42/2006. (X. 6.) KvVM rendelet

az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében, valamint 110. §-a (8) bekezdésének d), j) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A végrehajtási határidőket tartalmazó intézkedési terv elkészítésének határideje 2007. április 30."

2. §

Az R. 10. §-a (6) és (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A környezetvédelmi hatóság az engedély alapján működő berendezés üzemeltetőjét felmenti a 4. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól, ha a külön jogszabályban előírt légszennyezettségi határértékek betartása mellett más, az elérhető legjobb technikának megfelelő módon ér el legalább akkora kibocsátáscsökkenést, mint amennyit a 4. § (1) bekezdésben előírt határértékek betartásával elérne.

(7) Ez a rendelet - a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelettel és a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelettel együtt - a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

3. §

Az R. 2.1. számú mellékletének alcímét követő megjegyzésben a "Kibocsátási határérték: véggáz égetésnél a száraz véggáz 5%-os oxigéntartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik" rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

"Kibocsátási határérték: véggáz égetésénél a fizikai normál állapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású) száraz véggázra vonatkoztatva."

4. §

Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv 2. cikke 11. pontjának, valamint 5. cikke (3) bekezdése a) pontjának és (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter