Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

353/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gáz- és távhőszolgáltatók által a 2007. évben igénybe vehető előlegről

A Kormány a lakossági energiafelhasználás támogatási rendszerében 2007. január 1-jétől bekövetkező változásokra figyelemmel, a szociális alapú támogatási rendszerre való áttérés zökkenőmentességének biztosítása érdekében, az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet alapján egyszeri előleg megállapítását kérheti a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban: támogatás) érvényesítésére és elszámolására jogosult gázszolgáltató, gázkereskedő (a továbbiakban együtt: gázszolgáltató), illetőleg távhőszolgáltató.

2. §

(1) Az előleg iránti kérelmet 2007. január 5-ig kell benyújtani az R. 9. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerinti közreműködői feladatokkal megbízott Magyar Államkincstárhoz. Az e rendelet szerinti eljárásban elektronikus ügyintézésnek nincs helye.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelmet hiányosan benyújtó gáz-, illetve távhőszolgáltatót (a továbbiakban együtt: szolgáltató) hiánypótlásra a Magyar Államkincstár hívja fel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti - cégszerű aláírással ellátott - kérelem tartalmazza:

a) a szolgáltató

aa) megnevezését,

ab) székhelyét,

ac) adó- és cégjegyzékszámát, valamint

ad) bankszámlaszámát;

b) a 2005. évben a szolgáltató által lakossági célra szolgáltatott hőmennyiséget,

c) az előleg-igénylés benyújtásának indokait,

d) a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel igényelt előleg összegét, továbbá

e) gázszolgáltató esetében a 2006. november 30-án a gázszolgáltató által földgázzal, illetve vezetéken szolgáltatott propán- és butángázzal, valamint ezek elegyével ellátott lakossági fogyasztók számát,

f) távhőszolgáltató esetében a 2006. november 30-án a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztók számát és a távhőszolgáltató által 2006. december 1-jén, illetőleg 2007. január 1-jén alkalmazott díjtételeket.

(4) Az igényelhető előleg összege nem haladhatja meg a 2005. évben lakossági célra szolgáltatott hőmennyiségből az R. 4. számú melléklete szerinti fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával november hónapra jutó hőmennyiség 50%-ának, és

a) gázszolgáltató esetében az R. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összeg szorzatának kétszeresét,

b) távhőszolgáltató esetében az R. 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összeg szorzatának háromszorosát.

3. §

(1)[1] A beérkezett kérelmeket a Magyar Államkincstár megvizsgálja és döntéshozatalra előkészíti. A Magyar Államkincstár a döntés tervezetét és a döntéshozatalt megalapozó egyéb iratokat a kérelem beérkezését követő öt napon belül - hiánypótlás esetén a hiánypótlásra nyitva álló határidőt követő öt napon belül - megküldi a szociális és munkaügyi miniszternek (a továbbiakban: miniszter) .

(2)[2] A miniszter az előlegről, illetve annak összegéről - a 2. § (3) bekezdésének b)-f) pontjában foglaltak figyelembevételével - a döntéshozatalra előkészített iratok megérkezését követő naptól számított öt napon belül határozatban dönt. A miniszter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3) A miniszter a kérelemnek helyt adó határozatát egyszerűsített formában hozza, ha az előleg összegét a 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti összegben állapítja meg.

(4) Az előlegre jogosult szolgáltatónak a Magyar Államkincstár az előleget a döntés meghozatalától számított öt napon belül, amennyiben hiánypótlásra irányuló felhívásra nem került sor, úgy legkésőbb 2007. január 19-ig egy összegben átutalja.

4. §

(1) Amennyiben a szolgáltatónak e rendelet alapján előleg kerül átutalásra, a támogatás elszámolása során az R. 10. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Annak a szolgáltatónak, amely e rendelet alapján előlegben részesül (a továbbiakban: támogatott szolgáltató), a 2007. április 1-jét követő első igényléstől [R. 10. § (1) bek.] kezdődően az igényelt támogatás nem téríthető meg mindaddig, amíg az átutalt előleg fedezetet nyújt annak összegére.

(3) Az előleg terhére jóváírt támogatásról, valamint az előlegnek a jóváírt támogatásokkal csökkentett összegéről a Magyar Államkincstár nyilvántartást vezet.

(4) Ha az átutalt előleg összege 2007. november 30-ig nem kerül a (2) bekezdésben foglaltak szerint elszámolásra, a támogatott szolgáltatónak az előlegből fennmaradó összeget 2007. december 5-ig vissza kell fizetnie az R. 9. §-ának (1) bekezdése szerinti előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) javára. 2007. december 5-ét követően a támogatott szolgáltató részére az igényelt támogatás mindaddig nem téríthető meg, amíg az előleg-visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Ha az előleg visszafizetésre késedelmesen kerül sor, akkor a 2007. december 5-ét követő naptól a visszafizetés napjáig terjedő időszakra a 2007. december 5-én érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell az előlegből fennmaradó összeget a szolgáltatónak visszafizetnie.

5. §

(1) Az 1. § szerinti előlegen túl rendkívüli előleget igényelhet a támogatás érvényesítésére és elszámolására jogosult gázszolgáltató, ha a támogatás érvényesítése [R. 8. § (1) bek.] érdekében a számlák kibocsátását 2007. január 31-ét közvetlenül követően legalább öt napig fel kell függesztenie.

(2) A rendkívüli előleg megállapítása iránti - cégszerű aláírással ellátott - kérelmet a gázszolgáltatónak a 2007. január 25-étől 2007. január 31-ig terjedő időszakban kell benyújtania a miniszterhez.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemnek a gázszolgáltató 2. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatain túl tartalmaznia kell a gázszolgáltató nyilatkozatát

a) arról, hogy a 2007. január 31-ét közvetlenül követő legalább öt napon keresztül a támogatás érvényesítése érdekében lakossági felhasználók részére számlát nem bocsát ki, valamint

b) arról, hogy a támogatást tartalmazó számlák kibocsátását mely időponttól kezdi meg.

(4) Az igényelhető rendkívüli előleg összege nem haladhatja meg a gázszolgáltató által a 2005. évben lakossági célra szolgáltatott hőmennyiségből az R. 4. számú melléklete szerinti fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával november hónapra jutó hőmennyiség 50%-ának és az R. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összegnek a szorzatát.

(5) A miniszter a rendkívüli előleg iránti igényről 2007. február 10-ig dönt. A miniszter a kérelemnek helyt adó határozatát egyszerűsített formában hozza. A miniszter döntéséről a Magyar Államkincstárt egyidejűleg értesíteni kell.

(6) A rendkívüli előlegre jogosult gázszolgáltatónak a Magyar Államkincstár a rendkívüli előleget 2007. február 15-ig egy összegben átutalja.

(7) A gázszolgáltató a rendkívüli előleget egy összegben az előirányzat javára 2007. március 3 1-ig egy összegben visszafizeti.

(8) Ha a gázszolgáltató a (7) bekezdésben foglaltaknak nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, a 2007. március 31-ét követő naptól a visszafizetés napjáig terjedő időszakra a 2007. március 31-én érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell a rendkívüli előleget visszafizetnie.

(9) A (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban vállaltak megtartását a Magyar Államkincstár ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során a Magyar Államkincstár azt állapítja meg, hogy a 2007. január 31-ét követő öt nap során a gázszolgáltató a lakossági felhasználók részére számlát bocsátott ki, úgy a gázszolgáltatónak a rendkívüli előleget az ellenőrzés során készült jegyzőkönyv kézhezvételét követő banki napon - a 2007. január 31-én érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben - vissza kell fizetnie az előirányzat javára.

6. §

Az előleg, a rendkívüli előleg, valamint ezek járulékos költségeinek pénzügyi forrását az előirányzat biztosítja.

7. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (87) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[2] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (87) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.