38/2006. (IX. 27.) EüM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének n) pontjában, a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdésének g) és o) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. október 16. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően kiállított vények beváltásakor kell alkalmazni.,

(2) E rendelet 2. §-ával megállapított r. 7. §-ának (4) bekezdése 2006. szeptember 30-án lép hatályba.

(3)[3]

(4)[4]

Dr. Molnár Lajos s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.