2006. évi LXXIV. törvény

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról[1]

1. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH törvény) az alábbi 37. §-sal egészül ki:

"37. § Az MVH által a közösségi és nemzeti támogatásokkal összefüggésben lefolytatott eljárások tárgyi illetékmentesek."

2. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az MVH törvény 45. §-ának (4) bekezdése.

(2) E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2006. január 1-jére visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. október 9-i ülésnapján fogadta el