368/2006. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint az ezzel összefüggő, miniszteri feladat- és hatásköröket megállapító egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a) pontjának ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § A miniszter

a) a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen]

"ai) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaival;"

[összefüggő jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.]

2. §

(1) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége körében irányítja]

"ba) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt,"

(2) Az R. 4. §-a (2) bekezdésének bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

[A miniszter a szociál-, család- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemért való felelőssége körében irányítja]

"bb) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetet, bc) az Országos Orvosszakértői Intézetet."

(3) Az R. 4. §-a (4) bekezdésének ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter a felnőttképzésért és szakképzésért való felelőssége körében irányítja]

"ba) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet,"

(4) Az R. 4. §-a (5) bekezdésének ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért való felelőssége körében működteti]

"ab) a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsot;"

3. §

Az R. 5. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében felelős a munkavédelemért és ennek körében]

"c) az érintett szervekkel együttműködve meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság követelményeit,"

4. §

Az R. 10. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter a szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatai körében]

"h) létrehozza és működteti a szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerűsítését szolgáló bizottságot,"

5. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének g) pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a h)-t) pont számozása g)-s) pontra változik.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

a) 1. §-ának j) pontja,

b) 3. §-ának h) pontja,

c) 4. §-a (3) bekezdésének b) pontja, (4) bekezdésének ab), bb)-bc) pontja és (7) bekezdése,

d) 13. §-a, valamint

e) 10. §-ának (2) bekezdésében a "dönt a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészének belső felosztásáról, valamint" szövegrész.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 1. §-ának g) pontjában, 3. §-ának e) pontjában, 4. §-a (4) bekezdésének felvezető szövegében "a felnőttképzésért és szakképzésért" szövegrész helyébe "a szakképzésért és felnőttképzésért" szöveg,

b) 4. §-a (4) bekezdésének aa) alpontjában "az Országos Felnőttképzési Tanácsot" szövegrész helyébe "a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanácsot" szöveg

lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter