Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2003. évi LXXIII. törvény

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról[1]

Az Országgyűlés az egyenlő versenyfeltételek biztosítása céljából, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének, illetve egyéb intézkedések végrehajtásának - az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében történő - egységes szabályozása, különös tekintettel az intézkedések jogosultja és kötelezettje, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv jogainak és kötelezettségeinek rögzítése érdekében a következő törvényt alkotja:[2]

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. § (1)[3] A törvény hatálya a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre, az e törvény alapján delegált feladatot ellátó szervezetre és az ügyfélre terjed ki.

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a vámszabadterületre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § E törvény hatálya kiterjed:

a)[4] az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) garancia részéből finanszírozott támogatások igénybevételével, valamint az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának magyarországi alkalmazásához közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó egyéb intézkedések végrehajtásával összefüggő feladatokra;

b)[5]

c) a SAPARD-támogatások igénybevételével összefüggő feladatokra;

d)[6] külön jogszabályokban a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe utalt nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárásokra;

e)[7] külön jogszabályokban a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe utalt egyéb feladatokra.

Értelmező rendelkezések

3. § E törvény alkalmazásában

a)[8]

b)[9]

c)[10]

d) Mezőgazdaság Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR): a mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú, a mezőgazdasági területhez kötődő kifizetések eljárásainak kizárólagos országos azonosító rendszere, amelyben a területi azonosítás alapegységei a fizikai blokkok, amelyek térképhelyes légifelvétel alapján vagy űrfelvétel háttérrel vannak megjelenítve;

e)[11] regisztrációs szám: az ügyfél egyedi azonosító száma, amelyet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv külön jogszabály alapján országosan egységesen képez;

f) támogatás: jogszabály, illetve pályázati felhívás alapján juttatott pénzeszköz;

g) közösségi támogatás: részben vagy egészben az EMOGA-ból, HOPE-ból és SAPARD-ból finanszírozott támogatás;

h) nemzeti támogatás: a magyar jogszabályokban meghatározott eszközrendszer valamely támogatás folyósítását lehetővé tevő eszközének alkalmazása, olyan intézkedés keretében, melynek feltételrendszerét hazai jogszabály határozza meg, folyósítása kizárólag a nemzeti költségvetés terhére történik, és az Európai Unió annak alkalmazását engedélyezte vagy tudomásul vette;

i)[12]

j)[13] székhely: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. §-a szerinti székhely;

k)[14]

l)[15] delegált feladat: a kérelem elbírálásával, illetve az ellenőrzéssel kapcsolatos, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe és kizárólagos felelősségi körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott, más szervezet által ellátandó feladat.

m)[16] személyazonosító adat: természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja születési családi és utóneve, születési helye és ideje, lakhelye.

Iratbetekintés

4. §[17]

5. §[18]

Adatkezelés, adatszolgáltatás

6. § (1)[19] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásához a közösségi, illetve nemzeti támogatást igénylő, valamint az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának magyarországi alkalmazásában részt vevő ügyfelek azonosító adatait (beleértve a természetes személy személyazonosító adatait és adóazonosító jelét), a gazdálkodással, a termőföld-hasznosítással, az állattartással, az erdőgazdálkodással, a mezőgazdasági termékek tárolásával, feldolgozásával, valamint az egyéb mezőgazdasági tevékenységgel, illetve a támogatások összegével, felhasználásával, a támogatási feltételek teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos adatokat - beleértve a külföldre történő kivitelre és behozatalra vonatkozó adatokat is - kezeli.

(2)[20] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adatkezelői jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik a következő nyilvántartások tekintetében:

a) a támogatásra, illetve egyéb intézkedésre vonatkozó nyilvántartás,

b) szarvasmarha és juh prémium jogosultságok nyilvántartási rendszere,

c) tejkvóta-nyilvántartási rendszer,

d) MePAR,

e) alma, körte és őszibarack ültetvénykataszter,

f) ügyfélregiszter,

g) a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap egységes monitoring és információs rendszeréből az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programra vonatkozó adatbázis.

h) az agrár "de minimis" nyilvántartási rendszer.

(3)[21] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a (2) bekezdés szerinti adatbázisokban szereplő személyes adatokat az ügyfélnek az adatállománnyal összefüggő tevékenységével kapcsolatos érintettségéig, illetőleg a támogatási korlátozás fennállásáig kezelheti, ezen túl csak addig az időpontig, ameddig az mások jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A h) pont esetében a cél megjelölésével a nyilvántartási rendszer adattartalmát írásbeli kérésre a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelkezésére bocsátja.

(4)[22] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a (2) bekezdés szerinti nyilvántartások vezetésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásával adatfeldolgozót bízhat meg.

(5)[23] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási jogosultság megállapítása céljából adatokat vesz át

a)[24] a vámhatóság által kezelt vámadatbázisból,

b) az importengedély nyilvántartásból,

c) a szőlőültetvény-kataszterből,

d) az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerből (ENAR),

e) az Országos Erdőállomány Adattárból,

f) a Védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából,

g) az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyilvántartásából,

h) a külön jogszabály szerint elismert ökológiai termelést ellenőrző szervezetektől az általuk nyilvántartott termelők nyilvántartásaiból,

(6)[25] A terület alapú támogatások igénybevételéhez szükséges formanyomtatványok évenkénti ügyfélre szabott összeállítása céljából, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a MePAR-hoz kapcsolódóan nyilvántartja azon fizikai blokkok azonosítóját, ahol az ügyfél támogatásra jogosító tevékenységet folytat (a továbbiakban: ügyfél-blokk kapcsolat nyilvántartás). Az ügyfél-blokk kapcsolat nyilvántartást a támogatási kérelmek alapján kell vezetni.

(7)[26] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság adatot szolgáltat a megkeresésben megjelölt adózónak az állami adóhatóságnál nyilvántartott, hatvan napot meghaladó, lejárt esedékességű köztartozásának összegéről, vagy arról a tényről, hogy az adózónak ilyen tartozása nincs. A megkeresésnek tartalmaznia kell az érintett adózó adószámát vagy adóazonosító jelét. Az adatszolgáltatás módját, időpontját és gyakoriságát a két szerv megállapodásban rögzíti.

(8)[27] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az (1) és (2) bekezdések alapján általa kezelt adatállományokat egymással, valamint az (5), (7) és (9) bekezdések alapján átvett adatokkal a feladatkörében végzendő ellenőrzés céljából összevetheti.

(9)[28] A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásának adatbázisából az ügyfél abban szereplő személyazonosító adatait - azonosítás és jogosultság megállapítása céljából - átveszi.

7. § (1)[29] Az ügyfél az azonosításával és a támogatási jogosultságának megállapításával összefüggésben - jogszabályban vagy pályázati felhívásban meghatározott módon, esetekben és mértékben-adatot köteles szolgáltatni a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek abban az esetben is, ha az egyébként üzleti titoknak minősül.

(2)[30]

(3)[31] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a nyilvántartási rendszeréből származó adatokat átadhatja a delegált feladatot ellátó szervezetnek, amely az átadott adatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv rendelkezései szerint jár el.

A delegálás szabályai

8. § (1)[32] Költségvetési szerv, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvényben meghatározott köztestület vagy közhasznú társaság (a továbbiakban együtt: delegált feladatot ellátó szervezet) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe tartozó feladatot delegálás alapján elláthatja.

(2)[33] A delegált feladatok körét és a feladat ellátására kijelölt szervet a miniszter az érintett költségvetési szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv EMOGA Orientációs Részlegével és a HOPE-val kapcsolatos feladatai nem delegálhatóak.

(3)[34] A delegált feladatot ellátó szervezet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nevében jár el. A delegált feladatot ellátó szerv által elvégzett feladatért harmadik személy felé a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felel.

(4)[35] A delegált feladat ellátásáról írásba foglalt megállapodásban kell rendelkezni. Költségvetési szerv esetén a megállapodás érvényességéhez a miniszter, valamint az érintett költségvetési szerv felügyeletét ellátó miniszter hozzájárulása szükséges.

(5) A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a delegált feladatok körének meghatározását,

b) a delegált feladatot ellátó szervezet feladatait és kötelezettségeit,

c) az a) pontban megjelölt feladat elvégzése során al-kalmazott eljárást és módszereket,

d) rendelkezést a delegált feladatot ellátó szervezet által elvégzett ellenőrzések eredményeiről szóló jelentések gyakoriságáról,

e)[36] rendelkezést a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére átadandó adatok köréről, az adatszolgáltatás tartalmáról és rendszerességéről,

f)[37] a delegált feladatot ellátó szervezetnek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szembeni felelősségvállalása szabályait,

g) a delegált feladat ellátása során keletkezett dokumentumok irattározásának rendjét,

h) a delegált feladatot ellátó szervezet munkatársainak a delegált feladat ellátásához szükséges szakmai végzettségének és felkészültségének meghatározását,

i)[38] a személyazonosító adatok kivételével a delegált feladat elvégzése érdekében átadott vagy átadásra kerülő személyazonosító adatnak nem minősülő adatok körét és azok védelmét.

(6) A delegált feladatot ellátó szervezet a feladatot tovább nem delegálhatja más szervezetek felé.

(7)[39] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőrzésére jogosult szervek ellenőrzik a delegált feladat teljesítését.

II. Rész

AZ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI SZERV ELJÁRÁSI SZABÁLYAI[40]

1. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

9. § (1)[41] A törvény hatálya alá tartozó intézkedésekkel kapcsolatos eljárásokra - ha e törvény másként nem rendelkezik - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A kérelem benyújtására nyitva álló, illetve eljárási cselekményre meghatározott határidő vagy határnap elmulasztása esetén - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - igazolásnak helye nincs.

10. § (1)[42] A kérelmet jogszabály vagy pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez kell benyújtani.

(2)[43] A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi természetes személy, továbbá a külföldi, a Magyar Köztársaság területén székhellyel nem rendelkező gazdálkodó szervezet kérelmét - ha jogszabály, pályázati felhívás másként nem rendelkezik - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez kell benyújtani.

(3) Jogszabály, illetve pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában a kérelmet postai úton kell benyújtani.

(4)[44] A kérelem beadására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a kérelmet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.

(5)[45] A támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint a pályázatot -jogszabály, pályázat esetében pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelem hiánytalan benyújtását követően bírálja el és a hiánytalan benyújtást követő hatvan napon belül döntéséről az értesítést kiadja.

10/A. §[46] (1)[47] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv eljárásaiban a Ket. 29. § (3) bekezdésének b) pontját nem kell alkalmazni.

(2)[48] A Ket. 29. § (9) bekezdésében meghatározott értesítést a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, elektronikus úton beérkezett kérelem esetén 15 napon belül küldi meg az ügyfélnek.

11. §[49] Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban előírt feltételeknek, vagy az más okból kijavításra, illetve kiegészítésre szorul, az MVH az ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 8 napon, szakaszolt eljárások esetén pedig 30 napon belül - megfelelő határidő megjelölésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetéssel - a hiányok megjelölésével a hibák kijavítására, illetve a hiányok pótlására szólítja fel.

12. § (1)[50] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelem megalapozottságának vizsgálata során ellenőrzi, hogy a kérelemben foglalt adatok megfelelnek-e a valóságnak, valamint a kérelem megfelel-e a jogszabályban, illetve a pályázati felhívásban foglaltaknak.

(2)[51] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ellenőrzést támogatásonként és időszakonként, vagy meghatározott időszakra több támogatás tekintetében is lefolytathatja.

(3) Azonos ellenőrzési céllal ismételt ellenőrzés hajtha-. tó végre.

(4)[52] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelem megalapozottságát a támogatás kiutalását megelőzően és azt követően is ellenőrizheti. Az ellenőrzés a kérelem, annak mellékletei és az üggyel ösz-szefüggő más iratok átvizsgálásával, távérzékeléssel, laboratóriumi vizsgálattal és helyszíni szemle keretében történhet.

(5) A kérelmet el kell utasítani, ha az ügyfél a támogatás igénybevételével kapcsolatos ellenőrzést akadályozza.

(6)[53] Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása, vagy a 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatbázis tartalmaz.

(7)[54] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ellenőrzés megkezdéséig korlátozhatja az iratbetekintést, ha valószínűsíthető, hogy az iratok tartalmának megismerése a későbbi ellenőrzést meghiúsítaná. Az iratbetekintés korlátozásáról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv végzéssel dönt.

13. § Az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, illetve az átvételt megtagadta.

14. § (1)[55]

(2)[56]

(3) A támogatást kizárólag hitelintézetnél nyitott számlára és banki átutalással lehet folyósítani.

15. § (1)[57] Jogosulatlanul veszi igénybe az ügyfél a támogatást, ha

a) valótlan tényeket közöl,

b) adatot vagy adatokat eltitkol,

c) a támogatás céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot vagy ellenőrzést akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a jogszabályban vagy pályázati felhívásban előírt adatszolgáltatási vagy fizetési kötelezettségét megszegi,

d) a támogatást rendeltetéstől eltérően használja fel, illetve

e) a jogszabályban, illetve a pályázati felhívásban meghatározott támogatási feltételeket megszegi,

f) olyan nemzeti támogatásban részesül, amelynek alkalmazását az Európai Unió nem engedélyezte vagy nem vette tudomásul.

(2)[58] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartja az ügyfél által jogosulatlanul igénybe vett támogatást és azon időpontot, ameddig jogszabály rendelkezései szerint ugyanazon támogatási jogcímen az ügyfél támogatásra nem jogosult.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell visszafizetni. Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményeket.

(4)[59] A jogosulatlanul igénybe vett támogatások, valamint az egyéb tartozások adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel történő megállapodás alapján azokat az állami adóhatóság hajtja be.

(5)[60] A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozattal rendeli el.

(6) Amennyiben az eljárás jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére irányul, az eljárás kezdő időpontja az a nap, amelyen a jegyzőkönyvet az ellenőrzöttnek átadták.

15/A. §[61]

15/B. §[62] (1) Az eljárásban végrehajtható okirat a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős határozat, amely okirat végrehajthatóságához külön intézkedésre nincs szükség.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatt felszámított pótlék, kamat a tartozásra vonatkozó végrehajtható okirat alapján hajtható végre.

15/C. §[63] (1)[64] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a tartozás megfizetésére az ügyfelet felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. A végrehajtási eljárás a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv külön határozata nélkül, a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul.

(2)[65] A tartozás behajtása érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős határozat alapján a végrehajtás iránt haladéktalanul intézkedik.

15/D. §[66] (1)[67] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfelet megillető támogatást a nyilvántartásaiban szereplő tartozás összegéig visszatarthatja és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül.

(2)[68] A visszatartásról az ügyfelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozattal értesíti.

(3)[69] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a visszatartási jogának gyakorlását az ügyfél írásbeli kérelmére akkor mellőzheti, ha a támogatás elmaradása az ügyfél gazdálkodási tevékenységét ellehetetleníti.

(4)[70] Ha az igénybe vehető támogatás összege az ügyfelet terhelő tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja el az esedékesség sorrendjében, azonos esedékességű tartozások esetén a tartozás arányában.

16. § (1)[71] Ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megállapítja, hogy a bíróság által még el nem bírált határozata jogszabálysértő, a határozatát az ügyfél terhére a határozat közlésétől számított egy éven belül, az ügyfél javára a támogatáshoz való jog elévüléséig módosítja vagy visszavonja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, az ügyfél terhére történő módosítás korlátozása nem érvényesül, ha

a) a bíróság a büntetőügyben hozott jogerős ítéletével megállapította, hogy az ügyfél a támogatás igénybevételével összefüggésben bűncselekményt követett el,

b)[72] a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatot hozó ügyintézője a hivatali kötelességét a büntetőtörvénybe ütköző módon szegte meg úgy, hogy ez a határozat meghozatalát befolyásolta, és ezt a bíróság büntetőügyben hozott jogerős ítélete megállapította.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén az (1) bekezdés alkalmazásának nincs helye.

(4)[73] Ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozata jogszabályt sértett és ennek következtében az ügyfélnek támogatás kifizetési igénye keletkezik, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatás kifizetési összege után a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot fizet.

17. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visz-szatérítésének megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított tíz év elteltével évül el, amelyben a támogatást jogosulatlanul igényelték. Bűncselekmény elkövetése esetén, ha azt a támogatásra követik el, a támogatás visszatérítésének megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül.

(2)[74] Ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatát a bíróság felülvizsgálja, a kereset benyújtásától a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig a támogatás visszatérítésének megállapításához való jog elévülése nyugszik.

(3)[75]

(4)[76]

2. Fejezet

KÜLÖNÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Ellenőrzés

18. §[77]

19. §[78]

20. §[79] (1)[80] Ha a helyszíni szemle és ellenőrzés eredményes lefolytatásához az ügyfél vagy más személy jelenléte szükséges, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv legfeljebb 48 órával a helyszíni szemle vagy az ellenőrzés megkezdése előtt az érintettet értesíti.

(2)[81] A törvény hatálya alá tartozó ügyben helyszíni szemlét és ellenőrzést a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megbízólevéllel, illetve szolgálati igazolvánnyal rendelkező alkalmazottja, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőrzésére jogosult szervezet megbízólevéllel rendelkező alkalmazottja végezhet.

21. §[82]

22. §[83]

23. §[84]

24. §[85]

25. §[86]

26. §[87]

27. §[88]

28. §[89]

A pályázati eljárás

29. § (1)[90] A pályázat elbírálásánál, valamint az azt követő eljárások esetében a Ket. szabályait nem kell alkalmazni. A pályázatot a pályázati felhívás, illetve annak kiírása alapjául szolgáló jogszabály rendelkezései szerint kell elbírálni.

(2) A pályázati eljárás során a jogszabályban meghatározott egyes intézkedésekhez kapcsolódóan a pályázati feltételeknek megfelelő kérelmet benyújtó ügyfél támogatási jogot, illetve egyéb jogot szerezhet.

(3) A pályázati feltételek teljesítése nem jelent alanyi jogosultságot a támogatási, illetve egyéb jog elnyerésére.

30. §[91]

31. §[92]

32. §[93]

33. §[94][95]

34. §[96][97]

III. Rész

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Nyomtatványok

35. § (1)[98] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv - külön jogszabályban meghatározottak szerinti tartalomra és adatkörre - a kérelem benyújtására és az adatszolgáltatásra papír- vagy elektronikus alapú nyomtatványt rendszeresíthet.

(2) A kérelem benyújtása és az adatszolgáltatás külön jogszabályban meghatározott módon, számítástechnikai eszközzel is teljesíthető. A gépi adathordozón teljesített adatszolgáltatáshoz mellékelni kell az azzal azonos adattartalmú, aláírt iratot is, kivéve, ha azt legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el.

(3)[99] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a miniszter, egyes közösségi támogatások esetében pedig az Irányító Hatóság, illetve az adott program irányításáért felelős szerv egyetértésével meghatározza, kidolgozza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és formáját, az ahhoz kapcsolódó tájékoztatókat, és gondoskodik arról, hogy az ügyfelek számára megfelelő időben, könnyen elérhető helyen álljanak rendelkezésre.

(4) E törvény alkalmazásában az (1) bekezdésben említett, kitöltött és az ügyfél - illetőleg képviselője, meghatalmazottja - által aláírt nyomtatvány, továbbá a gépi adathordozóról készült aláírt irat magánokiratnak minősül. Az eredeti okiratéval azonos bizonyító ereje van az okiratról - műszaki vagy vegyi úton - készült felvételnek (fénykép, film, hangfelvétel stb.), úgyszintén az eredeti okiratról bármely adathordozó (mágneslap, mágnesszalag stb.) útján készült okiratnak, ha a felvételt, illetőleg az adathordozóról az okiratot a központi hivatal és kirendeltségei vagy az ellenőrzése mellett más szerv készítette.

A MePAR-ra vonatkozó szabályok

36. § (1)[100] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv eljárásaihoz a regisztrációs számmal rendelkező ügyfelek részére a MePAR egyedi blokktérképet fizikai blokkonként egy példányban díjmentesen kell biztosítani. A más célú felhasználás díjtételeit a miniszter rendeletben állapítja meg. Azt a kérelmezőt, aki az általa igényelt egyedi blokktérképekből több mint két darabot vagy több mint tíz százalékot nem használt fel kérelmezéskor, a fel nem használt egyedi blokktérképek díjának utólagos megfizetésére kötelezi a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv.

(2)[101] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az eljárásaihoz szükséges MePAR egyedi blokktérképet csak ügyfél-blokk kapcsolat nyilvántartása tárgyában a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül benyújtott kérelem esetében köteles díjmentesen szolgáltatni. A határidőn túl benyújtott kérelem esetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv külön eljárási díjat számít fel. Ebben az esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felelősséget nem vállal azért, hogy az igényelt formanyomtatvány a támogatási kérelmek benyújtási határidején belül eljut a ügyfélhez.

37. §[102] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a közösségi és nemzeti támogatásokkal összefüggésben lefolytatott eljárások tárgyi illetékmentesek.

37/A. §[103] (1) Az e törvény felhatalmazása alapján kihirdetettjogszabályban meghatározott díj, valamint a határozattal előírt fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, a támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén pedig az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

(2) A késedelmi pótlék mértéke -jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - minden naptári nap után az esedékesség időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

(3) Nem kell késedelmi pótlékot fizetni arra az időszakra, amelyre az ügyfél a késedelmét igazolta. Igazolásnak csak akkor van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külső ok idézte elő.

(4)[104] A késedelmi pótlék felszámítása esetén a pótlék alapját jogcímenként (támogatásonként) külön-külön kell figyelembe venni. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv összehasonlítja az ügyfél jogszabályban meghatározott vagy határozattal előírt fizetési kötelezettségét az ügyfél által teljesített befizetéssel és ennek alapján a késedelmi pótlékot megállapítja. Utólagos ellenőrzés során megállapított késedelmi pótlék az eredeti esedékességtől az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv keltéig, de legfeljebb 3 évre számítható fel. Az ügyfél a késedelmi pótlékot saját számítása szerint, az értesítéstől függetlenül is megfizetheti.

(5)[105] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hivatalból vagy kérelemre törli a tévesen felszámított késedelmi pótlékot. Ha az ügyfél a pótlék összegét továbbra is vitatja, jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

37/B. §[106] (1) A magánszemély ügyfél százezer forintig, más ügyfél kétszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az e törvény felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabály szerinti

a) bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési) adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, vagy hiányosan teljesíti,

b) bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési) adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,

c) támogatás igénybevételével összefüggésben a jogszabályokban előírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, vagy a bizonylatokat az előírásoktól eltérően állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az előírásoktól eltérően vezeti,

d) iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget,

e) a nyilatkozattételt elmulasztja vagy megtagadja,

f) támogatás igénylésénél a fennálló köztartozásáról valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,

g) az ellenőrzést a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az ügyfél késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

(3)[107] A bejelentkezési, bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfelet - határidő tűzésével - teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező előző határozatban előírt határidőt az ügyfél elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.

(4) Az ellenőrzés akadályozásáért az (1) bekezdés g) pontja alapján az ügyfélnek nem minősülő természetes személy, illetve jogi személy is szankcionálható.

(5)[108] A mulasztási bírság kiszabásánál a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv mérlegeli az eset összes körülményét, az ügyfél jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az ügyfél, illetve intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el. A körülmények mérlegelése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki, vagy a bírság kiszabását mellőzi.

Módosuló jogszabályok

38. §[109]

39. § A megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal létesítéséről és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról szóló 1991. évi VII. törvény 2. §-ának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hivatal ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt agrárigazgatási feladatokat, különösen)

"g) az agrárigazgatás keretébe tartozó támogatási rendszerek működtetését, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközökből finanszírozott támogatások kivételével,"

40. § A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11/A. § A föld használatával összefüggésben nyújtott költségvetési támogatást - a részben vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatást kivéve - igénybe venni csak a föld fekvése szerinti földhivatal által nyilvántartott földhasználatra lehet."

41. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ingatlannal kapcsolatos bírósági, ügyészségi, hatósági (a továbbiakban: hatósági) eljárásokban - a részben vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott, a mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó támogatásokra vonatkozó mezőgazdasági és vidékfejlesztési eljárást kivéve - az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapon átvezetett adatokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt határvonalat kell irányadónak tekinteni."

(2) Az Inytv. 66. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földhivatalhoz benyújtott bejelentésben, kérelemben, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartási, tervezési, statisztikai, területelszámolási és adatszolgáltatási munkánál, továbbá a hatósági határozatokban - a részben vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott, a mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó támogatásokra vonatkozó mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat kivéve - az ingatlan-nyilvántartás tartalmát kötelezően kell használni."

42. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 20. §-ának (1) bekezdése a következő új k) ponttal egészül ki:

(Az adóazonosító jel megismerésére törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult)

"k) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások folyósításával, nyilvántartásával és ellenőrzésével."

43. § (1)[110]

(2) A rendtartási törvény 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Bizottság ülésére az MVH és az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (a továbbiakban: AKII) képviselőit tanácskozási joggal meg kell hívni."

(3)[111]

(4) A rendtartási törvény 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A piaci operatív információs rendszert az MVH működteti."

(5)[112]

44. § (1) A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény (a továbbiakban: Vám törvény) 155. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A vámhatóság a vámeljárás során birtokába kerülő)

"a) személyes és egyéb személyre, továbbá szervezetekre vonatkozó egyedileg azonosítható adatokat megkeresés alapján adó-, vám- és devizahatósági eljáráshoz a Pénzügyminisztériumnak, folyamatban lévő eljárásban, illetve bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából bíróság, ügyészség és bűnüldöző szervek számára, nemzetbiztonsági védelmi célra a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, külön jogszabályban meghatározott ellenőrzési célra az Állami Számvevőszéknek és a Kormányzati Ellenőrzési Irodának, adóellenőrzési célra az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (a továbbiakban: MVH), továbbá hagyatéki eljáráshoz a közjegyzőnek;

b) szervezetre vonatkozó egyedileg azonosítható-valamint a természetes személyre vonatkozó egyedileg nem azonosítható, kereskedelmi forgalomnak minősülő -adatokat rendszeresen a Központi Statisztikai Hivatalnak és egyéb, a külkereskedelmi statisztikáért felelős szervnek, közigazgatási és hatósági eljárás céljából, engedélyezési, kvótafigyelési, piacvédelmi és ellenőrzési céllal a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közigazgatási és Engedélyezési Hivatalának, a Külügyminisztériumnak és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak, a kőolaj és kőolajtermék biztonsági készletezésével összefüggő feladatok ellátásához a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetségnek, a fizetési mérleg összeállításához a Magyar Nemzeti Banknak, agrárrendtartással összefüggő feladatok ellátásához a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak és az MVH-nak, környezetvédelmi ellenőrzési célra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak, a szerzői jogi törvényben a művek, előadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel megállapított díjigény érvényesítésével összefüggő feladatok ellátásához az erre nyilvántartásba vett, közös jogkezelést végző szervezetnek, a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása céljából a körzetközponti jegyzőnek, piacfelügyeleti/fogyasztóvédelmi feladatok ellátása érdekében a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek;"

(2) A Vám törvény 157. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vámhatóság a szervezet adatai közül annak adóigazgatási számát, nevét, rövidített nevét, székhelyének, központjának vagy állandó üzleti vállalkozásának címét, levelezési címét, pénzforgalmi jelzőszámait és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 3. §-ának e) pontjában meghatározott regisztrációs számát tartja nyilván."

(3) A Vám törvény 157. §-ának (8) bekezdése a következő új e) ponttal egészül ki:

(A vámhatóság feladatának ellátásához, valamint a birtokába került adatok ellenőrzéséhez, a szervezetiszemély és az áru azonosítása érdekében a következő nyilvántartások adatait használhatja fel:)

"e) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból, illetve a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközökből történő kifizetések esetén az MVH által vezetett ügyfélregiszter."

(4) A Vám törvény 174. §-ának (1) bekezdése a következő új o) ponttal egészül ki:

(A vámszervezet végzi)

"o) az MVH hatáskörébe tartozó jogszabályban meghatározott delegált feladatot."

IV. Rész

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a külpiaci intézkedések*,[113]

b) az intervenció*,[114]

c) az ügyfélregiszter,

d) a biztosítékok*[115]

szabályait kormányrendeletben szabályozza.

(2)[116] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a pályázati eljárás részletes szabályait,

b) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó szabályokat*,[117]

c) Európai Unió Közös Agrárpolitikájának végrehajtásához szükséges eszközök részletes szabályait,

d) MePAR és az ügyfél-blokk kapcsolat nyilvántartásának és a díjfizetés részletes szabályait*,[118]

e) az érintett miniszter egyetértésével a delegált feladatokat*[119]

rendeletben állapítsa meg.

(3)[120] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az elektronikus ügyintézés rendjét a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.

(4)[121]

46. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - 2004. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.

(2) A törvény 6-8. §-ai a kihirdetése napján lépnek hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. október 6-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[3] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[4] Megállapította a 2005. évi X. törvény 1. § -a. Hatályos 2005.04.06.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi X. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.04.06.

[6] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[7] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[11] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[13] Módosította a 2006. évi V. törvény 135. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[15] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[16] Beiktatta a 2005. évi X. törvény 2. § -a. Hatályos 2005.04.06.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[19] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[20] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[21] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[22] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[23] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[24] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[25] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[26] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[27] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[28] Beiktatta a 2005. évi X. törvény 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2005.04.06.

[29] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 54. § - a. Hatálytalan 2007.01.01.

[31] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[32] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[33] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[34] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[35] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[36] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[37] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[38] Megállapította a 2005. évi X. törvény 4. § -a. Hatályos 2005.04.06.

[39] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[40] A cím szövegét módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[41] Megállapította a 2005. évi CLVIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[42] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[43] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[44] Megállapította a 2005. évi X. törvény 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.04.06.

[45] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[46] Beiktatta a 2005. évi CLVIII. törvény 2. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[47] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[48] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[49] Megállapította a 2005. évi CLVIII. törvény 3. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[50] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[51] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[52] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[53] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[54] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[57] Megállapította a 2005. évi X. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.04.06.

[58] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[59] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[60] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[61] A 2004. évi CXXXV. törvényben foglalt módosításokat 2006.02.15.-től megsemmisítette a 4/2006. (II. 15.) AB határozat.

[62] Beiktatta a 2005. évi X. törvény 7. § -a. Hatályos 2005.04.06.

[63] Beiktatta a 2005. évi X. törvény 7. § -a. Hatályos 2005.04.06.

[64] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[65] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[66] Beiktatta a 2005. évi X. törvény 7. § -a. Hatályos 2005.04.06.

[67] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[68] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[69] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[70] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[71] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[72] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[73] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[74] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[79] Megállapította a 2005. évi CLVIII. törvény 5. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[80] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[81] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[90] Megállapította a 2005. évi CLVIII. törvény 6. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[94] Megállapította a 2005. évi X. törvény 8. § -a. Hatályos 2005.04.06.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[96] Megállapította a 2005. évi X. törvény 9. § -a. Hatályos 2005.04.06.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[98] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[99] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[100] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[101] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[102] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[103] Beiktatta a 2005. évi X. törvény 11. § -a. Hatályos 2005.05.06.

[104] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[105] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[106] Beiktatta a 2005. évi X. törvény 11. § -a. Hatályos 2005.05.06.

[107] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[108] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 26. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdése y) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[111] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdése y) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdése y) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[113] * Szabályozására lásd 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

[114] * Szabályozására lásd 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet

[115] * Szabályozására lásd 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet

[116] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[117] * Szabályozására lásd 109/2004. (VI. 9.) FVM rendelet, 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet, 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet, 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet

[118] * Szabályozására lásd 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet, 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet

[119] * Szabályozására lásd 27/2004. (III. 4.) FVM rendelet, 57/2005. (VI. 27.) FVM rendelet

[120] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 53. § - a. Hatályos 2007.01.01.

[121] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXXIV. törvény 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.10.22.

Tartalomjegyzék