118/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (5) bekezdése a) pontjának 1-2. alpontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. §

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:

[Akkreditációs tanúsítvány akkor adható,

b) ha az akkreditációval érintett székhely, telephely, illetőleg fióktelep]

"be) területén foglalkoztatott - ideértve a bedolgozói jogviszony, a távmunkavégzés, a kiküldetés keretében, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül munkát végző - megváltozott munkaképességű munkavállalók által folytatott valamennyi munkavégzési, illetőleg tevékenységi forma megfelel az (1) bekezdés ad) pontjában megjelölt követelménynek."

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. §

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a f) pontjának fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az f) pont a következő fd) alponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában

f) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására tekintettel nyújtott további támogatás:]

"fc) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerint megállapítható, a megváltozott munkaképességű munkavállaló részére kifizetett munkabér, illetőleg annak járulékai részben vagy egészben történő megtérítését szolgáló támogatások,

fd) az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásához nyújtható szociális foglalkoztatási támogatás."

3. §

Az R2. 4. §-a (5) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatás összege - a megváltozott munkaképességű munkavállaló részére járó munkabér és járulékainak 100 százalékban történő megállapítása esetén - havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év-a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset egytizenketted részének"

4. §

Az R2. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § ef) pontjában megjelölt megváltozott munkaképességű munkavállaló munkába helyezéséhez, illetőleg munkahelyének megtartásához a munkabér és járulékai legfeljebb 60%-áig terjedő bértámogatás állapítható meg, ha a munkáltató]

"b) a támogatással érintett személy alkalmazására tekintettel korábban a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához a 2. § fa)-fb) pontjai szerint nyújtott támogatásban, illetőleg az Flt. 19. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerint megállapítható, a megváltozott munkaképességű munkavállaló részére kifizetett munkabér, és annak járulékai részben vagy egészben történő megtérítését szolgáló támogatásban nem részesült,"

5. §

Az R2. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szociális intézményben ellátott személy foglalkoztatására az Szt.

a) 99/B. §-ának (2) bekezdésében,[1]

b) 99/B. §-ának (3)-(6) bekezdésében, valamint

c) 99/E. §-ában

foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

6. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet 5. §-ával megállapított, az R2. 9. §-a (4) bekezdésének a) pontja 2007. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R2. 14. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Az e rendelet 5. §-ával megállapított 9. § (4) bekezdésének a) pontja 2007. január 1-jén lép hatályba.

Tartalomjegyzék