97/2005. (V. 23.) Korm. rendelet

a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogalkotási feladatok körében a miniszter előkészíti, illetve megalkotja a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra, a munkaügyi kapcsolatokra, az érdekegyeztetésre, a társadalmi párbeszédre, a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerére és annak működtetésére, a munkavédelemre (munkabiztonságra), a munkaügyi ellenőrzésre, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre, valamint a közmunkaprogramok támogatására, a külföldiek magyarországi munkavállalására vonatkozó, továbbá a munkavállalói jogok érvényesülésének elősegítését szolgáló szabályokat."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az R. 9. §-a.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök