354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a Magyar Köztársaság által alkalmazandó, a munkavállalók szabad áramlására vonatkozó átmeneti szabályokról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a román, illetve a bolgár állampolgárnak, valamint

b) az a) pontban meghatározott személy házastársának, valamint

c) az a), illetve b) pontban meghatározott személy eltartott vagy 21 évnél fiatalabb leszármazójának magyarországi foglalkoztatására.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a bolgár és román állampolgár magyarországi foglalkoztatására, ha e személyt a Romániában vagy a Bolgár Köztársaságban letelepedett munkáltató szolgáltatásnyújtás keretében kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében küldi magyarországi foglalkoztatóhoz.

(3) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni annak a személynek a foglalkoztatására,

a) aki az Európai Unió olyan tagállamának állampolgára, amely tagállam a nemzeti jogszabálya szerint történő foglalkoztatás tekintetében a magyar állampolgárokat a saját állampolgáraival azonos elbánásban részesíti,

b) akire nézve az (1) bekezdésben meghatározott személyek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről rendelkező, az Flt. végrehajtására kiadott jogszabály e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb szabályokat állapít meg.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személy Magyarországon - a 3-4. §-ban foglaltak kivételével - engedély alapján foglalkoztatható.

(2) Az engedélyt a külföldiek magyarországi foglalkoztatására vonatkozó általános szabályok szerint vagy - a mellékletben meghatározott foglalkozások tekintetében -a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni.

3. §

Nincs szükség engedélyre a bolgár, illetve román állampolgár további magyarországi foglalkoztatásához, ha az érintettet e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően megszakítás nélkül legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban jogszerűen foglalkoztatták.

4. §

Nincs szükség engedélyre a 3. §-ban meghatározottak szerint engedély nélkül foglalkoztatott személy 1. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott családtagjának (a továbbiakban: családtag) magyarországi foglalkoztatásához, ha a családtag

a) e rendelet hatálybalépése napján, vagy

b) e rendelet hatálybalépését követő időponttól kezdődően legalább 18 hónapig

jogszerűen családtagként tartózkodott Magyarországon.

5. §

(1) A regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) a 3. §-ban, valamint a 4. §-ban meghatározott engedélymentesség fennállását az engedélymentességre jogosult személy vagy foglalkoztatója kérelmére igazolja.

(2) A mentesség igazolása iránti kérelemhez mellékelni kell a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését, fennállását tanúsító dokumentumot.

(3) A 4. §-ban meghatározott esetben a fentieken túlmenően a kérelemhez mellékelni kell a 4. §-ban meghatározott jogállást, valamint a jogszerű tartózkodás tényét igazoló hatósági okiratot is.

(4) A jogszerű, legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatás tényének igazolása érdekében, az eljáró munkaügyi központ a hatósági nyilvántartás adatai alapján ellenőrzi, hogy az egyéni munkavállalási engedély kiadására sor került-e, illetve megvizsgálja, hogy a munkavállalás megfelel-e az engedélymentesség feltételeinek.

(5) A 3. és 4. §-ban foglalt mentesség igazolása iránti kérelmet az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy foglalkoztatásának helye szerint illetékes munkaügyi központ adja ki. Ha a foglalkoztatás a kérelem benyújtásának időpontjában már megszűnt, az igazolás kiadására a megszűnt foglalkoztatás helye szerinti munkaügyi központ az illetékes.

6. §

A Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek véleményének meghallgatásával a rendelet hatálybalépését követően negyedévente felülvizsgálja a magyar munkaerőpiac helyzetét a mellékletben meghatározott FEOR-számmal azonosított foglalkozások listájának aktualizálása érdekében.

7. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) 2009. január 1-jén a 4. § b) pontjának a "legalább 18 hónapig" szövegrésze hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 354/2006. (XII 23.) Korm. rendelethez[1]

Azon FEOR-számmal azonosított foglalkozások listája, amelyek tekintetében az engedélyt a rendelet 2. §-a (3) bekezdése szerint a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül ki kell adni

Foglalkozás kódja és megnevezése
Felsőfokú műszaki és természettudományi foglalkozások
2117Gépészmérnök
2118Erősáramú villamosmérnök
2121Gyengeáramú villamosmérnök
Foglalkozás kódja és megnevezése
2129Egyéb mérnök
2131Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató)
2132Számítástechnikai szervező
2133Szoftverfejlesztő Informatikus
2142Csillagász
2143Meteorológus
2145Farmakológus
2146Geológus Geofizikus
2147Matematikus
2148Biológus Botanikus Zoológus Ökológus
2190Egyéb műszaki foglalkozású
Felsőfokú egészségügyi foglalkozások
2211Általános orvos
2212Szakorvos
2213Fogorvos
2214Fogszakorvos
2215Gyógyszerész
2216Szakgyógyszerész
2222Optometrista
2223Dietetikus
2224Gyógytornász
2226Mentőtiszt
Felsőfokú szociális és munkaerőpiaci szolgáltató foglalkozások
2321Szociális munkás
2322Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)
Szakképzett pedagógusok
2442Konduktor
2443Egészségnevelő
Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások
2522Üzletkötő
2523Humánpolitikai szervező
2536Szabadalmi ügyvivő
2541Filozófus
2543Történész Régész
2544Néprajzkutató
2545Szociológus Demográfus
2546Nyelvész Irodalomtörténész
2549Egyéb társadalomtudományi foglalkozások
Felsőfokú kulturális, sport, művészeti és vallási foglalkozások
2611Könyvtáros
2612Levéltáros
Foglalkozás kódja és megnevezése
2613Muzeológus (konzervátor, restaurátor) Preparátor
2614Kulturális szervező
2615Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2616Újságíró
2618Szakképzett edző Sportszervező, -irányító
2619Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások
2621Író (újságíró nélkül)
2622Műfordító
2623Képzőművész
2624Iparművész
2625Zeneszerző
2627Operatőr Fotóművész
2629Egyéb alkotóművészi foglalkozások
2631Színész
Előadóművész
Bábművész
2632Zenész
Énekes
2633Koreográfus Táncművész
2639Egyéb előadóművészi foglalkozások
Egyéb magasan képzett ügyintézők
2910Egyéb magasan képzett ügyintézők
Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
3121Gyengeáramú villamosipari technikus
3122Közlekedési technikus
3129Egyéb technikusok
3131Számítógéphálózat üzemeltető
3139Egyéb számítástechnikai foglalkozás
3151Energiagazdálkodó
3161Tengeri és belvízi hajóparancsnok
3162Hajós-, fedélzeti tiszt Hajóvezető
3163Légijármű-vezető Hajózómérnök
3166Postaforgalmi és hírközlési szakmai irányító
3191Újítási műszaki ügyintéző
3193Anyag- és termékvizsgáló Minősített laboráns
Egyéb felsőfokú vagy középfokú egészségügyi foglalkozások
3211Általános ápolónő, ápoló
3212Szakápoló
3231Általános asszisztens
3232Szakasszisztens (orvosi)
3233Fogászati asszisztens
3234Gyógyszertári asszisztens
3235Gyógyszerellátási szakasszisztens
3242Szülésznő
SZOciális és munkaerőpiaci szolgáltatási foglalkozások
3311Szociális asszisztens
Foglalkozás kódja és megnevezése
3312Mentálhigiénés asszisztens
3313Szociális ápoló, gondozó
3315Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
3319Egyéb szociális foglalkozások
Pedagógus foglalkozások
3414Egészségnevelő-asszisztens
3415Gyógypedagógiai asszisztens
Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi ügyintézők
3521Tűzrendész
Gazdasági és pénzintézeti ügyintézők
3601Általános titkár
3621Kereskedelmi ügyintéző
3622Kiállítási és kereskedelmi propaganda ügyintéző
3623Anyaggazdálkodó Anyagbeszerző
3627Becsüs Árverező
3629Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők
3633Pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
3635Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök)
3644Hostess
Felsőfokú kulturális, sport, művészeti és vallási foglalkozások
3711Könyvtári munkatárs
3712Levéltári munkatárs
3713Kulturális szervező munkatárs
3715Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatárs
3716Hivatásos sportoló Sportmunkatárs
3717Fordító Tolmács
3721Segédszínész
3722Segédrendező
3723Népzenész
3725Cirkuszművész
3729Egyéb művészeti foglalkozások
Egyéb ügyintézők
3910Egyéb ügyintézők
Irodai jellegű foglalkozások
4111Könyvelő (analitikus)
4119Egyéb analitikus jellegű számviteli foglalkozások
4123Könyvtári nyilvántartó Levéltári nyilvántartó Egyéb iratkezelő
4194Irodai sokszorosító
Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások
4220Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások
Kereskedelmi és vendéglátóipari foglalkozások
5123Felszolgáló
Foglalkozás kódja és megnevezése
5124Szakács
Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások
5213Utaskísérő, légiutas-kísérő
5224Vonat fel- és átvevő
5232Mozgóposta kezelő
5233Járatkísérő
Nem anyagi jellegű szolgáltatási foglalkozások
5312Kozmetikus
5315Házvezetőnő
5316Vegytisztító Kelmefestő
5319Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások
5330Szociális szolgáltatási foglalkozások (pl. falugondnok, házi gondozó)
5341Fényképész Fotólaboráns Mozgófilmlaboráns
5343Díszletező Díszítő
5344Mozigépész Vetítőgépész
5349Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások
5353Egészségügyi kártevőirtó
Mezőgazdasági foglalkozások
6121Gyógynövénytermesztő
6131Általános állattartó és -tenyésztő
6132Szarvasmarhatartó és -tenyésztő
6133Sertéstartó és -tenyésztő
6134Lótartó és -tenyésztő
6135Juhtartó és -tenyésztő
6136Baromfitartó és -tenyésztő
6137Kisállattenyésztő
6139Egyéb állattartási és állattenyésztési foglalkozások
6213Kézi és gépi fakitermelő
Bányászati foglalkozások
7129Egyéb kőolaj- és földgázkitermelő, kutatófúró foglalkozások
Élelmiszeripari foglalkozások
7211Húsfeldolgozó (hentes, mészáros) Hal- és baromfifeldolgozó
7212Tartósítóipari munkás Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó
7216Sütőipari, tésztaipari munkás Pék
7223Sörgyártó
Könnyűipari foglalkozások
7321Szabó
Varrónő
Modellkészítő
7323Kalapos Sapkakészítő
7332Szíjgyártó
Foglalkozás kódja és megnevezése
7335Cipész Cipőkészítő, -javító
7341Bútorasztalos
7342Épületasztalos
7345Kádár Bognár
7351Betűszedő
Nyomdai szövegszerkesztő
Vas- és fémipari foglalkozások
7419Egyéb kohászati foglalkozások
7421Lakatos
7422Szerszámkészítő
7423Forgácsoló
7425Hegesztő Lángvágó
7429Egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelők
7441Mechanikai műszerész
7443Elektroműszerész
7445Villamossági szerelő
7446Látszerész
7490Egyéb vas- és fémipari foglalkozások
Váziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások, laboránsok
7522Ékszerkészítő
Ötvös
Drágakőcsiszoló
7524Üveggyártó
7526Hangszerkészítő
7530Raktárkezelő
Építőipari foglalkozások
7611Kőműves
7612Ács Állványozó
7613Vasbetonszerelő
7614Épületszerkezet-szerelő
7621Vezeték- és csőhálózat szerelő
7624Villanyszerelő
7631Építmény- és épületszigetelő
7632Tetőfedő
7633Épület-, építménybádogos
7634Burkoló
7635Festő és mázoló
7637Kályhás
7641Útépítő Útkarbantartó
7643Hídszerkezet-építő
Feldolgozóipari gépek kezelői
8113Dohánygyártó gépkezelő
8122Ruházati gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
8125Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
8132Gázgyártó Gázfeldolgozó gépkezelő
Foglalkozás kódja és megnevezése
8133Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő
8142Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelő
8145Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő
8192Fémmegmunkáló gépkezelő
8193Gyártósori összeszerelő
Egyéb helyhez kötött gépek kezelői
8224Vízturbinagépész Vízturbinagépkezelő
Mobil gépek kezelői
8311Mezőgazdasági erőgép-vezető Mezőgazdasági erőgép-kezelő
8324Hidromechanikus és úszómunkagép-kezelő
8325Kútfurógép-kezelő
8332Településtisztasági szippantógép-kezelő
8343Targoncavezető
8353Metróvezető
8361Uszálykormányos
8362Fedélzetmester Gépmester
8364Kishajóvezető
Egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások
9113Háztartási alkalmazott
9114Konyhai kisegítő
9116Mosónő Vasalónő
9125Hordár Csomagkihordó
9131Kézi anyagmozgató Kézi anyagcsomagoló
9140Kubikos
9190Egyéb segédmunkások
9210Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások
9220Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 189/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.07.19.

Tartalomjegyzék