65/2006. (IX. 11.) FVM rendelet

a kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelők részére érvényesíthető állami segítség feltételeiről szóló 149/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján - figyelemmel a 2152/2006. (IX. 4.) Korm. határozatra - a következőket rendelem el:

1. §

A kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelők részére érvényesíthető állami segítség feltételeiről szóló 149/2004. (X. 1.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ában a "4. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (1) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése" szövegrész lép.

2. §

Az R. 9. §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) A baromfitartó igénylők a búza és kétszeres esetében 2006. augusztus 1. és 2006. december 31. között, kukorica esetében 2006. október 1. és 2006. december 31. között közraktárban elhelyezett takarmányozási célú gabonára a 4. § (2) bekezdésben meghatározott mértékig közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett éven belüli lejáratú hitelhez legfeljebb hat hónapos időtartamra kamattámogatást, valamint legfeljebb hat hónapos közraktári tárolási időtartamra tárolási támogatást vehetnek igénybe."

3. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gőgös Zoltán s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár

Melléklet a 65/2006. (IX. 11.) FVM rendelethez

"Melléklet a 149/2004. (X. 1.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem
Az igénylő neve: .................................................................................................................................................................................................
Címe/székhelye:.....................................................................................................................................................................................................
Regisztrációs száma:.............................................................................................................................................................................................
Adószáma: ............................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: .............................................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ..............................................................................................................................................................................................
TEÁOR szám: ......................................................................................................................................................................................................
1. Az éves takarmánygabona szükséglet kimutatása
Az állatfaj megnevezéseMennyisége (db)Éves takarmánygabona szükséglet (tonna)
Szarvasmarha
Sertés
Juh
Baromfi
Egyéb állatfajok
Összesen
Az éves takarmánygabona szükséglet megállapításánál az új terméstől új termésig terjedő időszakot (tárgyév július 1-jétől következő év június 30-áig) kell figyelembe venni.

........................................, 2006..................... hó ........ nap
………………………………
igénylő
2. A támogatásra jogosult takarmányozási célú gabona mennyiségének igazolása
Igazolom, hogy az igénylő által meghatározott éves takarmánygabona mennyiség megfelel a tulajdonában, illetve bértartásában lévő állatállománya takarmányszükségletének.
Ennek alapján a 149/2004. (X. 1.) FVM rendeletben meghatározott támogatás legfeljebb ................. tonna, azaz ................................ tonna takarmányozási célú gabonára vehető igénybe (éves takarmánygabona szükséglet 50%-a).
........................................, 2006..................... hó ........ nap
Földművelésügyi Hivatal vezetője
3. Nyilatkozatok
(A vonatkozó rész aláhúzandó!)
Alulírott nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok. Alulírott nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozással nem rendelkezem. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataimat felhasználják. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ........................................
………………………………………..
igénylő (cégszerű) aláírása"

Tartalomjegyzék