19/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában és a 46. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Hévízi-tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Hévíz 934/4, 964/1, 964/7, 07/2 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 28,7 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a terület egyedülálló természetes termálvizű, gyógytényezőkre alapozott rendeltetésének, valamint speciális hidrogeológiai adottságainak, különleges növény- és állatvilágának megőrzése.

3. §

A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelői feladatait a Hévízi Gyógyfürdőkórház látja el.

4. §

Ez a rendelet 1993. április 10-én lép hatályba.

Dr. Gyurka János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter