96/2005. (V. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (ÍII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási szerződéshez mellékelni kell a kedvezményezett nyilatkozatait a következők szerint:)

"b) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok, köztestületek, valamint egyesületek esetében a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül,"

2. §

Az R. 3. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kötelesek biztosítékot nyújtani:)

"c) az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok, köztestületek, egyesületek, valamint"

3. §

Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az adott biztosíték a vonatkozó jogszabályok szerint valamely nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, a támogatás folyósításához a nyilvántartásba való bejegyzésre van szükség."

4. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése a következő új g) ponttal egészül ki, egyidejűleg az R. 5. §-ának (3) bekezdésében az (1) bekezdés jelenlegi c)-f) pontjaira történő hivatkozás értelemszerűen c)-g) pontokra történő hivatkozásra módosul:

"g) egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás."

5. §

Az R. 6. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) Amennyiben e rendelet hatálybalépése előtt meghirdetett pályázatokban meghatározott jogszerű biztosítéknyújtási feltételek kedvezőbbek a pályázók számára, az irányító hatóság a meghirdetett feltételek szerint köteles a szerződések megkötésére."

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök