapított eljárás kerül alkalmazásra, a 77/505/EGK irányelvvel ( 6 ) létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság a 88/661/EGK irányelv 11. cikkében ( 7 ) meghatározott szabályokkal összhangban hoz döntést.

7. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1991. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 327., 1989.12.30., 61. o.

( 2 ) HL C 149., 1990.6.18.

( 3 ) HL C 62., 1990.3.12., 46. o.

( 4 ) HL L 224., 1990.8.18., 55. o.

( 5 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

( 6 ) HL L 206., 1988.8.12., 11. o.

( 7 ) HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0428 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0428&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990L0428-20080903 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990L0428-20080903&locale=hu