8/2006. (II. 8.) KvVM rendelet

a Liget-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom Liget-patak menti Természetvédelmi Terület elnevezéssel az Ágfalva 024/27-31, valamint a Sopron 0775/2, 0797/4, 0799/4, 0799/14 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 27,3 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a térség utolsó szubalpin, hegylábi rétjeinek és azok élővilágának megőrzése.

3. §

(1) A Liget-patak menti Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) A Liget-patak menti Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gombos András s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 8/2006. (II. 8.) KvVM rendelethez

A Liget-patak menti Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

Őrizze meg a Liget-patak öntésterületén található üde réteket, lápréteket és kiszáradó lápréteket.

Biztosítsa a területen található védett természeti értékek hosszú távú fennmaradását.

Biztosítson lehetőséget a terület további állattani és növénytani értékeinek feltárására, valamint az ismert természeti értékek részletes vizsgálatát célzó kutatásoknak.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A területen átfolyó, a területről vizet elvezető csatornák, árkok működésének szabályozása.

- A természetvédelmi szempontból értékes fajok élőhelyeinek rovására terjeszkedő fa- és cserjefajok, valamint a nád visszaszorítása, terjeszkedésük megakadályozása.

- A terület rendszeres kaszálásának biztosítása.

- Az illegális hulladéklerakás megakadályozása.

- A természetvédelmi kutatások feltételeinek biztosítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Fajok védelme

- A szibériai nőszirom (Iris sibirica) előfordulási helyein a termés éréséig tilos kaszálni. Amennyiben az első kaszálás egyeztetett időpontja a termések beérése előtti időszakra esik, a szibériai nőszirom termőhelyén az első kaszálást el kell hagyni.

3.1.2. Terület-és földhasználat

- A gyep művelési ág megváltoztatása tilos.

- A tervezési területen a láprét fennmaradásához szükséges ökológiai vízmennyiséget, azaz a tavaszi, időszakos, sekély vízborítást biztosítani kell, illetve a láprét teljes kiszáradását meg kell akadályozni.

- A területen etetők, szórók, sózók elhelyezése, vadtenyésztés, vadkibocsátás és zárttéri vadtartás, valamint vadföld létesítése, művelése tilos.

- A területre gépkocsival behajtani csak természetvédelmi (és vízügyi) kezelési tevékenység keretében szabad.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyepek kezelése

- A terület évi kétszeri kaszálását biztosítani kell. A tavaszi kaszálást május végén vagy júniusban, az őszi kaszálást szeptember és október folyamán kell elvégezni. A kaszálások során a terület 10%-át éves váltásban érintetlenül kell hagyni.

- A kaszálás időpontját a nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetni kell. A kaszálást az elsőfokú természetvédelmi hatóság időszakosan korlátozhatja.

- A gyepen megtelepedett cserjéket a vízelvezető árok menti cserjés sáv kivételével el kell távolítani. A cserjesáv terjeszkedését meg kell akadályozni.

- Tilos a gyepek felülvetése, lazítása, műtrágyázása, szántása.

- A lekaszált és bebálázott szénát a kaszálás időpontját követő 1 hónapon belül le kell hordani a területről.

- A tervezési területen a legelőgazdálkodás tilos.

3.2.2. Kivett területek kezelése

- A területen meglévő vagy létesítendő vízkormányzó berendezésekkel biztosítani kell a terület ökológiai vízigényét.

Tartalomjegyzék