2006. évi CXXX. törvény

a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről[1]

Az Országgyűlés - figyelemmel az Európai Közösségek Bírósága által a C-290/05. és a C-333/05. számú ügyekben hozott ítélet végrehajtására is - a következő törvényt alkotja:

1. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv.) alapján a 2004. május 1. napjától 2005. december 31. napjáig terjedő időszakban keletkezett adófizetési kötelezettség teljesítése esetén a vámhatóság a jogosult kérelmére visszatéríti az adó e törvényben meghatározott feltételek szerint megállapított részét.

2. § E törvény alkalmazásában:

1. adó: az a regisztrációs adó, regisztrációs adóelőleg (a továbbiakban együtt: adó), amelyet a Rega-tv. 2004. május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései alapján keletkezett adófizetési kötelezettség alapján állapítottak meg;

2. gépjármű: az a Rega-tv. 2004. május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései szerinti gépjármű, amelynek első forgalomba helyezése az adó megállapítására irányuló adóigazgatási eljárás időpontját megelőzően már megtörtént;

3. első forgalomba helyezés: a gépjármű belföldön vagy külföldön első ízben történő közlekedési nyilvántartásba vétele és forgalmi engedélybe történő bejegyzése;

4. jogosult: az a személy,

a) aki gépjármű forgalomba helyezése miatt a Rega-tv. 2004. május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései alapján adót fizetett a vámhatóság részére, illetve

b) akire az adónak vagy egy részének megfelelő összeget az a) pontban meghatározott személy "regisztrációs adó"-ként áthárította és azt az a) pontban meghatározott személy részére igazoltan megfizette abban az esetben, ha a gépjármű forgalomba helyezése miatt a Rega-tv. 2004. május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései alapján az a) pontban meghatározott személy adófizetési kötelezettségének keletkezése nélkül közvetlenül keletkezett volna adófizetési kötelezettsége;

5. adóáthárítás: a jogosult által megfizetett adónak megfelelő összeg továbbhárítása más személyre;

6.[2] végrehajtható okirat: az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (a továbbiakban: Avt.) 29. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában megjelölt, az 1. pontban meghatározott adó fizetését előíró okiratok;

7. adóigazolás: a Rega-tv. 2004. május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos 11. §-a alapján a vámhatóság által az adó megfizetéséről kiállított igazolás, vagy az adó vámhatóság részére történő megfizetését igazoló egyéb bizonylat.

3. § (1) A jogosult a kérelmet e törvény hatálybalépésétől számított 180 napon belül az adó megállapítása iránti eljárásban első fokon eljárt vámhatósághoz terjesztheti elő. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a jogosult és a gépjármű adóigazgatási azonosításához szükséges adatokat;

b) a kérelem benyújtásáig megfizetett adót, és annak a végrehajtható okiratnak az adóigazgatási azonosításához szükséges adatokat, amelyen az adó megfizetése alapult;

c) az adó-visszatérítési jogosultság jogcímét [2. § 4. pontjának a) vagy b) alpontja];

d) az adómérséklés tényét, ha az Art. 134. §-a alapján a vámhatóság adómérséklést engedélyezett.

(3) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy

a) a jogosult az adó összegét a kérelem előterjesztéséig más személyre nem hárította át, illetve - az áthárított összeg megjelölése mellett - csak részlegesen hárította át,

b) bírósági vagy más hatósági eljárás alapján a kérelem benyújtásáig adó visszatérítése, vagy az Art. 134. §-a alapján adó elengedése sem a jogosult, sem más személy részére nem történt,

c) a kérelem benyújtásakor b) pontban említett eljárás nincs folyamatban, vagy a jogosult az eljárás megszűnését a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a vámhatóságnál igazolja.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) az adóigazolást, ennek hiányában a vámhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt;

b) a gépjármű első forgalomba helyezésének időpontját, ennek hiányában gyártási évét igazoló irat másolatát azzal, hogy a jogosult nyilatkozik arról, hogy az eredeti iratot a vámhatóság felhívására 15 napon belül bemutatja;

c) a 2. § 4. pontjának b) alpontja szerinti jogosult kérelme esetén az adó teljes vagy részleges áthárítását igazoló számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot, valamint az áthárított adónak a 2. § 4. pontjának a) alpontjában említett személy részére történt megfizetését igazoló bizonylatot.

4. § Abban az esetben, ha a jogosult a 3. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti esetben vállalja, hogy a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában említett folyamatban lévő eljárás megszűnését igazolja, e nyilatkozata alapján a vámhatóság az adó visszatérítése iránti eljárást az igazolás benyújtásáig, de legfeljebb 30 napra végzéssel felfüggeszti. Ha a jogosult a felfüggesztés időtartama alatt a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában említett folyamatban lévő eljárás megszűnését nem igazolja és a határidő meghosszabbítását sem kéri, a vámhatóság az adó visszatérítése iránti eljárást végzéssel megszünteti.

5. § A vámhatóság az adó visszatérítése iránti eljárást végzéssel megszünteti, ha

a) a kérelmező nem nyilatkozik a 3. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételek fennállásáról, vagy

b) a 3. § (4) bekezdésének a) pontjában megjelölt irat csatolásának hiányában a vámhatóság rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható, hogy a kérelem nyilvánvalóan nem megalapozott, vagy

c) a jogosult a 3. § (4) bekezdésének b) pontjában megjelölt eredeti iratot a vámhatóság felhívására határidőn belül nem mutatja be és késedelmét nem menti ki. A kérelem benyújtására a 3. § (1) bekezdése szerint nyitva álló határidőt követő 30 napon túli bemutatási késedelem esetén a határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

6. § (1) A visszatérítendő adó a végrehajtható okirat alapján ténylegesen megfizetett adó és az e törvény szerint számított adófizetési kötelezettség különbözete. Ha a különbözet előjelhelyesen negatív összeget eredményez, a vámhatóság a kérelmet határozattal elutasítja.

(2) A számított adó az adófizetési kötelezettség keletkezésekor alkalmazandó Rega-tv. szerint megállapított adótétel azzal az eltéréssel, hogy a Rega-tv. 2005. január 1. napjától 2005. december 31. napjáig hatályos 8. § (1) bekezdésének második mondatát nem kell alkalmazni, csökkentve a Rega-tv. e törvény hatálybalépése napján hatályos Mellékletének II. részében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

(3) Az (1) bekezdés szerinti számítás során, ha a 3. § (4) bekezdésének b) pontjában említett irat csak a gyártási évet igazolja és a vámhatóság nyilvántartása sem tartalmazza az első forgalomba helyezés időpontját, az első forgalomba helyezés időpontjának a gyártási év július 1. napját kell tekinteni.

(4) Abban az esetben, ha a visszatérítendő adó meghaladja a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adómérséklés összegét, a visszatérítendő adó és a mérséklés összegének különbözete a jogosult részére visszajár. Ha ez a különbözet előjelhelyesen negatív összeget eredményez, a vámhatóság a kérelmet határozattal elutasítja.

(5) A 3. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti részleges adóáthárítás esetén a visszatérítendő adó összege arányosan csökken azzal a hányaddal, amilyen hányadot az áthárított összeg a megfizetett adó teljes összegéhez viszonyítottan képvisel.

(6) Abban az esetben, ha a 2. § 4. pontjának b) alpontja szerinti jogosultra a 3. § (4) bekezdésének c) pontjában említett bizonylat alapján az adót csak részlegesen hárították át, a részére visszatérítendő adó összege arányosan csökken azzal a hányaddal, amilyen hányadot az át nem hárított összeg a megfizetett adó teljes összegéhez viszonyítottan képvisel.

(7) Ugyanazon gépjármű esetében az (5) és (6) bekezdés szerint visszatérítendő adó együttes összege nem haladhatja meg az (1)-(4) bekezdések szerint számított összeget.

7. § (1) A vámhatóság, ha az a tényállás tisztázásához szükséges, az ellenőrzés során alkalmazható bizonyítást folytat le azzal, hogy az adó áthárításával kapcsolatos bizonyítás arra a személyre is kiterjedhet, akire a jogosult a visszatéríteni kért adót átháríthatta, valamint a 2. § 4. pontjának b) alpontja szerinti jogosult adó visszatérítése iránti kérelme esetén kiterjedhet a 2. § 4. pontjának a) alpontja szerinti személyre is.

(2) A kérelemről a vámhatóság 90 napon belül dönt, amely indokolt esetben a jogosult egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható.

8. § (1) A visszatérítendő adót a vámhatóság határozattal állapítja meg. A vámhatóság - az adó visszatérítésével egyidejűleg - a visszatérítendő adó után az adó megfizetésének napjától az adó-visszatérítés teljesítéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig kamatot fizet. A kamat mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része.

(2) Az adó-visszatérítés teljesítése az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napján esedékes, a visszatérítendő adót az esedékesség napjától számított 30 napon belül kell kiutalni.

(3) A vámhatóság az adó-visszatérítés teljesítéséről szóló határozat jogerőre emelkedését követően a jogosult által a kérelemhez csatolt adóigazolás példányát, a 2. § 4. pontjának b) alpontja szerinti jogosult által a kérelemhez csatolt, a 3. § (4) bekezdésének c) pontjában említett bizonylatokat, valamint a vámhatóság saját adóigazolásának és végrehajtható okiratának példányát a jogosult megjelölése, valamint a visszatérített adó összegének és az adó visszatérítéséről szóló határozat számának feltüntetése mellett - e törvényre hivatkozással - "adó visszatérítésére a továbbiakban nem jogosít" záradékkal látja el. A vámhatóság a jogosult adóigazolásának példányát az eljárás jogerős befejezését követően a jogosult részére visszaadja.

9. § (1) A végrehajtható okiratban foglaltakkal kapcsolatban a vámhatóság a kérelem benyújtásától az e törvényben szabályozott eljárás jogerős befejezéséig végrehajtási cselekményt nem foganatosít.

(2) A végrehajtható okiratban foglaltakkal kapcsolatban a vámhatóság az adó-visszatérítés teljesítéséről szóló határozat jogerőre emelkedését követően - e határozat jogerős megsemmisítéséig, hatályon kívül helyezéséig - végrehajtási cselekményt csak a visszatérítendő adóval csökkentett összegben foganatosít.

10. § Az e törvényben szabályozott eljárás mentes az illeték és egyéb eljárási költség fizetése alól.

11. § Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az Art. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni azzal, hogy az adó visszatérítésére a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

12. § A visszatérített adót és kamatot az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával a tárgyidőszak bevételeként kell elszámolni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozó és egyéb szervezet dönthet úgy, hogy a tárgyidőszakban egyéb bevételként elszámolt visszatérített adó összegét halasztott bevételként (legfeljebb a kapcsolódó eszköz nyilvántartás szerinti értékében) időbelileg elhatárolja. A halasztott bevételt az eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni.

13. § Ez a törvény 2007. február 15. napján lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2019. évi LXXXI. törvény 21. §-a. Hatályos 2020.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére