23/2006. (IV. 20.) KvVM rendelet

a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - 36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom és a 19/1993. (IV. 7.) KTM rendelettel létesített Hévízi-tó Természetvédelmi Területhez csatolom a Hévíz 934/1, 934/3, 964/3, 964/6, 985 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 30,5466 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja az egyedülálló Hévízi-tó és környéke speciális hidrogeológiai adottságainak, különleges növény- és állatvilágának, valamint természetes termálvizű, gyógytényezőkre alapozott rendeltetésének megőrzése.

3. §

(1) A bővítési terület természetvédelmi kezelését - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően -a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház Kht. látja el.

(2) A bővítési terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 23/2006. (IV. 20.) KvVM rendelethez

A Hévízi-tó Természetvédelmi Terület bővítési területének természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

Őrizze meg:

- a Hévízi-gyógytó (forrástó) természetközeli állapotát,

- a Hévízi-gyógytavat mint természeti erőforrást,

- a Hévízi-gyógytó és környékének kiemelkedő tájképi értékeit.

Biztosítsa:

- a terület élővilágának további kutatását,

- az arborétum jellegű területek jellegének fennmaradását.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A gyógytó és a termálvíz kutak hidrogeológiai adottságainak megőrzése, fenntartása,

- az adventív és özönfajok visszaszorítása,

- az arborétum jellegű területek fenntartása aktív kezeléssel,

- tanösvények és bemutató létesítmények kialakítása,

- a látogatás szabályozása, irányítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint - a 3.1. és 3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Kivett területek kezelése

- Vízügyi beavatkozás a területen csak a Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) és a természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetett módon lehetséges.

- A gyógytó és a termálkutak vize csak gyógyászati, egészség-megőrzési célra használható. A 7 üzemelő és a 2 tartalék fúrt termálkút száma újabb fúrásokkal nem növelhető.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Terület- és földhasználat

- A területhasználat a természetvédelmi, valamint a gyógyászati, illetve egészség-megőrzési célokkal összhangban történhet.

- Épületfelújítás az igazgatósággal, illetve a természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetett módon történhet.

- A parkfelújítási terveket az igazgatósággal és a természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetni kell.

- A terület élővilágának gyűjtése csak kutatási célból, illetve havária megelőzése érdekében lehetséges az igazgatósággal, valamint a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon.

- Növényvédelmi és állományszabályozó célú vegyszerfelhasználás az igazgatósággal, illetve a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon történhet.

3.2.2. Látogatás

- A terület korlátozottan látogatható, a kiépített utakról letérni tilos.

Tartalomjegyzék