5/2006. (VII. 24.) IRM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A befizetési lapon (átutalási nyomtatványon) fel kell tüntetni:]

"b) a letét fajtáját (teljesítési, őrzési, elnöki letét; óvadék),"

2. §

Az R. 46-48. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"46. § (1) A pénz óvadékként történő átvétele iránt kérelmet nem kell előterjeszteni, a bíróság a letétbe helyezett óvadék elfogadásáról nem hoz külön határozatot.

(2) Az óvadékot a bíróság letétkezelőjénél készpénzben vagy a bíróság letéti számlájára banki átutalással kell megfizetni. Ha annak feltételei a bíróságon biztosítottak, az óvadék befizetését készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel is teljesíteni lehet.

(3) Az óvadék készpénzben történő megfizetése esetén a három példányban kiállított befizetési lapon fel kell tüntetni:

a) a letét fajtáját (óvadék),

b) az óvadék összegét számmal és betűvel,

c) az óvadék nyilvántartási tételszámát,

d) a befizetés időpontját,

e) az óvadékot megállapító bíróság megnevezését, a határozat számát, jogerőre emelkedésének időpontját,

f) természetes személy letevő esetében nevét, címét és személyazonosságának igazolására szolgáló okmányának számát,

g) jogi személy letevő esetében elnevezését, címét, bankszámlaszámát és a nevében eljáró természetes személy nevét, személyazonosságának igazolására szolgáló okmányának számát,

h) ha a letevő és annak a terheltnek a személye, akinek az érdekében az óvadékot letették, különbözik, ez utóbbi nevét, címét és - ha az rendelkezésre áll - bankszámlaszámát,

i) azt, hogy az óvadékot milyen módon kérik vissza (postai megküldés, személyesen történő átvétel a letétkezelőnél, banki átutalás),

j) az óvadék átvételére jogosult terhelt vagy más személy (a továbbiakban együtt: az óvadék átvételére jogosult) nevét, címét és - ha az óvadék banki átutalással történő kiutalását kérik - bankszámlaszámát, továbbá természetes személy jogosult esetében személyazonosságának igazolására szolgáló okmányának számát, jogi személy jogosult esetében nyilvántartási számát.

(4) Az óvadék banki átutalással történő megfizetése esetén az átutalási nyomtatványon a (3) bekezdés a), b), e), g) és h) pontjában foglaltak mellett fel kell tüntetni:

a) az átutalási megbízás keltét,

b) természetes személy letevő esetében nevét, címét, személyazonosságának igazolására szolgáló okmányának számát és bankszámlaszámát,

c) az óvadék átvételére jogosult személy nevét és bankszámlaszámát.

47. § (1) Készpénzben történő megfizetés esetén a letétkezelő az óvadék összegét akkor veheti át, ha a letevő az óvadékot megállapító jogerős határozatot átadta, a személyazonosságát igazolta és a befizetési lapon szereplő adatokat hiánytalanul megadta, vagy azok egyébként a letétkezelő rendelkezésére állnak.

(2) A letétkezelő az óvadék készpénzben történő megfizetését a pénz átvételével egyidejűleg a befizetési lap egy példányának a letevő részére történő átadásával igazolja. A letétkezelő a befizetési lapot annak átadásakor az aláírásával és a bíróság hivatalos bélyegzőjének lenyomatával látja el.

(3) A letétkezelő az óvadék banki átutalással történő megfizetéséről igazolást állít ki, ha a letevő az átutalási nyomtatványon szereplő adatokat hiánytalanul megadta, vagy azok egyébként a letétkezelő rendelkezésére állnak, az óvadék összegét a letéti számlán jóváírták és a jóváírást tartalmazó számlakivonat a letétkezelőhöz megérkezett. A letétkezelő az igazolást az aláírásával és a bíróság hivatalos bélyegzőjének lenyomatával látja el és azt a letevő részére megküldi.

(4) Az óvadék banki átutalással történő megfizetéséről szóló igazolás kiállításával egyidejűleg a letétkezelő az óvadéknak nyilvántartási tételszámot ad.

(5) A BGH a Magyar Államkincstárnak a bírói letéti számlát vezető területi fiókjától minden munkanap beszerzi a számlakivonatot; ha a számlakivonat óvadék jóváírását tartalmazza, azt még ugyanazon a munkanapon eljuttatja a letétkezelőnek.

(6) Ha az átutalt összeg az óvadékként megállapított összeget meghaladja, a letétkezelő a többletösszeget - a visszautalással kapcsolatos költségekkel csökkentett összegben - a letevő részére visszautalja.

(7) A letét az óvadék megfizetése (2) vagy (3) bekezdés szerinti igazolásának időpontjában jön létre.

48. § (1) A letétkezelő a befizetési lap (a banki átutalással történő megfizetésről kiállított igazolás) egy példányát az óvadék megfizetésének igazolásától számított 1 órán belül átadja a kezelőirodának vagy közvetlenül a bírónak.

(2) Ha a letétkezelő a befizetési lapot (a banki átutalással történő megfizetésről kiállított igazolást) a kezelőirodának adta át, a kezelőiroda azt a büntetőügy irataihoz szereli, és az iratokat 1 órán belül átadja a bírónak."

3. §

Az R. 50-53. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"50. § (1) A készpénzben megfizetett óvadék kiutalása postai megküldéssel, az óvadék átvételére jogosult általi személyes átvétellel vagy banki átutalással történhet.

(2) A banki átutalással megfizetett óvadék kiutalása átutalással történik.

(3) Eltérő rendelkezés hiányában a letétkezelő az óvadékot a terhelt részére utalja ki. Ha a terhelt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában az óvadék más személy részére történő kiutalását kéri, az óvadékot a nyilatkozatban megjelölt személynek kell kiutalni, ha a kiutalásig a terheltnek a megjelölt személy nevét és bankszámlaszámát tartalmazó nyilatkozatát a letétkezelőnek eljuttatták. A nyilatkozat a kiutalás alapjául akkor fogadható el, ha abban az óvadék átvételére jogosult személy hozzájárul ahhoz, hogy a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatait a letevő a bíróságnak megadja.

51. § (1) Az óvadék kiutalásáról a bíróság nem hoz külön határozatot, a letétkezelő az óvadékot az annak átvételére jogosult (örököse, jogutódja) részére az óvadék visszaadásáról rendelkező jogerős határozat alapján, a befizetési lapon (átutalási nyomtatványon) feltüntetett módon utalja ki.

(2) Az óvadék átvételére jogosult a százezer forintot meghaladó összegű óvadékot személyesen akkor veheti át, ha a visszavétel iránti igényét a visszavételt két nappal megelőzően a letétkezelőnél bejelentette.

(3) Ha az óvadék kiutalása banki átutalással történik, a kiutalásra az átutalással kapcsolatos költségekkel csökkentett összegben kerül sor.

52. § Ha a terhelt a Be. 148. §-ának (4) bekezdése alapján elvesztette a jogát az óvadék összegére, az erről szóló jogerős határozat kézhezvételét követően a letétkezelő az óvadék összegét átutalja a 39. § (2) bekezdésében meghatározott számlára.

53. § Ha a terhelt az óvadék visszaadása iránti kérelmét közvetlenül a letétkezelőnél terjeszti elő, a letétkezelő a kérelmet haladéktalanul továbbítja a bíróság részére."

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet és a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosításáról szóló 31/2003. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-ának (2)-(4) bekezdése és 3. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 44. §-ának második mondatában az "elfogadásáról" szó helyébe a "megállapításáról" szó,

b) 45. §-ában az "elfogadása" szó helyébe a "megállapítása" szó,

c) 49. §-ában a "letevő" szó helyébe a "terhelt" szó lép.

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére